19.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/21


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/2366,

18. detsember 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kiitis otsusega 2014/115/EL (2) heaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames sõlmitud riigihankelepingu (edaspidi „leping“) (3) muutmise protokolli. Tegemist on mitmepoolse kokkuleppega, mille kohaselt avavad kokkuleppe osalised üksteisele oma riigihanketuru. Kõnealust kokkulepet kohaldatakse kõigi riigihangete suhtes, mille väärtus vastab kokkuleppes sätestatud summale (edaspidi „piirmäärad“), mis on väljendatud eriarveldusühikutes, või ületab seda summat.

(2)

Üks direktiivi 2014/23/EL eesmärkidest on võimaldada hankijatel järgida direktiivi kohaldamisel ka kokkuleppes sätestatud kohustusi. Selle saavutamiseks tuleks ühtlustada kõnealuses direktiivis sätestatud selliste riigihangete piirmäärad, mida hõlmab ka kokkulepe, eurodes ja allapoole lähima tuhandeni ümardatult piirmääradega, mis on sätestatud kokkuleppes.

(3)

Ühtluse huvides on asjakohane ühtlustada ka need direktiivis 2014/23/EL kehtestatud piirmäärad, mida leping ei hõlma.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 2014/23/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/23/EL artikli 8 lõikes 1 asendatakse summa 5 225 000 eurot summaga 5 548 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta otsus 2014/115/EL riigihankelepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta (ELT L 68, 7.3.2014, lk 1).

(3)  ELT L 68, 7.3.2014, lk 4.