26.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 276/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1942,

25. oktoober 2017,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 747/2014 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis) artikli 15 lõiget 3

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 747/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 131/2004 ja (EÜ) nr 1184/2005, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. juulil 2014 vastu määruse (EL) nr 747/2014.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas 17. oktoobril 2017 ühe sellise isiku andmeid, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 747/2014 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 747/2014 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. oktoober 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

M. MAASIKAS


(1)  ELT L 203, 11.7.2014, lk 1.


LISA

Kanne ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla kohta asendatakse järgmise kandega:

„2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Teise nimega: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Ametikoht: a) Sudaani rahvusassamblee endine liige Al-Waha piirkonnast; b) föderaalasjade ministeeriumi endine erinõunik; c) Mahamidi hõimu ülemjuhataja Põhja-Darfuris

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1964; b) 1959

Sünnikoht: Kutum

Kodakondsus: Sudaan

Aadress: a) Kabkabiya, Sudaan; b) Kutum, Sudaan (viibib Kabkabiyas ja Kutumi linnas Põhja-Darfuris ning on elanud Hartumis).

Passi nr: a) diplomaatiline pass nr D014433, välja antud 21. veebruaril 2013 (kehtetu alates 21. veebruarist 2015); b) diplomaatiline pass nr D009889, välja antud 17. veebruaril 2011 (kehtetu alates 17. veebruarist 2013).

Isikutuvastus: kodakondsustunnistus nr A0680623.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:25. aprill 2006.

Muu teave: link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu eriteate veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Teave sanktsioonide komitee esitatud kirjeldavast kokkuvõttest loetellu kandmise põhjuste kohta

Alnsiem kanti 25. aprillil 2006 loetellu resolutsiooni 1672 (2006) punkti 1 alusel kui „Jaluli hõimu ülemjuhataja Põhja-Darfuris“.

Inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch aruande kohaselt on neil Põhja-Darfuri ühe kohaliku omavalitsuse memo (kuupäevaga 13. veebruar 2004), millega antakse „kohapealsetele julgeolekuüksustele“ korraldus „võimaldada Sheikh Musa Hilali käsualustel mudžahiididel ja vabatahtlikel [Põhja-Darfuri] aladel tegevust jätkata ning tagada nende elutähtsate vajaduste täitmine“. 28. septembril 2005 ründasid 400 araabia päritolu võitlejat Lääne-Darfuris Aro Sharrow (sealhulgas riigisiseste põgenike laagrit), Acho ja Gozmena külasid. Samuti usume, et Musa Hilal viibis kohal Aro Sharrow riigisiseste põgenike laagri ründamise ajal: tema poeg oli tapetud Sudaani vabastusarmee Shareia-ründe käigus, seega oli ta nüüd kaasatud isiklikku veritasusse. On piisavalt alust arvata, et hõimu ülemjuhatajana vastutas ta otseselt nimetatud tegevuse eest ning on seega vastutav rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste alase õiguse rikkumise ning muude julmade tegude eest.“