8.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/672,

7. aprill 2017,

millega lubatakse toidu kohta esitada tervisealane väide, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele, ning muudetakse määrust (EL) nr 432/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eelkõige selle artikli 18 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1924/2006 on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole nimetatud määruse kohaselt neile luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatavate väidete nimekirjas.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 3 kohaselt võeti vastu komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, (2) millega kehtestatakse selliste tervisealaste väidete nimekiri, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited.

(3)

Määruses (EÜ) nr 1924/2006 on ka sätestatud, et toidukäitlejad võivad esitada tervisealaste väidete loataotlusi liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus peab edastama nõuetekohased taotlused teaduslikuks hindamiseks Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet“) ning samuti komisjonile ja liikmesriikidele teadmiseks.

(4)

Toiduohutusamet peab esitama asjaomase tervisealase väite kohta oma arvamuse.

(5)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust.

(6)

Selleks et edendada uuendustegevust, kohaldatakse uutel teaduslikel andmetel põhinevate ja/või konfidentsiaalsete andmete kaitse taotlust hõlmavate tervisealaste väidete suhtes loa kiirendatud väljastamist.

(7)

Pärast seda, kui AlzChem AG oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 5 kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta seoses kreatiini tarbimisega koos lihastreeninguga ja lihasjõu suurenemisega (küsimus nr EFSA-Q-2015-00437) (3). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „kreatiin aitab säilitada vanemaealiste inimeste lihaste talitlust“.

(8)

Komisjon ja liikmesriigid said 23. veebruaril 2016 toiduohutusameti teadusliku arvamuse, milles jõuti esitatud andmete põhjal järeldusele, et koos lihastreeninguga kreatiini tarbimise selle vastupidavustreeninguga kombineerimise ja lihasjõu suurenemise vahel on olemas põhjuslik seos. Sihtpopulatsioon on üle 55 aasta vanused täiskasvanud, kes tegelevad regulaarselt vastupidavustreeninguga. Seetõttu tuleks seda järeldust kajastav tervisealane väide lugeda vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning see tuleks lisada liidu lubatud väidete nimekirja, mis on kehtestatud määrusega (EL) nr 432/2012.

(9)

Üks määruse (EÜ) nr 1924/2006 eesmärkidest on tagada, et tervisealased väited oleksid tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale kasulikud ning et seda eesmärki võetaks väidete sõnastuse ja esituse puhul arvesse. Seetõttu peaksid taotleja esitatud väidete suhtes, kui nende sõnastusel on tarbija jaoks sama tähendus kui lubatud tervisealasel väitel (sest need näitavad, et toidugrupi, toidu või ühe selle koostisosa ja tervise vahel on sama seos), kehtima samasugused kasutustingimused, nagu on osutatud käesoleva määruse lisas.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 20 kohaselt tuleks toitumis- ja tervisealaste väidete registrit, mis sisaldab kõiki lubatud tervisealaseid väiteid, käesolevat määrust arvesse võttes ajakohastada.

(11)

Määrust (EL) nr 432/2012 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(12)

Liikmesriikidega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud tervisealane väide lisatakse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 13 lõike 3 kohasesse liidu lubatud väidete nimekirja.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 432/2012 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. aprill 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  Komisjoni 16. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited (ELT L 136, 25.5.2012, lk 1).

(3)  The EFSA Journal 2016; 14(2):4400.


LISA

Määruse (EL) nr 432/2012 lisasse kantakse tähestikulises järjekorras järgmine kanne:

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

Väite kasutamise tingimused

Toidu kasutamise tingimused ja/või piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus

EFSA Journal nr

Asjakohane kande number EFSA-le esitatud konsolideeritud nimekirjas

„Kreatiin

Kreatiini igapäevane tarbimine võib suurendada lihastreeningu mõju üle 55 aasta vanuste täiskasvanute lihasjõule.

Tarbijale edastatakse järgmine teave:

väide on suunatud üle 55 aasta vanustele täiskasvanutele, kes tegelevad regulaarselt lihastreeninguga;

kasulik toime saavutatakse, kui päevas tarbitakse 3 g kreatiini seoses lihastreeninguga, mis võimaldab koormust aja jooksul suurendada ja mida tuleks teha vähemalt kolm korda nädalas mitme nädala vältel intensiivsusega, mis on vähemalt 65–75 % ühe korduse maksimumkoormusest (*1).

Väidet võib kasutada ainult sellise toidu kohta, mis on ette nähtud üle 55 aasta vanustele täiskasvanutele, kes tegelevad regulaarselt lihastreeninguga.

2016;14(2):4400

 


(*1)  Ühe korduse maksimumkoormus on maksimaalne mass või jõud, mida isik saab rakendada ühekordsel tõstel.“