6.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/110


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2018/547,

27. märts 2018,

millega volitatakse tööüksuste juhte vastu võtma omavahendeid käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/11)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 11.6,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. novembri 2016. aasta otsust (EL) 2017/933 otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40), (1) eelkõige selle artikleid 4 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 15. märtsi 2018. aasta otsust (EL) 2018/546, omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2018/10), (2) eelkõige selle artiklit 2,

võttes arvesse 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord, (3) eelkõige selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna Euroopa Keskpank (EKP) peab oma järelevalve ülesannete täitmiseks vastu võtma suurel hulgal otsuseid, kehtestatakse kord konkreetsete delegeeritud otsuste vastuvõtmiseks.

(2)

Delegeerimise otsus jõustub, kui EKP juhatus teeb otsuse, millega volitab ühte või enamat tööüksuse juhti tegema otsuseid selle delegeerimise otsuse alusel.

(3)

Tööüksuse juhtide määramisel peab EKP juhatus arvesse võtma delegeerimise otsuse tähtsust ja adressaatide arvu, kellele delegeeritud otsus tuleb saata.

(4)

EKP järelevalvenõukogu esimehega on konsulteeritud nende tööüksuste juhtide osas, kellele tuleks delegeerida volitused teha omavahendeid käsitlevaid otsuseid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Omavahendeid käsitlevad delegeeritud otsused

Delegeeritud otsuseid otsuse (EL) 2018/546 (EKP/2018/10) artikli 2 alusel teeb üks järgmistest tööüksuse juhtidest:

a)

I mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraadi peadirektor, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet I mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraat;

b)

II mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraadi peadirektor, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet II mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraat, või

c)

peadirektori asetäitja, kui peadirektor ei ole kohal.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 27. märts 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 105.

(3)  ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.