13.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1263,

12. juuli 2017,

millega ajakohastatakse liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekirja, mis on kehtestatud rakendusmäärusega (EL) 2016/1141 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõikeid 1 ja 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1141 (2) on kehtestatud liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri (edaspidi „liidu nimekiri“), mida tuleb vastavalt määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 4 lõikele 2 vajaduse korral ajakohastada.

(2)

Olemasolevate tõendite ja määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 5 lõike 1 kohaselt tehtud riskihindamiste alusel on komisjon jõudnud järeldusele, et kõigile kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele vastavad järgmised invasiivsed võõrliigid: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komisjon leidis, et kõigi kõnealuste invasiivsete võõrliikide puhul on nõuetekohaselt arvesse võetud kõiki määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 4 lõikes 6 sätestatud aspekte.

(4)

Mõnel liikmesriigil on kavas taotleda komisjonilt määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 9 kohaselt luba kährikute (Nyctereutes procyonoides) (Gray, 1834) kasvatamise jätkamiseks sotsiaalset ja majanduslikku laadi kaaluka üldise huvi tõttu. Seda silmas pidades, tuleks kõnealuse liigi liidu nimekirja lisamisel kohaldada üleminekuperioodi, et võimaldada enne nimekirja lisamise jõustumist viia lõpule kõnealuse määruse artikli 9 kohane menetlus.

(5)

Pärast rakendusmääruse (EL) 2016/1141 vastuvõtmise kuupäeva on nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (3) sätestatud CN-koode korduvalt ajakohastatud ning nende kõige hilisemad muudatused on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2016/1821 (4). Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/1141 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas invasiivsete võõrliikide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/1141 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 317, 4.11.2014, lk 35.

(2)  Komisjoni 13. juuli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1141, millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 (ELT L 189, 14.7.2016, lk 4).

(3)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(4)  Komisjoni 6. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1821, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 294, 28.10.2016, lk 1).


LISA

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2016/1141 lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekirja sisaldavasse tabelisse lisatakse tähestikulises järjekorras järgmised liigid:

Liik

Elusisendite CN-koodid

Paljunemisvõimeliste osade CN-koodid

Seotud kaupade kategooriad

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (viljastatud munad inkubeerimiseks)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seemned)

 

(2)

Tabelit käsitlevates märkustes lisatakse iv veeru kohta järgmine punkt:

„(12)

ex 2309 90: linnusöödavalmistised.“

(3)

CN-kood „0301 99 18“ asendatakse kogu lisas CN-koodiga „0301 99 17“.

(4)

CN-kood „0306 24 80“ asendatakse kogu lisas CN-koodiga „0306 33 90“.

(5)

CN-kood „0306 29 10“ asendatakse kogu lisas CN-koodiga „0306 39 10“.

(6)

CN-kood „0602 90 49“ asendatakse kogu lisas CN-koodiga „0602 90 46 või 0602 90 48“.


(*1)  Liigi Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) lisamine jõustub alates 2. veebruarist 2019.“