26.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 276/22


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1945,

19. juuni 2017,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses taotlevate ja tegevusloa saanud investeerimisühingute poolt ja neile saadetavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL kohaste teadetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (1) eriti selle artikli 7 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane sätestada ühised standardvormid, -mallid ja -menetlused, et tagada ühtne mehhanism, mis võimaldaks liikmesriikide pädevatel asutustel investeerimisteenuste osutamise, investeerimistegevuse, ja kui asjakohane, kõrvalteenuste jaoks äriühingutele tegevusloa andmise volitusi tulemuslikult kasutada.

(2)

Kooskõlas direktiivi 2014/65/EL II jaotisega investeerimisühingu tegevusluba taotlevate taotlejate ja pädeva asutuse vahelise suhtluse hõlbustamiseks peaksid pädevad asutused määrama taotlusprotsessi jaoks eraldi kontaktpunkti ning avaldama kontaktipunkti andmed oma veebisaidil.

(3)

Selleks, et pädevad asutused saaksid hinnata, kas äriühingu juhtorgani muudatused võivad ohtu seada äriühingu tulemusliku, aruka ja usaldusväärse juhtimise, ning piisavalt arvesse võtta klientide huvisid ja turu usaldusväärsust, tuleks kõnealuste muudatuste kohta teabe esitamiseks kindlaks määrata selged tähtajad.

(4)

Äriühingutele tuleks siiski teha erand nõudest teatada juhtorgani muudatusest enne muudatuse jõustumist, kui muudatus on tingitud teguritest, mille üle äriühingul kontroll puudub, näiteks juhtorgani liikme surma korral. Sellises olukorras peaks äriühingutel olema lubatud teatada pädevale asutusele muudatusest 10 tööpäeva jooksul pärast selle toimumist.

(5)

Käesolevat määrust kohaldades rakendavad liikmesriigid isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (2).

(6)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(7)

ESMA on korraldanud avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kontaktpunkti määramine

Pädevad asutused määravad kooskõlas direktiivi 2014/65/EL II jaotisega investeerimisühingu tegevusluba taotlevatelt taotlejatelt laekuva kogu teabe käsitlemiseks kontaktpunkti. Määratud kontaktpunkti kontaktandmed avaldatakse pädevate asutuste veebisaitidel, kus neid korrapäraselt ajakohastatakse.

Artikkel 2

Taotluse esitamine

1.   Kooskõlas direktiivi 2014/65/EL II jaotisega investeerimisühingu tegevusluba taotlev taotleja peab pädevale asutusele taotluse esitamisel kasutama I lisas esitatud malli.

2.   Taotleja esitab pädevale asutusele teabe oma juhtorgani kõigi liikmete kohta, täites selleks II lisas esitatud malli.

Artikkel 3

Taotlusvormi kättesaamine ja kättesaamise kinnitus

Pädev asutus saadab taotlejale pärast taotluse kättesaamist 10 tööpäeva jooksul kättesaamiskinnituse, lisades artiklis 1 osutatud kontaktpunkti kontaktandmed.

Artikkel 4

Lisateabe päring

Kui taotluse hindamise jätkamiseks on vaja lisateavet, saadab pädev asutus taotlejale nõutava teabe päringu.

Artikkel 5

Juhtorgani liikmete muudatustest teatamine

1.   Investeerimisühing teatab pädevale asutusele juhtorgani liikmete muudatusest enne sellise muudatuse jõustumist.

Kui on põhjendatud, et sellisest muudatusest ei ole võimalik enne selle jõustumist teatada, tuleb muudatusest teatada 10 tööpäeva jooksul alates selle toimumisest.

2.   Investeerimisühing esitab teabe lõikes 1 osutatud muudatuse kohta III lisas esitatud vormis.

Artikkel 6

Otsusest teatamine

Pädev asutus teatab direktiivi 2014/65/EL artikli 7 lõikes 3 osutatud kuue kuu jooksul taotlejale paberkandjal, elektrooniliselt või mõlemal viisil, kas tegevusluba antakse või mitte.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


I LISA

Investeerimisühingu tegevusloa taotlemise vorm

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

II LISA

Juhtorgani liikmete nimekiri

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

III LISA

Juhtorgani liikmete muutumisest teatamine

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi