5.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/2


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/2228,

4. detsember 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) III lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitu liikmesriiki on viimasel ajal osutanud ohutusprobleemidele maapähkliõli, selle ekstraktide ja derivaatide kasutamisega kosmeetikatoodetes. On väljendatud muret, et kosmeetikatoodete kasutamisel võib maapähkliõli kokkupuude nahaga esile kutsuda sensibiliseerumist maapähklite suhtes.

(2)

Tarbijaohutuse komitee kinnitas seda muret oma 23. septembri 2014. aasta läbivaadatud arvamuses (2). Kõnealuses arvamuses järeldas tarbijaohutuse komitee, et sensibiliseerimata tarbijate puhul on andmed nahaga kokkupuute ohutu taseme kindlaksmääramiseks ebapiisavad. Ta lisas siiski, et arvestades suu kaudu sissevõetava maapähkli valgu koguse dokumenteeritud ohutuid tasemeid sensibiliseeritud tarbijate puhul, ning arvestades, et tööstus suudab rafineerida maapähkliõli valgusisalduseni 0,5 ppm või allapoole seda väärtust, võib seda väärtust aktsepteerida maksimaalse lubatud kontsentratsioonina (rafineeritud) maapähkliõlis, selle ekstraktides ja derivaatides, mida kasutatakse kosmeetikatoodetes.

(3)

Mitu liikmesriiki on lisaks osutanud ohutusprobleemidele seoses hüdrolüüsitud nisuvalke sisaldavate kosmeetikatoodetega. On teatatud mitmest kontakturtikaaria juhust, mida on põhjustanud sellised kosmeetikatooted ja millele on järgnenud anafülaktiline šokk pärast nisuvalke sisaldava toidu söömist.

(4)

Oma 22. oktoobri 2014. aasta läbivaadatud arvamuses (3) leidis tarbijaohutuse komitee, et hüdrolüüsitud nisuvalke sisaldavate kosmeetikatoodete kasutamine on tarbijatele ohutu, tingimusel et hüdrolüsaatides on peptiidide maksimaalne massikeskmine molekulmass 3,5 kDa.

(5)

Võttes arvesse tarbijaohutuse komitee arvamusi, kujutab maapähkliõli, selle ekstrakte ja derivaate sisaldavate kosmeetikatoodete kasutamine ja hüdrolüüsitud nisuvalke sisaldavate kosmeetikatoodete kasutamine potentsiaalset riski inimeste tervisele. Selleks, et tagada selliste kosmeetikatoodete ohutus inimeste tervisele, on asjakohane kehtestada maapähkliõlis, selle ekstraktides ja derivaatides maapähkli valkude maksimaalseks sisalduseks 0,5 ppm ja kehtestada kosmeetikatoodetes sisalduvates hüdrolüüsitud nisuvalkudes peptiidide maksimaalseks massikeskmiseks molekulmassiks 3,5 kDa.

(6)

Tööstusharule tuleks ette näha mõistlik ajavahemik uute nõuetega kohanemiseks, mil nad teevad vajalikud muudatused toodete koostises, tagamaks, et turule lastakse üksnes kõnealustele nõuetele vastavad tooted. Tööstusharule tuleks ette näha ka mõistlik ajavahemik selliste toodete turult kõrvaldamiseks, mis ei vasta uutele nõuetele.

(7)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kosmeetikatoodete alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Alates 25. septembrist 2018 ei tohi lasta Euroopa Liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad üht või enamat käesoleva määruse kohaselt piiratud ainet ega vasta käesoleva määrusega kehtestatud piirangutele.

Alates 25. detsembrist 2018 ei tohi teha Euroopa Liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad üht või enamat käesoleva määruse kohaselt piiratud ainet ja ei vasta käesoleva määrusega kehtestatud piirangutele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  SCCS/1526/14.

(3)  SCCS/1534/14.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa tabelisse lisatakse kaks järgmist kannet:

Viitenumber

Aine määratlus

Piirangud

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

a

b

c

d

e

f

g

h

i

X

Maapähkliõli, ekstraktid ja derivaadid

Arachis Hypogaea Oil

8002-03-7

232-296-4

 

 

Maapähklivalkude maksimaalne sisaldus: 0,5 ppm (*1)

 

Arachis Hypogaea Seedcoat Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Flour

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Fruit Extract

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Sprout Extract

 

 

Hydrogenated Peanut Oil

68425-36-5

270-350-9

Peanut Acid

91051-35-3

293-087-1

Peanut Glycerides

91744-77-3

294-643-6

Peanut Oil PEG-6 Esters

68440-49-3

 

Peanutamide MEA

93572-05-5

297-433-2

Peanutamide MIPA

 

 

Potassium Peanutate

61789-56-8

263-069-8

Sodium Peanutamphoacetate

 

 

Sodium Peanutate

61789-57-9

263-070-3

Sulfated Peanut Oil

73138-79-1

277-298-6

Y

Hüdrolüüsitud nisuvalk

Hydrolyzed Wheat Protein

94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5

305-225-0

 

 

Peptiidide maksimaalne massikeskmine molekulmass hüdrolüsaatides on: 3,5 kDa (*2)

 

309-358-5


(*1)  Alates 25. septembrist 2018 ei tohi lasta Euroopa Liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad maapähkliõli, ekstrakte ja derivaate ega vasta sellele piirangule. Alates 25. detsembrist 2018 ei tohi teha Euroopa Liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad maapähkliõli, ekstrakte ja derivaate ega vasta sellele piirangule.

(*2)  Alates 25. septembrist 2018 ei tohi lasta Euroopa Liidu turule kosmeetikatooteid, mis sisaldavad hüdrolüüsitud nisuvalke ega vasta sellele piirangule. Alates 25. detsembrist 2018 ei tohi teha Euroopa Liidu turul kättesaadavaks kosmeetikatooteid, mis sisaldavad hüdrolüüsitud nisuvalke ega vasta sellele piirangule.