19.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 239/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1575,

23. juuni 2017,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/242, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuandekomisjonide toimimise kohta ühise kalanduspoliitika raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ, (1) eriti selle artikli 45 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 43 on sätestatud nõuandekomisjonide moodustamine, et edendada sidusrühmade tasakaalustatud esindatust kalanduse ja vesiviljeluse valdkonnas ning aidata kaasa ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamisele.

(2)

Komisjon võttis määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 45 lõike 4 kohaselt vastu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/242, (2) millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuandekomisjonide toimimise kohta ühise kalanduspoliitika raames.

(3)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/242 artiklis 2 määratletakse muu hulgas mõisted „sektoriorganisatsioonid“ ja „muud huvirühmad“, mis osutavad määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 45 lõike 1 kohaselt nõuandekomisjonis esindatud kahele sidusrühmakategooriale.

(4)

Selleks et vältida võimalikke tõlgendamisraskusi, on vaja viia mõiste „sektorioriorganisatsioonid“ veelgi enam vastavusse määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 45 lõike 1 sõnastusega.

(5)

Võttes arvesse, et võib olla ka segaorganisatsioone, kus on esindatud nii kalandussektori kui ka muude sektorite huvid, on vaja täpsustada, et selle üle, kuidas liigitada nõuandekomisjoni liikmeid ühte määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 45 lõikes 1 osutatud kahest kategooriast, otsustab üldkogu.

(6)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/242 artiklis 4 on sätestatud nõuandekomisjonide struktuur ja töökorraldus ning eelkõige täitevkomitee nimetamine üldkogu poolt.

(7)

Arvestades määruse (EL) nr 1380/2013 III lisa punkti 2 alapunktis a käsitletud nõuandekomisjonide koosseisu, mille puhul antakse üldkogul ja täitevkomitees 60 % kohtadest sektoriorganisatsioonidele ja 40 % kohtadest muudele huvirühmadele, on vaja mõlemale kategooriale anda õigus otsustada autonoomselt oma esindatuse üle täitevkomitees ja seeläbi tagada kõigi sidusrühmade tasakaalustatud esindatus nõuandekomisjonides,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2015/242 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   „sektoriorganisatsioonid“– kalandussektorit (sh töölepingu alusel töötavaid kalureid) ja vajaduse korral vesiviljelusettevõtjaid esindavad organisatsioonid ning töötlemis- ja turustamissektorite esindajad.“

2.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 2 lisatakse punkt c:

„c)

otsustab selle üle, kuidas liigitada nõuandekomisjoni liikmeid kategooriasse „sektoriorganisatsioonid“ või „muud huvirühmad“. See otsus põhineb sellistel objektiivsetel ja kontrollitavatel kriteeriumidel nagu põhikirja sätted, liikmete nimekiri ja asjaomase organisatsiooni tegevuse laad.“;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Üldkogu nimetab kuni 25 liikmest koosneva täitevkomitee, võttes aluseks sektoriorganisatsioonide ja muude huvirühmade poolt nendele vastavalt antud kohtadega seotud nimetamised. Pärast komisjoniga konsulteerimist võib üldkogu võtta vastu otsuse nimetada kuni 30 liikmest koosnev täitevkomitee, et tagada väikesemahulise püügiga tegelevate laevastike asjakohane esindatus.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.

(2)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/242, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuandekomisjonide toimimise kohta ühise kalanduspoliitika raames (ELT L 41, 17.2.2015, lk 1).