16.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 11/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/61,

21. märts 2017,

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas 25. septembril 2014 komisjoni alustama läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, et muuta Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelist tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingut (1) (edaspidi „leping“), mis jõustus 1. mail 2011. Läbirääkimised viidi e-kirjavahetuse teel edukalt lõpule ja mõlemad pealäbirääkijad märkisid, et on läbiräägitud tekstis kokkuleppele jõudnud.

(2)

Muudatusega („muudatus 1“), mille üle läbirääkimisi peeti, laiendatakse lepingu koostöövaldkondi, kus on võimalik vastastikku tunnustada nõuetele vastavuse järeldusi ja kinnitusi, et optimeerida ressursside kasutamist ja vähendada kulusid, säilitades samas lennutranspordi ohutuse kõrge taseme.

(3)

Muudatusele 1 tuleks alla kirjutada.

(4)

Selleks et lepingu laiendatud kohaldamisala alusel saaks vastu võtta piloodilubade väljaandmist käsitleva uue lisa, mille tähtsust tuleb vaadelda komisjoni määruses (EL) nr 1178/2011 (2) sätestatud kolmandate riikide piloodilubade muutmist käsitlevate sätete kontekstis, tuleks muudatust 1 kohaldada ajutiselt kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse 1 liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud muudatus sõlmitakse.

Muudatuse 1 tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud muudatusele 1 liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Muudatust 1 kohaldatakse kooskõlas selle artikliga 2 ajutiselt alates selle allkirjastamise kuupäevast kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. märts 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

E. SCICLUNA


(1)  ELT L 291, 9.11.2011, lk 3.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1).