9.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 290/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2003,

8. november 2017,

millega kiidetakse heaks fludioksoniili toimeainena kasutamine tooteliikidesse 7, 9 ja 10 kuuluvates biotsiidides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eelkõige selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

8. oktoobril 2014 sai Taani taotluse toimeaine fludioksoniili heakskiitmiseks seoses selle kasutamisega biotsiidides, mis kuuluvad määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliikidesse 7 (pinnakonservandid), 9 (kiu, naha, kummi ja polümeermaterjalide konservandid) ja 10 (ehitusmaterjali konservandid).

(2)

Taani esitas 5. aprillil 2016 hindamisaruanded koos oma soovitustega vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 lõikele 1.

(3)

Euroopa Kemikaaliamet koostas 2. märtsil 2017 biotsiidikomitees oma arvamused, võttes arvesse taotlust hindava pädeva asutuse järeldusi.

(4)

Kõnealuste arvamuste kohaselt vastavad tooteliikidesse 7, 9 ja 10 kuuluvad ning fludioksoniili sisaldavad biotsiidid eeldatavasti määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 punkti b nõuetele, kui on täidetud teatavad selliste biotsiidide kasutamist reguleerivad nõuded ja tingimused.

(5)

Seepärast on asjakohane kiita heaks fludioksoniili kasutamine tooteliikidesse 7, 9 ja 10 kuuluvates biotsiidides, kui on täidetud teatavad nõuded ja tingimused.

(6)

Kuna fludioksoniil vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006 (2) esitatud kriteeriumidele, mille kohaselt see on väga püsiv, tuleks fludioksoniiliga töödeldud või seda sisaldavad töödeldud tooted turulelaskmisel vastavalt märgistada.

(7)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid vastavalt vajadusele valmistuda uute nõuete täitmiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks toimeaine fludioksoniili kasutamine tooteliikidesse 7, 9 ja 10 kuuluvates biotsiidides vastavalt lisas esitatud nõuetele ja tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).


LISA

Tavanimetus

IUPACi nimetus,

identifitseerimisnumbrid

Toimeaine minimaalne puhtusaste (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumise kuupäev

Tooteliik

Eritingimused

Fludioksoniil

IUPACi nimetus:

4-(2,2-difluoro-1,3-bensodioksool-4-üül)-1H-pürrool-3-karbonitriil

EÜ nr: puudub

CASi nr: 131341-86-1

950 g/kg

1. aprill 2018

31. märts 2028

7

Biotsiidide puhul antakse luba järgmistel tingimustel.

1)

Toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida liidu tasandil ei ole toimeaine riskide hindamisel käsitletud.

2)

Hinnatud kasutusviiside puhul kindlaks tehtud riskidest lähtuvalt pööratakse toote hindamisel erilist tähelepanu tööstuslikele ja kutselistele kasutajatele.

Töödeldud toodete turulelaskmisel kohaldatakse järgmist tingimust.

Isik, kes vastutab fludioksoniili sisaldava või fludioksoniiliga töödeldud toote turulelaskmise eest, tagab, et töödeldud toote märgisel oleks esitatud teave, mis on esitatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 58 lõike 3 teises lõigus.

9

Biotsiidide puhul antakse luba järgmistel tingimustel.

Toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida liidu tasandil ei ole toimeaine riskide hindamisel käsitletud,

Töödeldud toodete turulelaskmisel kohaldatakse järgmist tingimust.

Isik, kes vastutab fludioksoniili sisaldava või fludioksoniiliga töödeldud toote turulelaskmise eest, tagab, et töödeldud toote märgisel oleks esitatud teave, mis on esitatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 58 lõike 3 teises lõigus.

10

Biotsiidide puhul antakse luba järgmistel tingimustel.

Toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loataotlusega hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele, mida liidu tasandil ei ole toimeaine riskide hindamisel käsitletud.

Töödeldud toodete turulelaskmisel kohaldatakse järgmist tingimust.

Isik, kes vastutab fludioksoniili sisaldava või fludioksoniiliga töödeldud toote turulelaskmise eest, tagab, et töödeldud toote märgisel oleks esitatud teave, mis on esitatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 58 lõike 3 teises lõigus.


(1)  Selles veerus esitatud puhtusaste on minimaalne puhtusaste, mille juures toimeainet hinnati. Turule lastud tootes sisalduva toimeaine puhtusaste võib olla sama või erinev, kui on tõendatud, et selline puhtusaste on tehniliselt samaväärne puhtusastmega, mille juures toimeainet hinnati.