3.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 248/209


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS (EL) 2018/1364

18. aprill 2018

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega (1),

võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust (2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0070/2018),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (3), eriti selle artiklit 208,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus) (4), eriti selle artiklit 23,

võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208) (5), eriti selle artiklit 108,

võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0085/2018),

1.

annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.

esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

President

Antonio TAJANI

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT C 417, 6.12.2017, lk 92.

(2)  Vt joonealune märkus 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.

(5)  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.