22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2169,

21. november 2017,

mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistika edastamise vormi ja praktilist korda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/1952

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/1952, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/92/EÜ, (1) ning eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2016/1952 kehtestatakse ühine raamistik võrreldava Euroopa statistika koostamiseks liidu kodutarbijatele ja mitte-kodutarbijatest lõpptarbijatele määratud maagaasi- ja elektrihindade kohta.

(2)

Vastavalt määruse (EL) 2016/1952 artikli 5 lõikele 2 peaksid liikmesriigid edastama statistilised andmed elektrooniliselt komisjoni kehtestatavas asjakohases tehnilises vormingus.

(3)

Statistiliste andmete ja metaandmete vahetuse standardiga (SDMX) on kehtestatud statistilised ja tehnilised normid ametliku statistika vahetamiseks. Seetõttu peaks komisjon (Eurostat) Euroopa statistikasüsteemi raames kehtestama koostöös liikmesriikidega nendele normidele vastava tehnilise vormi.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liidu kodutarbijatele ja mitte-kodutarbijatest lõpptarbijatele määratud maagaasi- ja elektrihindu käsitlevate andmete edastamiseks Eurostatile kasutatakse ühtse kontaktpunkti teenust, mis võimaldab komisjonil (Eurostatil) nimetatud andmetest elektrooniliselt väljavõtteid teha.

Artikkel 2

Komisjonile (Eurostatile) andmete edastamiseks kasutatav struktuur on esitatud lisades.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. november 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 311, 17.11.2016, lk 1.


I LISA

Maagaasi hinda käsitlevate statistiliste andmete esitamise struktuur

Edastusfailid peavad sisaldama järgmist teavet.

Üldteave

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Riik

eksportiva riigi nimi

kord poolaastas

Organisatsioon

aruandva organisatsiooni nimi

kord poolaastas

Kontaktisik

aruandva ametniku nimi

kord poolaastas

E-posti aadress

aruandva ametniku e-posti aadress

kord poolaastas

Aasta

vaatlusaasta (2017, 2018 vm)

kord poolaastas

Poolaasta

1. või 2.

kord poolaastas

Iga tarbimisvahemiku kohta tuleb edastada tabelites 1, 2 ja 4 toodud lahtrid.

Kodutarbijate puhul kasutatakse järgmisi vahemikke:

vahemik D1 (väike): aastane tarbimine alla 20 GJ;

vahemik D2 (keskmine): aastane tarbimine vähemalt 20, kuid alla 200 GJ;

vahemik D3 (suur): aastane tarbimine vähemalt 200 GJ.

Mitte-kodutarbijate puhul kasutatakse järgmisi vahemikke:

vahemik I1: aastane tarbimine alla 1 000 GJ;

vahemik I2: aastane tarbimine vähemalt 1 000, kuid alla 10 000 GJ;

vahemik I3: aastane tarbimine vähemalt 10 000, kuid alla 100 000 GJ;

vahemik I4: aastane tarbimine vähemalt 100 000, kuid alla 1 000 000 GJ;

vahemik I5: aastane tarbimine vähemalt 1 000 000, kuid alla 4 000 000 GJ;

vahemik I6: aastane tarbimine vähemalt 4 000 000 GJ.

Tabeli 3 andmed peavad olema esitatud kõiki tarbimisvahemikke hõlmavate keskmistena.

Tabel 1. Peamised hinnatasandid

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

kord poolaastas

Hind ilma maksudeta

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab vaid energia- ja tarnekomponenti ja võrgukomponenti.

kord poolaastas

Hinnad ilma käibemaksu ja teiste tagastatavate maksudeta;

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab energia- ja tarnekomponenti, võrgukomponenti ning maksusid, lõivusid ja tasusid, mida käsitletakse mitte-kodutarbijatest lõpptarbijatele tagastamatutena. Kodutarbijate puhul hõlmab see hinnatasand energia- ja võrgukomponente ning maksusid, lõivusid ja tasusid, välja arvatud käibemaks.

kord poolaastas

Hinnad koos kõigi maksude ja (tagastatava ja mittetagastatava) käibemaksuga

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab energia- ja tarnekomponenti, võrgukomponenti ning kõiki tagastatavaid ja tagastamatuid maksusid, lõivusid ja tasusid, sealhulgas käibemaksu.

kord poolaastas

Väärtused esitatakse riigi omavääringus gigadžauli (ülemine kütteväärtus) kohta.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 2. Hindade üksikasjalik jagunemine komponentideks ja allkomponentideks

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Energia- ja tarnehind

väärtus

vaatluse staatus

See komponent sisaldab tarnija poolt maagaasi eest makstud hinda või maagaasi hinda maagaasi sisenemisel ülekandesüsteemi, sealhulgas järgmisi lõpptarbija kulusid, kui need on kohaldatavad: hoiustamiskulud ja kulud, mis on seotud maagaasi müügiga lõpptarbijatele.

kord aastas

Võrguhind

väärtus

vaatluse staatus

Võrguhind sisaldab lõpptarbijate jaoks järgmisi kulusid: ülekande- ja jaotustariifid, ülekande- ja jaotuskaod, võrgukulud, müügijärgne teenindus, süsteemi teenindamise kulud ning arvestite rent ja mõõtmiskulud.

kord aastas

Käibemaks

väärtus

vaatluse staatus

Käibemaks nii, nagu see on määratletud nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ (1).

kord aastas

Taastuvenergiamaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ning soojuse ja elektri koostootmise edendamisega.

kord aastas

Võimsusmaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud strateegiliste varude, võimsustasude ja energiajulgeolekuga; maagaasi jaotusmaksud; luhtunud kulud ja lõivud, mis on seotud energeetikavaldkonna reguleerivate asutuste või turu- ja süsteemioperaatorite rahastamisega.

kord aastas

Keskkonnamaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud õhukvaliteedi ja muude keskkonnaeesmärkidega; maksud CO2 ja muude kasvuhoonegaaside heite eest.

kord aastas

Muud maksud

väärtus

vaatluse staatus

Kõik muud maksud, lõivud ja tasud, mis ei ole hõlmatud eespool esitatud nelja kategooriaga: kaugkütte toetamine; kohalikud või piirkondlikud maksud; hüvitised saartele; kontsessioonitasud, mis on seotud litsentside ja tasudega maa ja riigi- või eraomandi kasutamise eest torustike või teiste seadmete jaoks.

kord aastas

Kõigi komponentide ja kõigi allkomponentide vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse riigi omavääringus gigadžauli (GJ) kohta, võttes aluseks ülemise kütteväärtuse (GCV).

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 3. Võrgukulud

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Ülekandekulud

protsent

vaatluse staatus

Ülekandekulude keskmine suhteline osa kodutarbijate jaoks ning ülekandekulude keskmine suhteline osa mitte-kodutarbijatest lõppkasutajate jaoks, mida väljendatakse protsendina kogu võrgukuludest.

kord aastas

Jaotuskulud

protsent

vaatluse staatus

Jaotuskulude keskmine suhteline osa kodutarbijate jaoks ning jaotuskulude keskmine suhteline osa mitte-kodutarbijatest lõppkasutajate jaoks, mida väljendatakse protsendina kogu võrgukuludest.

kord aastas

Kõigi ülekande- ja jaotuskulude vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse protsentides.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 4. Tarbimismahud

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Tarbimismahud

protsent

vaatluse staatus

Maagaasi suhteline osakaal igas tarbimisvahemikus, lähtudes kogumahust, millele hinnad viitavad.

kord aastas

Kõigi tarbimismahtude vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse protsentides.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).


II LISA

Elektrihinda käsitlevate statistiliste andmete esitamise struktuur

Edastusfailid peavad sisaldama järgmist teavet.

Üldteave

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Riik

eksportiva riigi nimi

kord poolaastas

Organisatsioon

aruandva organisatsiooni nimi

kord poolaastas

Kontaktisik

aruandva ametniku nimi

kord poolaastas

E-posti aadress

aruandva ametniku e-posti aadress

kord poolaastas

Aasta

vaatlusaasta (2017, 2018 vm)

kord poolaastas

Poolaasta

1. või 2.

kord poolaastas

Iga tarbimisvahemiku kohta tuleb edastada tabelites 1, 2 ja 4 toodud lahtrid.

Kodutarbijate puhul kasutatakse järgmisi vahemikke:

vahemik DA (väga väike): aastane tarbimine alla 1 000 kWh;

vahemik DB (väike): aastane tarbimine vähemalt 1 000, kuid alla 2 500 kWh;

vahemik DC (keskmine): aastane tarbimine vähemalt 2 500, kuid alla 5 000 kWh;

vahemik DD (suur): aastane tarbimine vähemalt 5 000, kuid alla 15 000 kWh;

vahemik DE (väga suur): aastane tarbimine vähemalt 15 000 kWh.

Mitte-kodutarbijate puhul kasutatakse järgmisi vahemikke:

vahemik IA: aastane tarbimine alla 20 MWh;

vahemik IB: aastane tarbimine vähemalt 20, kuid alla 500 MWh;

vahemik IC: aastane tarbimine vähemalt 500, kuid alla 2 000 MWh;

vahemik ID: aastane tarbimine vähemalt 2 000, kuid alla 20 000 MWh;

vahemik IE: aastane tarbimine vähemalt 20 000, kuid alla 70 000 MWh;

vahemik IF: aastane tarbimine vähemalt 70 000, kuid alla 150 000 MWh;

vahemik IG: aastane tarbimine vähemalt 150 000 MWh.

Tabeli 3 andmed peavad olema esitatud kõiki tarbimisvahemikke hõlmavate keskmistena.

Tabel 1. Peamised hinnatasandid

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

kord poolaastas

Hind ilma maksudeta:

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab vaid energia- ja tarnekomponenti ja võrgukomponenti.

kord poolaastas

Hinnad ilma käibemaksu ja teiste tagastatavate maksudeta

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab energia- ja tarnekomponenti, võrgukomponenti ning maksusid, lõivusid ja tasusid, mida käsitletakse mitte-kodutarbijatest lõpptarbijatele tagastamatutena. Kodutarbijate puhul hõlmab see hinnatasand energia- ja võrgukomponente ning maksusid, lõivusid ja tasusid, välja arvatud käibemaks.

kord poolaastas

Hinnad koos kõigi maksude ja (tagastatava ja mittetagastatava) käibemaksuga

väärtus

vaatluse staatus

See hinnatasand sisaldab energia- ja tarnekomponenti, võrgukomponenti ning kõiki tagastatavaid ja tagastamatuid maksusid, lõivusid ja tasusid, sealhulgas käibemaksu.

kord poolaastas

Väärtused esitatakse riigi omavääringus kilovatt-tunni (kWh) kohta.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 2. Hindade üksikasjalik jagunemine komponentideks ja allkomponentideks

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Energia- ja tarnehind

väärtus

vaatluse staatus

Koguhinna komponent, mis hõlmab energiat ja tarnet, ilma maksudeta.

See komponent sisaldab lõpptarbija jaoks järgmisi kulusid: energia tootmine, koondamine, tasakaalustamine, tarnitud energia maksumus, klienditeenindus, müügijärgne juhtimine ja muud tarnekulud.

kord aastas

Võrguhind

väärtus

vaatluse staatus

Koguhinna komponent, mis hõlmab võrguhindu, ilma maksudeta.

Võrguhind sisaldab lõpptarbijate jaoks järgmisi kulusid: ülekande- ja jaotustariifid, ülekande- ja jaotuskaod, võrgukulud, müügijärgne teenindus, süsteemi teenindamise kulud ning arvestite rent ja mõõtmiskulud.

kord aastas

Käibemaks

väärtus

vaatluse staatus

Käibemaks nii, nagu see on määratletud direktiivis 2006/112/EÜ.

kord aastas

Taastuvenergiamaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ning soojuse ja elektri koostootmine edendamisega.

kord aastas

Võimsusmaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud võimsustasude, energiajulgeoleku ja tootmise piisavusega; söetööstuse ümberkorraldamise maksud; elektrijaotuse maksud. luhtunud kulud ja lõivud, mis on seotud energeetikavaldkonna reguleerivate asutuste või turu- ja süsteemioperaatorite rahastamisega.

kord aastas

Keskkonnamaksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud õhukvaliteedi ja muude keskkonnaeesmärkidega; maksud CO2 ja muude kasvuhoonegaaside heite eest.

kord aastas

Tuumasektoriga seotud maksud

väärtus

vaatluse staatus

Maksud, lõivud ja tasud, mis on seotud tuumasektoriga, sealhulgas tuumajaamade tegevuse lõpetamise kulud, tuumarajatiste inspekteerimine ja tuumarajatiste tasud.

kord aastas

Muud maksud

väärtus

vaatluse staatus

Kõik muud maksud, lõivud ja tasud, mis ei ole hõlmatud eespool esitatud viie kategooriaga: kaugkütte toetamine; kohalikud või piirkondlikud maksud; hüvitised saartele; kontsessioonitasud, mis on seotud litsentside ja tasudega maa ja riigi- või eraomandi kasutamise eest torustike või teiste seadmete jaoks.

kord aastas

Kõigi komponentide ja kõigi allkomponentide vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse riigi omavääringus kilovatt-tunni (kWh) kohta.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 3. Võrgukulud

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Ülekandekulud

protsent

vaatluse staatus

Ülekandekulude keskmine suhteline osa kodutarbijate jaoks ning ülekandekulude keskmine suhteline osa mitte-kodutarbijatest lõppkasutajate jaoks, mida väljendatakse protsendina kogu võrgukuludest.

kord aastas

Jaotuskulud

protsent

vaatluse staatus

Jaotuskulude keskmine suhteline osa kodutarbijate jaoks ning jaotuskulude keskmine suhteline osa mitte-kodutarbijatest lõppkasutajate jaoks, mida väljendatakse protsendina kogu võrgukuludest.

kord aastas

Kõigi ülekande- ja jaotuskulude vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse protsentides.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.

Tabel 4. Tarbimismahud

Lahter

Märkused

Aruandlussagedus

Konfidentsiaalsus

 

 

Tarbimismahud

protsent

vaatluse staatus

Elektri suhteline osakaal igas tarbimisvahemikus, lähtudes kogumahust, millele hinnad viitavad.

kord aastas

Kõigi tarbimismahtude vaatlusperiood on üks aasta.

Väärtused esitatakse protsentides.

Konfidentsiaalsus ja vaatluse staatus määratakse standardsete koodide nimekirja abil.