2.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2215,

30. november 2017,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 474/2006 (2) on kehtestatud määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatüki kohane liidu nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidus tegevuskeeldu.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 4 lõikega 3 on teatavad liikmesriigid ja Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi „EASA“) edastanud komisjonile teavet, mis on kõnealuse nimekirja ajakohastamise seisukohalt tähtis. Asjakohast teavet on edastanud ka kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid. Selle teabe alusel tuleks nimekirja ajakohastada.

(3)

Komisjon teavitas kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid kas otse või nende regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutuste kaudu olulistest üksikasjadest ja kaalutlustest, mis oleksid aluseks otsusele, millega kehtestatakse nende suhtes liidus tegevuskeeld või muudetakse nimekirja lisatud lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeelu tingimusi.

(4)

Komisjon andis asjaomastele lennuettevõtjatele võimaluse tutvuda liikmesriikide esitatud dokumentidega, esitada kirjalikke märkusi ning teha komisjonile ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 3922/91 (3) alusel loodud komiteele (edaspidi „lennuohutuskomitee“) suuline ettekanne.

(5)

Komisjon on andnud lennuohutuskomiteele ajakohastatud teavet seoses käimasolevate ühiskonsultatsioonidega, mida peetakse määruse (EÜ) nr 2111/2005 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 473/2006 (4) raames Ekvatoriaal-Guinea, Nepali, Nigeeria, Saint Vincenti ja Grenadiinide, Tai, Ukraina ja Venezuela pädevate asutuste ninglennuettevõtjatega. Lisaks andis komisjon lennuohutuskomiteele teavet lennuohutusolukorra kohta Afganistanis, Boliivias, Indias, Indoneesias, Iraagis, Kasahstanis, Liibüas, Moldovas, Mosambiigis ja Sambias, samuti tehniliste konsultatsioonide kohta Venemaaga.

(6)

EASA esitles komisjonile ja lennuohutuskomiteele Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (edaspidi „ICAO“) poolt üldise ohutusjärelevalve auditiprogrammi raames koostatud auditiaruannete analüüsi tulemusi. Liikmesriike kutsuti üles seadma prioriteediks sellistes kolmandates riikides serditud lennuettevõtjate õhusõidukite kontrollimist seisuplatsil, kelle puhul ICAO on kindlaks teinud olulisi ohutusprobleeme või mille ohutusjärelevalvesüsteemis esineb EASA andmetel märkimisväärseid puudujääke. Lisaks komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaselt peetavatele konsultatsioonidele võimaldab õhusõiduki seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmine hankida lisateavet kõnealustes kolmandates riikides serditud lennuettevõtjate ohutusalaste tulemuste kohta.

(7)

EASA teavitas komisjoni ja lennuohutuskomiteed ka välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise programmi (SAFA programm) raames komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 (5) kohaselt seisuplatsil tehtud kontrollide analüüsi tulemustest.

(8)

Peale selle teavitas EASA komisjoni ja lennuohutuskomiteed tehnilise abi projektidest kolmandates riikides, kelle suhtes kasutatakse määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid meetmeid või jälgimist. EASA andis teavet edasise tehnilise abi kavade ja taotluste kohta ning tsiviillennundusametite haldus- ja tehnilise võimekuse suurendamise koostöö kohta, mille eesmärk on aidata kõrvaldada kõik puudujäägid kohaldatavate rahvusvaheliste standardite järgimisel. Liikmesriike kutsuti üles reageerima sellistele taotlustele, lähtudes mõlema poole huvidest ning kooskõlastatult komisjoni ja EASA-ga. Sellega seoses kordas komisjon, kui kasulik on anda rahvusvahelise lennundusvaldkonna osalistele eelkõige ICAO ohutusalase koostööabi võrgustiku (edaspidi „SCAN“) andmebaasi kaudu teavet tehnilise abi kohta, mida liit ja selle liikmesriigid annavad lennuohutuse suurendamiseks kogu maailmas.

(9)

Eurocontrol andis komisjonile ja lennuohutuskomiteele värsket teavet SAFA häirefunktsiooni staatuse ning tegevuskeelu saanud lennuettevõtjatega seotud ohuteadete praeguse statistika kohta.

Liidu lennuettevõtjad

(10)

Pärast seda, kui EASA oli analüüsinud liidu lennuettevõtjate õhusõidukitele seisuplatsil tehtud kontrollide, EASA korraldatud standardimiskontrollide ning liikmesriikide lennuametite tehtud konkreetsete kontrollide ja auditite tulemusi, on mitu liikmesriiki võtnud teatavaid täitemeetmeid ning teavitanud neist komisjoni ja lennuohutuskomiteed.

(11)

Liikmesriigid kordasid, et kui asjaomasest ohutusteabest peaks ilmnema, et asjakohaste ohutusstandardite järgimata jätmine liidu lennuettevõtjate poolt põhjustab otseseid ohutusriske, on nad valmis võtma vajalikke meetmeid.

Ekvatoriaal-Guinea lennuettevõtjad

(12)

7. juunil 2017 kohtusid komisjoni ja EASA esindajad Ekvatoriaal-Guinea lennutranspordiameti Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial (edaspidi „AAGE“) esindajatega. Kohtumise eesmärk oli jätkata viimati 2013. aasta kohtumisel peetud konsultatsioone. AAGE teavitas komisjoni ja EASA-t võetud meetmetest ICAO ohutusjärelevalvesüsteemi nõuetele vastavuse parandamiseks ning tõstis esile poliitilisi jõupingutusi reformide elluviimisel.

(13)

7. juuni 2017 kohtumisel tunnistas AAGE, et Ekvatoriaal-Guinea lennuettevõtjad ei olnud varem ICAO nõuetele vastavalt serditud. Seepärast tühistas AAGE mitme kõnealuses riigis serditud lennuettevõtja sertifikaadi ning algatas uue viie-etapilise sertimismenetluse ülejäänud lennuettevõtjate suhtes. AAGE esitas ka teavet oma personaliplaneerimise ja töötajate värbamise, õhusõidukite registri, lennuettevõtjate ümbersertimis- ja ohutusjärelevalveprogrammi kohta.

(14)

2017. aasta veebruaris tehtud ICAO auditi raames täheldati, et AAGE rahvusvaheliste lennuohutusstandardite rakendamise määr oli varasema 10 %-ga võrreldes kasvanud 62,5 %-ni.

(15)

Liit korraldas 16.–20. oktoobrini 2017 Ekvatoriaal-Guineas kohapealse kontrollkäigu. Sellest võtsid osa komisjoni, EASA ja liikmesriikide eksperdid. Kõnealuse kontrollkäigu ajal hinnati AAGE tööd, kontrollides kaht Ekvatoriaal-Guineas serditud tegutsevat lennuettevõtjat. Jõuti järeldusele, et hiljuti asutatud sõltumatu ja autonoomse tsiviillennuameti, 2012. aastal oma ohutusjärelevalvetoiminguid alustanud AAGE organisatsiooniline struktuur vastab Ekvatoriaal-Guineas toimuva lennutegevuse tasemele. Tehti kindlaks, et AAGE tegutseb tsiviillennunduse kõikides valdkondades ning et ametil on oma eelarve ja omavahendid. Pandi tähele, et AAGE vajab asjakohase kvalifikatsiooniga inspektoreid, eriti lennutegevuse, sealhulgas kommertslennutranspordi valdkonnas, et oleks võimalik teostada nõuetekohast ja tõhusat ohutusjärelevalvet Ekvatoriaal-Guineas serditud lennuettevõtjate suhtes.

(16)

Kontrollikäigu tulemustest ilmnes, et Ekvatoriaal-Guineas on kehtestatud terviklik õigusalane süsteem. AAGE tegeleb õigusaktide ajakohastamisega, et need oleksid jätkuvalt kooskõlas kõige uuemate arengusuundumustega rahvusvaheliste lennuohutusstandardite valdkonnas. AAGE tugineb siiski suures osas muude ametite ja organisatsioonide välja antud sertifikaatidele, litsentsidele ja lubadele, ilma et oleks ise neid kontrollinud, samas kui selline kontrollimine moodustab olulise osa AAGE ohutusjärelevalve ülesannetest. Seega peaks kõnealune kontrollimine kuuluma AAGE menetluste hulka ja seda tuleks nõuetekohaselt rakendada.

(17)

AAGE andis kontrollkäigu ajal teada, et praegu tegutseb ainult kaks Ekvatoriaal-Guineas serditud lennuettevõtjat, nimelt CEIBA Intercontinental ja Cronos Airlines. Lennuettevõtjate Punto Azul ja Tango Airways lennuettevõtja sertifikaadid on tühistatud.

(18)

Lennuettevõtja CEIBA Intercontinental kontrollimisest kohapealse kontrollkäigu raames ilmnes, et kõnealune lennuettevõtja tegutseb endiselt vana lennuettevõtja sertifikaadi alusel ning on ajakohase viie-etapilise sertimismenetluse käigus jõudnud alles teise etappi. Lennuettevõtjas CEIBA Intercontinental toimub praegu mitmeid muutusi, mille tulemusel esineb puudujääke seoses oluliste lennutegevus- ja hoolduskäsiraamatute ning muu dokumentatsiooni ajakohastamise ja heakskiitmisega. Lisaks sellele ei ole kõnealuseid käsiraamatuid ja dokumentatsiooni lennuettevõtjate tegevuse ja õhusõidukite jaoks veel kohandatud. Väljatöötamisel on lennuettevõtja ohutusjuhtimissüsteem, millesse tuleb veel lisada asjakohane riskianalüüs. Lennuettevõtja ohutuspõhimõtted on koostatud ja kehtestatud, aga neid ei ole organisatsioonis selgelt ja ulatuslikult tutvustatud. Ettevõtja kvaliteedisüsteem vajab samuti täiendavat arendamist.

(19)

Lennuettevõtja Cronos Airlines kontrollimise käigus ilmnes, et ettevõtja on teadlik Ekvatoriaal-Guineas kohaldatavatest eeskirjadest ning ta on teinud eespool nimetatud lennundusstandardite rakendamiseks jõupingutusi. Lennuettevõtja on edukalt läbinud lennuettevõtjate ajakohase viie-etapilise sertimismenetluse. Tema lennuettevõtja sertifikaati uuendati 2017. aasta jaanuaris. Siiski täheldati, et lennuettevõtja mitmed käsiraamatud ei olnud tegeliku käitamisega vastavusse viidud ning et tema kvaliteedisüsteem ei ole veel täielikult välja töötatud. Lisaks sellele leiti, et lennuettevõtja Cronos Airlines ohutusjuhtimissüsteem ei ole veel lõplikult välja töötatud ning et see on praegu jõudnud lennuohutusjuhtimissüsteemi neljaetapilise rakendamise teise etappi. Lennuettevõtja on koostanud ja kehtestanud ohutuspõhimõtted ning neid ka organisatsioonis selgelt ja ulatuslikult tutvustanud. Lennuettevõtja osaleb oma õhusõidukitega vabatahtlikult lennuandmete seireprogrammis.

(20)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikliga 7 kuulasid komisjon ja lennuohutuskomitee 14. novembril 2017 ära nii AAGE kui ka lennuettevõtjad CEIBA Intercontinental ja Cronos Airlines. Sellel ärakuulamisel väljendas Ekvatoriaal-Guinea valitsuse esindaja oma valitsuse tugevat tahet parandada veelgi lennutranspordi turvalisust Ekvatoriaal-Guineas, et võimaldada häid siseriiklikke ja piirkondlikke ühendusi. Ärakuulamisel andis AAGE teavet seoses parandusmeetmetega, mis on võetud liidu kohapealse kontrollkäigu ajal tõstatatud probleemide kõrvaldamiseks. AAGE hinnangul on kulub kõnealuste parandusmeetmete rakendamiseks üks aasta.

(21)

Teave, mille lennuettevõtja CEIBA Intercontinental esitas liidu kohapealse kontrollkäigu ajal tõstatatud probleemide lahendamiseks koostatud parandusmeetmete kavaga seotud ärakuulamise käigus, osutas sellele, et kõnealune lennuettevõtja ei teinud algpõhjuste analüüsi, vaid kehtestas üksnes viivitamatud parandusmeetmed ja jättis võtmata pikaajalised ennetusmeetmed.

(22)

Teave, mille lennuettevõtja Cronos Airlines esitas liidu kohapealse kontrollkäigu ajal tõstatatud probleemide lahendamiseks ettenähtud parandusmeetmetega seotud ärakuulamisel, osutas sellele, et kõnealune lennuettevõtja oli teinud algpõhjuste analüüsi, võtnud viivitamatud parandusmeetmed ning meetmed, mis aitavad vältida kindlakstehtud probleemide kordumist.

(23)

Kättesaadava teabe, liidu kohapealse kontrollkäigu tulemuste ja 14. novembril 2017 toimunud ärakuulamisel esitatud teabe põhjal jõuti järeldusele, et kuigi AAGE on teinud märkimisväärseid parandusi Ekvatoriaal-Guinea lennuohutuse järelevalvesüsteemis, leidub Ekvatoriaal-Guinea ohutusjärelevalvesüsteemis ikka veel olulisi puudujääke. Leiti, et AAGE ei suuda täiel määral täita oma kohustusi Ekvatoriaal-Guineas serditud lennuettevõtjate üle järelevalve teostamisel. See nähtus asjaolust, et lennuettevõtjate sertimist ja ohutusjärelevalvet on teostanud nõutud asjakohase kvalifikatsioonita inspektorid, ning tõsiasjast, et mitmeid liidu kohapealse kontrollkäigu ajal tõstatatud probleeme ei olnud AAGE ise oma sertimis- ja järelevalvetegevuse käigus kindlaks teinud. Seetõttu puuduvad praegu piisavad tõendid, mille alusel teha otsus kõikide Ekvatoriaal-Guineas serditud lennuettevõtjate suhtes kohaldatava tegevuskeelu tühistamise või muutmise kohta. Võttes arvesse, et lennuettevõtjate Punto Azul ja Tango Airways lennuettevõtja sertifikaadid on tühistatud, tuleks nad välja jätta selliste lennuettevõtjate nimekirjast, kelle suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu.

(24)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleks muuta, ja jätta lennuettevõtjad Punto Azul ja Tango Airways välja määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast.

Nepali lennuettevõtjad

(25)

Nepali tsiviillennundusamet (edaspidi „CAAN“) edastas oma 5. märtsi 2017. aasta kirjas komisjonile teavet Nepali ohutusjärelevalvesüsteemi praeguse olukorra kohta. Pärast seda, kui kõik Nepali lennuettevõtjad olid 2015. aastal uuesti serditud, kordas CAAN koostöös ICAOga seda protsessi 2016. aastal, et lennuettevõtja sertifikaatide kehtivust uuesti pikendada.

(26)

13. märtsil 2017 esitas Nepali välisministeerium Euroopa Liidu delegatsioonile Katmandus (Nepal) täiendavad dokumendid, milles rõhutati tehtud edusamme ja mis hõlmasid väljavõtet ICAO ühistegevuse meeskonna poolt Nepali jaoks koostatud lähetusaruandest. Lennutegevuse ja lennukõlblikkuse valdkonnas tegi ICAO ühistegevuse meeskond kindlaks mitu probleemi. Kõnealused probleemid olid samad, mis varasematel kontrollkäikudel, muu hulgas liidu kohapealsel kontrollkäigul 2014. aasta veebruaris ja liidu tehnilise abi tööreisil 2015. aasta oktoobris. Kõnealuse teabe alusel nõudis komisjon 4. juulil 2017 CAANilt lisateavet.

(27)

ICAO korraldas 4.–11. juulini 2017 Nepalis ICAO koordineeritud valideerimisauditi. Kõnealuse auditi tulemuste põhjal teatas ICAO 27. juulil 2017, et Nepali pädevad asutused on kõrvaldanud lennuettevõtjate sertimisega seotud olulise ohutusprobleemi.

(28)

CAAN esitas 3. augustil 2017 komisjonile nõutud teabe. Kõnealune teave hõlmas muu hulgas andmeid seoses järgmisega: lennuettevõtja sertifikaadi omanikud, ohutusjärelevalvetegevuse tulemused, Nepalis registreeritud õhusõidukid, õnnetused ja tõsised vahejuhtumid, täitemeetmed ning korraldus, eeskirjad ja tehniline abi Nepalis. CAAN ei teatanud aga ühestki järelmeetmest seoses soovitustega, mis esitati õnnetusjuhtumi uurimise kohta avaldatud aruannetes.

(29)

7. novembril 2017 esitas CAAN 4.–11. juulini 2017 toimunud koordineeritud valideerimisauditi lõpparuande, mille kohaselt rahvusvaheliste ohutusstandardite tõhusa rakendamise määr oli suurenenud 66 %-ni. Kõnealusest aruandest nähtub ka, et täiendavaid parandusi on vaja teha seoses kvalifitseeritud tehnilise personali ja ohutusprobleemide lahendamisega. ICAO ei vaadanud läbi lennumeeskonna lubade väljaandmisega seotud küsimusi, kuigi see valdkond oli pärast liidu kohapealset kontrollkäiku 2014. aasta veebruaris tekitanud probleeme.

(30)

Praegu kättesaadavast teabest ilmneb, et kuigi CAAN on teinud rahvusvaheliste lennuohutusstandardite rakendamisel teatavaid edusamme, on Nepali lennuohutusjärelevalvesüsteem endiselt ebapiisav, mis nähtub ka asjaolust, et puuduvad tõhusad järelmeetmed, mis aitaksid vältida õnnetuste, sealhulgas viimastel aastatel toimunud hukkunutega õnnetuste kordumist.

(31)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole Nepali lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

Nigeeria lennuettevõtjad

(32)

Komisjon jätkab koostöös EASAga Nigeerias serditud lennuettevõtjate ohutusalaste tulemuste jälgimist. Komisjon rõhutas 2017. aasta 15. mai ja 20. juuni kirjas, et Nigeeria tsiviillennundusamet (edaspidi „NCAA“) peab hoolikalt jälgima kõiki Nigeerias serditud lennuettevõtjate EASA-le esitatud taotlusi kolmanda riigi lennuettevõtja tegevusloa (edaspidi „TCO-luba“) saamiseks.

(33)

NCAA teatas 30. mai 2017. aasta kirjas komisjonile oma kavatsusest korraldada ulatuslik audit Nigeerias registreeritud lennuettevõtja Med-View Airline tegevuse suhtes ning teavitas ka enda võetud meetmetest muude Nigeeria lennuettevõtjate suhtes.

(34)

Komisjon rõhutas 10. oktoobri 2017. aasta kirjas, et võttes arvesse kohaldatavaid nõudeid ja prognoositavat lennutegevuse suurenemist Nigeerias, ei ole kõnealused meetmed piisavad. Komisjon teatas NCAAle määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõike 2 kohaste konsultatsioonide alustamisest.

(35)

30. oktoobril 2017 kohtusid komisjoni ja EASA esindajad tehnilisel nõupidamisel NCAA kõrgema taseme esindajatega. Kõnealusel nõupidamisel pidi NCAA selgitama parandus- ja ennetusmeetmeid, mida ta oli võtnud lennuettevõtja Med-View Airline ja muude Nigeerias serditud lennuettevõtjate suhtes. Kõnealusel nõupidamisel NCAA esitatud tõenditest nähtus, et teataval määral on paranenud ohutusjärelevalve selliste lennuettevõtjate suhtes, kelle eest Nigeeria ametiasutused vastutavad kohaldatavate rahvusvaheliste eeskirjade kohaselt.

(36)

Nõupidamisel teatas NCAA komisjonile ja EASA-le võetud meetmetest ohutusjärelevalvesüsteemi käsitlevate ICAO nõuete järgimise parandamiseks. NCAA andis ka teavet seoses auditiga, mille ta korraldas lennuettevõtja Med-View Airline ning muude Nigeerias registreeritud lennuettevõtjate, nimelt Arik Air, Air Peace ja Kabo Air suhtes, samuti seoses NCAA töötajate arvu, oma inspektorite koolituse ja kvalifikatsiooniga ning ohutusjärelevalveprogrammiga. NCAA on kehtestanud lennutegevuse ja lennukõlblikkuse seireprogrammi ja rakendab seda, et tagada jätkuv vastavus eeskirjadele. Nigeeria rakendab praegu oma riiklikku lennuohutusprogrammi, mis on kavas täielikult rakendada 2018. aasta lõpuks.

(37)

Praegu kättesaadavast teabest, sealhulgas 30. oktoobri 2017 nõupidamisel NCAA esitatud teabest nähtub, et ohutusjärelevalvesüsteem Nigeerias muutub paremaks. On selge, et sellised edusammud on endiselt määrava tähtsusega. See on eelkõige seotud NCAA teadlikkusega tema järelvalve alla kuuluvate lennuettevõtjate suhtes kavandatud meetmete, samuti ka tema ohutusjärelevalveprogrammi tegeliku tõhusa rakendamise, sealhulgas puuduste kõrvaldamise osas. 1. novembril 2017 nõudis komisjon asjakohast lisateavet. Lisaks sellele palus komisjon NCAA-l jätta heaks kiitmata Nigeeria lennuettevõtjate püüdlused taotleda EASA-lt TCO-luba seni, kuni NCAA on täielikult veendunud, et kõnealused lennuettevõtjad järgivad kohaldatavaid rahvusvahelisi lennuohutusstandardeid.

(38)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole Nigeeria lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(39)

Kui asjakohasest ohutusteabest peaks ilmnema, et rahvusvaheliste lennuohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid lisameetmeid.

Venemaa lennuettevõtjad

(40)

Komisjon, EASA ja liikmesriikide pädevad asutused on hoolikalt jätkanud Venemaal serditud ning liidus tegutsevate lennuettevõtjate ohutusalase tegevuse jälgimist, mis muu hulgas hõlmab teatavate Venemaa õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmist määruse (EL) nr 965/2012 kohaselt.

(41)

20. oktoobril 2017 kohtusid komisjoni ja EASA esindajad Venemaa föderaalse lennutranspordiameti (edaspidi „FATA“) esindajatega. Kohtumise eesmärk oli vaadata üle Venemaal serditud lennuettevõtjate ohutusalased tulemused ajavahemikul 6. oktoobrist 2016 kuni 5. oktoobrini 2017 seisuplatsil tehtud kontrollide aruannete põhjal ja teha kindlaks juhtumid, mille puhul FATA peaks järelevalvet tugevdama.

(42)

Kohtumisel vaatas komisjon SAFA programmi raames üksikasjalikumalt üle neljale Venemaal serditud õhusõidukile seisuplatsil tehtud kontrollide tulemused. Kuigi ohutusalaseid probleeme ei tuvastatud, teatas FATA komisjonile oma ohutusjärelevalvetegevusest kõnealuse nelja lennuettevõtja suhtes.

(43)

Praegu kättesaadava teabe, sealhulgas FATA poolt 20. oktoobri 2017. aasta tehnilisel nõupidamisel esitatud teabe alusel leiti, et FATA-l on praegu nii võimekus kui ka tahe kõrvaldada ohutuspuudujääke Venemaal serditud lennuettevõtjate puhul. Selle alusel jõudis komisjon järeldusele, et Venemaa lennuametil ja ühelgi Venemaal serditud lennuettevõtjal ei ole vaja komisjoni ja lennuohutuskomitee ette ärakuulamisele tulla.

(44)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole alust muuta liidu nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, ja lisada sinna Venemaa lennuettevõtjad.

(45)

Liikmesriigid peavad ka edaspidi kontrollima, et Venemaa lennuettevõtjad järgivad asjakohaseid rahvusvahelisi lennuohutusstandardeid, ja seadma prioriteediks õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(46)

Kui kõnealusest kontrollimisest peaks ilmnema, et asjakohaste rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma Venemaa lennuettevõtjate suhtes määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid meetmeid.

Saint Vincenti ja Grenadiinide lennuettevõtjad

(47)

Saint Vincentil ja Grenadiinidel serditud lennuettevõtja Mustique Airways esitas 2. veebruaril 2017 EASA-le uuesti taotluse TCO-loa saamiseks. TCO-loa taotlus esitati uuesti pärast seda, kui EASA eelmise TCO-loa taotluse ohutusalastel põhjustel tagasi lükkas. EASA hindas kõnealust uut taotlust vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 452/2014 (6) nõuetele.

(48)

EASA leidis, et parandusmeetmete kava, mille lennuettevõtja Mustique Airways koostas EASA poolt TCO-loa taotluse hindamise käigus kindlakstehtud puuduste kõrvaldamiseks, on vastuvõetav, ning otsustas jätkata taotluse hindamist seni, kuni kõik puudused on kõrvaldatud. EASA teatas 11. septembril 2017 komisjonile, et viimane eespool nimetatud puudustest on kõrvaldatud, ning et EASA on valmis andma välja TCO-loa, kui lennuettevõtja lennuohutuse mustast nimekirjast välja jäetaks.

(49)

Kõnealuse teabe alusel kutsus komisjon lennuettevõtja Mustique Airways ärakuulamisele, et Mustique Airways saaks tutvustada kehtestatud parandusmeetmeid ja esitada teavet seoses meetmetega, mida kõnealune lennuettevõtja on võtnud selleks, et vältida EASA poolt TCO-loa taotluse hindamise käigus kindlaks tehtud ohutuspuudujääkide kordumist. Lennuettevõtja Mustique Airways tutvustas 14. novembril 2017 komisjonile ja lennuohutuskomiteele kõnealuseid parandusmeetmeid. Parandusmeetmed hõlmavad organisatsiooni ja ohutusjuhtimissüsteemi rakendamise olulisi muudatusi, mida toetavad uus veebipõhine vahend ja uus ohutuspoliitika, mille abil saab lennuettevõtja Mustique Airways tegeleda puudujääkide algpõhjustega ning vältida nende kordumist.

(50)

Ärakuulamisel esitas lennuettevõtja Mustique Airways teavet seoses mitmete meetmetega, mis ta on võtnud oma organisatsioonis lennuohutuskultuuri rakendamiseks. Kõnealused meetmed hõlmavad korrapäraseid ohutusteemalisi koosolekuid nii töötajate kui ka juhtkonna tasandil, et lennuettevõtja Mustique Airways saaks töötajate ohutusteadlikkust suurendada ja parandada ohutusega seotud vahejuhtumitest aru andmise taset.

(51)

Kogu praegu kättesaadava teabe, sealhulgas EASA korraldatud hindamise tulemuste ja ärakuulamisel esitatud teabe põhjal tuleks järeldada, et lennuettevõtja Mustique Airways on kindlaks tehtud ohutuspuudujäägid kõrvaldanud ning et lennuettevõtja Mustique Airways on võimeline kõrvaldama ohutuspuudujääke, mis võivad tulevikus tekkida.

(52)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleks muuta ja jätta lennuettevõtja Mustique Airways välja määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast.

(53)

Liikmesriigid kontrollivad ka edaspidi asjakohaste ohutusstandardite tulemuslikku järgimist, seades prioriteediks Saint Vincentil ja Grenadiinidel serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(54)

Kui asjakohasest ohutusteabest peaks ilmnema, et rahvusvaheliste lennuohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid lisameetmeid.

Tai lennuettevõtjad

(55)

ICAO korraldas 20.–27. septembrini 2017 Tais ICAO koordineeritud valideerimisauditi, et vaadata läbi protokolliküsimused seoses olulise ohutusprobleemiga Tais. Tai tsiviillennundusameti (edaspidi „CAAT“) võetud parandusmeetmed leiti olevat piisavad, et kõrvaldada oluline ohutusprobleem ning suurendada rahvusvaheliste lennuohutusstandardite tõhusa rakendamise määra ligikaudu 41 %-ni. Praegu töötatakse edasi ohutusstandardite tõhusa rakendamise määra edasise suurendamise nimel. CAAT loodab, et ICAO korraldab 2018. aastal koordineeritud valideerimisauditi, mis hõlmaks kõiki tsiviillennunduse ohutusjärelevalvesüsteemi valdkondi.

(56)

CAAT kutsuti 13. novembril 2017 ärakuulamisele, et ta saaks komisjonile ja lennuohutuskomiteele anda ajakohastatud teavet seoses parandusmeetmetega, mis on võetud lennuohutusolukorra parandamiseks Tais.

(57)

Ärakuulamisel andis CAAT teavet Tai tsiviillennundussektori suuruse ja tegevuse ning ICAO koordineeritud valideerimisauditi tulemuste kohta, sealhulgas olulise ohutusprobleemi kõrvaldamise kohta. CAAT esitas teavet edusammudest seoses kestlikkuskavaga, mis hõlmab lähituleviku strateegilise kava väljatöötamist, õigusaktide ja eeskirjade ajakohastamist, ameti töökorraldust ja töötajaid, ameti tegevuse rahastamist ning IT-süsteeme, mida CAAT rakendab oma tegevuse toetamiseks. Amet andis ka teavet seoses oma järelevalvetegevusega Tais serditud lennuettevõtjate suhtes. Komisjon julgustas CAATi jätkama oma tööd, et tagada lennuohutuse paranemise kestlikkus Tais.

(58)

Kättesaadavast teabest nähtub, et Tai ohutusjärelevalvesüsteem on tõhusamaks muutunud. Eelkõige on CAAT esitanud tõendeid viimase aasta jooksul tehtud edusammude kohta. Kättesaadaolev teave Tais serditud lennuettevõtjate kohta ei anna alust kehtestada tegevuskeeldu ega teatavaid käitamispiiranguid kõnealuste lennuettevõtjate suhtes.

(59)

Selleks et olukorda tähelepanelikult jälgida, tuleb siiski jätkata määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõike 2 kohaseid konsultatsioone Tai ametiasutustega.

(60)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et praegu ei ole Tai lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(61)

Liikmesriigid peavad ka edaspidi kontrollima asjakohaste ohutusstandardite tulemuslikku järgimist, seades prioriteediks Tais serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(62)

Kui asjakohasest ohutusteabest peaks ilmnema, et rahvusvaheliste lennuohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid lisameetmeid.

Ukraina lennuettevõtjad

(63)

Ukrainas serditud lennuettevõtja International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ esitas 19. aprillil 2017 EASA-le taotluse TCO-loa saamiseks. Pärast seda, kui EASA kõnealuse lennuettevõtja esimese TCO-loa taotluse ohutusalastel põhjustel tagasi lükkas, hindas EASA uut taotlust vastavalt määruses (EL) nr 452/2014 sätestatud nõuetele.

(64)

Sellega seoses korraldas EASA 28.–29. juunini 2017 lennuettevõtja International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ peakorteri ruumes kohapealse auditi. Kuigi kõnealuse auditi raames sedastati, et kõik esimese taotluse hindamise käigus kindlaks tehtud puudused olid kõrvaldatud, tehti nimetatud auditi käigus kindlaks viis uut puudust, eelkõige seoses lennukõlblikkusega. Seejärel esitas lennuettevõtja International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ EASA-le kõnealuste puuduste kõrvaldamiseks parandusmeetmete kava. Kõnealuse parandusmeetmete kava alusel kõrvaldati kõik puudused 4. oktoobriks 2017 EASA-t täielikult rahuldaval viisil. EASA teatas komisjonile, et viimased eespool nimetatud puudustest on kõrvaldatud, ning et EASA oleks valmis andma välja TCO-loa, kui lennuettevõtja lennuohutuse mustast nimekirjast välja jäetaks.

(65)

Kõnealuse teabe alusel kutsuti lennuettevõtja International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ komisjoni ja lennuohutuskomiteesse ärakuulamisele, mis toimus 13. novembril 2017. Ärakuulamise käigus esitas kõnealune lennuettevõtja üksikasjalikku teavet sellise parandusmeetmete kava rakendamise kohta, mis töötati välja EASA poolt 2017. aasta juunis tõstatatud puuduste kõrvaldamiseks. Eespool nimetatud lennuettevõtja selgitas, et tema töökorralduses ja menetlustes on tehtud olulisi muudatusi eesmärgiga tugevdada oma suutlikkust järgida rahvusvahelisi lennuohutusstandardeid. Selleks et tagada kõnealuste meetmete kestlikkus ja tõhusalt kontrollida oma tegevust, restruktureeris lennuettevõtja International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ ka oma sisekvaliteedisüsteemi.

(66)

Kogu praegu kättesaadava teabe, sealhulgas EASA korraldatud hindamise tulemuste ja ärakuulamisel esitatud teabe põhjal tuleks järeldada, et lennuettevõtja International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ on kindlaks tehtud ohutuspuudujäägid kõrvaldanud ning et lennuettevõtja International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ on võimeline kõrvaldama ohutuspuudujääke, mis võivad tulevikus tekkida.

(67)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleks muuta ja jätta lennuettevõtja International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ välja määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast.

(68)

Liikmesriigid peavad ka edaspidi kontrollima asjakohaste ohutusstandardite tulemuslikku järgimist, seades prioriteediks Ukrainas serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(69)

Kui asjakohasest ohutusteabest peaks ilmnema, et rahvusvaheliste lennuohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid lisameetmeid.

Venezuela lennuettevõtjad

(70)

Venezuelas serditud lennuettevõtja Avior Airlines esitas 6. märtsil 2017 EASA-le taotluse TCO-loa saamiseks. EASA hindas kõnealust taotlust vastavalt määruse (EL) nr 452/2014 nõuetele.

(71)

EASA väljendas lennuettevõtjale Avior Airlines TCO-loa saamiseks nõutava ohutushindamise käigus muret seoses lennuettevõtja Avior Airlines suutmatusega järgidakohaldatavaid nõudeid. Seetõttu jõudis EASA järeldusele, et lennuettevõtjale Avior Airlines ei saa TCO-luba välja anda ka pärast täiendavat hindamist ning et kõnealune lennuettevõtja ei vastanud komisjoni määruse (EL) nr 452/2014 nõuetele. Seetõttu lükkas EASA 4. oktoobril 2017 lennuettevõtja Avior Airlines TCO-loa saamiseks esitatud taotluse ohutusalastel põhjustel tagasi.

(72)

Komisjon nõudis 10. oktoobril 2017 Venezuela tsiviillennundusametilt (edaspidi „INAC“) teavet meetmete kohta, mis amet on võtnud pärast seda, kui EASA lennuettevõtja Avior Airlines TCO-loa saamiseks esitatud taotluse tagasi lükkas. Kõnealust kirja käsitati konsultatsioonide alustamisena ametiasutustega, kelle regulatiivse järelevalve alla kuuluvad Venezuelas serditud lennuettevõtjad vastavalt määruse (EÜ) nr 473/2006 artikli 3 lõikele 2. Kuna lennuettevõtja Avior Airlines ei ole kõrvaldanud ohutusprobleeme, mille EASA tegi kindlaks TCO-loa saamiseks nõutava ohutushindamise käigus, anti nii INAC-ile kui ka lennuettevõtjale Avior Airlines kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2111/2005 võimalus esitada oma seiskohad komisjonile ja lennuohutuskomiteele.

(73)

INAC esitas 13. novembril 2017 komisjonile teavet Venezuelas viimastel aastatel serditud lennuettevõtjate üle teostatud järelevalve kohta ning kirjeldas lennuettevõtja Avior Airlines üle teostatud järelevalvet.

(74)

INAC esitas 14. novembril 2017 toimunud ärakuulamisel komisjonile ja lennuohutuskomiteele teavet seoses järgmisega: ameti struktuur, funktsioonid, pädevused ja ressursid, lennuintsidentide ja õnnetuste arv, rahvusvaheliste lennuohutusstandardite tõhus rakendamine, INAC staatus FAA rahvusvahelise lennuohutuse hindamise auditiprogrammis ning tema järelevalve alla kuuluvate organisatsioonide arv ja liik. INAC kirjeldas ka oma järelevalvemenetlust ja esitas lennuettevõtja Avior Airlines suhtes viimastel aastatel teostatud ohutusjärelevalve tulemused. INAC teatas, et ta suurendas lennuettevõtja Avior Airlines puhul kontrollkäikude arvu, kuna lennuettevõtja laiendas oma õhusõidukiparki. Kontrollkäikude tulemusena tehti lennuettevõtja Avior Airlines puhul kindlaks märkimisväärne hulk ohutuspuudujääke, eelkõige personali koolitamise, muudatuste haldamise ja dokumentide kontrollisüsteemi valdkonnas.

(75)

INAC teatas, et ta ei olnud teadlik Venezuelas serditud lennuettevõtjatega seotud puudustest, mille liikmesriigid olid välja selgitanud seisuplatsil tehtud kontrollide käigus, ning väljendas oma kavatsust teha koostööd EASA-ga, et võtta kõnealuste puuduste kõrvaldamiseks kõik asjakohased järelmeetmed.

(76)

Esitatud teabest ilmneb, et INAC peaks edasi arendama oma kontrollivõimekust tema vastutusalasse kuuluvate lennuettevõtjate suhtes.

(77)

Ärakuulamisel teavitas lennuettevõtja Avior Airlines komisjoni ja lennuohutuskomiteed parandusmeetmetest, mille eesmärk oli kõrvaldada EASA poolt TCO-loa taotluse hindamise käigus kindlaks tehtud tõsised probleemid sellistes valdkondades nagu lennukõlblikkuse ja hoolduse kontroll, lennukõlblikkust käsitlevate ettekirjutuste ja kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine ning järelevalve teostamine nende üle. Lennuettevõtja Avior Airlines aga ei teadvustanud ega mõistnud EASA tõstatatud ning liikmesriikide poolt seisuplatsil tehtud kontrollide käigus välja selgitatud ohutusprobleemide tõsidust. Lisaks nähtus lennuettevõtja Avior Airlines võetud meetmetest, et puudus põhjalik algpõhjuste analüüs ja nõuetekohane parandusmeetmete kava, et hoida ära samasuguste või sarnaste nõuetele mittevastavuste kordumine, mis olid probleemide põhjusteks.

(78)

Praegu kättesaadavad andmed, mis põhinevad EASA poolt TCO-loa taotluse hindamise käigus kogutud teabel, liikmesriikide poolt seisuplatsil tehtud kontrollide käigus kogutud teabel ning INACi ja lennuettevõtja Avior Airlines esitatud teabel, näitavad selgelt, et lennuettevõtjal Avior Airlines on tõsiseid puudujääke ohutuse valdkonnas. Sellest teabest ilmneb ka, et lennuettevõtja Avior Airlines ei suuda kõnealuseid ohutuspuudujääke kõrvaldada, millele muu hulgas osutab ka nõuetele mittevastav ja puudulik parandusmeetmete kava, mille kõnealune lennuettevõtja on esitanud EASA poolt kindlaks tehtud puuduste ning liikmesriikide poolt seisuplatsil tehtud kontrollide käigus kindlaks tehtud puuduste kõrvaldamiseks.

(79)

Seepärast on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, tuleks muuta ja lisada lennuettevõtja Avior Airlines määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(80)

Liikmesriigid peavad ka edaspidi kontrollima asjakohaste ohutusstandardite tulemuslikku järgimist, seades prioriteediks Venezuelas serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(81)

Kui asjakohasest ohutusteabest peaks ilmnema, et rahvusvaheliste lennuohutusstandardite järgimata jätmise tõttu on tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjon olla sunnitud võtma määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaseid lisameetmeid.

(82)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 474/2006 vastavalt muuta.

(83)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas lennuohutuskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 474/2006 muudetakse järgmiselt:

1)

A lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga;

2)

B lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Violeta BULC


(1)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.

(2)  Komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 14).

(3)  Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4).

(4)  Komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 473/2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 8).

(5)  Komisjoni 5. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1).

(6)  Komisjoni 29. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 452/2014, millega kehtestatakse kolmandate riikide käitajate lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 133, 6.5.2014, lk 12).


I LISA

A LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE LIIDU PIIRES TEGEVUSKEELDU, ERANDITEGA  (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) või lennutegevusloa number

ICAO kolmetäheline kood

Lennuettevõtja päritoluriik

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iraani Islamivabariik

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10–12/05

MEV

Nigeeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Afganistani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Afganistani Islamivabariik

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Afganistani Islamivabariik

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistani Islamivabariik

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Afganistani Islamivabariik

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistani Islamivabariik

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistani Islamivabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Angola ametiasutused, välja arvatud B lisasse kantud TAAG Angola Airlines, sealhulgas:

 

 

Angola Vabariik

AEROJET

AO 008–01/11

TEJ

Angola Vabariik

AIR GICANGO

009

Teadmata

Angola Vabariik

AIR JET

AO 006–01/11-MBC

MBC

Angola Vabariik

AIR NAVE

017

Teadmata

Angola Vabariik

AIR26

AO 003–01/11-DCD

DCD

Angola Vabariik

ANGOLA AIR SERVICES

006

Teadmata

Angola Vabariik

DIEXIM

007

Teadmata

Angola Vabariik

FLY540

AO 004–01 FLYA

Teadmata

Angola Vabariik

GIRA GLOBO

008

GGL

Angola Vabariik

HELIANG

010

Teadmata

Angola Vabariik

HELIMALONGO

AO 005–01/11

Teadmata

Angola Vabariik

MAVEWA

016

Teadmata

Angola Vabariik

SONAIR

AO 002–01/10-SOR

SOR

Angola Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kongo Vabariik

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Vabariik

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Teadmata

Kongo Vabariik

EMERAUDE

RAC06-008

Teadmata

Kongo Vabariik

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06–003

EKA

Kongo Vabariik

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo Vabariik

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06–014

Teadmata

Kongo Vabariik

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Teadmata

Kongo Vabariik

TRANS AIR CONGO

RAC 06–001

TSG

Kongo Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongo Demokraatlik Vabariik

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongo Demokraatlik Vabariik

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Djibouti ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Teadmata

DAO

Djibouti

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Ekvatoriaal-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriaal-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Teadmata

Ekvatoriaal-Guinea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Eritrea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC nr 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC nr 005

NAS

Eritrea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Gaboni Vabariigi ametiasutused, välja arvatud B lisasse kantud Afrijet ja SN2AG, sealhulgas:

 

 

Gaboni Vabariik

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gaboni Vabariik

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gaboni Vabariik

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gaboni Vabariik

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gaboni Vabariik

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gaboni Vabariik

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Teadmata

Gaboni Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Indoneesia ametiasutused, välja arvatud Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air ja Batik Air, sealhulgas:

 

 

Indoneesia Vabariik

AIR BORN INDONESIA

135–055

Teadmata

Indoneesia Vabariik

AIR PACIFIC UTAMA

135–020

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ALDA TRANS PAPUA

135–056

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ALFA TRANS DIRGANTATA

135–012

Teadmata

Indoneesia Vabariik

AMA

135–054

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ANGKASA SUPER SERVICE

135–050

LBZ

Indoneesia Vabariik

ASI PUDJIASTUTI

135–028

SQS

Indoneesia Vabariik

AVIASTAR MANDIRI

135–029

VIT

Indoneesia Vabariik

DABI AIR NUSANTARA

135–030

Teadmata

Indoneesia Vabariik

DERAYA AIR TAXI

135–013

DRY

Indoneesia Vabariik

DERAZONA AIR SERVICE

135–010

DRZ

Indoneesia Vabariik

EASTINDO

135–038

ESD

Indoneesia Vabariik

ELANG LINTAS INDONESIA

135–052

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ELANG NUSANTARA AIR

135–053

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ENGGANG AIR SERVICE

135–045

Teadmata

Indoneesia Vabariik

ERSA EASTERN AVIATION

135–047

Teadmata

Indoneesia Vabariik

GATARI AIR SERVICE

135–018

GHS

Indoneesia Vabariik

HEVILIFT AVIATION

135–042

Teadmata

Indoneesia Vabariik

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121–054

Teadmata

Indoneesia Vabariik

INDONESIA AIR TRANSPORT

121–034

IDA

Indoneesia Vabariik

INDO STAR AVIATION

135–057

Teadmata

Indoneesia Vabariik

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135–019

Teadmata

Indoneesia Vabariik

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121–044

JWD

Indoneesia Vabariik

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135–043

JLB

Indoneesia Vabariik

KAL STAR AVIATION

121–037

KLS

Indoneesia Vabariik

KARTIKA AIRLINES

121–003

KAE

Indoneesia Vabariik

KOMALA INDONESIA

135–051

Teadmata

Indoneesia Vabariik

KURA-KURA AVIATION

135–016

KUR

Indoneesia Vabariik

MARTA BUANA ABADI

135–049

Teadmata

Indoneesia Vabariik

MATTHEW AIR NUSANTARA

135–048

Teadmata

Indoneesia Vabariik

MIMIKA AIR

135–007

Teadmata

Indoneesia Vabariik

MY INDO AIRLINES

121–042

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NAM AIR

121–058

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135–011

Teadmata

Indoneesia Vabariik

NUSANTARA AIR CHARTER

121–022

SJK

Indoneesia Vabariik

PEGASUS AIR SERVICES

135–036

Teadmata

Indoneesia Vabariik

PELITA AIR SERVICE

121–008

PAS

Indoneesia Vabariik

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135–026

Teadmata

Indoneesia Vabariik

PURA WISATA BARUNA

135–025

Teadmata

Indoneesia Vabariik

RIAU AIRLINES

121–016

RIU

Indoneesia Vabariik

SAYAP GARUDA INDAH

135–004

Teadmata

Indoneesia Vabariik

SMAC

135–015

SMC

Indoneesia Vabariik

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135–058

Teadmata

Indoneesia Vabariik

SRIWIJAYA AIR

121–035

SJY

Indoneesia Vabariik

SURYA AIR

135–046

Teadmata

Indoneesia Vabariik

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121–048

TNU

Indoneesia Vabariik

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135–021

TWT

Indoneesia Vabariik

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121–038

XAR

Indoneesia Vabariik

TRAVIRA UTAMA

135–009

TVV

Indoneesia Vabariik

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121–018

TMG

Indoneesia Vabariik

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135–037

Teadmata

Indoneesia Vabariik

TRIGANA AIR SERVICE

121–006

TGN

Indoneesia Vabariik

UNINDO

135–040

Teadmata

Indoneesia Vabariik

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135–059

Teadmata

Indoneesia Vabariik

WING ABADI AIRLINES

121–012

WON

Indoneesia Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kirgiisi Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kirgiisi Vabariik

AIR BISHKEK (endine EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiisi Vabariik

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiisi Vabariik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiisi Vabariik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgiisi Vabariik

HELI SKY

47

HAC

Kirgiisi Vabariik

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiisi Vabariik

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiisi Vabariik

S GROUP INTERNATIONAL (endine S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgiisi Vabariik

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgiisi Vabariik

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiisi Vabariik

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiisi Vabariik

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiisi Vabariik

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiisi Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused

 

 

Libeeria

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Liibüa ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Liibüa

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Liibüa

AIR LIBYA

004/01

TLR

Liibüa

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Liibüa

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Liibüa

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Liibüa

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Liibüa

PETRO AIR

025/08

PEO

Liibüa

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Nepali ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Teadmata

Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Teadmata

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Teadmata

Nepal

GOMA AIR

064/2010

Teadmata

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Teadmata

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Teadmata

Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Teadmata

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Teadmata

Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Teadmata

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Teadmata

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Teadmata

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Teadmata

Nepal

TARA AIR

053/2009

Teadmata

Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepal

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad São Tomé ja Príncipe ametiasutused, sealhulgas:

 

 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Teadmata

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Teadmata

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Teadmata

Teadmata

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Teadmata

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Teadmata

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Teadmata

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Teadmata

Teadmata

Sierra Leone

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sudaani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Sudaani Vabariik

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudaani Vabariik

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudaani Vabariik

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudaani Vabariik

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudaani Vabariik

GREEN FLAG AVIATION

17

Teadmata

Sudaani Vabariik

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudaani Vabariik

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudaani Vabariik

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudaani Vabariik

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudaani Vabariik

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudaani Vabariik

SUN AIR

51

SNR

Sudaani Vabariik

TARCO AIR

56

TRQ

Sudaani Vabariik


(1)  A lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes ei kohaldata tegevuskeeldu, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.


II LISA

B LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE LIIDU PIIRES TEGEVUSPIIRANGUID  (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number

ICAO kolmetäheline kood

Lennuettevõtja päritoluriik

Õhusõiduki liik, mille suhtes kohaldatakse piirangut

Piiranguga õhusõiduki registritunnus(ed) ja, kui see on kättesaadav, seerianumber/seerianumbrid

Õhusõiduki registreerinud riik

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a Boeing B737-700, Boeing B777-200, Boeing B777-300 ja Boeing B777-300ER tüüpi õhusõidukid.

Kõik õhusõidukid, v.a Boeing B737-700 tüüpi õhusõidukite parki kuuluvad õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis; Boeing B777-200 tüüpi õhusõidukite parki kuuluvad õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis; Boeing B777-300 tüüpi õhusõidukite parki kuuluvad õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis ja Boeing B777-300ER tüüpi õhusõidukite parki kuuluvad õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis.

Angola Vabariik

AIR SERVICE COMORES

06–819/TA-15/DGACM

KMD

Komoorid

Kõik õhusõidukid, v.a LET 410 UVP.

Kõik õhusõidukid, v.a D6-CAM (851336).

Komoorid

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a kaks Falcon 50 tüüpi õhusõidukit; kaks Falcon 900 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gaboni Vabariik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a üks Challenger CL-601 tüüpi õhusõiduk, üks HS-125–800 tüüpi õhusõiduk.

Kõik õhusõidukid, v.a TR-AAG, ZS-AFG.

Gaboni Vabariik; Lõuna-Aafrika Vabariik

IRAN AIR

FS100

IRA

Iraani Islamivabariik

Kõik Fokker F100 ja Boeing B747 tüüpi õhusõidukid.

Fokker F100 tüüpi õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis; Boeing B747 tüüpi õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis.

Iraani Islamivabariik

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a kaks TU-204 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a P-632, P-633.

Korea Rahvademokraatlik Vabariik


(1)  B lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes ei kohaldata tegevuskeeldu, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(2)  Lennuettevõtjal Afrijet lubatakse kasutada ainult konkreetseid õhusõidukeid, mida on nimetatud seoses tema praeguse lennutegevuse ulatusega liidus.