26.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 194/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1375,

25. juuli 2017,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1191/2014, millega määratakse kindlaks fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 19 osutatud aruande vorm ja esitusviis

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 1191/2014 (2) on määratud kindlaks viis, kuidas tuleb esitada määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 kohane teave teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside lähteainena kasutamise kohta või kuidas seda tuleb teha juhul, kui tootjad, importijad ja eksportijad on selliseid gaase turule lasknud, ning kuidas seda peavad tegema ettevõtjad, kes selliseid gaase hävitavad.

(2)

Määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 19 sätestatud aruandluskohustuste täitmise tulemusliku jälgimise võimaldamiseks tuleks nõuda, et ettevõtjad registreeruvad enne asjakohast tegevust rakendusmääruse (EL) nr 1191/2014 artiklis 1 osutatud elektroonilise aruandlusvahendi kasutamiseks. See võimaldaks liikmesriikide pädevatel asutustel impordi, ekspordi või muu asjakohase tegevuse ajal kontrollida, kas ettevõtja suhtes tuleb tema poolt määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 alusel esitatud aruande põhjal teha vastavuskontroll.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 1191/2014 lisa tuleks muuta seoses fluorosüsivesinike teatavate omaduste kohta nõutava teabe struktuuriga, et viia see lisa kooskõlla aruandlusvormiga, mida kasutavad osoonikihi kaitsmise Viini konventsiooni juurde kuuluva osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli (3) (edaspidi „Montreali protokoll“) osalised. See võimaldaks liidul täita tema Montreali protokollist tulenevaid aruandluskohustusi. Samal põhjusel tuleks nõuda ka ekspordi sihtkohta ja impordi lähtekohta käsitleva teabe esitamist alates 2020. aastast, mis jätaks piisavalt aega elektroonilise aruandlusvahendi kohandamiseks.

(4)

Jaotisesse 2 tuleks lisada täiendavad andmeliigid ja märkused, et võtta arvesse esimese kahe aruandlustsükli käigus välja kujunenud aruandlustavasid, ning jaotises 12 esitatud kirjeldust tuleks täpsustada, et aruandvad ettevõtjad ei kordaks varasemaid väärtõlgendusi.

(5)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/879 (4) kehtestati fluorosüsivesinike turulelaskmise kvootidega seotud elektrooniline register, millesse kantakse kogu asjakohane teave määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõikes 2 osutatud lubade kohta. Seepärast on rakendusmääruse (EL) nr 1191/2014 lisa jaotises 13 esitatud vastav aruandlusvorm aegunud ja see tuleks välja jätta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 artikli 24 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 1191/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 kohaselt nõutavad aruanded esitatakse elektrooniliselt, kasutades komisjoni veebisaidil sel eesmärgil kättesaadavaks tehtud aruandlusvahendit, mis põhineb käesoleva määruse lisas esitatud vormil.

2.   Kõik ettevõtjad registreeruvad enne määruse (EL) nr 517/2014 artikli 19 kohaselt aruandlusele kuuluva tegevuse läbiviimist komisjoni veebisaidil elektroonilise aruandlusvahendi kasutamiseks.“

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 195.

(2)  Komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1191/2014, millega määratakse kindlaks fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 19 osutatud aruande vorm ja esitusviis (ELT L 318, 5.11.2014, lk 5).

(3)  Nõukogu 14. oktoobri 1988. aasta otsus 88/540/EMÜ, mis käsitleb osoonikihi kaitsmist käsitleva Viini konventsiooni ja osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli sõlmimist (EÜT L 297, 31.10.1988, lk 8).

(4)  Komisjoni 2. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/879, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 üksikasjalik kord seoses fluorosüsivesinikega täidetud jahutusseadmete, kliimaseadmete ja soojuspumpade turulelaskmiseks vajaliku vastavusdeklaratsiooniga ning selle deklaratsiooni tõendamisega sõltumatu audiitori poolt (ELT L 146, 3.6.2016, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 1191/2014 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Jaotise 1 tabel asendatakse järgmisega:

 

„ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

1A

Liidus asuvate käitiste toodangu üldmaht

 

 

1B

liidus asuvatest käitistest pärit sellise toodangu maht, mis koosneb kogutud kõrvalsaadustest või soovimatutest toodetest, kui need saadused või tooted on käitises hävitatud ja neid ei ole eelnevalt turule lastud

Hävitamisega tegeleva tootja aruanne hävitatud toodangu üldmahu kohta esitatakse aruandejaotises 8.

 

1C

liidus asuvatest käitistest pärit sellise toodangu maht, mis koosneb kogutud kõrvalsaadustest või soovimatutest toodetest, kui need saadused või tooted on antud hävitamiseks üle teisele ettevõtjale ja neid ei ole eelnevalt turule lastud

Märgitakse hävitamist läbi viiv ettevõtja.

 

1C_a

Selliste fluorosüsivesinike kogus, mis on toodetud liidus lähteainena kasutamiseks

 

 

1C_b

Selliste fluorosüsivesinike kogus, mis on toodetud liidus lähteainena kasutamiseks otstarvetel, mille suhtes kehtib Montreali protokolli alusel erand

Märgitakse erandi alla kuuluv kasutusotstarve.

 

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

 

1D

Sellise hävitatud omatoodangu üldmaht, mida ei ole eelnevalt turule lastud

1D = 1B + 1C

1E

Müügivalmis toodang

1E = 1A – 1D“

2)

Jaotist 2 muudetakse järgmiselt:

a)

teise lõiku lisatakse järgmine lause:

„Esimest korda teatatakse 2019. aastal läbi viidud tegevusest aru andmisel fluorosüsivesinike kogused iga päritoluriigi kohta eraldi, kui allolevas tabelis ei ole märgitud teisiti.“;

b)

tabel asendatakse järgmisega:

 

„ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

2A

Liitu imporditud kogus

 

 

2B

Aruandva ettevõtja poolt liitu imporditud kogus, mida ei ole lastud vabasse ringlusse ning mille on aruandev ettevõtja toodetes või seadmetes sisalduvate gaasidena reeksportinud

Teavet fluorosüsivesinike kohta ei ole vaja esitada päritoluriikide kaupa.

Seestöötlemiseks mahtkaubana imporditud gaasid, millega on tooted või seadmed täidetud ja mis on seejärel reeksporditud.

Kui reeksport toodetes või seadmetes sisalduvate gaasidena (jaotis 2B) ei toimu samal kalendriaastal kui import, võivad jaotises 2B teatatud kogused hõlmata jaotise 4C kohaselt teatatud 1. jaanuari seisuga olemasoleva, liidu turule laskmata varu reeksporti toodetes või seadmetes.

Mahtkaubana eksporditud gaaside kohta esitatakse teave üksnes jaotises 3.

 

2C

Kasutatud, ringlussevõetud või taasväärtustatud fluorosüsivesinike kogus

 

 

2D

Lähteainena kasutamiseks imporditud varem kasutamata fluorosüsivesinike kogus

 

 

2E

Selliste varem kasutamata fluorosüsivesinike kogus, mis on imporditud kasutamiseks otstarvetel, mille suhtes kehtib Montreali protokolli alusel erand

Märgitakse erandi alla kuuluv kasutusotstarve.“

3)

Jaotist 3 muudetakse järgmiselt:

a)

teise lõiku lisatakse järgmine lause:

„Esimest korda teatatakse 2019. aastal läbi viidud tegevusest aru andmisel fluorosüsivesinike kogused iga sihtriigi kohta eraldi, kui allolevas tabelis ei ole märgitud teisiti.“;

b)

tabel asendatakse järgmisega:

 

„ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

3A

Liidust eksporditud üldkogus

 

3B

Omatoodangu ekspordi või ettevõtja imporditud gaaside ekspordi maht

Teavet ei ole vaja esitada lähteriikide kaupa.

 

AUTOMAATSELT ARVUTATAVAD KOGUSED

 

3C

Teistelt liidus asuvatelt ettevõtjatelt ostetud gaaside ekspordi maht

3C = 3A – 3B

 

ESITATAV TEAVE

 

3D

Ringlussevõtuks eksporditud kogus

Teavet ei ole vaja esitada lähteriikide kaupa.

 

3E

Taasväärtustamiseks eksporditud kogus

Teavet ei ole vaja esitada lähteriikide kaupa.

 

3F

Hävitamiseks eksporditud kogus

Teavet ei ole vaja esitada lähteriikide kaupa.

 

3G

Eksporditud kasutatud, ringlussevõetud või taasväärtustatud fluorosüsivesinike kogus

 

 

3H

Lähteainena kasutamiseks eksporditud varem kasutamata fluorosüsivesinike kogus

 

 

3I

Selliste varem kasutamata fluorosüsivesinike kogus, mis on eksporditud kasutamiseks otstarvetel, mille suhtes kehtib Montreali protokolli alusel erand

Märgitakse erandi alla kuuluv kasutusotstarve.“

4)

Jaotises 4 asendatakse tabeli veergu 4M käsitlev rida järgmisega:

„4M

Turule lastud üldkogus

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H“

5)

Jaotise 12 tabel asendatakse järgmisega:

 

„ESITATAV TEAVE

MÄRKUSED

12A

Fluorosüsivesinike kogus imporditud seadmetes, mille tolliasutused on liidus vabasse ringlusse lubanud ja mis on täidetud liidust eelnevalt eksporditud fluorosüsivesinikega, mille suhtes on kohaldatud fluorosüsivesinike kvoodist tulenevaid liidu turule laskmise piiranguid

Märgitakse fluorosüsivesinikke eksportinud ettevõtja(d) ja eksportimise aasta(d).

Märgitakse fluorosüsivesinikud esimest korda liidu turule lasknud ettevõtja(d) ja kõnealuse turulelaskmise aasta(d).“

6)

Jaotis 13 jäetakse välja.