26.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 109/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/716,

10. aprill 2017,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 rakenduseeskirjad seoses näidisvormidega, mida tuleb kasutada tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loeteludesse lisatava teabe jaoks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus), (1) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid koostavad ja peavad ajakohastatud loetelu aretusühingute ja aretusettevõtete kohta, keda nende pädevad asutused on tunnustanud kooskõlas kõnealuse määruse artikli 4 lõikega 3 ja kellel on vähemalt üks aretusprogramm, mis on heaks kiidetud sama määruse artikli 8 lõike 3 kohaselt. Määruses (EL) 2016/1012 on ka sätestatud, et liikmesriigid peavad selle loetelu üldsusele kättesaadavaks tegema.

(2)

Määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõikes 2 ja artikli 19 lõikes 5 ning II lisa 1. osa III peatüki punktis 2 on täpsustatud, milline teave tuleb tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loetelusse lisada.

(3)

Lisaks on määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõikes 3 sätestatud, et liikmesriigid peavad tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loetellu lisama ka iga pädeva asutuse, kes täidab aretusprogrammi kõnealuse määruse artikli 38 kohaselt.

(4)

Seepärast on vaja koostada näidisvormid, mida liikmesriigid peavad kasutama, et lisada loeteludesse tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede ja -hobuslastega tegelevad aretusühingud ning ristandaretussigadega tegelevad aretusettevõtted, keda riigi pädevad asutused on tunnustanud kooskõlas määrusega (EL) 2016/1012.

(5)

Võttes arvesse liikmesriikide osa teatava tõu kuulutamisel ohustatud tõuks määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punkti 24 tähenduses, on vaja see teave lisada kõnealuses määruses sätestatud tunnustatud aretusühingute loeteludesse.

(6)

Selleks et hõlbustada aretusloomadega kauplemist ja pädevate asutuste tehtavaid ametlikke kontrolle, on määruse (EL) 2016/1012 artiklis 7 sätestatud tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loeteludesse vaja märkida ka tunnustamise või selle kehtetuks tunnistamise kuupäevad, võttes sealjuures arvesse kõnealuse määruse artikli 64 lõiget 4, või aretusprogrammi heakskiitmise või heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäevad.

(7)

Kooskõlas määruses (EL) 2016/1012 sätestatud kohaldamiskuupäevaga tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. novembrist 2018.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2016/1012 artiklis 7 sätestatud tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loeteludes esitatakse teave käesoleva määruse lisa kohaseid näidisvorme kasutades.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. aprill 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 171, 29.6.2016, lk 66.


LISA

I.   Tõupuhaste aretusloomade kohta tõuraamatuid pidavad aretusühingud

a)   Tõupuhtad aretusveised

Ametlik keel/

Liikmesriik

(märkida nimi)

Ametlik keel/

Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretusveiste aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3

Ametlik keel/

Versioon

(märkida pp.kk.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Ametlik keel/

Aretusühing või pädev asutus

Ametlik keel/

Aretusprogramm (1)

Ametlik keel/

Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang

Ametlik keel/

Aretusühingu/pädeva asutuse nimi

Kontaktandmed

Aretusühingu tunnustamise kuupäev

Ametlik keel/

Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus

Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele (2)

Ametlik keel/

Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium

Ametlik keel/

Erandid (3)

Ametlik keel/

Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev

(pp.kk.aaaa)

Ametlik keel/

Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev (4)

Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev (4)

Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib (4)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (2)

Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa)

 

 

 

 

 

b)   Tõupuhtad aretussead

Ametlik keel/

Liikmesriik

(märkida nimi)

Ametlik keel/

Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretussigade aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3

Ametlik keel/

Versioon

(märkida pp.kk.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Ametlik keel/

Aretusühing või pädev asutus

Ametlik keel/

Aretusprogramm (5)

Ametlik keel/

Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang

Ametlik keel/

Aretusühingu/pädeva asutuse nimi

Kontaktandmed

Aretusühingu tunnustamise kuupäev

Ametlik keel/

Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus

Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele (6)

Ametlik keel/

Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium

Ametlik keel/

Erandid (7)

Ametlik keel/

Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev

(pp.kk.aaaa)

Ametlik keel/

Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev (8)

Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev (8)

Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib (8)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (6)

Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa)

 

 

 

 

 

c)   Tõupuhtad aretuslambad

Ametlik keel/

Liikmesriik

(märkida nimi)

Ametlik keel/

Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretuslammaste aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3

Ametlik keel/

Versioon

(märkida pp.kk.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Ametlik keel/

Aretusühing või pädev asutus

Ametlik keel/

Aretusprogramm (9)

Ametlik keel/

Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang

Ametlik keel/

Aretusühingu/pädeva asutuse nimi

Kontaktandmed

Aretusühingu tunnustamise kuupäev

Ametlik keel/

Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus

Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele (10)

Ametlik keel/

Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium

Ametlik keel/

Erandid (11)

Ametlik keel/

Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev

(pp.kk.aaaa)

Ametlik keel/

Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev (12)

Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev (12)

Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib (12)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (10)

Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa)

 

 

 

 

 

d)   Tõupuhtad aretuskitsed

Ametlik keel/

Liikmesriik

(märkida nimi)

Ametlik keel/

Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretuskitsede aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3

Ametlik keel/

Versioon

(märkida pp.kk.aaaa)

1

2

3

4

5

6

Ametlik keel/

Aretusühing või pädev asutus

Ametlik keel/

Aretusprogramm (13)

Ametlik keel/

Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang

Ametlik keel/

Aretusühingu/pädeva asutuse nimi

Kontaktandmed

Aretusühingu tunnustamise kuupäev

Ametlik keel/

Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus

Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele (14)

Ametlik keel/

Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium

Ametlik keel/

Erandid (15)

Ametlik keel/

Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev

(pp.kk.aaaa)

Ametlik keel/

Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev (16)

Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev (16)

Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib (16)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (14)

Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa)

 

 

 

 

 

e)   Tõupuhtad aretushobuslased

Ametlik keel/

Liikmesriik

(märkida nimi)

Ametlik keel/

Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretushobuslaste aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3

Ametlik keel/

Versioon

(märkida pp.kk.aaaa)

1

2

3

4

5

6

7

Ametlik keel/

Aretusühing või pädev asutus

Ametlik keel/

Aretusprogramm (17)

Ametlik keel/

Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang

Ametlik keel/

Aretusühingu/pädeva asutuse nimi

Kontaktandmed

Aretusühingu tunnustamise kuupäev

Ametlik keel/

Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus

Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele (18)

Ametlik keel/

Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium

Ametlik keel/

Erandid (19)

Ametlik keel/

Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev

(pp.kk.aaaa)

Ametlik keel/

Tõu originaaltõuraamat (20)

Aretusühingu/pädeva asutuse nimi

Kontaktandmed

Ametlik keel/

Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev (21)

Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev (21)

Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib (21)

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa)

 

 

 

 

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Ristandaretussigade kohta aretusregistreid pidavad aretusettevõtted

Ametlik keel/

Liikmesriik

(märkida nimi)

Ametlik keel/

Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud, ristandaretussigade (23) aretusprogramme rakendavate aretusettevõtete loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõikes 1

Ametlik keel/

Versioon

(märkida pp.kk.aaaa)

1

2

3

4

5

6

7

Ametlik keel/

Aretusettevõte

Ametlik keel/Aretusprogramm (24)

Ametlik keel/

Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang

Ametlik keel/

Aretusettevõtte nimi

Kontaktandmed

Aretusettevõtte tunnustamise kuupäev

Ametlik keel/

Heakskiidetud aretusprogrammi(de)ga hõlmatud tõu(gude), liini(de) või ristandi(te) nimetus/

Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele (25)

Ametlik keel/

Iga rakendatud aretusprogrammi geograafiline territoorium

Ametlik keel/

Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev (pp.kk.aaaa)

Ametlik keel/

Aretusettevõttena tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev (26)

Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev (26)

Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib (26)

Tõu või tõupuhta liini nimetus

Ristandi nimetus

Nimi

Image

Image

Image

Image

www (25)

Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa)

 

 

 

 

 


(1)  Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida.

(2)  Kui on olemas.

(3)  Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest:

„1“

uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1);

„2“

tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2);

„3“

tõuraamatu lisasse kantud loomade järglaste kandmine põhiosasse (määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa III peatüki punkt 2);

„4“

määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta.

(4)  Vajaduse korral märkida järgmine teave:

„A

pp.kk.aaaa“ aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„B

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„C

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„D

pp.kk.aaaa“ kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib.

(5)  Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida.

(6)  Kui on olemas.

(7)  Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest:

„1“

uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1);

„2“

tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2);

„3“

tõuraamatu lisasse kantud loomade järglaste kandmine põhiosasse (määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa III peatüki punkt 2);

„4“

määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta.

(8)  Vajaduse korral märkida järgmine teave:

„A

pp.kk.aaaa“ aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„B

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„C

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„D

pp.kk.aaaa“ kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib.

(9)  Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida.

(10)  Kui on olemas.

(11)  Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest:

„1“

uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1);

„2“

tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2);

„3“

tõuraamatu lisasse kantud loomade järglaste kandmine põhiosasse (määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa III peatüki punkt 2);

„4“

määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta.

(12)  Vajaduse korral märkida järgmine teave:

„A

pp.kk.aaaa“ aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„B

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„C

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„D

pp.kk.aaaa“ kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib.

(13)  Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida.

(14)  Kui on olemas.

(15)  Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest:

„1“

uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1);

„2“

tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2);

„3“

tõuraamatu lisasse kantud loomade järglaste kandmine põhiosasse (määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa III peatüki punkt 2);

„4“

määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta.

(16)  Vajaduse korral märkida järgmine teave:

„A

pp.kk.aaaa“ aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„B

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„C

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„D

pp.kk.aaaa“ kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib.

(17)  Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida.

(18)  Kui on olemas.

(19)  Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest:

„1“

uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1);

„2“

tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2);

„3“

määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta;

„4“

kunstlikuks seemendamiseks sperma kogumise ja/või embrüote tootmiseks munarakkude kogumise või embrüote siirdamiseks embrüote kogumise keeld või piirang (määruse (EL) 2016/1012 artikli 21 lõige 2).

(20)  Esitada teave, kui tõuraamatut peab mõni muu aretusühing/pädev asutus kui 1. veergu kantud aretusühing/pädev asutus.

(21)  Vajaduse korral märkida järgmine teave:

„A

pp.kk.aaaa“ aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„B

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„C

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„D

pp.kk.aaaa“ kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib.

(22)  Vajaduse korral märkida kolmenumbriline riigikood ja kolmenumbriline andmebaasi kood.

(23)  Nagu on määratletud määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 lõikes 10.

(24)  Iga aretusettevõtte rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida.

(25)  Kui on olemas.

(26)  Vajaduse korral märkida järgmine teave:

„A

pp.kk.aaaa“ aretusettevõttena tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„B

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„C

pp.kk.aaaa“ aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4);

„D

pp.kk.aaaa“ kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib.