29.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2200,

28. november 2017,

millega avatakse Ukrainast pärit teatavate teraviljade impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/1566 (2) on ette nähtud kohaldada teatavate Ukrainast pärit toodete impordi suhtes soodustollimakse. Kõnealuse määruse II lisas osutatud imporditariifikvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 184. Kõnealuseid kvoote kohaldatakse kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2018.

(2)

Ukrainast pärit ja kõnealuste tariifikvootidega hõlmatud teatavate teraviljade impordi korrapärasuse tagamiseks ning spekulatsioonide vältimiseks on asjakohane ette näha, et kõnealust importi korraldatakse impordilitsentside abil. Selleks tuleks kohaldada komisjoni määrusi (EÜ) nr 1301/2006, (3) (EÜ) nr 1342/2003 (4) ja komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/1239, (5) v.a käesolevas määruses sätestatud erandite korral.

(3)

Nende kvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks kehtestada impordilitsentsitaotluste esitamise tähtajad ning määrata kindlaks taotlustel ja litsentsidel esitatav teave.

(4)

Haldustõhususe huvides peaksid liikmesriigid kasutama komisjoni teavitamiseks komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 (6) ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1185 (7) ette nähtud infosüsteeme.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tariifikvootide avamine ja haldamine

1.   Käesoleva määruse lisas osutatud teatavate Ukrainast pärit toodete impordi tariifikvoodid avatakse igal aastal alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2020.

2.   Lõikes 1 osutatud impordi tariifikvootide raames maksustatakse importi määraga 0 eurot tonni kohta.

3.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 1301/2006 ja rakendusmäärust (EL) 2016/1239.

Artikkel 2

Impordilitsentsi taotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise eeskirjad

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 ei tohi taotleja esitada ühe nädala jooksul ühe ja sama järjekorranumbriga kvoodi kohta rohkem kui ühe impordilitsentsitaotluse. Juhul kui sama isik esitab mitu taotlust, keeldutakse kõigi taotluste vastuvõtmisest ning taotluste esitamisel antud tagatised jäetakse asjaomase liikmesriigi tuludesse.

Impordilitsentside taotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele igal nädalal hiljemalt reedel kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Igal impordilitsentsi taotlusel näidatakse täisarvuna kogus kilogrammides, mis ei tohi olla suurem kui asjaomase kvoodi üldkogus.

3.   Impordilitsentsid antakse välja neljandal tööpäeval pärast artikli 4 lõike 1 kohast teatise esitamise tähtpäeva.

4.   Impordilitsentsi taotlusele ja impordilitsentsile kantakse lahtrisse 8 riigi nimi „Ukraina“ ning tehakse rist lahtrisse „jah“. Litsentsid kehtivad üksnes Ukrainast pärit kaupade kohta.

Artikkel 3

Impordilitsentside kehtivus

Vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artikli 7 lõikele 2 arvestatakse impordilitsentsi kehtivusaega alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni.

Artikkel 4

Teavitamine

1.   Impordilitsentsi taotluste esitamise nädalale järgneval esmaspäeval hiljemalt kell 18.00 Brüsseli aja järgi edastavad liikmesriigid komisjonile elektrooniliselt teabe, milles on esitatud iga taotlus järjekorranumbri kaupa, viitega toote päritolule ja taotletavale kogusele CN-koodide kaupa, sealhulgas tühiteated. Teade koostatakse kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1185.

2.   Impordilitsentside väljaandmise päeval edastavad liikmesriigid komisjonile elektrooniliselt teabe väljaantud litsentside kohta, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis b, sealhulgas väljaantud impordilitsentsidega hõlmatud üldkoguste kohta CN-koodide kaupa.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1566, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone (ELT L 254, 30.9.2017, lk 1).

(3)  Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).

(4)  Komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad (ELT L 189, 29.7.2003, lk 12).

(5)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga (ELT L 206, 30.7.2016, lk 44).

(6)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1183, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 100).

(7)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).


LISA

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava kohaldamisala käesoleva lisa mõistes on kindlaks määratud 1. jaanuaril 2017 kehtivate CN-koodidega. Kui CN-koodile eelneb „ex“, on sooduskohtlemise kohaldamine määratud kindlaks CN-koodi ja toote määratluse alusel.

Jrk-nr

Toode

CN-kood

Kogus tonnides

09.4277

Speltanisu, harilik nisu ja meslin, v.a seemneks

1001 99 00

65 000

Püülijahu harilikust nisust ja speltanisust

1101 00 15

Meslinijahu

1101 00 90

Muust teraviljast kui nisust, meslinist, rukkist, maisist, odrast, kaerast ja riisist jahvatatud jahu

1102 90 90

Harilikust nisust ja speltanisust tangud ja lihtjahu

1103 11 90

Nisugraanulid

1103 20 60

09.4278

Mais, v.a seemneks

1005 90 00

625 000

Maisijahu

1102 20

Maisitangud ja lihtjahu

1103 13

Maisigraanulid

1103 20 40

Töödeldud maisiterad

1104 23

09.4279

Oder, v.a seemneks

1003 90 00

325 000

Odrajahu

1102 90 10

Odragraanulid

ex 1103 20 25