2.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 111/3


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2018/667,

19. aprill 2018,

iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal (EKP/2018/12)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artiklit 30,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41), (2) eelkõige selle artikli 3 lõiget 1 ja artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma, mis määratakse määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 9 lõike 2 alusel, peab katma Euroopa Keskpanga (EKP) poolt asjaomasel tasuperioodil järelevalveülesannetega seoses kantud kulud ilma neid ületamata. Kulud hõlmavad eelkõige EKP järelevalveülesannetega otseselt seotud kulusid, näiteks oluliste üksuste otsene järelevalve, vähem oluliste üksuste järelevalve järelevaatamine, horisontaalsete ülesannete ja eriteenuste teostamine. See hõlmab ka EKP järelevalveülesannetega kaudselt seotud kulud, näiteks EKP toetavate tegevusvaldkondade teenused, sh ruumid, personalijuhtimine, haldusteenused, eelarve ja kontrolli, raamatupidamise, õigus-, kommunikatsiooni- ja tõlketeenused, siseauditi, statistika ja infotehnoloogia teenused.

(2)

Iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja oluliste järelevalve alla kuuluvate gruppide, vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate gruppide osas tuleb kogukulu jaotada kulu alusel, mis määrati igale funktsioonile otsese järelevalve teostamiseks oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide ning kaudse järelevalve teostamiseks vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide üle.

(3)

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma 2018. aastal tuleb arvutada järgmise summana: a) järelevalveülesannete prognoositud aastakulu 2018. aastal EKP heakskiidetud 2018. aasta eelarve alusel, võttes arvesse EKP poolt kantavate prognoositud aastakulude muutusi, mis olid käesoleva otsuse vastuvõtmisel teada; ja b) 2017. aasta üle- või puudujääk.

(4)

Üle- või puudujäägi määramisel lahutatakse EKP 2017. aasta finantsaruandes (3) kajastatud järelelvalveülesannete tegelikud aastakulud 2017. aastal prognoositud 2017. aasta kuludest Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2017/760 (EKP/2017/11) (4) lisa kohaselt.

(5)

Määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 5 lõike 3 kohaselt tuleb järelevalveülesannete iga-aastaste kulude arvutamisel 2018. aasta osas arvesse võtta ka eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad, artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed ja selle määruse artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kohaldatakse mõisteid Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (5) ja määruses (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) sätestatud tähenduses.

Artikkel 2

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma 2018. aastal

1.   Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma 2018. aastal on 474 785 269 eurot I lisas toodud arvutuste kohaselt.

2.   Kõik järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide liigid maksavad iga-aastase järelevalvetasu kogusumma järgmiselt:

a)

järelevalve alla kuuluvad olulised üksused ja järelevalve alla kuuluvad olulised grupid: 428 485 342 eurot;

b)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused ja järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid: 46 299 927 eurot.

Maksmisele kuuluva iga-aastase järelevalvetasu 2018. aasta kogusumma jaotus kategooriate vahel on toodud II lisas.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 19. aprill 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  ELT L 311, 31.10.2014, lk 23.

(3)  Avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu www.ecb.europa.eu veebruaris 2018.

(4)  Euroopa Keskpanga 24. aprilli 2017. aasta otsus (EL) 2017/760 iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2017. aastal (EKP/2017/11) (ELT L 113, 29.4.2017, lk 52).

(5)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).


I LISA

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma arvutamine 2018. aasta kohta

(eurodes)

Prognoositud aastakulud 2018. aasta kohta

502 467 814

Palgad ja hüvitised

247 584 306

Hoonete üürimise ja haldamisega seotud kulud

53 932 669

Muud tegevuskulud

200 950 839

Ülejääk/puudujääk 2017. aastast

– 27 930 375

Summad, mis võetakse arvesse kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 5 lõikega 3

247 830

Eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad

0

Eespool osutatud määruse artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed

– 7 079

Eespool osutatud määruse artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad

254 909

KOKKU

474 785 269


II LISA

Iga-aastase järelevalvetasu 2018. aasta kogusumma jaotus

(eurodes)

 

Järelevalve alla kuuluvad olulised üksused ja järelevalve alla kuuluvad olulised grupid

Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused ja järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid

Kokku

Prognoositud aastakulu 2018. aasta kohta

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Ülejääk/puudujääk 2017. aastast

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Summad, mis võetakse arvesse kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 5 lõikega 3

98 059

149 771

247 830

Eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad

0

0

0

Eespool osutatud määruse artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Eespool osutatud määruse artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad

101 918

152 991

254 909

KOKKU

428 485 342

46 299 927

474 785 269