28.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/24


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1370,

4. juuli 2017,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1683/95 (2) kehtestati ühtne viisavorm.

(2)

Viisakleebise ühtset kujundust, mis on olnud käibel 20 aastat, peetakse tõsiste võltsimisintsidentide ja pettuste tõttu ohustatuks.

(3)

Viisakleebise turvalisemaks muutmiseks ja võltsimise ärahoidmiseks tuleks seetõttu kehtestada uus ühtne kujundus koos ajakohasemate turvaelementidega.

(4)

Iirimaa või Ühendkuningriigi taotlusel peaks komisjon kehtestama taotleva liikmesriigiga asjakohase korra, mille kohaselt vahetatakse selle liikmesriigiga tema välja antavate viisadega seotud tehnilist teavet.

(5)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ning järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid.

(6)

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2000/365/EÜ; (3) seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(7)

Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; (4) seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(8)

Käesolev määrus on akt, mis põhineb Schengeni acquis'l või on muul viisil sellega seotud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 1, 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 1 ja 2011. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 1 tähenduses.

(9)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis' sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises) (5) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu otsuse 1999/437/EÜ (6) artikli 1 punktis B osutatud valdkonda.

(10)

Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist lepingu (Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (7) tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2008/146/EÜ (8) artikliga 3.

(11)

Liechtensteini puhul kujutab käesolev määrus endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (9) tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat punkti tõlgendatakse koostoimes nõukogu otsuse 2011/350/EL (10) artikliga 3.

(12)

Määrust (EÜ) nr 1683/95 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1683/95 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 7 lisatakse järgmised lõigud:

„Iirimaa või Ühendkuningriigi taotlusel kehtestab komisjon taotleva liikmesriigiga asjakohase korra, mille kohaselt vahetatakse selle liikmesriigiga tema välja antavate viisadega seotud tehnilist teavet, millele on osutatud artiklis 2.

Kulud, mille katmises Iirimaa ja Ühendkuningriik vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli (nr 21) (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklile 5 ei osale, kannab vastavalt kas Iirimaa või Ühendkuningriik, kui nad sellise taotluse esitavad.“

2)

Lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kujutise ja tekstiga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1683/95 lisas sätestatud viisakleebistele vastavaid spetsifikaate, mis kehtivad kuni käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 osutatud kuupäevani, võib kasutada pärast nimetatud kuupäeva kuue kuu jooksul välja antavates viisades.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Liikmesriigid kohaldavad käesolevat määrust hiljemalt alates 15 kuu möödumisest nõukogu määruse (EÜ) nr 1683/95 artiklis 2 osutatud täiendava tehnospetsifikaadi vastuvõtmisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Strasbourg, 4. juuli 2017

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

M. MAASIKAS


(1)  Euroopa Parlamendi 1. juuni 2017. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. juuni 2017. aasta otsus.

(2)  Nõukogu 29. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta (EÜT L 164, 14.7.1995, lk 1).

(3)  Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsus 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43).

(4)  Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20).

(5)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(6)  Nõukogu 17. mai 1999. aasta otsus 1999/437/EÜ Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31).

(7)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

(8)  Nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsus 2008/146/EÜ sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (ELT L 53, 27.2.2008, lk 1).

(9)  ELT L 160, 18.6.2011, lk 21.

(10)  Nõukogu 7. märtsi 2011. aasta otsus 2011/350/EL Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, seoses sisepiiridel piirikontrolli kaotamise ja isikute liikumisega (ELT L 160, 18.6.2011, lk 19).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1683/95 lisa asendatakse järgmisega:

LISA

Image

Turvaelemendid

1.

Rangete turvanormide kohaselt trükitud viisaomaniku värviline portreefoto.

2.

Sellel väljal on optiliselt muutuv tähis („kinegramm“ või samaväärne tähis). Sõltuvalt vaatenurgast muutuvad nähtavaks erinevates suurustes ja värvides tähed „EU“, „EUE“ ja kinemaatiline giljošš.

3.

Selles lahtris on viisa välja andnud liikmesriigi kolmetäheline muutuvates värvides kood vastavalt ICAO dokumendile nr 9303 masinloetavate reisidokumentide kohta või lühend „BNL“, kui viisa on välja andnud Belgia, Luksemburg või Madalmaad. Sõltuvalt vaatenurgast on see eri värvi.

4.

Sellel väljal on suurte tähtedega kirjutatud

a)

sõna „VISA“. Viisa välja andnud liikmesriik võib lisada samaväärse mõiste mõnes muus liidu institutsioonide ametlikus keeles;

b)

viisa välja andnud liikmesriigi nimi inglise, prantsuse ja mõnes muus liidu institutsioonide ametlikus keeles;

c)

viisa välja andnud liikmesriigi kolmetäheline kood vastavalt ICAO dokumendile nr 9303.

5.

Selles lahtris asetseb horisontaalselt eelnevalt musta värviga valmistrükitud viisakleebise riiklik üheksakohaline number. Kasutatakse spetsiaalset fonti.

6.

Selles lahtris asetseb vertikaalselt eelnevalt punase värviga valmistrükitud viisakleebise riiklik üheksakohaline number. Kasutatakse spetsiaalset, lahtris 5 kasutatavast erinevat fonti. Viisakleebise numbri moodustab kolmetäheline riigi kood vastavalt ICAO dokumendile nr 9303 ning lahtrites 5 ja 6 esitatud riiklik number.

7.

Selles lahtris on peidetud kujutisena tähed „EU“. Vaatajast eemal hoidmisel on need tähed tumedad ja 90-kraadise nurga all heledad.

8.

Selles lahtris on peidetud kujutisena lahtris 3 osutatud kood. Vaatajast eemal hoidmisel on see kood tume ja 90-kraadise nurga all hele.

Täidetavad lahtrid

Lahtrite pealkirjad on kirjutatud inglise ja prantsuse keeles. Viisa välja andnud liikmesriik võib lisada tõlke mõnesse muude liidu institutsioonide ametlikku keelde.

9.

See lahter algab sõnaga „kehtiv“. Siia märgib väljaandev ametiasutus territooriumi, kus viisa omanikul on õigus reisida.

10.

See lahter algab sõnaga „alates“ ning kaugemal samal real on sõna „kuni“. Väljaandev ametiasutus märgib ajavahemiku, mille jooksul viisaomanik võib viisaga lubatud territooriumil viibida. Kaugemal samal real on sõnad „viibimise kestus“ (s.t taotleja kavatsetava viibimise kestus) ja seejärel sõna „päeva“.

11.

See lahter algab sõnadega „viisa liik“. Väljaandev ametiasutus märgib siia viisa liigi. Kaugemal samal real on sõnad „Passi nr“ ja seejärel sõnad „sissesõitude arv“.

12.

See lahter algab sõnadega „välja antud“ ja seda kasutatakse väljaandva ametiasutuse asukoha märkimiseks. Kaugemal samal real on sõna „kuupäev“ (mille järele väljaandev ametiasutus kirjutab kuupäeva).

13.

See lahter algab sõnadega „Perekonnanimi, eesnimi“.

14.

See lahter algab sõnaga „märkused“. Välja sõna „märkused“ all kasutab väljaandev ametiasutus lisateabe esitamiseks.

15.

Selles lahtris on masinloetav teave välispiiridel toimuva kontrolli hõlbustamiseks. Masinloetav ala sisaldab nähtava tausttrükina trükiteksti sõnadega „Euroopa Liit“ kõigis liidu institutsioonide ametlikes keeltes. Tekst ei tohi kahjustada masinloetava ala tehnilisi omadusi ega selle loetavust.

16.

See lahter on reserveeritud ühtse kahemõõtmelise triipkoodi võimalikuks lisamiseks.