31.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/84


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/566,

18. mai 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu, et ära hoida nõuetele mittevastavaid kauplemistingimusi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (1) ja eriti artikli 48 lõike 12 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kauplemiskohad peaksid ette nägema mitmed süsteemid ja protseduurid ning korra, mis tagaks, et algoritmkauplemise süsteemid ei saa turul luua nõuete mittevastavaid kauplemistingimusi ega selliste tingimuste tekkele kaasa aidata, sh süsteemid täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu jälgimiseks ja vajaduse korral piiramiseks.

(2)

Arvestades häälkauplemissüsteemide laadi, tuleks need käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta ning määrust tuleks kohaldada üksnes e-tellimusraamatupõhist kestevoksjoni kasutavate kauplemiskohtade või noteeringupõhise või hübriidkauplemissüsteemi suhtes.

(3)

Direktiiviga 2014/65/EL laiendatakse täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu kindlaksmääramist käsitlevaid nõudeid mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja organiseeritud kauplemissüsteemidele. Seega on oluline, et need kohad kuuluksid ka käesoleva määruse kohaldamisalasse.

(4)

Kauplemiskohad peaks arvutama liikmete või osaliste täitmata kohustuste ja tegelikult rakendatud tehingute suhtarvu iga seal kaubeldud finantsinstrumendi tasandil, tagades seeläbi tulemuslikult, et suhtarv ei vii selle instrumendi ülemäärase volatiilsuseni.

(5)

Et täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu piiramisega tagada nõuetele mittevastavate kauplemistingimuste ärahoidmiseks kehtestatava korra piisav ühtlustamine kogu liidus, tuleks kõikide turuosaliste suhtes kehtestada täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu arvutamise selge metoodika.

(6)

Täpsustada tuleks täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu arvutamiseks kasutatavate teatavate oluliste parameetrite tähendust.

(7)

Liikme või osalise poolt süsteemi sisestatavate täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu arvutamist peaks toetama piisav vaatlusaeg. Sellest lähtudes ei tohiks täitmata kohustuste ja tehtud tehingute tegeliku suhtarvu arvutamisel vaatlusaeg olla pikem kui üks kauplemisperiood. Siiski peaks kauplemiskohtadel olema lubatud lühemate vaatlusaegade sätestamine, kui sellised lühemad vaatlusajad aitaksid nõuetekohaste kauplemistingimuste säilitamisele tulemuslikumalt kaasa.

(8)

Järjepidevuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks tuleb käesoleva määruse sätteid ja vastavaid direktiivi 2014/65/EL üle võtvaid siseriiklikke sätteid hakata kohaldama samast kuupäevast.

(9)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve.

(10)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult (2),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „korraldus“– hõlmab kõiki sisestatud teateid, sh kauplemiskoha kaubandussüsteemi saadetud teated korralduse või noteeringu esitamise, tühistamise või muutmise kohta, v.a pärast järgmisi sündmusi saadetavad tühistamisteated:

i)

oksjoni sobitamisetapp;

ii)

kohaga ühenduvuse kaotus;

iii)

tühistusfunktsiooni kasutamine;

b)   „tehing“– täielikult või osaliselt täidetud korraldus;

c)   „maht“– kaubeldud finantsinstrumentide kogus, mida väljendatakse järgmiselt:

i)

aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja muude samalaadsete finantsinstrumentidena hoitavate instrumentide arv;

ii)

võlakirjade ja struktureeritud finantstoodete nimiväärtus;

iii)

tuletisinstrumentide tehingukoguste või lepingute arv;

iv)

lubatud heitkoguste väärtpaberite korral süsinikdioksiid tonnides.

Artikkel 2

Täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu arvutamise kohustus

Kauplemiskohad arvutavad täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu iga liikme ja osalise tegelikult sisestatud tehingu ning e-tellimusraamatupõhisel kestevoksjonil või noteeringupõhises või hübriidkauplemissüsteemis kaubeldava iga finantsinstrumendi arvestuses.

Artikkel 3

Metoodika

1.   Kauplemiskohad arvutavad oma liikmete või osaliste täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu vähemalt iga kauplemisperioodi lõpus mõlemal järgmisel viisil:

a)

:

mahu alusel

:

(korralduste kogumaht / tehingute kogumaht) – 1;

b)

:

arvu alusel

:

(korralduste koguarv / tehingute koguarv) – 1.

2.   Kauplemiskoha liige või osaline leitakse olevat kauplemisperioodi jooksul kauplemiskoha arvutatud maksimaalset täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu ületanud, kui selle liikme või osalise kauplemistegevus oli ühe konkreetse instrumendiga kauplemisel selline, et ületas kauplemisperioodi kõiki etappe (sh oksjonid) arvestades üht või mõlemat lõikes 1 sätestatud suhtarvu.

3.   Kauplemiskohad arvutavad igalt liikmelt või osaliselt saadud korralduste arvu, järgides lisas korralduse liikide kaupa sätestatud loendusmetoodikat.

4.   Kui kauplemiskoht kasutab sellist liiki korraldusi, mida ei ole lisas sõnaselgelt sätestatud, peab ta teadete loendamisel järgima loendusmetoodika üldpõhimõtteid ning lähtuma lisas nimetatud kõige samalaadsemast korralduse liigist.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates direktiivi 2014/65/EL artikli 93 lõike 1 teises lõigus esimesena nimetatud kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. mai 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


LISA

Korralduse liikide kaupa sätestatud loendusmetoodika

Korralduse liigid

Täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu arvutamisel loendatavate kauplemiskoha saadud korralduste arv (iga esitamist, tühistamist või muutmist loetakse üheks korralduseks)

Võimalikud kauplemiskoha saadetavad ajakohastused, mida täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu arvutamisel ei loendata (v.a turutoimingute täitmised/tühistamised)

Määratud hinnaga

1

0

Määratud hinnaga – lisa

1

0

Määratud hinnaga – kustuta

1

0

Määratud hinnaga – muuda

2 (iga muudatus tähendab tühistamist ja uut kannet)

0

Stopp

1

1 (kui käivitub)

Kohe (turg)

1

0

Kohe (täida või tühista täies mahus, täida või tühista kohe)

1 (ja kui kustutatud/tühistatud: 2)

0

Varjatud kogusega

1

0

Turuhinnaga (Market-to-limit)

1

1 (kui käivitub)

Noteering

2 (1 ostjana ja 1 müüjana)

0

Noteering – lisa

2

0

Noteering – kustuta

2

0

Noteering – muuda

4 (iga muudatus tähendab tühistamist ja uut kannet)

0

Seotud hinnatasemega (PEG)

1

potentsiaalselt piiramatu, kuna korraldus järgib BBOd

Turu PEG: (Euroopa) parimate ostu- ja müügipakkumistega (BBO) vastassuunaline korraldus

Esmane PEG: (Euroopa) BBO samasuunaline korraldus

Keskpunkti PEG: (Euroopa) BBO kursivahemiku keskpunkti korraldus

Keskpunkti või 1 hinnasammu vähem agressiivne PEG

Kaitstud BBO samasuunalise keskpunkti piires

Emb-kumb (One-cancels-the-other): kaks korraldust on omavahel selliselt seotud, et kui üks neist täidetakse, siis teine jäetakse turutoimingutest kõrvale

2

1 (kui üks tehing tehakse, siis teine tühistatakse)

Emb-kumb – lisa

2

 

Emb-kumb – kustuta

2

 

Emb-kumb – muuda

4

 

Liikuv stopp (Trailing stop): stopp-korraldus, mille stopp-hind, mis korralduse käivitab, muutub vastavalt (Euroopa) BBO-le

1

potentsiaalselt piiramatu, kuna stopiga seatud piir järgib BBOd

Parima määratud hinnaga korraldus, millel piirhind on võrdne sisenemise aja (Euroopa) BBO vastassuunalise korraldusega

1

0

Määratud hinnavahega korraldus, mille tootluse arvutamiseks lisatakse võrdlustootlusele hinnavahe (kaks parameetrit: hinnavahe ja võrdlusalus)

1

potentsiaalselt piiramatu, kuna piiramine oleneb muu vara noteeringust

Tehinguhinna sobitamine (Strike match): ostukorraldustel minimaalne hind ja müügikorraldustel maksimaalne hind

1

potentsiaalselt piiramatu, kuid ajaliselt piiratud (oksjoni kestus)

Sündmuseni passiivne korraldus (Order-on-event): korraldus, mis on passiivne, kuni konkreetne sündmus selle käivitab (sarnane stopp-korraldusele, kuid erinevus on, et pärast käivitamist ei ole see tingimata alusvara liikumisega samas suunas: ostukorraldus võib käivituda sellal, kui finantsinstrumendi languse tõttu stopp-hind aktiveerub)

1

1 (kui käivitub)

„Avamisel“/„sulgemisel“: korraldus, mis on passiivne, kuni turu avamine või sulgemine selle käivitab.

1

1 (kui käivitub)

Broneeri või tühista/sisesta (Book-or-cancel/Post): korraldus, mis ei sobitu tellimusraamatusse kandmise ajal tellimusraamatu vastassuunaga

 

 

Broneeri või tühista/sisesta – lisa

1 (ja kui kustutatud/tühistatud: 2)

0

Broneeri või tühista/sisesta – kustuta

1 (ja kui kustutatud/tühistatud: 2)

0

Broneeri või tühista/sisesta – muuda

2

0

Ootel: tellimusraamatusse kantud korraldus, mis on valmis kindlaks korralduseks muutmiseks

2 (korralduse esitamine + kinnitus)

0

Tehingukorraldus (Deal order)

1

0

TOP, TOP+ tellimusraamatus esimeste seas või tagasilükatuna (+: kontrollida saadaolevat mahtu): korraldus, mis peab olema passiivne ja samas BBO, vastasel juhul lükatakse tagasi.

1

0

Tasakaaluhinnaga korraldus (Imbalance Order) (ava- või sulgemisoksjonil): korraldus, mis kehtib ainult oksjonitel ja mille eesmärk on (ülepakkumise ja katmata nõudluse) koguste tasakaalustamine ilma tasakaaluhinda mõjutamata.

1

potentsiaalselt piiramatu, kuid ajaliselt piiratud (oksjoni kestus)

Seotud korraldus: korraldus, mis vastab mitmele üksikkorraldusele, mis omakorda seonduvad erinevate finantsinstrumentidega. Kui mõne sellise korralduse alusel tehing tehakse, siis vähendatakse kohe ülejäänute mahtu proportsionaalselt. Seda tüüpi korraldusi kasutatakse tavapäraselt võlakirjaturul.

1

potentsiaalselt samaväärne sisestatud alusvara kogusega

Ulatuslik (sweep): annab osalejatele juurdepääsu integreeritud tellimusraamatutele.

1

0

Parima hinna „sweep“: järjest läbitakse kombineeritud tellimusraamatute hinnatasemed kuni piirihinnani

Järjestikune likviidsuse „sweep“: täitmine korralduse piirhinnani sisendraamatu alusel ja alles seejärel ülejäänud koguse teise raamatusse suunamine

Nimeline: korraldus, mis ei ole anonüümne

1

0

Määratletud tasemega: käivitub, kui viimane ostu- või müügihind jõuab teatud tasemeni

1

1 (kui käivitub)

Garanteeritud stopp: see garanteerib, et täitmine toimub stopp-hinnaga

1

1 (kui käivitub)

Kombineeritud korraldused nagu optsioonide strateegia, futuuride uuenemine jne)

1

potentsiaalselt piiramatu