31.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/368


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/585,

14. juuli 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentide võrdlusandmete standardeid ja vorme ning tehnilisi meetmeid, mis on seotud ESMA ja pädevate asutuste kehtestatava korraga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsturgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 27 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pädevate asutuste tehtava turujärelevalve tulemuslikkuse eesmärgil tuleks finantsinstrumentide võrdlusandmed esitada ühtses vormingus ja vastavalt ühtsetele standarditele.

(2)

Võrdlusandmete esitamine ja avaldamine elektroonilisel, masinloetaval ja allalaaditaval kujul ja vormingus hõlbustab nimetatud andmete tõhusat kasutamist ja vahetamist.

(3)

Kui pädevad asutused ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) saavad viivitamatult võrdlusandmed kõigi finantsinstrumentide kohta, mis on kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemse täitja poolt kauplemisele võetud või millega kaubeldakse kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu, võimaldab see neil tagada andmete kvaliteedi ja tulemusliku turujärelevalve ning seega aidata kaasa turu usaldusväärsusele.

(4)

Tagamaks, et kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad edastavad täielikud ja täpsed võrdlusandmed ning et pädevatel asutustel on võimalik nimetatud andmeid tulemuslikult ja viivitusteta vastu võtta ja kasutada, tuleks kehtestada asjakohased andmete esitamise tähtajad. Ette tuleks näha piisav aeg, et teha enne andmete avaldamist kindlaks neis sisalduvad ebatäpsused või nende puudused. Et tagada edastatud võrdlusandmete kooskõla neile vastava ja määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaselt edastatava teabega, peaksid pädevad asutused kasutama konkreetse päeva kohta käivaid võrdlusandmeid, et selsamal päeval täidetud tehingute kohta käivaid aruandeid valideerida ja vahetada.

(5)

Kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõikega 2 peavad võrdlusandmete saatjad ja vastuvõtjad tagama andmete saajani jõudmise, tõhusa vahetamise ja kvaliteedi ning nende kooskõla kõnealuse määruse artiklis 26 osutatud ja neile vastavate tehinguaruannetega. Seetõttu peaksid kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad esitama täielikud ja täpsed võrdlusandmed ning teavitama pädevaid asutusi viivitamatult juba esitatud andmetes avastatud puudustest või ebatäpsustest. Samuti peaksid neil olemas olema süsteemid ja kontrollimeetodid, mis on kohased võrdlusandmete täpseks, täielikuks ja õigeaegseks esitamiseks.

(6)

Võrdlusandmete tõhusa kasutamise ja vahetamise eesmärgil ning selleks, et tagada võrdlusandmete kooskõla neile vastavate andmetega, mis on esitatud tehinguaruannetes, peavad kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad identifitseerima võrdlusandmetega hõlmatud finantsinstrumendid ja juriidilised isikud ühtsetest ja tunnustatud standarditest lähtudes. Eelkõige ja tagamaks, et võrdlusandmed on vastavuses neile vastavate tehinguaruannetega, peaksid kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad veenduma, et neil on iga finantsinstrumendi kohta, mille andmed esitatakse, olemas ISO standardile 6166 vastav rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood) ja et see esitatakse edastatavate andmete hulgas.

(7)

Ühtsuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesoleva määruse sätteid ja määruse (EL) nr 600/2014 sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast.

(8)

Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(9)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Võrdlusandmete sisu, standardid, kuju ja vorming

Kauplemiskohad ja kliendi kohustuste süsteemsed täitjad esitavad pädevatele asutustele asjaomase finantsinstrumendiga seonduvad üksikasjalikud finantsinstrumentide võrdlusandmed (edaspidi „võrdlusandmed“) vastavalt lisa tabelile 3. Kõik üksikasjad esitatakse kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega, elektroonilisel ja masinloetaval kujul ning kasutades ühtset XML-vormingut kooskõlas standardi ISO 20022 metoodikaga.

Artikkel 2

Pädevatele asutustele võrdlusandmete esitamise ajastamine

1.   Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad esitavad oma pädevale asutusele iga päev, kui nad on kauplemiseks avatud, kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi võrdlusandmed kõikide finantsinstrumentide kohta, mis on kauplemisele võetud või millega kaubeldi, sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja süsteemi kaudu kõnealusel päeval enne kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

2.   Kui finantsinstrument võeti kauplemisele või sellega kaubeldi (sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti esmakordselt) pärast kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi päeval, kui kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja on kauplemiseks avatud, edastatakse andmed asjaomase finantsinstrumendi kohta pädevale asutusele hiljemalt kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja järgmisel kauplemiseks avatud oleku päeval.

Artikkel 3

Finantsinstrumentide ja juriidiliste isikute identifitseerimine

1.   Enne kui kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja alustab kauplemist finantsinstrumendiga, hangib asjaomane kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja selle finantsinstrumendi ISO 6166 kohase rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (edaspidi „ISIN kood“).

2.   Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad kontrollivad, et võrdlusandmete hulgas esitatavad juriidilise isiku tunnused vastavad standardile ISO 17442:2012, on asjaomase emitendi puhul asjakohased ja et need on olemas juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse andmebaasis, mida haldab LEI regulatiivse järelevalvekomitee (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee) ametisse nimetatud keskne tegevusüksus.

Artikkel 4

Võrdlusandmete saajani jõudmise tagamise kord

1.   Pädevad asutused jälgivad ja hindavad kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja poolt neile saadetud andmete täielikkust ja seda, kas need andmed on kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega.

2.   Pärast seda, kui pädevad asutused on kätte saanud andmed iga päeva kohta, kui kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad on kauplemiseks avatud, teavitavad nad kauplemiskohti ja kliendi korralduste süsteemseid täitjaid kõigist andmetes esinevatest puudustest ja sellest, kui võrdlusandmed ei ole nendeni jõudnud artiklis 2 osutatud tähtaegade jooksul.

3.   ESMA jälgib ja hindab pädevatelt asutuselt saadud andmete täielikkust ja seda, kas need andmed on kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega.

4.   Pärast seda, kui ESMA on saanud pädevatelt asutustelt võrdlusandmed, teavitab ta neid kõigist andmetes esinevatest puudustest ja sellest, kui võrdlusandmed ei ole temani jõudnud artikli 7 lõikes 1 osutatud tähtaegade jooksul.

Artikkel 5

Võrdlusandmete kvaliteedi tagamise kord

Vähemalt kord kvartalis korraldavad pädevad asutused kvaliteedihindamise seoses neile vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõikele 1 esitatud võrdlusandmete sisu ja täpsusega.

Artikkel 6

Võrdlusandmete edastamise meetodid ja kord

1.   Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad tagavad, et nad edastavad oma pädevatele asutustele täielikud ja täpsed võrdlusandmed vastavalt artiklitele 1 ja 3.

2.   Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad kehtestavad meetodid ja korra, mis võimaldavad neil tuvastada puudusi või ebatäpsusi varem esitatud võrdlusandmetes. Kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja, kes avastab esitatud võrdlusandmetes puuduse või ebatäpsuse, teavitab sellest kohe oma pädevat asutust ja edastab pädevale asutusele põhjendamatu viivituseta täielikud ja õiged võrdlusandmed.

Artikkel 7

Võrdlusandmete tõhusa vahetamise ja avaldamise kord

1.   Pädevad asutused edastavad täielikud ja täpsed võrdlusandmed ESMA-le iga päev hiljemalt kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi, kasutades selleks ette nähtud turvalist elektroonilist sidekanalit nende ja ESMA vahel.

2.   Järgmisel päeval pärast võrdlusandmete kättesaamist kooskõlas lõikega 1 koondab ESMA kõigi pädevate asutuste käest saadud andmed.

3.   ESMA teeb koondandmed kõigile pädevatele asutustele kättesaadavaks hiljemalt kell 8.00 Kesk-Euroopa aja järgi andmete saamisele järgneval päeval, kasutades lõikes 1 osutatud turvalisi elektroonilisi sidekanaleid.

4.   Pädevad asutused kasutavad koondandmeid konkreetse päeva kohta selleks, et valideerida sellel päeval täidetud ja määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaselt teatatud tehingute tehinguaruanded.

5.   Iga pädev asutus kasutab konkreetse päeva kohta käivaid koondandmeid, et vahetada sellel päeval täidetud tehingute tehinguaruandeid vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 lõike 1 teisele lõigule.

6.   ESMA avaldab võrdlusandmed elektroonilisel, allalaetaval ja masinloetaval kujul.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust hakatakse kohaldama alates määruse (EL) nr 600/2014 artikli 55 teises lõigus osutatud kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


LISA

Tabel 1

Tabeli 3 selgitus

TÄHIS

ANDMETE LIIK

MÄÄRATLUS

{ALPHANUM-n}

Kuni n tähtnumbrilist märki

Vabateksti väli.

{CFI_CODE}

6 tähemärki

ISO 10962 CFI kood

{COUNTRYCODE_2}

2 tähtnumbrilist märki

2-täheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood).

{CURRENCYCODE_3}

3 tähtnumbrilist märki

3-täheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood).

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 vormingus kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg järgnevas vormingus:

AAAA-KK-PPTtt:mm:ss.ddddddZ.

„AAAA“ tähistab aastat,

„KK“ kuud,

„PP“ päeva.

„T“ tähendab, et kellaaja ette tuleb kirjutada täht „T“

„tt“ tähistab tunde,

„mm“ minuteid,

„ss.dddddd“ sekundit ja selle murdosi,

Z tähistab UTC kellaaega.

Kuupäevad ja kellaajad esitatakse UTC kohaselt.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 vormingus kuupäev

Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul:

AAA-KK-PP.

{DECIMAL-n/m}

Kuni n kümnendkohta, millest m kohta võivad olla murdarvud

Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv.

kümnendkohtade eraldusmärk on punkt (.);

negatiivsete arvude ees on miinus (–);

Väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.

{INDEX}

4 tähtnumbrilist märki

EONA – EONIA

EONS – EONIA SWAP

EURI – EURIBOR

EUUS – EURODOLLAR

EUCH – EuroSwiss

GCFR – GCF REPO

ISDA – ISDAFIX

LIBI – LIBID

LIBO – LIBOR

MAAA – Muni AAA

PFAN – Pfandbriefe

TIBO – TIBOR

STBO – STIBOR

BBSW – BBSW

JIBA – JIBAR

BUBO – BUBOR

CDOR – CDOR

CIBO – CIBOR

MOSP – MOSPRIM

NIBO – NIBOR

PRBO – PRIBOR

TLBO – TELBOR

WIBO – WIBOR

TREA – Treasury

SWAP – SWAP

FUSW – Future SWAP

{INTEGER-n}

Täisarv kuni n kohta

Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv.

{ISIN}

12 tähtnumbrilist märki

ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166.

{LEI}

20 tähtnumbrilist märki

Juriidilise isiku tunnus, nagu on määratletud standardis ISO 17442.

{MIC}

4 tähtnumbrilist märki

Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383.

{FISN}

35 tähtnumbrilist märki

FISN kood, nagu on määratletud standardis ISO 18774.


Tabel 2

Kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide liigitus tabeli 3 jaoks (lahtrid 35–37)

Põhitoode

Alamtoode

Muu alamtoode

AGRI – põllumajandustooted

GROS – terad, õliviljad ja seemned

FWHT – söödanisu

SOYB – sojaoad

CORN – mais

RPSD – rapsiseemned

RICE – riis

OTHR – muu

SOFT – kulukaubad

CCOA – kakao

ROBU – Robusta kohv

WHSG – valge suhkur

BRWN – toorsuhkur

OTHR – muu

POTA – kartulid

 

OOLI – oliiviõli

LAMP – lambiõli

DIRY – piimatooted

 

FRST – metsamajandustooted

 

SEAF – mereannid

 

LSTK – põllumajandusloomad

 

GRIN – teravili

MWHT – toidunisu

NRGY – energia

ELEC – elektrienergia

BSLD – baaskoormus

FITR – rahalised ülekandeõigused

PKLD – tippkoormus

OFFP – tipuväline koormus

OTHR – muu

NGAS – maagaas

GASP – GASPOOL

LNGG – veeldatud maagaas

NBPG – Natural Balancing Point (NBP)

NCGG – Net Connect Germany (NCG)

TTFG – Title Tranfer Facility (TTF)

OILP – nafta

BAKK – Bakken

BDSL – biodiisel

BRNT – Brent

BRNX – Brent (uus lõppkuupäev)

CNDA – Kanada

COND – kondensaadid

DSEL – diislikütus

DUBA – Dubai

ESPO – ESPO

ETHA – etanool

FUEL – kütus

FOIL – diisliõli

GOIL – gaasiõli

GSLN – bensiin

HEAT – kütteõli

JTFL – reaktiivkütus

KERO – petrooleum

LLSO – Light Louisiana Sweet (LLS)

MARS – Mars

NAPH – toorbensiin

NGLO – maagaasi kondensaat

TAPI – Tapis

URAL – Uural

WTIO – West Texas Intermediate (WTI)

COAL – kivisüsi

INRG – Inter Energy

RNNG – taastuvenergia

LGHT – kerged fraktsioonid

DIST – destillaadid

 

ENVR – keskkond

EMIS – heited

CERE – THV

ERUE – HVÜ

EUAE – LHÜ

EUAA – lennunduse LHÜ

OTHR – muu

WTHR – ilm

CRBR – süsinikdioksiid

 

FRGT – prahtimine

WETF – vedellast

TNKR – tankerid

DRYF – kuivlast

DBCR – puistlastilaevad

CSHP – konteineriveolaevad

 

FRTL – väetis

AMMO – ammoniaak

DAPH – DAP (diammooniumfosfaat)

PTSH – kaaliumkarbonaat

SLPH – väävel

UREA – uurea

UAAN – UAN (ammooniumnitraat ja uurea)

 

INDP – tööstustooted

CSTR – ehitustööstus

MFTG – töötlev tööstus

 

METL – metallid

NPRM – värvilised metallid

ALUM – alumiinium

ALUA – alumiiniumisulam

CBLT – koobalt

COPR – vask

IRON – rauamaak

LEAD – plii

MOLY – molübdeen

NASC – NASAAC

NICK – nikkel

STEL – teras

TINN – tina

ZINC – tsink

OTHR – muu

PRME – väärismetallid

GOLD – kuld

SLVR – hõbe

PTNM – plaatina

PLDM – pallaadium

OTHR – muu

MCEX – „Multi Commodity Exotic“

 

 

PAPR – paber

CBRD – lainepapp

NSPT – ajalehepaber

PULP – paberimass

RCVP – paberijäätmed

 

POLY – polüpropüleen

PLST – plast

 

INFL – inflatsioon

 

 

OEST – ametlik majandusstatistika

 

 

OTHC – „Muu C10“ komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/583 (1) III lisa 10. jao tabeli 10.1 tähenduses.

 

 

OTHR – muu

 

 


Tabel 3

Finantsinstrumentide võrdlusandmetena esitatavad andmed

Nr

LAHTER

NÕUTUD ANDMED

ARUANDLUSES KASUTATAVAD VORMINGUD JA STANDARDID

Üldandmed

1

Finantsinstrumendi tunnuskood

Kood, mida kasutatakse finantsinstrumendi tuvastamiseks.

{ISIN}

2

Finantsinstrumendi täisnimi

Finantsinstrumendi täisnimi.

{ALPHANUM-350}

3

Instrumendi liigitus

Taksonoomia, mida kasutatakse finantsinstrumendi liigitamiseks.

Esitatakse täielik ja täpne CFI kood.

{CFI_CODE}

4

Kaubatuletisinstrumentide või lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide indikaator

Märge selle kohta, kas finantsinstrument kuulub määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 30 esitatud mõiste „kaubatuletisinstrument“ määratluse alla või on tegu direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4 osutatud lubatud heitkoguse väärtpaberiga seotud tuletisinstrumendiga.

„true“ – jah

„false“ – ei

Emitendi andmed

5

Emitendi või kauplemiskoha korraldaja tunnus

Emitendi või kauplemiskoha korraldaja juriidilise isiku tunnus (LEI).

{LEI}

Kauplemiskoha andmed

6

Kauplemiskoht

Kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja segmendi MIC (segment MIC), kui see on asjakohane, muul juhul üldine MIC (operating MIC).

{MIC}

7

Finantsinstrumendi lühinimi

Finantsinstrumendi lühinimi vastavalt ISO standardile 18774.

{FISN}

8

Emitendi esitatud taotlus kauplemisele lubamiseks

Andmed selle kohta, kas finantsinstrumendi emitent on taotlenud oma finantsinstrumendi kauplemisele lubamist või on heaks kiitnud selle kauplemisele lubamise või sellega kauplemise kauplemiskohas.

„true“ – jah

„false“ – ei

9

Kauplemisele lubamise heakskiitmise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg, millal emitent on heaks kiitnud oma finantsinstrumentide kauplemisele lubamise või nendega kauplemise kauplemiskohas.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Kauplemisele lubamise taotluse kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg, millal esitati taotlus finantsinstrumendi kauplemisele lubamiseks kauplemiskohas.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Kauplemisele lubamise või esimese kauplemise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg, millal finantsinstrument lubati kauplemiskohas kauplemisele või kuupäev ja kellaaeg, millal toimus esimene kauplemine sellega või kauplemiskoht registreeris selle suhtes esmakordselt korralduse või noteeringu.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Lõpetamise kuupäev

Kui see on olemas, kuupäev ja kellaaeg, alates millest finantsinstrumendiga kauplemiskohas enam ei kaubelda või sellega ei lubata enam kaubelda.

{DATE_TIME_FORMAT}

Tingliku väärtuse andmed

13

Tinglik valuuta 1

Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud.

Intressimäära- või valuutatuletislepingu puhul esitatakse poole 1 tinglik valuuta või paari valuuta 1.

Vahetusoptsioonide puhul, mille aluseks olevas vahetustehingus osaleb üks ja ühtne valuuta, on see aluseks oleva vahetustehingu tinglik valuuta. Vahetusoptsioonide puhul, mille aluseks olevas vahetustehingus osaleb mitu valuutat, esitatakse vahetustehingu poole 1 tinglik valuuta.

{CURRENCYCODE_3}

Võlakirju või muus vormis väärtpaberistatud võlgu puudutavad andmed

14

Emiteeritud nimiväärtus kokku

Emiteeritud nimiväärtus kokku (rahaline väärtus).

{DECIMAL-18/5}

15

Lõpptähtaeg

Finantsinstrumendi lõpptähtaeg.

Lahter puudutab kindlaks määratud lõpptähtajaga võlainstrumente.

{DATEFORMAT}

16

Nimiväärtuse valuuta

Võlainstrumentide nimiväärtuse valuuta.

{CURRENCYCODE_3}

17

Ühiku nimiväärtus/tehingu miinimumväärtus

Iga instrumendi nimiväärtus. Kui need andmed puuduvad, kanda lahtrisse tehingu miinimumväärtus.

{DECIMAL-18/5}

18

Fikseeritud määr

Lõpptähtajani hoitud võlainstrumendi fikseeritud tootlusmäära protsent väljendatuna protsentides.

{DECIMAL-11/10}

Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)

19

Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse tunnus

Kui tunnus on olemas.

{ISIN}

20

Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse nimi

Kui tunnus puudub, indeksi nimi.

{INDEX}

või

{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX}

21

Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse kestus

Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse kestus Kestust väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates.

{INTEGER-3}+'DAYS' – päevad

{INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad

{INTEGER-3}+'MNTH' – kuud

{INTEGER-3}+'YEAR' – aastad

22

Erinevus ujuva intressimääraga võlakirja indeksist/võrdlusalusest baaspunktides

Baaspunktide arv, mille võrra hind on suurem või väiksem arvutamiseks kasutatud indeksist.

{INTEGER-5}

23

Võlakirjade nõudeõiguse järk

Näidata ära võlakirja liik: kõrgema nõudeõiguse järguga, vahefinantseeritav (mezzanine), allutatud või madalama nõudeõiguse järguga.

SNDB – kõrgema nõudeõiguse järguga võlad

MZZD – vahefinantseeritav (mezzanine)

SNDB – allutatud võlad

JUND – madalama nõudeõiguse järguga võlad

Andmed tuletisinstrumentide ja väärtpaberistatud tuletisinstrumentide kohta

24

Lõppkuupäev

Finantsinstrumendi lõppkuupäev

Lahter puudutab kindlaks määratud lõppkuupäevaga tuletisinstrumente.

{DATEFORMAT}

25

Hinnakordaja

Ühe tuletislepingu alla kuuluvate finantsinstrumendist alusvara ühikute arv.

Indeksifutuuri või indeksioptsiooni korral väärtus indeksipunkti kohta.

Hinnavahekihlvedude korral kihlveo aluseks oleva alusvara hinna muutus.

{DECIMAL-18/17}

26

Finantsinstrumendist alusvara kood

Finantsinstrumendist alusvara ISIN kood

Ameerika-tüüpi hoidmistunnistuste ehk ADRide, globaalsete hoidmistunnistuste ehk GDRide ja sarnaste instrumentide korral nende aluseks oleva finantsinstrumendi ISIN kood.

Vahetusvõlakirjade korral sellise instrumendi ISIN kood, mille vastu võlakirja vahetada saab.

Tuletisinstrumentide ja muude finantsinstrumendist alusvaraga instrumentide puhul alusvara ISIN kood, juhul kui finantsinstrumendist alusvara on kauplemiskohas kauplemisele võetud või sellega kaubeldakse. Kui finantsinstrumendist alusvaraks on aktsiadividend, dividendidele õiguse andva aktsia ISIN kood.

Krediidiriski vahetustehingute korral märkida võlainstrumendi ISIN kood.

Kui aluseks on indeks ja sellel on ISIN kood, indeksi ISIN kood.

Kui aluseks on varade korv, tuleb iga korvi osa kohta, mis on kauplemiskohas kauplemisele võetud või millega seal kaubeldakse, ära tuua selle ISIN kood. Lahtrid 26 ja 27 täita nii mitu korda kui vaja, et panna kirja kõigi korvis olevate instrumentide andmed.

{ISIN}

27

Alusvara emitent

Kui instrument on seotud emitendi, mitte ühe konkreetse instrumendiga, emitendi juriidilise isiku tunnus ehk LEI-kood.

{LEI}

28

Alusvaraks oleva indeksi nimi

Kui aluseks on indeks, indeksi nimi.

{INDEX}

või

{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX}

29

Alusvaraks oleva indeksi tähtaeg

Kui aluseks on indeks, indeksi tähtaeg.

{INTEGER-3}+'DAYS' – päevad

{INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad

{INTEGER-3}+'MNTH' – kuud

{INTEGER-3}+'YEAR' – aastad

30

Optsiooni liik

Märge selle kohta, kas tuletisleping on ostuoptsioon (õigus osta konkreetne alusvara) või müügioptsioon (õigus müüa konkreetset alusvara) või et tehingu täitmise hetkel ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegu on ostu-või müügioptsiooniga. Vahetusoptsioonide puhul kehtib järgmine:

„müügioptsioon“, kui tegemist on vastuvõtja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing, et saada fikseeritud intressimäär;

„ostuoptsioon“, kui tegemist on maksja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing, et maksta fikseeritud intressimäär.

Ülem-ja alammäärade puhul on tegu

„müügioptsiooniga“ alammäära korral,

„ostuoptsiooniga“ ülemmäära korral. Lahter täidetakse ainult optsioonide või ostutähtede puhul.

PUTO – müügioptsioon

CALL – ostuoptsioon

OTHR – juhul, kui ei ole võimalik kindlaks määrata, kas tegemist on ostu- või müügioptsiooniga

31

Täitmishind

Eelnevalt kindlaks määratud hind, millega hoidja peab finantsinstrumendist alusvara ostma või müüma, või märge selle kohta, et tehingu täitmise hetkel pole hinda võimalik kindlaks teha.

Lahter täidetakse ainult optsioonide või ostutähtede korral, mille hinda on tehingu hetkel võimalik kindlaks määrata.

Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse selle ootel, on väärtus PNDG.

Kui täitmishinda ei kohaldata, lahtrit ei täideta.

{DECIMAL-18/13} juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses

{DECIMAL-11/10} juhul, kui hind on väljendatud protsentides või tootlusena

{DECIMAL-18/17} juhul, kui hind on väljendatud baaspunktides

PNDG juhul, kui hind ei ole kättesaadav

32

Täitmishinna valuuta

Täitmishinna valuuta.

{CURRENCYCODE_3}

33

Optsiooni täitmise tüüp

Märge selle kohta, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa ja Aasia tüüp), mitmel eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval (Bermuda) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika tüüp).

Lahter täidetakse ainult optsioonide, ostutähtede ja omandamisõiguse sertifikaatide puhul.

EURO – Euroopa

AMER – Ameerika

ASIA – Aasia

BERM – Bermuda

OTHR – mis tahes muu tüüp

34

Ülekande liik

Märge selle kohta, kas finantsinstrumendiga arveldatakse füüsiliselt või rahas.

Kui ülekande liiki ei saa tehingu täitmise hetkel kindlaks määrata, on väärtus OPTL.

Lahter täidetakse ainult tuletisinstrumentide puhul.

PHYS – füüsiliselt

CASH – rahas

OPTN – vastaspoole vabal valikul või juhul, kui ülekande liigi määrab kolmas osapool

Kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumendid

35

Põhitoode

Alusvaraliigi põhitoode vastavalt kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabelile.

Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Põhitoode“ väärtused.

36

Alamtoode

Alusvaraliigi alamtoode vastavalt kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabelile.

Lahter täidetakse, kui eelnevalt on märgitud põhitoode.

Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Alamtoode“ väärtused.

37

Muu alamtoode

Alusvaraliigi muu alamtoode vastavalt kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabelile.

Lahter täidetakse, kui eelnevalt on märgitud alamtoode.

Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Muu alamatoode“ väärtused.

38

Tehingu liik

Tehingu liik vastavalt kauplemiskoha edastatud andmetele

FUTR – futuurid

OPTN – optsioonid

TAPO – TAPOS

SWAP – vahetuslepingud

MINI – Minis

OTCT – börsiväline tehing

ORIT – Outright

CRCK – Crack

DIFF – hinnavaheleping

OTHR – muu

39

Lõpphinna liik

Lõpphinna liik vastavalt kauplemiskoha edastatud andmetele

ARGM – Argus/McCloskey

BLTC – Baltic

EXOF – Exchange

GBCL – GlobalCOAL

IHSM – IHS McCloskey

PLAT – Platts

OTHR – muu

Intressimäära tuletisinstrumendid

Selle jaotise lahtrid täidetakse ainult nende instrumentide kohta, mille aluseks on intressimäära liiki mittefinantsinstrument.

40

Viiteintressimäär

Viiteintressimäära nimi

{INDEX}

või

{ALPHANUM-25} kui viiteintressimäära nime ei ole nimekirjas {INDEX}

41

Lepingu kehtivusaeg (intressimäär)

Kui varaklassiks on intressimäär, kantakse lahtrisse lepingu kehtivusaeg. Kehtivusaega väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates.

{INTEGER-3}+'DAYS' – päevad

{INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad

{INTEGER-3}+'MNTH' – kuud

{INTEGER-3}+'YEAR' – aastad

42

Tinglik valuuta 2

Mitme valuuta või erinevate valuutade intressimäära vahetuslepingute korral valuuta, milles lepingu pool 2 on nomineeritud.

Vahetusoptsioonide korral, mille aluseks on mitme valuuta vahetusleping, valuuta, milles vahetuslepingu pool 2 on nomineeritud.

{CURRENCYCODE_3}

43

Poole 1 fikseeritud intressimäär

Poole 1 fikseeritud intressimäär, kui see on asjakohane.

{DECIMAL -11/10}

Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)

44

Poole 2 fikseeritud intressimäär

Poole 2 fikseeritud intressimäär, kui see on asjakohane

{DECIMAL -11/10}

Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)

45

Poole 2 ujuv intressimäär

Kasutatud intressimäär, kui see on asjakohane.

{INDEX}

või

{ALPHANUM-25} kui viiteintressimäära ei ole nimekirjas {INDEX}

46

Poole 2 lepingu kestus (intressimäär)

Intressimäära vaatlusperiood, mis määratakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel. Kestust väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates.

{INTEGER-3}+'DAYS' – päevad

{INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad

{INTEGER-3}+'MNTH' – kuud

{INTEGER-3}+'YEAR' – aastad

Välisvaluuta tuletisinstrumendid

Selle jaotise lahtrid täidetakse ainult nende instrumentide kohta, mille aluseks on välisvaluuta liiki mittefinantsinstrument.

47

Tinglik valuuta 2

Lahtrisse kantakse valuutapaari alusvaluuta 2 (valuuta 1 kantakse tingliku valuuta 1 jaotise lahtrisse 13).

{CURRENCYCODE_3}

48

Välisvaluuta tüüp

Alusvaluuta tüüp

FXCR – FX Cross Rates

FXEM – FX Emerging Markets

FXMJ – FX Majors


(1)  Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/583, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 229).