1.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/1978,

31. oktoober 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) III lisa seoses väljaspool klassifitseeritud tootmispiirkondi püütud okasnahksetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 853/2004 on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad toidukäitlejatele. Muu hulgas on sätestatud, et toidukäitlejad võivad loomset päritolu toitu turule lasta tingimusel, et see on valmistatud ja käideldud eranditult ettevõtetes, mis vastavad teatavatele nõuetele, sealhulgas nimetatud määruse III lisa asjakohastele nõuetele.

(2)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VII jaos on sätestatud, et nimetatud jagu kohaldatakse elusate kahepoolmeliste molluskite suhtes ning välja arvatud puhastamist käsitlevad sätted, kohaldatakse seda ka elusate okasnahksete, elusate mantelloomade ja elusate meritigude suhtes. Lisaks on selles täpsustatud, et väljaspool klassifitseeritud tootmispiirkondi kogutud kammkarpide ja mittefiltreerivate meritigude suhtes kohaldatakse erinõudeid.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 854/2004 (2) on kehtestatud erieeskirjad loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks. Selles on sätestatud, et liikmesriigid peavad tagama elusate kahepoolmeliste molluskite, elusate okasnahksete, elusate mantelloomade ja elusate meritigude tootmise ja turule laskmise ametliku kontrollimise vastavalt II lisale. Määruse (EÜ) nr 854/2004 II lisa II peatükis on sätestatud, et tootmispiirkondi liigitatakse fekaalse saastatuse taseme järgi. Filtreeriva toitumisviisiga loomadesse, nagu kahepoolmelistesse molluskitesse, võivad akumuleeruda mikroorganismid, mis on risk rahvatervisele.

(4)

Okasnahksed ei ole üldiselt filtreeriva toitumisviisiga. Seega on nende loomade puhul fekaalse saastumisega seotud mikroorganismide akumuleerumise risk vähene. Lisaks ei ole esitatud epidemioloogilisi andmeid, mille põhjal võiks seostada määruse (EÜ) nr 854/2004 II lisas sätestatud tootmispiirkondade klassifitseerimise eeskirju ja mittefiltreeriva toitumisviisiga okasnahksetest tulenevaid ohte rahvatervisele. Seetõttu tuleks sellised okasnahksed jätta välja tootmispiirkondade liigitamise sätetest, nagu need on sätestatud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VII jao II peatükis.

(5)

Lisaks on määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VII jao IX peatükis kehtestatud erinõuded väljaspool klassifitseeritud tootmispiirkondi kogutud kammkarpide ja elusate mittefiltreeriva toitumisviisiga meritigude kohta. Selliseid nõudeid tuleks samuti kohaldada elavate mittefiltreeriva toitumisviisiga okasnahksete suhtes.

(6)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VII jagu vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.4.2004, lk 206).


LISA

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VII osa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1.

Käesolev jagu kehtib elusate kahepoolmeliste molluskite suhtes. See kehtib ka elusate okasnahksete, elusate mantelloomade ja elusate meritigude suhtes, välja arvatud puhastamist käsitlevad sätted. II peatüki A osa sätteid tootmispiirkondade klassifikatsiooni kohta ei kohaldata mittefiltreeriva toitumisviisiga meritigude ja okasnahksete suhtes.“

2)

IX peatükk asendatakse järgmisega:

„IX PEATÜKK:   ERINÕUDED VÄLJASPOOL KLASSIFITSEERITUD TOOTMISPIIRKONDI KOGUTUD KAMMKARPIDELE NING MITTEFILTREERIVA TOITUMISVIISIGA MERITIGUDELE JA OKASNAHKSETELE

Kammkarpe ning mittefiltreeriva toitumisviisiga meritigusid ja okasnahkseid väljaspool klassifitseeritud tootmispiirkondi koguvad või selliseid kammkarpe ja/või selliseid meritigusid ja/või okasnahkseid käitlevad toidukäitlejad peavad tagama vastavuse järgmistele nõuetele:

1.

Kammkarpe ning mittefiltreeriva toitumisviisiga meritigusid ja okasnahkseid tohib turule lasta üksnes siis, kui need on kogutud kooskõlas II peatüki B osaga ja vastavad V peatükis sätestatud nõuetele, mis on tõendatud sisekontrollisüsteemiga.

2.

Lisaks punktile 1, kui ametlike kontrolliprogrammide andmed võimaldavad pädeval asutusel vajaduse korral koostöös toidukäitlejatega klassifitseerida kalastuspiirkondi, kohaldatakse kammkarpide puhul II peatüki A osa sätteid analoogia põhjal.

3.

Kammkarpe ning mittefiltreeriva toitumisviisiga meritigusid ja okasnahkseid tohib inimtoiduna turule lasta üksnes kalaoksjoni, väljastuskeskuse või töötlemisettevõtte kaudu. Kammkarpe ja/või selliseid meritigusid ja/või selliseid okasnahkseid käideldes peavad selliseid ettevõtteid käitavad toidukäitlejad teavitama pädevat asutust ja väljastuskeskused peavad vastama III ja IV peatüki asjaomastele nõuetele.

4.

Kammkarpe ning elusaid mittefiltreeriva toitumisviisiga meritigusid ja okasnahkseid käitlevad toidukäitlejad peavad vastama järgmistele nõuetele:

a)

I peatüki punktide 3–7 dokumendinõuetele, kui neid kohaldatakse. Sel juhul peab registreerimisdokumendist selguma kammkarpide ja/või elusate meritigude ja/või elusate okasnahksete kogumisala asukoht või

b)

VI peatüki punkti 2 nõuete kohaselt jaemüüki saadetavate elusate kammkarpide, elusate meritigude ja elusate okasnahksete kõigi pakendite sulgemine ning VII peatüki nõuetele vastavalt identifitseerimismärgis ja -märgistamine.“