4.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/168


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1188,

3. juuli 2017,

millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Kehtivad meetmed

(1)

Pärast dumpinguvastast uurimist (edaspidi „esialgne uurimine“) kehtestas nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 451/2011 (2) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina RV“ või „vaatlusalune riik“) pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes.

(2)

Samuti kehtestas nõukogu pärast subsiidiumivastast uurimist rakendusmäärusega (EL) nr 452/2011 (3) lõpliku tasakaalustava tollimaksu Hiina RVst pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes.

(3)

Dumpinguvastased meetmed kehtestati väärtuselise tollimaksuna, mille määr oli eraldi nimetatud eksportijatelt pärit impordi puhul 8–35,1 %, kusjuures jääktollimaksumäär oli 27,1 %.

(4)

8. augustil 2011 esitasid Hiina tootjad Gold East Paper Co. Ltd. ja Gold Huasheng Paper Co. Ltd (edaspidi „APP“) hagid rakendusmääruste (EL) nr 451/2011 ja (EL) nr 452/2011 tühistamiseks hagejaid puudutavas osas (4). 11. septembril 2014 otsustas Üldkohus (kolmas koda) jätta mõlemad hagid rahuldamata.

1.2.   Aegumise läbivaatamise taotlus

(5)

Pärast teate avaldamist (5) Hiina RVst pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta sai komisjon taotluse aegumise läbivaatamise algatamiseks vastavalt alusmääruse artikli 11 lõikele 2.

(6)

Taotluse esitasid viis liidu tootjat (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group ja Sappi Europe SA, edaspidi koos „taotluse esitaja“), kelle toodang moodustab üle 25 % kaetud kvaliteetpaberi kogutoodangust liidus.

(7)

Läbivaatamistaotlus põhines väitel, et meetmete aegumine tingiks tõenäoliselt dumpingu kordumise ja liidu tootmisharule tekitatava kahju kordumise.

1.3.   Aegumise läbivaatamise algatamine

(8)

Olles otsustanud, et aegumise läbivaatamise algatamiseks on piisavalt tõendeid, andis komisjon 13. mail 2016Euroopa Liidu Teatajas  (6) avaldatud teates (edaspidi „algatamisteade“) teada aegumise läbivaatamise algatamisest vastavalt alusmääruse artikli 11 lõikele 2.

Paralleelne uurimine

(9)

Peale selle andis komisjon 13. mail 2016Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teates (7) teada Hiina Rahvavabariigist pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi liitu importimisel kohaldatavate lõplike tasakaalustavate meetmete aegumise läbivaatamise algatamisest vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 artiklile 18 (8).

1.4.   Uurimine

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood ja vaatlusalune periood

(10)

Dumpingu jätkumise või kordumise tõenäosust käsitlev uurimine hõlmas ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 (edaspidi „läbivaatamisega seotud uurimisperiood“). Kahju jätkumise või kordumise tõenäosuse hindamise seisukohast oluliste suundumuste uurimine hõlmas ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2012 kuni läbivaatamisega seotud uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood“).

Huvitatud isikud

(11)

Algatamisteates kutsus komisjon huvitatud isikuid uurimises osalemiseks komisjoniga ühendust võtma. Peale selle andis komisjon aegumise läbivaatamise algatamisest eraldi teada taotluse esitajale, muudele teadaolevatele liidu tootjatele, eksportivatele tootjatele, importijatele ja teadaolevalt asjaga seotud liidu kasutajatele ning Hiina ametivõimudele ja kutsus neid üles uurimises osalema.

(12)

Komisjon märkis ka, et kavatseb kasutada kolmanda turumajandusliku riigina (edaspidi „võrdlusriik“) alusmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a tähenduses Ameerika Ühendriike (edaspidi „USA“), nagu esialgses uurimises. Sellega seoses teatas komisjon uurimise algatamisest USA ametiasutustele ja sealsele tootjale ning kutsus neid uurimises osalema.

(13)

Lisaks teavitas komisjon Brasiilia, India, Indoneesia, Jaapani, Korea, Norra ja Šveitsi ametiasutusi uurimise algatamisest ja palus esitada andmed kaetud kvaliteetpaberi tootmise ja müügi kohta nendes riikides. Seejärel saadeti kirjad koos võrdlusriigi küsimustikuga kõikidele teadaolevatele kaetud kvaliteetpaberi tootjatele nendes riikides ja paluti neil teha läbivaatamisega seoses koostööd.

(14)

Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda ärakuulamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul. Komisjon kuulas ära kõik huvitatud isikud, kes seda taotlesid.

Väljavõtteline uuring

a)   Hiina RV eksportivate tootjate väljavõtteline uuring

(15)

Komisjon andis algatamisteates teada, et võib teha huvitatud isikute väljavõttelise uuringu kooskõlas alusmääruse artikliga 17.

(16)

Et otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valim, palus komisjon kõigil Hiina RV 36 teadaoleval eksportival tootjal esitada algatamisteates nimetatud teave. Lisaks palus komisjon Hiina Rahvavabariigi esindusel Euroopa Liidu juures teha kindlaks muud eksportivad tootjad, kes võiksid olla huvitatud uurimises osalemisest, ja/või võtta nendega ühendust, kui neid on.

(17)

Üks Hiina eksportiv tootja esitas valimi moodustamise jaoks algatamisteate I lisas nõutud teabe (9). Kuid 8. juunil 2016 toimunud ärakuulamisel teavitas sama eksportivate tootjate rühm komisjoni, et ei kavatse küsimustikule vastata. Seda põhjendati ekspordi puudumisega liidu turul läbivaatamisega seotud uurimisperioodil ja rühma struktuuri keerukusega. Kõiki teadaolevaid asjaga seotud eksportivaid tootjaid ja Hiina RV ametiasutusi teavitati koostööst keeldumise tagajärgedest ning sellest, et alusmääruse artikli 18 kohaselt on komisjonil õigus võtta seisukoht kättesaadavatele andmetele tuginedes.

b)   Liidu tootjate väljavõtteline uuring

(18)

Komisjon teatas algatamisteates, et on moodustanud liidu tootjatest esialgse valimi. Alusmääruse artikli 17 lõike 1 kohaselt moodustas komisjon valimi suurima tüüpilise müügi- ja tootmismahu alusel, võttes arvesse ka geograafilist paiknemist. Esialgsesse valimisse kuulus kolm liidu tootjate rühma. Komisjon palus huvitatud isikutel esitada esialgse valimi kohta märkusi. Üks esialgsesse valimisse kuuluvatest liidu tootjatest teavitas komisjoni, et tal ei ole küsimustikule vastamiseks nõutavat positsiooni. Komisjonile saadeti ka selgitus, et kaks valimisse kaasatud osalist olid mitut tootjat hõlmavad kontsernid. Seetõttu tegi komisjon valimisse muudatused, võttes koostööd mittetegeva tootja asemel valimisse müügi- ja tootmismahu poolest suuruselt järgmise tootja ning valides välja suurimad tootjad kahes teises esialgsesse valimisse kaasatud tootjate rühmas. Kuna muudetud valimi kohta kommentaare tähtajaks ei esitatud, kinnitas komisjon muudetud valimi. Lõplik valim moodustas üle 30 % liidu kogutoodangust läbivaatamisega seotud uurimisperioodil ning seetõttu peeti valimit liidu tootmisharu suhtes esindavaks.

c)   Sõltumatute importijate väljavõtteline uuring

(19)

Selleks et otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valim, palus komisjon kõigil teadaolevatel sõltumatutel importijatel esitada algatamisteates nimetatud teave.

(20)

Komisjon võttis ühendust viie potentsiaalse importijaga, kuid ükski neist ei täitnud valimisse kaasamise vormi.

Võrdlusriik

(21)

Algatamisteates teavitas komisjon huvitatud isikuid, et on valinud võrdlusriigiks USA, ning kutsus huvitatud isikuid üles esitama selle kohta märkusi. USAd kasutati sobiva võrdlusriigina esialgses uurimises.

(22)

Komisjon palus samasuguse toote tootjaid USAs, Brasiilias, Indias, Indoneesias, Jaapanis, Norras, Lõuna-Koreas ja Šveitsis esitada teavet. Üks USA tootja tegi uurimises koostööd ja vastas saadetud küsimustikule.

(23)

Uurimine näitas, et USAs on kaetud kvaliteetpaberi konkureeriv turg, millest ligikaudu 50 % moodustab kohalik toodang ja ülejäänu import kolmandatest riikidest. Ehkki Hiina RV ja Indoneesia suhtes on kehtestatud dumpinguvastased tollimaksud, saavad teised tootjariigid vabalt USAsse eksportida.

(24)

Seepärast jõuti, nagu esialgses uurimiseski, otsusele, et USA on sobiv võrdlusriik vastavalt alusmääruse artikli 2 lõike 7 punktile a.

Küsimustikud

(25)

Komisjon ei saatnud küsimustikku põhjenduses 17 nimetatud koostööd mittetegevale Hiina eksportivale tootjale, sest tema juba andis teada, et vasta sellele.

(26)

Komisjon saatis küsimustikud kolmele valimisse kaasatud liidu tootjale ja kõikidele teadaolevatele võrdlusriigi tootjatele.

(27)

Komisjon sai küsimustiku vastused kolmelt valimisse kaasatud liidu tootjalt ja ühelt võrdlusriigi (USA) tootjalt.

Kontrollkäigud

(28)

Komisjon kogus ja kontrollis kogu teavet, mida ta pidas aegumise läbivaatamise käigus dumpingu kindlakstegemise, dumpingust tuleneva kahju ning liidu huvide seisukohast vajalikuks. Alusmääruse artikli 16 kohased kontrollkäigud tehti järgmiste äriühingute valdustesse:

a)

liidu tootjad

Burgo Group S.p.A., Altavilla Vicentina, Itaalia

Condat (Lecta Group), Barcelona, Hispaania

Sappi Europe SA, Brüssel, Belgia, Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Austria;

b)

võrdlusriigi tootjad

S.D. Warren Company d/b/a Sappi Fine Paper North America, Boston, Massachusetts, USA.

2.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

2.1.   Vaatlusalune toode

(29)

Vaatlusalune toode on Hiina Rahvavabariigist pärit teatav kaetud kvaliteetpaber, st paber või papp (v.a jõupaber või -papp), mis on kaetud ühelt või mõlemalt poolt ning mida turustatakse kas lehtedena või rullides; toote kaal ruutmeetri kohta on 70–400 grammi ning heledus on rohkem kui 84 (mõõdetuna ISO standardi 2470-1 kohaselt); see toode klassifitseeritakse CN-koodide ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ja ex 4810 99 80 (TARIC koodid 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 ja 4810998020) alla (edaspidi „vaatlusalune toode“).

(30)

Vaatlusalune toode ei hõlma:

rulle, mida kasutatakse rotatsioonitehnikaga trükipressides. Rulle, mida kasutatakse rotatsioonitehnikaga trükipressides, määratletakse kui rulle, mis juhul, kui neid katsetatakse vastavalt ISO katsestandardile ISO 3783:2006 („Paper and board – Determination of resistance to picking – Accelerated speed method using the IGT-type tester (electric model)“), annavad tulemuseks vähem kui 30 N/m mõõdetuna paberi ristsuunas (CD) ja vähem kui 50 N/m mõõdetuna masinasse sisestamise suunas (MD);

mitmekihilist paberit ja pappi.

2.2.   Samasugune toode

(31)

Uurimine näitas, et järgmistel toodetel on samad põhilised füüsikalised ja tehnilised omadused ning sama põhiline kasutusotstarve:

vaatlusalune toode;

toode, mida eksportivad tootjad toodavad ja müüvad Hiina RV siseturul;

toode, mida valimisse kaasatud tootja toodab ja müüb USAs, mis on valitud võrdlusriigiks;

toode, mida toodab liidu tootmisharu ja mida müüakse liidu turul.

(32)

Komisjon järeldas, et need tooted on alusmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses samasugused.

3.   DUMPINGU JÄTKUMISE VÕI KORDUMISE TÕENÄOSUS

3.1.   Sissejuhatavad märkused

(33)

Alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohaselt uuris komisjon, kas dumpingut praegu esineb ja kas kehtivate meetmete aegumine võiks põhjustada dumpingu jätkumise või kordumise.

(34)

Nagu eelnevalt põhjendustes 17 ja 25 on nimetatud, ei teinud uurimise käigus koostööd ükski Hiina eksportiv tootja. Seega toetus komisjon vastavalt alusmääruse artiklile 18 kättesaadavatele faktidele.

(35)

Hiina ametiasutusi ja teadaolevaid Hiina eksportivaid tootjaid teavitati alusmääruse artikli 18 lõike 1 kohaldamisest ning neile anti võimalus teha märkusi. Hiina eksportiv tootja vastas, et kavatseb uurimise käigus osaliselt koostööd teha, esitades märkusi kahju ja põhjusliku seose kohta.

(36)

Sellega seoses tuleb märkida, et vastavalt alusmääruse artikli 18 lõikele 1 lähtuti dumpingu jätkumise või kordumise tõenäosuse kohta allpool esitatud järelduste tegemisel kättesaadavatest andmetest, eelkõige aegumise läbivaatamise taotluses esitatud teabest, huvitatud isikute vastustest ja kättesaadavast statistikast.

3.2.   Dumpinguhinnaga import läbivaatamisega seotud uurimisperioodil

(37)

Läbivaatamisega seotud uurimisperioodi kohta näitavad statistilised andmed, et Hiina RVst imporditi liitu vaid tähtsusetu kogus (vähem kui 400 tonni) kaetud kvaliteetpaberit. Komisjon leidis, et see kogus ei ole esindav, kuna moodustab vähem kui 1 % vaatlusaluse toote koguimpordist liitu.

(38)

Seetõttu ei saa Hiinast läbivaatamisega seotud uurimisperioodi jooksul liitu imporditud koguste põhjal koostada mõtestatud dumpinguanalüüsi. Seetõttu keskendus uurimine dumpingu kordumise tõenäosusele.

3.3.   Tõendid dumpingu kordumise tõenäosuse kohta

(39)

Komisjon analüüsis, kas meetmete aegumise korral esineb dumpingu kordumise tõenäosus. Analüüsiti järgmisi elemente: Hiina ekspordihinnad muudesse sihtkohtadesse, tootmisvõimsus ja vaba tootmisvõimsus Hiina RVs ning liidu turu atraktiivsus Hiina impordi jaoks.

3.3.1.   Eksport kolmandatesse riikidesse

(40)

Kuna Hiinast liitu imporditava kaetud kvaliteetpaberi mahud olid ebaharilikud (vt põhjendus 37), tegi komisjon järelduse, et meetmete kehtetuks tunnistamise korral tuleks liitu eksportimise hindade tõenäolise taseme hindamiseks kasutada Hiina poolt kolmandatesse riikidesse müüdava kaetud kvaliteetpaberi müügiandmeid. Dumpinguarvutuste tegemisel kasutati kolmandate riikide klientidele müümise hindu, võttes aluseks taotluse esitaja esitatud arved, nagu selgitatud põhjenduses 45.

a)   Normaalväärtus

(41)

Alusmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a kohaselt määrati normaalväärtus kindlaks turumajanduslikus kolmandas riigis kehtiva hinna või arvestusliku väärtuse alusel. Sel eesmärgil valiti USA võrdlusriigiks, nagu selgitatud põhjendustes 21–24.

(42)

APP väitis, et pärast 11. detsembrit 2016 peab komisjon rakendama turumajanduslikku metoodikat ja arvutama normaalväärtuse Hiina koduturu hindade põhjal, mistõttu ei tohiks USAd võrdlusriigina kasutada.

(43)

Selle väite kohta märgib komisjon, et küsimuses, kas kõnealuseid eeskirju alusmääruse kohaselt kohaldada või mitte, puudub komisjonil kaalutlusõigus. Seepärast lükati see väide tagasi.

b)   Ekspordihind

(44)

Kuna Hiina eksportivate tootjatega puudus igasugune koostöö, tugineti ekspordihinna arvutamisel kättesaadavatele andmetele kooskõlas alusmääruse artikliga 18.

(45)

Ekspordihinna määramiseks kasutati mitmesuguseid allikaid. Et hinnata liitu eksportimisel kehtivate hindade tõenäolist taset meetmete puudumise korral, leiti, et kõige sobivam alus on Hiina eksportivate tootjate poolt esitatud kaalutud keskmise meetodil põhinevad arved liidule lähedal asuvatele kolmandatele riikidele, nt Egiptus, Venemaa ja Türgi, mille esitas taotluse esitaja.

c)   Võrdlus ja kohandused

(46)

Kaalutud keskmist normaalväärtust võrreldi vastavalt alusmääruse artikli 2 lõikele 11 kaetud kvaliteetpaberi kaalutud keskmise ekspordihinnaga, kusjuures mõlemad tehti kindlaks tehasehinna tasandil.

(47)

Õiglase võrdluse tagamiseks kohandas komisjon vajaduse korral normaalväärtust ja ekspordihinda, võttes arvesse hindu ja hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi vastavalt alusmääruse artikli 2 lõikele 10. Kohandusi tehti veo- ja transpordikulude suhtes.

d)   Dumpingumarginaal

(48)

Alusmääruse artikli 2 lõigete 11 ja 12 kohaselt võrdles komisjon kaalutud keskmist normaalväärtust kaalutud keskmise ekspordihinnaga.

(49)

Sellest lähtuvalt on lõplik kaalutud keskmine dumpingumarginaal, mida väljendatakse protsendimäärana CIF-hinnast liidu piiril, 58 %.

3.3.2.   Hiina RV tootmisvõimsus ja vaba tootmisvõimsus

(50)

Arvestades koostööst keeldumist, tehti Hiina RV tootmisvõimsus ja vaba tootmisvõimsus alusmääruse artikli 18 kohaselt kindlaks kättesaadavate andmete põhjal, eelkõige taotluse esitaja teabe põhjal, mis sisaldas tööstusharu sõltumatu teabeedastaja andmeid.

(51)

Hiina RV kaetud puiduvaba paberi tootmise võimsus oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodil 7 629 000 tonni, (10) millest 40 % moodustab kaetud kvaliteetpaberi tootmine (11). Hiina RV kaetud puiduvaba paberi tootmise võimsuse kogu kasutamismäär oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodil 85 %, (12) mille tulemusel oli vaba tootmisvõimsus 1 167 000 tonni ehk 32 % kaetud kvaliteetpaberi kogutarbimisest liidus. Arvestades, et sellest tootmisvõimsusest kasutatakse kaetud kvaliteetpaberi jaoks vaid 40 %, leiti, et Hiina vaatlusaluse toote vaba tootmisvõimsus moodustab umbes 13 % liidu kogutarbimisest.

(52)

Lisaks leidis komisjon, et tootjatel on lihtne asendada muude kaetud puiduvabade toodete tootmine vaatlusaluse toote tootmisega (13). Kui Hiina tootjad peaksid minema üle kaetud kvaliteetpaberi tootmisele, siis suureneks tootmisvõimsus 3 877 000 tonni, mida on rohkem kui 100 % liidu kogutarbimisest (3 589 694 tonni).

(53)

Ehkki kaetud puiduvaba paberi vaba tootmisvõimsus peaks prognoosi kohaselt vähenema 4 %, oodatakse Hiina koduturu nõudluse languseks enam kui 10 % 2021. aastaks (14).

(54)

Eespool esitatu põhjal jõudis komisjon järeldusele, et Hiina eksportivatel tootjatel on märkimisväärne vaba tootmisvõimsus, mida nad saaksid kasutada kaetud kvaliteetpaberi tootmiseks, et seda meetmete kehtetuks tunnistamise korral liidu turule eksportida. Komisjon leidis ka, et ekspordi potentsiaal võib Hiina RV koduturu nõudluse oodatava vähenemise tõttu veelgi suureneda.

3.3.3.   Liidu turu atraktiivsus

(55)

Uurimine näitas, et liidu nõudlus kaetud kvaliteetpaberi järele on jäänud oluliseks. Ehkki liidu tarbimine vähenes vaatlusalusel perioodil, on liidu turg endiselt suurim maailmas, moodustades ülemaailmsest nõudlusest 25–30 %.

(56)

Kättesaadavate andmete kohaselt olid Hiinast liidu lähedal asuvatesse kolmandatesse riikidesse suunatud ekspordi hinnad keskmiselt 7 % madalamad kui läbivaatamisega seotud uurimisperioodil liidus kehtinud hinnad. Selline hinnaerinevus on märkimisväärne, arvestades, et kaetud kvaliteetpaberi turg on konkureeriv ja väga hinnatundlik.

(57)

Lisaks prognoositakse Hiina RV koduturu nõudluse vähenemist, mis viitab Hiina tootjate suurele vajadusele leida teisi turge, mis Hiina liigse tootmisvõimsuse vastu võtaksid. USA turg, mis on samuti oluline kaetud kvaliteetpaberi turg, jääb Hiina RV jaoks endiselt mitteatraktiivseks, sest USA on kehtestanud Hiina RV suhtes dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed, mis kehtivad vaatlusalusele tootele.

(58)

Sellega seoses väitis Hiina RV valitsus, et Hiinast pärineva impordi väikesed mahud näitavad, et liidu turg ei ole Hiina eksportivate tootjate jaoks sugugi atraktiivne. Hiina RV valitsus väitis ka seda, et Hiina ekspordistatistika kohaselt eksportis Hiina RV 2015. aastal rohkem kaetud kvaliteetpaberit kolme teise riiki (India, Jaapan ja Tai) ning ELi mittekuuluvatesse Euroopa riikidesse, mis näitab, et need riigid, kus ei ole kehtestatud kaubanduse kaitsemeetmeid, on atraktiivsemad. Samuti lisas Hiina RV valitsus, et Hiina RV on praeguseks sõlminud eri kaubanduspartneritega 14 vabakaubanduslepingut ning peab läbirääkimisi ka uute lepingute sõlmimiseks. See tooks kaasa kaetud kvaliteetpaberi ekspordi suurenemise asjaomastesse partnerriikidesse.

(59)

Kui käsitleda vabakaubanduslepingute mõju, siis kehtib see väide Hiina üldise toodangu kohta ega sisalda ühtegi tõendit vaatlusaluse toote kohta. Väidet peeti liiga kõikehõlmavaks ja puudusid tõendid, mis seda kinnitaksid. Igal juhul, nagu selgitatud põhjenduses 62, viitab komisjonile kättesaadav teave vastupidisele.

(60)

Õigupoolest vähenes Hiina kaetud kvaliteetpaberi eksport liitu pea nullini pärast algsete meetmete rakendamist 2010. aastal, mis viitab sellele, et just need meetmed muutsid liidu turu Hiina eksportijate jaoks mitteatraktiivseks. Nende meetmete kehtetuks tunnistamine muudaks liidu turu taas atraktiivseks. Seetõttu lükatakse kõnealused väited tagasi.

(61)

APP tunnistas, et Euroopa turg on traditsiooniliselt oluline kaetud kvaliteetpaberi turg, kuid väitis, et selle olulisus on vähenenud pidevalt väheneva nõudluse tõttu, samal ajal kui teistes riikides on nõudlus jäänud viimaste aastate jooksul samale tasemel või kasvanud. Ta väitis ka, et liidu turu vähesest atraktiivsusest annab tunnistust teistest riikidest pärit impordi vähenemine alates meetmete kehtestamisest ning liidu tootmisharus toodetud kaetud kvaliteetpaberi ekspordi suured mahud.

(62)

Hoolimata kaetud kvaliteetpaberi tarbimise vähenemisest liidus, on liidu turg endiselt suurim kaetud kvaliteetpaberi turg maailmas. Toimikus olev teave viitab sellele, et vähemalt lähitulevikus jääb liidu turg maailma suurimaks kaetud kvaliteetpaberi turuks (15). Toimikus sisalduvate andmete kohaselt prognoositakse Hiinas kaetud kvaliteetpaberi nõudluse vähenemist ja võimalik nõudluse suurenemine teistel turgudel ei muudaks liidu turgu vähem atraktiivseks, kuna need turud on liidu turuga võrreldes väikesed. Esialgse uurimise perioodi jooksul oli muude riikide kui Hiina RV impordi maht liitu ja turuosa liidus tõepoolest suurem kui kõnealuse uurimise vaatlusalusel perioodil. Ent kaetud kvaliteetpaberi import kolmandatest riikidest esialgse uurimise perioodil tuli peamiselt Šveitsist, kus ühel liidu tootjal on kaetud kvaliteetpaberit tootev äriühing. Kõnealuse uurimise käigus tehti kindlaks, et asjaomane tootja lõpetas kaetud kvaliteetpaberi tootmise 2011. aastal, mistõttu Šveitsist enam toodangut ei imporditud. Kolmandate riikide impordi vähenemine ei ole seega kuidagi seotud liidu turu väidetava mitteatraktiivsusega ja see väide lükati seetõttu tagasi.

(63)

Lisaks ei õõnesta liidu tööstusharu suhteliselt suured ekspordimahud järeldust, et liidu turg on atraktiivne, sest enamiku vaatlusaluse perioodi jooksul olid väljaspool liitu (kus liidu tööstusharu pidi konkureerima Hiinast pärineva kaetud kvaliteetpaberi dumpinguhindadega ekspordiga) kehtivad keskmised hinnad madalamad liidus kehtivatest keskmistest hindadest. Seepärast lükatakse see väide tagasi.

(64)

Eespool toodud kaalutlusi silmas pidades jõudis komisjon järeldusele, et meetmete kehtetuks tunnistamise korral suunataks Hiina eksport tõenäoliselt liidu turule.

3.3.4.   Järeldus dumpingu kordumise tõenäosuse kohta

(65)

Nagu põhjendustes 48 ja 49 öeldud, toetab Hiina poolt liidu lähedal asuvate kolmandate riikide suhtes kehtestatud ekspordihindade ja võrdlusriigi turu hinna võrdlus tugevalt dumpingu kordumise tõenäosust kinnitavat tulemust.

(66)

Lisaks, arvestades Hiina märkimisväärset tootmisvõimsust ja vaba tootmisvõimsust ning liidu turu atraktiivsust ekspordile, leidis komisjon, et meetmete kehtetuks tunnistamine tooks tõenäoliselt kaasa kaetud kvaliteetpaberi dumpinguhindadega ekspordi suurenemise Hiina RVst liitu.

4.   KAHJU KORDUMISE TÕENÄOSUS

4.1.   Liidu tootmisharu ja liidu toodangu määratlus

(67)

Läbivaatamisega seotud uurimisperioodi jooksul tootis samasugust toodet kümme teadaolevat tootjat, kellest mõned on mitut paberivabrikut omavad kontsernid. Neid käsitatakse liidu tootmisharuna alusmääruse artikli 4 lõike 1 tähenduses.

(68)

Euroopa Liidu kogutoodang läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli ligikaudu 4 606 000 tonni. Läbivaatamistaotlust toetanud äriühingute arvele langes läbivaatamisega seotud uurimisperioodil enam kui 70 % Euroopa Liidu kogutoodangust. Nagu on märgitud põhjenduses 18, moodustas valimisse kaasatud liidu tootjate toodang üle 30 % samasuguse toote kogutoodangust liidus.

(69)

Taotluse esitaja esitatud makromajandusandmed pärinevad Euro-Graphilt (16) ja on nõuetekohaselt kontrollitud.

4.2.   Liidu tarbimine

(70)

Komisjon liitis liidu tarbimise kindlakstegemiseks kokku liidu tootmisharu müügimahu liidu turul ja kolmandatest riikidest tuleva impordi, lähtudes artikli 14 lõike 6 alusel loodud andmebaasist.

(71)

Liidu tarbimine muutus järgmiselt.

Tabel 1

Liidu tarbimine

 

2012

2013

2014

RIP

Liidu kogutarbimine (tonnides)

3 972 818

3 643 010

3 626 277

3 589 694

Indeks (2012 = 100)

100

92

91

90

Allikas: Euro-Graph ja artikli 14 lõike 6 kohane andmebaas.

(72)

Vaatlusalusel perioodil vähenes liidu tarbimine 10 %. Võrreldes 2012. aastaga vähenes see 2013. aastal 8 % ja jätkas vähenemist aeglustuva tempoga. Liidu hinnanguline tarbimine oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodil (RIP) 21 % väiksem kui esialgse uurimise uurimisperioodi tarbimine (4 572 057 tonni). Tarbimise vähenemine annab tunnistust üldise nõudluse vähenemisest joonestuspaberi järele, mille põhjuseks on peamiselt kiiresti arenev digitaalmeedia, mis on asendamas traditsioonilist trükimeediat.

4.3.   Asjaomasest riigist pärit import

4.3.1.   Asjaomasest riigist pärit impordi maht ja turuosa

(73)

Hiina RVst pärit import liitu muutus järgmiselt.

Tabel 2

Impordi maht ja turuosa

 

2012

2013

2014

RIP

Vaatlusalusest riigist pärit impordi maht (tonnides)

701

905

452

389

Indeks (2012 = 100)

100

129

64

55

Turuosa (%)

0,02

0,02

0,01

0,01

Indeks (2012 = 100)

100

141

71

61

Allikas: artikli 14 lõike 6 kohane andmebaas.

(74)

Vaatlusalusel perioodil oli Hiina RVst pärit impordi maht liitu väheoluline.

4.3.2.   Asjaomasest riigist pärit impordi hind ja hinna allalöömine

(75)

Kuna Hiina RVst pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi maht liitu oli tühine ja selle vähese müügikoguse hinnad olid ebausaldusväärsed (vt põhjendus 37), ei olnud võimalik kasutada liidu impordistatistikat, et teha järeldusi Hiina RVst pärit impordihindade kohta. Komisjon järeldas, et aseainena tuleb kasutada Hiina RVst teistesse riikidesse suunatud kaetud kvaliteetpaberi müügi andmeid, et teha kindlaks, milline oleks hindade allalöömine, kui Hiina äriühingud müüksid selliste hindadega liitu.

(76)

Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tegi komisjon kindlaks teoreetilise hinna allalöömise taseme, võrreldes liidu tootmisharu kaalutud keskmist müügihinda sõltumatule kliendile liidu turul, korrigeerituna tehasehindade tasemele, Hiina kaalutud keskmise ekspordihinnaga liidu lähedal asuvatele riikidele, korrigeerituna liidu CIF-hindade tasemele ja olulisi kulusid arvesse võttes. Kuna Hiina eksportivate tootjatega puudus igasugune koostöö, tugineti Hiinast teistesse riikidesse eksportimise hindade arvutamisel kättesaadavatele andmetele kooskõlas alusmääruse artikliga 18, nagu eespool juba öeldud (vt põhjendused 40, 44 ja 45). Hinnavõrdlus näitas, et kui Hiina eksportijad oleksid läbivaatamisega seotud uurimisperioodil müünud liitu kõnealuste hindadega, oleksid Hiina impordihinnad löönud liidu tootmisharu hinnad alla 5,4 % võrra.

4.4.   Import muudest kolmandatest riikidest

(77)

Alljärgnevas tabelis on esitatud muudest kolmandatest riikidest kui Hiina RV liitu suunatud impordi mahu ja turuosa ning keskmise hinna muutumine vaatlusalusel perioodil. Tabel põhineb artikli 14 lõike 6 kohastel andmetel.

Tabel 3

Import kolmandatest riikidest

 

2012

2013

2014

RIP

Maht (tonnides)

35 864

29 264

50 958

45 282

Indeks (2012 = 100)

100

82

142

126

Turuosa (%)

0,9

0,8

1,4

1,3

Keskmine hind (eurot/t)

952

964

827

889

Indeks (2012 = 100)

100

101

87

93

Allikas: artikli 14 lõike 6 kohane andmebaas.

(78)

Muudest riikidest kui Hinna RV pärit impordi kogumaht liitu oli kogu vaatlusaluse perioodi jooksul väike ja nende riikide üldine turuosa kõikus 1 % ümber. Selle impordi keskmised hinnad olid kõrgemad kui liidu tootmisharu keskmised hinnad. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil ei olnud ühelgi kolmandal riigil eraldi suuremat turuosa kui 0,4 %.

4.5.   Liidu tootmisharu majanduslik olukord

4.5.1.   Üldised märkused

(79)

Kooskõlas alusmääruse artikli 3 lõikega 5 uuris komisjon vaatlusalusel perioodil kõiki liidu tootmisharu olukorra seisukohalt asjakohaseid majandusnäitajaid. Nagu on märgitud põhjenduses 18, kasutati liidu tootmisharu jaoks väljavõttelist uuringut.

(80)

Kahju kindlakstegemisel eristas komisjon makro- ja mikromajanduslikke kahjunäitajaid. Komisjon hindas kogu liidu tootmisharu makromajandusnäitajaid, tuginedes taotluse esitaja läbivaatamistaotluses esitatud andmetele. Mikromajandusnäitajaid hindas komisjon ainult valimisse kaasatud äriühingute puhul nende kontrollitud andmete alusel, mis sisaldusid küsimustikus antud vastustes. Mõlemad andmekogumid leiti olevat liidu tootmisharu majandusolukorrale tüüpilised.

(81)

Makromajandusnäitajad on järgmised: toodang, tootmisvõimsus, tootmisvõimsuse rakendamine, müügimaht, turuosa, kasv, tööhõive, tootlikkus, dumpingumarginaali suurus ja varasemast dumpingust taastumine.

(82)

Mikromajandusnäitajad on järgmised: keskmine ühikuhind, ühikukulu, tööjõukulu, varud, kasumlikkus, rahavoog, investeeringud, investeeringutasuvus ja kapitali kaasamise võime.

4.5.2.   Makromajandusnäitajad

4.5.2.1.   Toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendusaste

(83)

Liidu kogutoodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamine muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 4

Toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamine

 

2012

2013

2014

RIP

Tootmismaht (tonnides)

5 211 487

4 833 511

4 737 310

4 606 000

Indeks (2012 = 100)

100

93

91

88

Tootmisvõimsus (tonnides)

5 889 216

5 636 892

5 380 258

4 988 000

Indeks (2012 = 100)

100

96

91

85

Tootmisvõimsuse rakendamine (%)

88,5

85,7

88,0

92,3

Indeks (2012 = 100)

100

97

100

104

Allikas: Euro-Graph.

(84)

Vaatlusalusel perioodil vähenes tootmine 12 %. Võrreldes 2012. aastaga vähenes see 2013. aastal 7 % ja jätkas vähenemist aeglustuva tempoga.

(85)

Juba enne vaatlusalust perioodi olid liidu tootjad teinud suuri ümberkorraldusi, et tulla toime struktuurilise ülevõimsusega, ning nende ümberkorraldustega jätkati ka vaatlusalusel perioodil. Selle tõttu, et osa tehaseid suleti ja teised muudeti sellisteks, kus toodetakse muud pabertoodangut peale kaetud kvaliteetpaberi, vähenes liidu kaetud kvaliteetpaberi tootmise võimsus alates aastast 2012 kuni läbivaatamisega seotud uurimisperioodini umbes 901 216 tonni ehk 15 %.

(86)

Tootmisvõimsuse pidev vähenemine võimaldas liidu tootmisharul hoida tootmisvõimsuse rakendamist vaatlusalusel perioodil suhtelistelt stabiilsel tasemel ja saavutada läbivaatamisega seotud uurimisperioodil isegi 92,3 %, mis on pea neli protsendipunkti rohkem kui 2012. aastal.

(87)

Uurimine näitas, et tootmisvõimsuse kõrge rakendusaste on paberitööstuse pikaajalise elujõulisuse seisukohast oluline tegur, sest investeeringud põhivarasse on suured ja see mõjutab keskmist tootmiskulu.

4.5.2.2.   Müügimaht ja turuosa

(88)

Liidu tootmisharu müügimaht ja turuosa muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 5

Müügimaht ja turuosa

 

2012

2013

2014

RIP

Müügi kogumaht liidu turul (tonnides)

3 936 253

3 612 841

3 574 868

3 544 023

Indeks (2012 = 100)

100

92

91

90

Turuosa (%)

99,1

99,2

98,6

98,7

Indeks (2012 = 100)

100

100

99

100

Allikas: Euro-Graph

(89)

Vaatlusalusel perioodil vähenes müügimaht liidu turul 10 %. Võrreldes 2012. aastaga vähenes see 2013. aastal 8 % ja jätkas vähenemist aeglustuva tempoga.

(90)

Kuna vaatlusalusel perioodil ei imporditud kaetud kvaliteetpaberit liitu peaaegu üldse, jäi liidu tootmisharu turuosa stabiilseks ja püsis 99 % ümber.

4.5.2.3.   Kasv

(91)

Vaatlusalusel perioodil ei toimunud liidu tootmisharus tootmises ja müügis mingit kasvu. Need majandusnäitajad järgisid hoopis üsna täpselt liidu tarbimises valitsevat langustendentsi.

4.5.2.4.   Tööhõive ja tootlikkus

(92)

Tööhõive ja tootlikkus muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 6

Tööhõive ja tootlikkus

 

2012

2013

2014

RIP

Töötajate arv (täistöökohtades)

9 808

8 896

7 782

7 418

Indeks (2012 = 100)

100

91

79

76

Tootlikkus (tonnides töötaja kohta)

531

543

609

621

Indeks (2012 = 100)

100

102

115

117

Allikas: Euro-Graph.

(93)

Vaatlusalusel perioodil vähenes töötajate arv 24 %, seejuures toimus vähenemine igal aastal. See peegeldab üht osa pikaajalistest ümberkorraldustest, mida liidu tootmisharu on teinud, et tulla toime struktuurilise ülevõimsusega, nagu on selgitatud põhjenduses (85).

(94)

Töötajate arvu oluline vähendamine on märkimisväärselt suurendanud tootlikkust, mida mõõdetakse toodangu hulgaga (tonnides) töötaja kohta aastas, mis on vaatlusalusel perioodil suurenenud 17 %.

4.5.2.5.   Dumpingumarginaali suurus ja varasemast dumpingust taastumine

(95)

Vaatlusalusel perioodil ei imporditud kaetud kvaliteetpaberit Hiina RVst peaaegu üldse, mistõttu võib järeldada, et dumpingumarginaali suurus ei mõjutanud liidu tööstusharu, mis oli varasemast dumpingust toibumas.

4.5.3.   Mikromajandusnäitajad

4.5.3.1.   Hinnad ja neid mõjutavad tegurid

(96)

Liidu tootmisharu keskmine müügihind liidus asuvatele sõltumatutele klientidele muutus vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 7

Müügihind liidus ja ühiku tootmiskulu

 

2012

2013

2014

RIP

Keskmine ühiku müügihind liidu turul (eurot/tonn)

723

709

688

680

Indeks (2012 = 100)

100

98

95

94

Ühiku tootmiskulu (eurot/tonn)

672

664

609

631

Indeks (2012 = 100)

100

99

91

94

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused.

(97)

Liidu tootmisharu ühiku müügihinnad müügi puhul sõltumatutele tarbijatele liidu turul langesid vaatlusalusel perioodil 6 %. Väikese hilinemisega järgisid hinnasuundumused tootmiskulude suundumusi.

(98)

Liidu tootmisharu ühiku tootmiskulu langes vaatlusalusel perioodil samuti 6 %, seejuures täheldati suurimat langust perioodil 2013–2014 (miinus 8 %).

4.5.3.2.   Tööjõukulud

(99)

Keskmised tööjõukulud muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 8

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta

 

2012

2013

2014

RIP

Keskmised tööjõukulud töötaja kohta (eurodes)

68 405

65 812

67 716

70 973

Indeks (2012 = 100)

100

96

99

104

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused.

(100)

Võrreldes 2012. aastaga vähenesid 2013. aastal keskmised tööjõukulud töötaja kohta 4 %, seejärel stabiliseerusid ning jõudsid läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tasemele, mis oli 4 % kõrgem kui 2012. aastal.

4.5.3.3.   Laovarud

(101)

Varude tase muutus vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 9

Laovarud

 

2012

2013

2014

RIP

Lõppvarud (tonnides)

112 957

122 545

119 642

122 264

Indeks (2012 = 100)

100

108

106

108

Lõppvarud protsendina toodangust (%)

7

8

8

8

Indeks (2012 = 100)

100

114

115

114

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused.

(102)

Perioodil 2012–2013 suurenesid liidu tootmisharu lõppvarud 8 % ja jäid seejärel ülejäänud vaatlusalusel perioodil suhteliselt stabiilsele tasemele. Vähenevad tootmismahud tõid kaasa lõppvarude üleüldise suurenemise, arvestades lõppvarude protsenti toodangust, s.o 14 % võrra vaatlusalusel perioodil.

4.5.3.4.   Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud, investeeringutasuvus ja kapitali kaasamise võime

(103)

Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud ja investeeringutasuvus muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 10

Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud ja investeeringutasuvus

 

2012

2013

2014

RIP

Müügi kasumlikkus liidus sõltumatutele klientidele (% müügikäibest)

0,7

– 0,4

5,0

2,3

Indeks (2012 = 100)

100

– 58

693

319

Rahavoog (eurodes)

58 381 268

51 220 769

102 223 699

75 644 423

Indeks (2012 = 100)

100

88

175

130

Investeeringud (eurodes)

20 414 097

23 120 553

18 603 022

17 369 221

Indeks (2012 = 100)

100

113

91

85

Investeeringutasuvus (%)

1,8

– 6,7

9,6

9,1

Indeks (2012 = 100)

100

– 380

546

518

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused.

(104)

Selleks et määrata kindlaks liidu tootmisharu kasumlikkus, esitas komisjon liidu sõltumatutele klientidele müüdud kaetud kvaliteetpaberi eest saadud maksueelse puhaskasumi protsendina selle müügi käibest. Vaatlusalusel perioodil suurenes liidu tootmisharu kasumlikkus umbes 0,7–2,3 %. Märgitakse, et esialgses uurimises seati tootmisharu kasumlikkuse sihiks 8 % (17). Kõige tugevam aasta oli 2014, kui liidu tootmisharu kasumlikkus oli 5 %, millele aitasid kaasa tooraine, peamiselt paberimassi, madalamad hinnad, ümberkorralduste positiivne mõju ja efektiivsuse suurenemine. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil avaldas kasumlikkusele ebasoodsat mõju Briti naela langev vahetuskurss euro suhtes.

(105)

Netorahavoog on liidu tootmisharu võimekus oma tegevust ise rahastada. Vaatlusalusel perioodil oli rahavoog positiivne ja selle suundumus peegeldas suuresti kasumlikkuse kujunemist, seejuures oli 2014. aasta tugevaim.

(106)

Arvestades kaetud kvaliteetpaberi nõudluse vähenemist nii liidus kui ka välisriikides, ei teinud liidu tootmisharu investeeringuid uutesse tootmisvõimsustesse ning üldine investeerimistase langes 15 %. Tehtud investeeringud suunati hooldusesse, kapitaliasendusse, energiatõhususe parandamisesse ja keskkonnakaitsestandardite järgimise tagamiseks mõeldud meetmetesse.

(107)

Investeeringutasuvus on kasum väljendatuna protsendina põhivara arvestuslikust netoväärtusest. Investeeringutasuvuse kujunemist vaatlusalusel perioodil mõjutas nii varade puhasväärtuse vähenemine kui ka kasumlikkuse areng, mis selgitab 2013. aasta negatiivset tulemust ning 2014. aasta ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodi tugevasti paranenud tulemusi.

(108)

Arvestades olemasoleva võla maksumust, liidu tootmisharu suhteliselt madalat kasumlikkust ja jätkuvalt langevat nõudlust kaetud kvaliteetpaberi järele, on liidu tootmisharu suutlikkus kapitali kaasata esialgse uurimisega võrreldes paranenud, ent jääb endiselt piiratuks.

4.5.4.   Järeldus liidu tootmisharu olukorra kohta

(109)

Vaatlusalusel perioodil andsid kahjunäitajad vastuolulise pildi. Samal ajal kui finantssuutlikkuse näitajad, nt kasumlikkus, rahavoog ja investeeringutasuvus, paranesid, jätkasid mahunäitajad, nt tootmis- ja müügimaht, langemist.

(110)

Finantssuutlikkuse näitajate paranemine tulenes nii toorainehindade langusest 2014. aastal kui ka liidu tootjate tehtud ümberkorraldustest, mille eesmärk oli vähendada tootmisvõimsust ja suurendada efektiivsust. Negatiivseid suundumusi tootmis- ja müügimahtudes põhjustas pidevalt vähenev nõudlus kaetud kvaliteetpaberi järele nii liidus kui ka välisriikide turgudel, mistõttu pidi liidu tootmisharu jätkama ümberkorraldustega, sealhulgas sulgema osad paberitehased ja muutma teised muud tüüpi paberit tootvateks tehasteks.

(111)

Kaetud kvaliteetpaberi nõudluse edasine prognoositav vähenemine järgmise 5–10 aasta jooksul toetab järeldust, et liidu tootmisharu olukord püsib keerulisena ning edasine tootmismahtude ja tootmisvõimsuse vähendamine on vajalik.

(112)

Uurimine näitas, et esialgses uurimises sätestatud meetmetel on olnud positiivne mõju liidu tootmisharule, mis taastas oma turuosa ning suutis tõsta enda toodetud kaetud kvaliteetpaberi hinda tasemele, mis kattis tehtud kulud, ja rahastada tehtavaid ümberkorraldusi.

(113)

Eelöeldut arvestades järeldab komisjon, et liidu tootmisharu ei kandnud olulist kahju alusmääruse artikli 3 lõike 5 tähenduses. Sellele vaatamata on liidu tootmisharu kaetud kvaliteetpaberi pidevalt väheneva nõudluse ja sellega seotud kõrgete ümberkorralduskulude tõttu (seejuures mõjutasid mõlemad tegurid oluliselt tootmisharu kasumlikkust) haavatavas olukorras.

4.6.   Kahju kordumise tõenäosus

(114)

Põhjendustes 65 ja 66 jõudis komisjon järeldusele, et meetmete kehtetuks tunnistamine tooks kaasa dumpingu kordumise ja kaetud kvaliteetpaberi dumpinguhindadega ekspordi suurenemise Hiina RVst liitu.

(115)

Põhjenduses 76 leidis komisjon, et läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eksportis Hiina RV kaetud kvaliteetpaberit liidu lähedal asuvatesse riikidesse madalamate hindadega kui liidu tootmisharu müügihinnad liidu turul. Selle tulemusel järeldas komisjon, et kui meetmetel lastakse aeguda, löövad Hiina eksportivate tootjate hinnad liidu tootmisharu hinnad liidu turul tõenäoliselt alla.

(116)

Lisaks, nagu on öeldud põhjenduses 62, on liidu turg suurim kaetud kvaliteetpaberi turg maailmas. Turu üldine suurus ja kaetud kvaliteetpaberi hulgiostjate olemasolu muudavad selle tõepoolest Hiina kaetud kvaliteetpaberi tootjatele atraktiivseks, kuna suured tarnemahud võimaldavad neil paremini kasutada oma (vaba) tootmisvõimsust, mis omakorda vähendab ühiku tootmiskulu. Seetõttu, kui meetmed tunnistatakse kehtetuks, ja arvestades Hiina RV vaba tootmisvõimsuse kasutamisest saadavat majanduslikku kasu (vt põhjendused 50–54), on tõenäoline, et Hiina eksportivad tootjad pakuvad kaetud kvaliteetpaberit liidu turul dumpinguhindadega, avaldades sellega survet liidu tootmisharu hindadele ja kasumlikkusele.

(117)

Uurimine on näidanud (vt põhjendus 113), et liidu tootmisharu olukord on haavatav.

(118)

Uurimine kinnitas ka esialgse uurimise järeldusi, mille kohaselt on suur tootmisvõimsuse rakendamine paberitootjate pikaajalise elujõulisuse seisukohast oluline, sest paberi tootmine on kapitalimahukas. Dumpinguhindadega impordi puudumine vaatlusalusel perioodil võimaldas liidu tootmisharul tõsta kaetud kvaliteetpaberi hindu kulusid katvale tasemele, rahastada ümberkorraldusi ja suurendada tootmisvõimsuse rakendusastet. Dumpinguhindadega impordi kordumine ja sellest tulenev hinnasurve pööraks need positiivsed arengud tagasi, kuna liidu tootmisharu jääks ilma rahavoost, mis on vajalik ümberkorralduste rahastamiseks, et kohaneda kaetud kvaliteetpaberi nõudluse ülemaailmse vähenemisega. See õõnestaks ka varem tehtud ümberkorralduspüüdluste positiivset mõju ning tooks kaasa kõikide kahjunäitajate halvenemise.

(119)

Seetõttu jõudis komisjon järeldusele, et Hiinast pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaste meetmete kehtetuks tunnistamine tooks tõenäoliselt kaasa kahju kordumise.

5.   LIIDU HUVID

(120)

Kooskõlas alusmääruse artikliga 21 uuris komisjon, kas Hiina RV suhtes kehtivate meetmete säilitamine oleks vastuolus kogu liidu huvidega. Liidu huvide kindlaksmääramisel lähtuti kõigi asjaomaste huvitatud isikute, sealhulgas liidu tootmisharu, importijate ja kasutajate huvide hindamisest.

5.1.   Liidu tootmisharu huvid

(121)

Uurimine näitas, et kehtivad meetmed võimaldasid liidu tootmisharul varasemast dumpingust taastuda, hoida kaetud kvaliteetpaberi hinnad kulusid katval tasemel ja parandada oma finantssuutlikkust. Need positiivsed suundumused võimaldasid liidu tootmisharul omakorda tulla toime kaetud kvaliteetpaberi nõudluse jätkuvast vähenemisest tulenevate raskustega pikaajaliste ümberkorralduskavade elluviimise kaudu, mille raames suleti muu hulgas osad paberivabrikud ja hakati teistes vabrikutes tootma muud tüüpi paberit.

(122)

Ilma dumpinguhindadega impordi poolse hinnasurveta suudab liidu tootmisharu hoida kaetud kvaliteetpaberi hinnad kulusid katval tasemel, teenida ümberkorralduste rahastamiseks vajalikku tulu ning kohaneda kaetud kvaliteetpaberi pidevalt väheneva nõudlusega seotud raskustega.

(123)

Selle põhjal järeldas komisjon, et kehtivate dumpinguvastaste meetmete säilitamine oleks liidu tootmisharu huvides.

5.2.   Sõltumatute importijate/kauplejate huvid

(124)

Importijate/kauplejatega koostööd ei toimunud. Tuginedes asjaolule, et vaatlusalusel perioodil ei toimunud Hiina RVst peaaegu mingit kaetud kvaliteetpaberi importi, tegi komisjon järelduse, et vaatlusaluse toote import ei moodusta olulist osa importijate/kauplejate äritegevusest ning et puudusid tegurid, mis oleksid viidanud sellele, et meetmete säilitamine oleks neid ebaproportsionaalselt mõjutanud.

5.3.   Kasutajate huvid

(125)

Üksikkasutajatega koostööd ei toimunud. Komisjon sai trükitööstuse ühingult (Intergraf) kirjaliku vastuse, mida toetasid veel kolm ühingut (BPIF, Gratkom ja Bundesverband Druck und Medien).

(126)

Vastuses selgitati, et liidu trükitööstus kannab kahju seetõttu, et trükimeedia on asendumas digimeediaga, samuti trükitoodangu suuremahulise importimise tõttu, eelkõige Hiina RVst. Väitega taheti viidata sellele, et dumpinguvastased meetmed on nõrgestanud trükitööstuse konkurentsivõimet, kuna see haru vajab tollimaksuvaba juurdepääsu paberile. Ainus tõend, mis massilist importi puudutava väite kohta esitati, oli Hiina RVst pärit trükitoodangu hinnanguline koguimpordi maht, mis hõlmab suurt hulka trükitooteid, mis ei ole trükitud kaetud kvaliteetpaberile. Kättesaadava teabe põhjal ei olnud komisjonil võimalik tuvastada, milline osa Hiinast imporditud toodetest trükitakse kaetud kvaliteetpaberile ja milline osa muud liiki paberile.

(127)

Esialgse uurimise käigus leiti, et enamik kaetud kvaliteetpaberile trükitud toodetest on „ajatundlikud“ tooted, näiteks ajakirjad, brošüürid, otsepost ja reklaamlehed, mida ajamahuka transportimise tõttu suure tõenäosusega ei impordita Hiina RVst. Taotluse esitaja teave läbivaatamise käigus kinnitas, et esialgse uurimise järeldused on endiselt kehtivad.

(128)

Seetõttu järeldas komisjon, et ehkki osa trükimaterjalidest trükitakse tõenäoliselt kaetud kvaliteetpaberile liidust väljapool dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tõttu, on viimaste mõju liidu trükitööstuse majanduslikule olukorrale piiratud.

5.4.   Järeldus liidu huvide kohta

(129)

Eelöeldut silmas pidades jõudis komisjon järeldusele, et puuduvad liidu huvidega seotud veenvad põhjused, mis räägiksid Hiina RVst pärit impordi suhtes praegu kehtivate dumpinguvastaste meetmete kehtivuse pikendamise vastu.

6.   JÄRELDUS JA TEATAVAKS TEGEMINE

(130)

Kõiki huvitatud isikuid teavitati olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille alusel kavatseti jätta kehtivad dumpinguvastased meetmed jõusse. Samuti anti neile 11 päeva aega esitada pärast kõnealust teatavaks tegemist oma märkused. Komisjoni järeldusi toetavad märkused ja ettepaneku dumpinguvastaste meetmete säilitamise kohta esitas vaid taotluse esitaja.

(131)

Eeltoodust tuleneb, et vastavalt alusmääruse artikli 11 lõikele 2 tuleks teatava Hiina RVst pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kohaldatavad rakendusmäärusega (EL) nr 451/2011 kehtestatud dumpinguvastased meetmed säilitada.

(132)

Määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 kohaselt asutatud komitee ei avaldanud arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit ning praegu CN-koodide ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ja ex 4810 99 80 (TARIC koodid 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 ja 4810998020) alla kuuluva kaetud kvaliteetpaberi suhtes, mis on kas paber või papp (v.a jõupaber või -papp), mis on kaetud ühelt või mõlemalt poolt ning mida turustatakse kas lehtedena või rullides ja mille kaal ruutmeetri kohta on 70–400 grammi ning heledus on rohkem kui 84 (mõõdetuna ISO standardi 2470-1 kohaselt).

Lõplikku dumpinguvastast tollimaksu ei kohaldata rullide suhtes, mida kasutatakse rotatsioonitehnikaga trükipressides. Rulle, mida kasutatakse rotatsioonitehnikaga trükipressides, määratletakse kui rulle, mis juhul, kui neid katsetatakse vastavalt ISO katsestandardile ISO 3783:2006 („Paper and board – Determination of resistance to picking – Accelerated speed method using the IGT-type tester (electric model)“), annavad tulemuseks vähem kui 30 N/m mõõdetuna paberi ristsuunas (CD) ja vähem kui 50 N/m mõõdetuna masinasse sisestamise suunas (MD). Lõplikku dumpinguvastast tollimaksu ei kohaldata ka mitmekihilise paberi ja papi suhtes.

2.   Tollimaksu määr, mida kohaldatakse netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu tasumist, on lõikes 1 kirjeldatud ja allnimetatud tootjate valmistatud toodete puhul järgmine:

Äriühing

Tollimaksu määr (%)

TARICi lisakood

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd (Zhenjiang City, Jiangsu provints, Hiina RV) Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd (Suzhou City, Jiangsu Province, Hiina RV)

8

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited (Shouguang City, Shandongi provints, Hiina RV), Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd (Shouguang City, Shandongi provints, Hiina RV)

35,1

B013

Kõik muud äriühingud

27,1

B999

3.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  Nõukogu 6. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 451/2011, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ning nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 128, 14.5.2011, lk 1).

(3)  Nõukogu 6. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 452/2011, millega kehtestatakse lõplik subsiidiumivastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes (ELT L 128, 14.5.2011, lk 18).

(4)  Kohtuasjad T-443/11 ja T-444/11.

(5)  ELT C 280, 25.8.2015, lk 7.

(6)  Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta (ELT C 172, 13.5.2016, lk 9).

(7)  Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kehtestatud tasakaalustavate meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta (ELT C 172, 13.5.2016, lk 19).

(8)  Nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT L 188, 18.7.2009, lk 93). See määrus on kodifitseeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrusega (EL) 2016/1037 (ELT L 176, 30.6.2016, lk 55).

(9)  Sinar Mas rühma kuuluvad: Gold East Paper Co. Ltd; Gold Huasheng Paper co. Ltd ja Hainan Jinhai Pulp and Paper Co. Ltd.

(10)  Taotluse esitaja esitatud RISI (http://www.risiinfo.com) andmete kohaselt.

(11)  Taotluse kohaselt.

(12)  RISI andmete kohaselt.

(13)  Taotluse kohaselt.

(14)  RISI andmete kohaselt.

(15)  Taotluse esitaja esitatud RISI andmete kohaselt.

(16)  Euroopa joonestuspaberitootjate ühendus (Euro-Graph) loodi 2012. aastal Euroopa trükiväljaandepaberi tootjate ühenduse (CEPIPRINT) ja Euroopa kvaliteetpaberitootjate ühenduse (CEPIFINE) liitmise kaudu ning ühenduse liikmete hulgas on kõik liidu kvaliteetpaberitootjad.

(17)  Rakendusmääruse (EL) nr 451/2011 põhjendus 158.