24.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 266/1


Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve nr 4

LÕPLIK VASTUVÕTMINE (EL, Euratom) 2018/1577

EUROOPA PARLAMENDI PRESIDENT,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 314 lõike 4 punkti a ja lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (2),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012) (3),

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (4),

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (5),

võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 30. novembril 2017. aastal (6),

võttes arvesse komisjonis 31. mail 2018. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 4,

võttes arvesse 4. septembril 2018. aastal vastu võetud ja järgmisel päeval Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2018 kohta,

võttes arvesse nõukogu seisukoha heakskiitmist Euroopa Parlamendis 11. septembril 2018. aastal,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi kodukorra artikleid 88 ja 91,

KINNITAB JÄRGMIST:

Ainus artikkel

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlus on lõpule viidud ja Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve nr 4 on lõplikult vastu võetud.

Strasbourg, 11. september 2018

President

A. TAJANI


(1)  ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(2)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(3)  ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(4)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(5)  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(6)  ELT L 57, 28.2.2018.


PARANDUSEELARVE nr 4 2018. EELARVEAASTA

SISUKORD

TULUDE KOONDARVESTUS

A. Sissejuhatus ja üldeelarve rahastamine 3
B. Tulude koondarvestus eelarverubriikide kaupa 12

— Jaotis 1:

Omavahendid 13

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

III jagu. Komisjon

— Kulud 18

— Jaotis 13:

Regionaal- ja linnapoliitika 21

A.   SISSEJUHATUS JA ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

ÜLDEELARVE RAHASTAMINE

Assigneeringud, mis kaetakse 2018. eelarveaasta jooksul vastavalt nõukogu 26. mai 2014. aasta otsuse 2014/335/EL, Euratom (Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta) artiklile 1

KULUD

Rubriik

Eelarve 2018 (1)

Eelarve 2017 (2)

Muutus (protsentides)

1.

Arukas ja kaasav majanduskasv

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Jätkusuutlik kasv: loodusvarad

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Turvalisus ja kodakondsus

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Globaalne Euroopa

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Haldus

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Kompensatsioon

p.m.

p.m.

Erivahendid

551 238 311

1 581 200 013

–65,14

Kogukulu  (3)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


TULUD

Eelarverida

Eelarve 2018 (4)

Eelarve 2017 (5)

Muutus (protsentides)

Mitmesugused tulud (jaotised 4-9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Kasutatav ülejääk eelmisest eelarveaastast (peatükk 3 0, artikkel 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Välistegevuse tagatisfondi ülejääkide tagastamine (peatükk 3 0, artikkel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Käibemaksust ja eelnevate eelarveaastate rahvamajanduse kogutoodangu / kogurahvatulu põhistest omavahenditest tulenevad omavahendite netoülejäägid (peatükid 3 1, 3 2 ja 3 3)

p.m.

p.m.

Jaotiste 3-9 kogutulu

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Tollimaksude ja suhkrumaksude netosumma (peatükid 1 1 ja 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel (tabelid 1 ja 2, peatükk 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Lisaomavahenditest rahastatav osa (kogurahvatulul põhinevad omavahendid, tabel 3, peatükk 1 4)

102 314 870 690

78 356 340 114

+30,58

Assigneeringud, mis kaetakse otsuse 2014/335/EL, Euratom (6) artiklis 2 osutatud omavahenditest

142 408 430 740

115 483 788 464

+23,31

Kogutulu  (7)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


TABEL 1

Ühtlustatud käibemaksubaaside piiristusmäära arvutus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b

Liikmesriik

1 % piiristamata käibemaksu arvestusbaasist

1 % kogurahvatulust

Piiristusmäär (protsentides)

1 % piiristusmääraga korrutatud kogurahvatulust

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist (8)

Liikmesriigid, kus käibemaks on piiristatud

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgia

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bulgaaria

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Tšehhi Vabariik

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Taani

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Saksamaa

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Eesti

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Eesti

Iirimaa

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Kreeka

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Hispaania

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Prantsusmaa

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Horvaatia

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Horvaatia

Itaalia

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Küpros

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Küpros

Läti

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Leedu

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Luksemburg

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Luksemburg

Ungari

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Madalmaad

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Austria

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Poola

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugal

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Rumeenia

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Sloveenia

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovakkia

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Soome

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Rootsi

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Ühendkuningriik

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

Kokku

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABEL 2

Käibemaksupõhiste omavahendite jaotus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b (peatükk 1 3)

Liikmesriik

1 % piiristatud käibemaksu arvestusbaasist

Käibemaksupõhiste omavahendite ühtne määr (protsentides)

Käibemaksupõhised omavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bulgaaria

238 743 000

0,30

71 622 900

Tšehhi Vabariik

732 794 000

0,30

219 838 200

Taani

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Saksamaa

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Eesti

115 396 000

0,30

34 618 800

Iirimaa

860 539 000

0,30

258 161 700

Kreeka

740 156 000

0,30

222 046 800

Hispaania

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Prantsusmaa

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Horvaatia

241 636 000

0,30

72 490 800

Itaalia

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Küpros

92 779 000

0,30

27 833 700

Läti

113 835 000

0,30

34 150 500

Leedu

175 208 000

0,30

52 562 400

Luksemburg

197 348 500

0,30

59 204 550

Ungari

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Madalmaad

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Austria

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Poola

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugal

964 881 000

0,30

289 464 300

Rumeenia

686 064 000

0,30

205 819 200

Sloveenia

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovakkia

300 056 000

0,30

90 016 800

Soome

962 168 000

0,30

288 650 400

Rootsi

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Ühendkuningriik

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

Kokku

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABEL 3

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite ühtse määra kindlaksmääramine ja jaotus vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c (peatükk 1 4)

Liikmesriik

1 % kogurahvatulust

Lisaomavahendite ühtne määr

Lisaomavahendid ühtse määra alusel

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgia

4 450 833 000

 

2 891 770 039

Bulgaaria

503 702 000

 

327 262 414

Tšehhi Vabariik

1 792 468 000

 

1 164 592 169

Taani

3 048 528 000

 

1 980 672 367

Saksamaa

33 995 907 000

 

22 087 628 385

Eesti

230 792 000

 

149 948 873

Iirimaa

2 431 496 000

 

1 579 777 826

Kreeka

1 882 276 000

 

1 222 941 715

Hispaania

12 003 612 000

 

7 798 918 885

Prantsusmaa

23 880 801 000

 

15 515 698 934

Horvaatia

483 272 000

 

313 988 750

Itaalia

17 500 853 000

 

11 370 555 210

Küpros

185 558 000

 

120 559 694

Läti

279 697 000

0,6497143  (9)

181 723 153

Leedu

411 930 000

 

267 636 829

Luksemburg

394 697 000

 

256 440 302

Ungari

1 239 469 000

 

805 300 787

Malta

104 602 000

 

67 961 420

Madalmaad

7 354 650 000

 

4 778 421 593

Austria

3 720 154 000

 

2 417 037 412

Poola

4 681 410 000

 

3 041 579 223

Portugal

1 933 791 000

 

1 256 411 749

Rumeenia

1 874 072 000

 

1 217 611 458

Sloveenia

429 322 000

 

278 936 661

Slovakkia

865 923 000

 

562 602 593

Soome

2 268 419 000

 

1 473 824 360

Rootsi

5 044 851 000

 

3 277 712 053

Ühendkuningriik

24 483 615 000

 

15 907 355 836

Kokku

157 476 700 000

 

102 314 870 690


TABEL 4

Taanile, Madalmaadele ja Rootsile võimaldatavate kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamise arvutus ning selle rahastamine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõikele 5 (peatükk 1 6)

Liikmesriik

Brutomaksete vähendamine

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Kogurahvatulust lähtuv arvestusalus, mida kohaldatakse brutomakse vähendamisel

Vähendamise rahastamine

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgia

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bulgaaria

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Tšehhi Vabariik

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Taani

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Saksamaa

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Eesti

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Iirimaa

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Kreeka

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Hispaania

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Prantsusmaa

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Horvaatia

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Itaalia

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Küpros

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Läti

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Leedu

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Luksemburg

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Ungari

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Madalmaad

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Austria

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Poola

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugal

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Rumeenia

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Sloveenia

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovakkia

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Soome

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Rootsi

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Ühendkuningriik

 

15,55

170 992 114

170 992 114

Kokku

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABEL 5

Ühendkuningriigi 2017. aasta eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artiklile 4 (peatükk 1 5)

Kirjeldus

Koefitsient (10) (%)

Summa

1.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) nominaalses piiristamata käibemaksubaasis

17,1194

 

2.

Ühendkuningriigi osa (protsentides) laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukuludes

7,4429

 

3.

(1) - (2)

9,6765

 

4.

Eraldatud kogukulu

 

118 550 222 885

5

Laienemisega seotud kulud (11)

 

25 135 292 635

6.

Laienemisega seotud kuludega korrigeeritud eraldatud kogukulud = (4) - (5)

 

93 414 930 250

7.

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise esialgne summa = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Ühendkuningriigi kasu (12)

 

1 019 406 910

9.

Ühendkuningriigi suhtes kohaldatava korrigeerimise põhisumma = (7) - (8)

 

4 946 535 713

10.

Traditsioonilistest omavahenditest tulenev juhuslik kasu (13)

 

–45 769 948

11.

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine = (9) - (10)

 

4 992 305 660


TABEL 6

Ühendkuningriigile võimaldatava korrigeerimise (–4 992 305 660  eurot) rahastamise arvutus (peatükk 1 5)

Liikmesriik

Vähendatud kogurahvatulu arvestusbaasi osa protsentides

Osamaksud ilma Ühendkuningriiki arvestamata

Osamaksud ilma Saksamaad, Madalmaid, Austriat, Rootsit ja Ühendkuningriiki arvestamata

3/4 veerus 2 esitatud Saksamaa, Madalmaade, Austria ja Rootsi osamaksudest

Veerg 4 esitatuna vastavalt veerule 3

Rahastamisaste

Korrigeerimine pärast rahastamisastme kohaldamist

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bulgaaria

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Tšehhi Vabariik

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Taani

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Saksamaa

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Eesti

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Iirimaa

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Kreeka

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Hispaania

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Prantsusmaa

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Horvaatia

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Itaalia

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Küpros

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Läti

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Leedu

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Luksemburg

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Ungari

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Madalmaad

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Austria

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Poola

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugal

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Rumeenia

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Sloveenia

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovakkia

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Soome

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Rootsi

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Ühendkuningriik

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kokku

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Välja on arvutatud 15 komakohta.

TABEL 7

Üldeelarve rahastamise kokkuvõte (14) omavahendite liigi ja liikmesriigi kaupa

Liikmesriik

Traditsioonilised omavahendid

 

Käibemaksu- ja kogurahvatulu põhised omavahendid, k.a kohandused

Omavahendid kokku (15)

Suhkrumaksude netosumma (80 %)

Tollimaksude netosumma (80 %)

Tavapäraste omavahendite kogu netosumma (80 %)

Sissenõudmiskulud (20 % kogu traditsioonilistest omavahenditest) p.m.)

Käibemaksupõhised omavahendid

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Taanile, Madalmaadele ja Rootsile võimaldatav vähendamine

Ühendkuningriigile võimaldatav korrigeerimine

Liikmesriikide osamaksud kokku

Liikmesriigi osatähtsus osamaksude kogusummas (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgia

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 891 770 039

31 084 353

242 848 053

3 728 318 245

3,12

6 201 518 245

Bulgaaria

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 262 414

3 517 825

27 483 181

429 886 320

0,36

517 986 320

Tšehhi Vabariik

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 592 169

12 518 490

97 801 325

1 494 750 184

1,25

1 782 250 184

Taani

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 672 367

– 120 268 697

166 334 951

2 368 923 421

1,98

2 746 623 421

Saksamaa

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 087 628 385

237 425 396

319 035 307

24 737 139 138

20,69

29 468 739 138

Eesti

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 948 873

1 611 838

12 592 561

198 772 072

0,17

231 672 072

Iirimaa

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 777 826

16 981 424

132 668 215

1 987 589 165

1,66

2 292 989 165

Kreeka

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 941 715

13 145 704

102 701 463

1 560 835 682

1,31

1 737 935 682

Hispaania

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 798 918 885

83 832 514

654 945 669

10 125 981 968

8,47

11 838 481 968

Prantsusmaa

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 515 698 934

166 782 096

1 302 993 398

20 119 187 728

16,83

21 868 987 728

Horvaatia

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 988 750

3 375 143

26 368 472

416 223 165

0,35

468 823 165

Itaalia

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 370 555 210

122 224 918

954 888 235

14 443 863 563

12,08

16 539 763 563

Küpros

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 559 694

1 295 926

10 124 487

159 813 807

0,13

181 713 807

Läti

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 723 153

1 953 387

15 260 935

233 087 975

0,19

281 087 975

Leedu

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 636 829

2 876 895

22 475 882

345 552 006

0,29

432 952 006

Luksemburg

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 440 302

2 756 540

21 535 609

339 937 001

0,28

361 937 001

Ungari

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 300 787

8 656 378

67 628 382

1 039 267 947

0,87

1 196 267 947

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 961 420

730 534

5 707 334

90 089 588

0,08

103 289 588

Madalmaad

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 778 421 593

– 705 434 085

69 019 868

4 612 006 126

3,86

7 358 606 126

Austria

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 417 037 412

25 981 335

34 911 864

2 997 056 011

2,51

3 218 156 011

Poola

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 041 579 223

32 694 690

255 428 883

3 927 518 796

3,28

4 632 718 796

Portugal

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 256 411 749

13 505 482

105 512 244

1 664 893 775

1,39

1 819 593 775

Rumeenia

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 611 458

13 088 408

102 253 833

1 538 772 899

1,29

1 700 972 899

Sloveenia

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 936 661

2 998 359

23 424 831

365 370 951

0,31

442 770 951

Slovakkia

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 602 593

6 047 555

47 246 822

705 913 770

0,59

811 213 770

Soome

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 824 360

15 842 504

123 770 345

1 902 087 609

1,59

2 056 187 609

Rootsi

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 277 712 053

– 166 217 026

47 343 511

3 480 462 838

2,91

4 028 462 838

Ühendkuningriik

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 907 355 836

170 992 114

–4 992 305 660

14 551 128 990

12,17

18 086 728 990

Kokku

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 314 870 690

0

0

119 564 430 740

100,00

142 408 430 740

B.   TULUDE KOONDARVESTUS EELARVERUBRIIKIDE KAUPA

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 4/2018

Uus summa

1

OMAVAHENDID

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

3

ÜLEJÄÄGID, SALDOD JA KORRIGEERIMINE

555 542 325

 

555 542 325

4

INSTITUTSIOONIDE JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT LAEKUVAD TULUD

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

INSTITUTSIOONIDE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

45 050 050

 

45 050 050

6

LIIDU KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDEGA SEOTUD OSAMAKSED JA TAGASIMAKSED

110 000 000

 

110 000 000

7

VIIVISINTRESSID JA TRAHVID

115 000 000

 

115 000 000

8

LAENUTEHINGUD

6 186 061

 

6 186 061

9

MITMESUGUSED TULUD

25 001 000

 

25 001 000

 

KÕIK KOKKU

144 778 626 795

33 992 206

144 812 619 001

JAOTIS 1

OMAVAHENDID

Artikkel

Punkt

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 4/2018

Uus summa

 

PEATÜKK 1 1

1 1 0

2005/2006. turustusaasta ja eelnevate aastatega seotud toodangumaksud

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Suhkru laomaksud

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Mitteeksporditud C-suhkru, C-isoglükoosi ja C-inuliinisiirupi toodangumaksud ning C-suhkru- ja C-isoglükoosiasendajatelt makstavad maksud

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Tootmismaks

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Suhkru lisakvoodi ja isoglükoosi täiendava kvoodi ühekordsed summad

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Kvoodiületamise tasu

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA

p.m.

 

p.m.

 

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud tollimaksud ja muud maksud

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile b käibemaksust kogunevad omavahendid

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

PEATÜKK 1 3 — KOGUSUMMA

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Ühendkuningriigile otsuse 2014/335/EL, Euratom artiklite 4 ja 5 kohaselt ette nähtud eelarve tasakaalustamatuse korrektsioon

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 5 — KOGUSUMMA

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Teatavate liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõikele 5

0 ,—

 

0 ,—

 

PEATÜKK 1 6 — KOGUSUMMA

0 ,—

 

0 ,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

PEATÜKK 1 1 —

SUHKRUTURU ÜHISE KORRALDUSEGA ETTE NÄHTUD MAKSUD JA TOLLIMAKSUD (OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKT A)

PEATÜKK 1 2 —

OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTIS A OSUTATUD TOLLIMAKSUD JA MUUD MAKSUD

PEATÜKK 1 3 —

VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE B KÄIBEMAKSUST KOGUNEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 4 —

VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

PEATÜKK 1 5 —

EELARVE TASAKAALUSTAMATUSE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 1 6 —

TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE KOGURAHVATULUL PÕHINEVATE IGA-AASTASTE BRUTOMAKSETE VÄHENDAMINE

PEATÜKK 1 4 —   VASTAVALT OTSUSE 2014/335/EL, EURATOM ARTIKLI 2 LÕIKE 1 PUNKTILE C KOGURAHVATULUL PÕHINEVAD OMAVAHENDID

1 4 0
Vastavalt otsuse 2014/335/EL, Euratom artikli 2 lõike 1 punktile c kogurahvatulul põhinevad omavahendid

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 4/2018

Uus summa

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

Märkused

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid on lisaomavahendid, millest kaetakse kulud, mida ei ole võimalik rahastada asjaomase aasta traditsioonilistest omavahenditest, käibemaksupõhistest omavahenditest ja muudest tuludest. Seega hoiab kogurahvatulul põhinevate omavahendite olemasolu liidu üldeelarve alati ex ante tasakaalus.

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite sissenõudmismäär kehtestatakse vastavalt eelarve kuludele, mida ei ole võimalik rahastada muudest allikatest (käibemaksupõhised maksed, traditsioonilised omavahendid ja muud tulud). Seda sissenõudmismäära kohaldatakse kõikide liikmesriikide suhtes.

Liikmesriikide kogurahvatulu suhtes kohaldatav määr käesoleval eelarveaastal on 0,6497 %.

Õiguslik alus

Nõukogu 26. mai 2014. aasta otsus 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 105), eriti selle artikli 2 lõike 1 punkt c.

Liikmesriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve projekt nr 4/2018

Uus summa

Belgia

2 890 809 302

960 737

2 891 770 039

Bulgaaria

327 153 687

108 727

327 262 414

Tšehhi Vabariik

1 164 205 255

386 914

1 164 592 169

Taani

1 980 014 325

658 042

1 980 672 367

Saksamaa

22 080 290 181

7 338 204

22 087 628 385

Eesti

149 899 055

49 818

149 948 873

Iirimaa

1 579 252 975

524 851

1 579 777 826

Kreeka

1 222 535 415

406 300

1 222 941 715

Hispaania

7 796 327 840

2 591 045

7 798 918 885

Prantsusmaa

15 510 544 132

5 154 802

15 515 698 934

Horvaatia

313 884 433

104 317

313 988 750

Itaalia

11 366 777 555

3 777 655

11 370 555 210

Küpros

120 519 640

40 054

120 559 694

Läti

181 662 778

60 375

181 723 153

Leedu

267 547 912

88 917

267 636 829

Luksemburg

256 355 105

85 197

256 440 302

Ungari

805 033 241

267 546

805 300 787

Malta

67 938 841

22 579

67 961 420

Madalmaad

4 776 834 052

1 587 541

4 778 421 593

Austria

2 416 234 397

803 015

2 417 037 412

Poola

3 040 568 715

1 010 508

3 041 579 223

Portugal

1 255 994 330

417 419

1 256 411 749

Rumeenia

1 217 206 930

404 528

1 217 611 458

Sloveenia

278 843 990

92 671

278 936 661

Slovakkia

562 415 679

186 914

562 602 593

Soome

1 473 334 710

489 650

1 473 824 360

Rootsi

3 276 623 095

1 088 958

3 277 712 053

Ühendkuningriik

15 902 070 914

5 284 922

15 907 355 836

Artikkel 1 4 0 – Kokku

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

III JAGU.

KOMISJON

KULUD

Jaotis

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 4/2018

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

01

MAJANDUS- JA RAHANDUSVALDKOND

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Reservid (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

SISETURG, TÖÖSTUS, ETTEVÕTLUS JA VKED

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

KONKURENTS

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Reservid (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

PÕLLUMAJANDUS JA MAAELU ARENG

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Reservid (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

LIIKUVUS JA TRANSPORT

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

KESKKOND

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Reservid (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

TEADUSUURINGUD JA INNOVATSIOON

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

OTSENE TEADUSTEGEVUS

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

MERENDUS JA KALANDUS

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Reservid (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANTSSTABIILSUSE, FINANTSTEENUSTE JA KAPITALITURGUDE LIIT

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

14

MAKSUKORRALDUS JA TOLLILIIT

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

HARIDUS JA KULTUUR

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Reservid (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

TEABEVAHETUS

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

TERVIS JA TOIDUOHUTUS

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

RÄNNE JA SISEASJAD

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

VÄLISPOLIITIKA VAHENDID

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Reservid (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

KAUBANDUS

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ JA ARENG

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Reservid (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

NAABRUSPOLIITIKA JA LAIENEMISLÄBIRÄÄKIMISED

4 391 105 748

3 680 713 958

 

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Reservid (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

 

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITAARABI JA KODANIKUKAITSE

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Reservid (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

PETTUSTEVASTANE VÕITLUS

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOMISJONI POLIITIKA KOORDINEERIMINE JA ÕIGUSNÕUSTAMINE

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

KOMISJONI HALDUS

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Reservid (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

EELARVE

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

AUDIT

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIKA

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

PENSIONID JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

KEELETALITUSED

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGEETIKA

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

ÕIGUS- JA TARBIJAKÜSIMUSED

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

KLIIMAMEETMED

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Reservid (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

RESERVID

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

Kogusumma

156 696 026 490

140 763 487 169

33 992 206

33 992 206

156 730 018 696

140 797 479 375

Millest reservid (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

JAOTIS 13

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 4/2018

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 01

REGIONAAL- JA LINNAPOLIITIKA VALDKONNA HALDUSKULUD

89 843 307

89 843 307

 

 

89 843 307

89 843 307

13 03

EUROOPA REGIONAALARENGU FOND JA MUUD PIIRKONDLIKUD MEETMED

30 096 255 130

25 391 963 602

 

 

30 096 255 130

25 391 963 602

13 04

ÜHTEKUULUVUSFOND

9 418 157 040

8 480 393 602

 

 

9 418 157 040

8 480 393 602

13 05

ÜHINEMISEELSE ABI RAHASTAMISVAHEND — REGIONAALARENG NING PIIRKONDLIK JA TERRITORIAALNE KOOSTÖÖ

92 853 894

80 306 941

 

 

92 853 894

80 306 941

13 06

SOLIDAARSUSFOND

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 07

ABI ANDMIST KÄSITLEV MÄÄRUS

34 473 000

26 000 000

 

 

34 473 000

26 000 000

13 08

STRUKTUURIREFORMI TUGIPROGRAMM — TEGEVUSE TEHNILINE ABI

30 500 000

14 000 000

 

 

30 500 000

14 000 000

 

Jaotis 13 — Kogusumma

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

PEATÜKK 13 06 —   SOLIDAARSUSFOND

Jaotis

Peatükk

Artikkel

Punkt

Rubriik

FR

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 4/2018

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 06

SOLIDAARSUSFOND

13 06 01

Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

9

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 02

Ühinemisläbirääkimisi pidavate riikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Peatükk 13 06 — Kogusumma

 

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 01
Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

Eelarve 2018

Paranduseelarve nr 4/2018

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

Märkused

Artikkel on ette nähtud liikmesriikides piirkondlike suurõnnetuste korral kasutusele võetavate Euroopa Liidu Solidaarsusfondist tulenevate assigneeringute kirjendamiseks. Asjaomastele liikmesriikidele tuleks abi anda seoses loodusõnnetustega, nähes määratud finantsabi kasutamiseks ette lõpptähtpäeva ning sätestades abisaajariikide kohustuse põhjendada saadud abi kasutamist. Saadud abi, mis hiljem tasaarvestatakse näiteks põhimõtte „saastaja maksab“ alusel kolmandate isikute maksetega või mis on kahjude lõpliku hindamise põhjal ettenähtust suurem, tuleks tagasi nõuda.

Välja arvatud ettemaksete puhul eraldatakse assigneeringud kas assigneeringute reservist ümberpaigutamise kaudu või paranduseelarve kaudu (kui reservis ei ole piisavalt assigneeringuid) üheaegselt otsusega Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite kasutusele võtmise kohta.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2002, 11. november 2002, Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3).

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, 2. detsember 2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884), eriti selle artikkel 10.


(1)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2018. aasta eelarvele (ELT L 57, 28.2.2018, lk 1), paranduseelarvetele nr 1–4/2018.

(2)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2017. aasta eelarvele (ELT L 51, 28.2.2017, lk 1) ning paranduseelarvetele nr 1 kuni 6/2017.

(3)  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 kolmandas lõigus on sätestatud: „Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus“.

(4)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2018. aasta eelarvele (ELT L 57, 28.2.2018, lk 1), paranduseelarvetele nr 1–4/2018.

(5)  Käesolevas veerus esitatud arvnäitajad vastavad 2017. aasta eelarvele (ELT L 51, 28.2.2017, lk 1) ning paranduseelarvetele nr 1 kuni 6/2017.

(6)  2018. aasta eelarve omavahendid määrati kindlaks 19. mail 2017 omavahendite nõuandekomitee 169. koosolekul vastu võetud eelarveprognooside alusel.

(7)  Euroopa Liigu toimimise lepingu artikli 310 lõike 1 kolmandas lõigus on sätestatud: „Eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus“.

(8)  Kasutatav arvestusbaas ei ületa 50 % kogurahvatulust.

(9)  Määra arvutamine: (102 314 870 690) / (157 476 700 000) = 0,649714343074245.

(10)  Ümardatud protsendimäärad.

(11)  Laienemisega seotud kulude summa koosneb 13 liikmesriigile, kes on ühinenud liiduga pärast 30. aprilli 2004, eraldatud kogukulust, välja arvatud põllumajanduse otsesed maksed, turuga seotud kulud ja EAGGFi tagatisrahastust tulenevad maaelu arendamise kulud.

(12)  „Ühendkuningriigi kasu“ vastab mõjule, mida Ühendkuningriigile avaldab üleminek piiristatud käibemaksule ja RKT/kogurahvatulu põhiste omavahendite kasutuselevõtt.

(13)  See juhuslik tulu vastab netotulule, mida Ühendkuningriik saab johtuvalt sellest, et 1. jaanuaril 2014 suurenes 10 protsendilt 20 protsendile traditsiooniliste omavahendite protsendimäär, mille liikmesriigid sissenõudmiskulude katteks endale jätavad.

(14)  p.m. (omavahendid + muud tulud = kogutulu = kogukulu); (142 408 430 740 + 2 404 188 261 = 144 812 619 001 = 144 812 619 001).

(15)  Omavahendite kogusumma protsendina kogurahvatulust: (142 408 430 740) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; omavahendite kogusumma ülempiir protsendina kogurahvatulust: 1,20 %.