9.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 34/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/218,

6. veebruar 2017,

liidu kalalaevastikuregistri kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ, (1) eriti selle artikli 24 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu kalalaevastikuregister on vajalik vahend ühise kalanduspoliitika eeskirjade rakendamiseks. Sellesse registrisse peaksid kuuluma kõik liidu kalalaevad.

(2)

Praegu on riiklikke laevastikuregistreid ja liidu laevastikuregistrit reguleerivad eeskirjad sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 26/2004 (2).

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 24 lõikele 1 peaksid liikmesriigid koguma teavet omandiõiguse, laeva ja püügivahendite omaduste ning nende lipu all sõitvate liidu kalalaevade tegevuse kohta ja esitama selle teabe komisjonile. Komisjon peaks pidama liidu kalalaevastikuregistrit, mis sisaldab liikmesriikidelt saadud teavet.

(4)

Liikmesriigid vastutavad riiklikus kalalaevastikuregistris sisalduva teabe täpsuse eest. Selleks peaksid liikmesriigid pidevalt jälgima sellise teabe kvaliteeti ning tagama, et seda korrapäraselt ajakohastatakse ja et komisjon saaks seda igal ajal konkreetsete päringute abil kontrollida.

(5)

Liikmesriikide pädevate asutuste poolt riiklikes kalalaevastikuregistrites sisalduvate isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse liidu eeskirju üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumise kohta, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ, (3) ning asjaomaseid riiklikke rakendusakte. Iga liikmesriigi peetavas registris jäädvustatud omadused ja pardatähised tuleks täpsustada vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2930/86 (4) ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 404/2011 (5).

(6)

Et jälgida laevade tegevust liikmesriikide vahel ning tagada selge seos liidu kalalaevastikuregistris sisalduva teabe ja muudest kalandustegevusega seotud teabesüsteemidest pärinevate andmete vahel, tuleks igale liidu kalalaevale omistada kordumatu tunnusnumber, mida ei või mitte mingil juhul omistada mõnele muule laevale ega muuta.

(7)

Käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks on asjakohane kehtestada uued vahendid ja menetlused, et lihtsustada edasist andmete haldamist liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel ning tagada sagedasem juurdepääs ajakohastatud andmetele.

(8)

Kalalaevastike püügivõimsuse ja nende tegevuse haldamiseks peaks liikmesriikidel olema liidu kalalaevastikuregistrile täielik juurdepääs ja üldsusel piiratud juurdepääs. Piiratud versioonist tuleks isikuandmed nende kaitsmiseks välja jätta, kuid samas peaks see versioon sisaldama kalalaeva tunnuseid, et parandada üldsuse juurdepääsu teabele ja teabe läbipaistvust.

(9)

Käesoleva määruse raames liidu institutsioonide ja organite poolt isikuandmete töötlemise suhtes ning liikmesriikide juurdepääsu suhtes liidu kalalaevastikuregistris olevale teabele kohaldatakse liidu õigust üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumise kohta, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001, (6) eelkõige seoses töötlemise konfidentsiaalsuse ja turvalisuse nõudega, isikuandmete edastamisega liikmesriikide riiklikest süsteemidest komisjonile, töötlemise seaduslikkusega ning andmesubjektide õigusega saada teavet ja pääseda juurde nende endi isikuandmetele ja neid andmeid parandada.

(10)

Iga elektroonilise andmevahetuse puhul tuleks kasutada komisjoni poolt välja töötatud uut andmevahetusvahendit.

(11)

Kuna määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 24 lõikes 2 on sätestatud, et liikmesriigid esitavad komisjonile teavet omandiõiguste, laevade ja nende lipu all sõitvate liidu kalalaevade püügivahendite omaduste kohta, tuleks need andmed lisada käesolevasse määrusesse.

(12)

Määrus (EÜ) nr 26/2004 tuleks tunnistada kehtetuks.

(13)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega oma riiklike registrite kohandamiseks käesolevas määruses sätestatud uutele andmenõuetele.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses:

a)

sätestatakse komisjoni kohustused seoses liidu kalalaevastikuregistri loomise ja pidamisega;

b)

sätestatakse liikmesriikide kohustused seoses nende riikliku kalalaevastikuregistri andmete kogumise ja valideerimisega ning kõnealuste andmete edastamisega komisjonile;

c)

määratakse kindlaks laeva omadusi ja tegevusi käsitlev miinimumteave, mis peab sisalduma riiklikus kalalaevastikuregistris.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „kalalaev“– määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 4 määratletud laev;

b)   „liidu kalalaev“– määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 5 määratletud kalalaev;

c)   „liidu kalalaevastik“– kõik liikmesriigi lipu all sõitvad ja liidus registreeritud liidu kalalaevad;

d)   „vesiviljeluslaev“– laev, mis on varustatud üksnes vesiviljelustoodete kogumiseks, transpordiks, käitlemiseks ja/või lossimiseks vajalike seadmetega;

e)   „sündmus“– laeva võtmine laevastikku või sealt väljaarvamine või mõne I lisas loetletud omaduse muutmine;

f)   „edastamine“– ühe või mitme sündmuse kohta teabe digitaalne edastamine liikmesriikide ja komisjoni vahel;

g)   „transpordikiht“– kalandusandmete vahetamise elektrooniline võrk, mille komisjon on kõikidele liikmesriikidele kättesaadavaks teinud, ja asutus, mille ta on määranud andmeid standarditud viisil vahetama;

h)   „loenduspäev“– kuupäev, mil liikmesriik teatab esimesest sündmusest komisjonile, nagu on kindlaks määratud II lisas;

i)   „hetkeseis“– loetelu sündmustest, mis on registreeritud liikmesriigi kalalaevastikuregistrisse kantud laevade kohta kindlaksmääratud ajavahemikul;

j)   „juriidiline omanik“– mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes on märgitud laeva registreerimisdokumentidesse, kuna tal on laeva juriidilise omaniku staatus;

k)   „käitaja“– nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (7) artikli 4 punktis 19 määratletud füüsiline või juriidiline isik;

l)   „ühtne laevastikuregistri number (CFR-number)“– liidu kalalaevastikku kuuluva laeva kordumatu registreerimisnumber, mis ei olene ühestki riikliku kalalaevastiku numbrist;

m)   „isikuandmed“– igasugune teave üheselt identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isiku kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti a määratlusele;

n)   „riiklik kalalaevastikuregister“– register, mida liikmesriik peab kõikide tema lipu all sõitvate kalalaevade kohta;

o)   „liidu kalalaevastikuregister“– register, mida peab komisjon ja mis sisaldab teavet kõikide liidu kalalaevade kohta.

Artikkel 3

Kohaldamisala

Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide liidu kalalaevade suhtes, välja arvatud vesiviljeluslaevad ja hariliku tuuni mõrrad.

Artikkel 4

Liidu kalalaevastikuregistri kasutamine

Liidu kalalaevastikuregistri andmeid kasutatakse ühise kalanduspoliitika eeskirjade kohaldamiseks.

Artikkel 5

Andmete kogumine riiklikus kalalaevastikuregistris

Iga liikmesriik kogub, valideerib ja registreerib riiklikus kalalaevastikuregistris viivitamata I lisas osutatud andmed.

Artikkel 6

Andmete esitamine

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile andmed iga riiklikus kalalaevastikuregistris kalalaevaga seotud sündmuse kohta hiljemalt selle tööpäeva lõpuks, mil sündmus on täielikult registreeritud.

2.   Kui asjakohaseks sündmuseks on varasemate andmete parandamine, edastatakse komisjonile kõik sündmused, mis puudutavad vastavat laeva alates loenduspäevast või laeva esimesest kandmisest riiklikusse kalalaevastikuregistrisse.

3.   Sündmuse andmed edastatakse komisjonile vastavalt artiklile 9.

4.   Komisjon kontrollib saadud andmete õigsust ja registreerib kõik sündmused liidu kalalaevastikuregistris, kui esitatud andmed vastavad artikli 9 nõuetele. Vastupidisel juhul lükatakse esitatud andmed tagasi. Sel juhul teatab komisjon oma tähelepanekutest liikmesriigile, kes teeb oma riiklikus kalalaevastikuregistris vajalikud muudatused hiljemalt kõnealuse riigi kolme tööpäeva jooksul alates kuupäevast, millal komisjonilt vastav teade saadi.

Artikkel 7

Hetkeseis

1.   Komisjon võib taotleda igal ajal iga liikmesriigi hetkeseisu.

2.   Hetkeseisu koostamine on täiesti automaatne.

3.   Andmed edastatakse komisjonile vastavalt artiklile 9.

4.   Komisjon kontrollib saadud hetkeseisu õigsust ja asendab kõik liidu kalalaevastikuregistris olevad laeva andmed, kui esitatud andmed vastavad artikli 9 nõuetele. Vastupidisel juhul lükatakse hetkeseis tagasi. Sel juhul teatab komisjon oma tähelepanekutest liikmesriigile, kes teeb oma riiklikus kalalaevastikuregistris vajalikud muudatused hiljemalt kõnealuse riigi viie tööpäeva jooksul alates kuupäevast, millal komisjonilt vastav teade saadi.

Artikkel 8

Ühtne laevastikuregistri number

1.   Liikmesriigid omistavad ühtse laevastikuregistri numbri (CFR-numbri) igale kalalaevale, mis liitub esmakordselt liidu kalalaevastikuga.

2.   Ühtset laevastikuregistri numbrit ei tohi muuta ajal, mil kalalaev kuulub liidu kalalaevastikku, isegi kui laev antakse üle teisele liikmesriigile.

3.   Ühtset laevastikuregistri numbrit ei tohi omistada teisele laevale. Kui kalalaev eksporditakse liidust välja ja seejärel reimporditakse liikmesriiki, siis omistatakse kalalaevale sama ühtne laevastikuregistri number.

4.   Ühtne laevastikuregistri number esitatakse kõikidel liikmesriigi ja komisjoni vahelistel kalalaevaga seotud andmete edastamistel.

Artikkel 9

Komisjoni ja liikmesriikide vahelise andmevahetuse standardid

1.   Komisjoni ja liikmesriikide vaheline andmevahetus toimub ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN/CEFACT) standardite alusel, mis on kättesaadavad Euroopa Komisjoni kalanduse veebisaidi põhiandmeregistri lehel.

2.   Kõik edastused toimuvad täielikult automaatselt ja viivitamata, kasutades transpordikihti.

3.   Liikmesriigid kasutavad teadete vahetamise tagamiseks Euroopa Komisjoni kalanduse veebisaidil kättesaadavat rakendusdokumenti „FLUX Vessel Implementation Document“.

4.   Standardite ja rakendusdokumendi muutmise otsustab komisjon kooskõlastatult liikmesriikidega.

Artikkel 10

Juurdepääs laeva andmetele

1.   Liikmesriikidel on juurdepääs liidu kalalaevastikuregistris sisalduvale teabele. Juurdepääsu võib anda komisjoni tagatud rakenduse kasutajaliidese või veebiteenuse kaudu.

2.   Üldsusel on juurdepääs liidu kalalaevastikuregistri piiratud versioonile, mis ei sisalda isikuandmeid.

Artikkel 11

Isikuandmed

Käesoleva määruse kohaselt kogutud andmeid, mis sisaldavad isikuandmeid, tuleb töödelda, hallata ja kasutada vastavalt direktiivile 95/46/EÜ ja määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 12

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 26/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.

(2)  Komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku registri kohta (ELT L 5, 9.1.2004, lk 25).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(4)  Nõukogu 22. septembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 2930/86 kalalaevade omaduste määratlemise kohta (EÜT L 274, 25.9.1986, lk 1).

(5)  Komisjoni 8. aprilli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(7)  Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).


I LISA

Andmete määratlus ja sissekande kirjeldus

Andmete nimetus

Määratlus ja märkused

Kohustuslik (C)/Kohustuslik, kui (CIF)/Vabatahtlik (O) (7)

Registreerimisriik

Liikmesriik, kus laev on registreeritud kalapüügiks määruse (EL) nr 1380/2013 kohaselt.

See peab alati olema andmeid esitav riik – kood (6).

C

CFR

Liidu kalalaeva kordumatu tunnusnumber.

Liikmesriigi kolmetäheline ISO-kood, millele järgneb tunnusmärgirida (üheksa märki). Kui reas on vähem kui üheksa märki, tuleb vasakule lisada vajalik arv nulle.

C

UVI

Määruse (EL) nr 404/2011 kohane kordumatu laevatunnus (IMO number).

CIF

Sündmus

Teatatud sündmuse liiki tähistav kood (6).

C

Sündmuse kuupäev (1)

Kuupäev, mil sündmus toimus.

C

Registreerimisnumber

Liikmesriigi antud registreerimisnumber.

O

Pardatähis

Vastavalt määrusele (EL) nr 404/2011.

CIF

Laeva nimi

Riiklikus registris registreeritud kalalaeva nimi.

C

Registreerimiskoht

Laeva registreerimise kohta (peamiselt sadam) tähistav kood (6).

CIF

IRCS

Rahvusvaheline raadiokutsung.

CIF

IRCSi käsitlev märge

Laeva pardal on rahvusvaheline raadio – kood (6).

C

Luba käsitlev märge

Laeval on määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 6 ja määruse (EL) nr 404/2011 artikli 3 kohane kalalaevatunnistus – kood (6).

CIF

VMSi käsitlev märge

Laevaseiresüsteem (VMS-süsteem) – kood (6).

Laeval on määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 9 ja määruse (EL) nr 404/2011 artiklite 18–28 kohane laevaseire satelliitsüsteem.

CIF

ERSi käsitlev märge

Laeval on määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 15 ning määruse (EL) nr 404/2011 artikli 29 ja sellele järgnevate artiklite kohane elektrooniline aruandluse (püügipäeviku) süsteem – kood (6).

CIF

AISi käsitlev märge

Laeval on määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 10 kohane automaatne identifitseerimissüsteem – kood (6).

CIF

MMSI

Liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood.

O

Laeva tüüp

Kooskõlas rahvusvahelise kalalaevade statistilise standardklassifikatsiooniga (ISSCFV) – kood (6).

CIF

Peamised püügivahendid (2)

Kooskõlas rahvusvahelise püügivahendite statistilise standardklassifikatsiooniga (ISSCFCG) – kood (6).

C

Lisapüügivahendid (3)

Kooskõlas rahvusvahelise püügivahendite statistilise standardklassifikatsiooniga (ISSCFCG) – kood (6).

C

LOA

Kogupikkus meetrites vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2930/86.

CIF

LBP

Loodsirgete vaheline pikkus meetrites vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2930/86.

CIF

Mahutavus (GT)

Kogumahutavus (GT) vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2930/86.

CIF

Muu mahutavus

Tonnides Oslo konventsiooni kohaselt või liikmesriigi kehtestatava määratluse kohaselt.

CIF

GTs

Ohutusega seotud põhjustel lubatav mahutavuse (GT) suurenemine (varasemate perioodide andmed).

CIF

Peamasina võimsus

Kilovattides vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2930/86.

C

Abimasina võimsus

Kilovattides. Hõlmab kogu võimsust, mis ei kuulu punkti „Peamasina võimsus“ alla.

C

Kerematerjal

Laevakere materjal – kood (6).

C

Kasutuselevõtu kuupäev

Vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2930/86.

C

Laevastikuosa (segment)

Kood (6).

C

Impordi-/ekspordiriik

Kood (6).

CIF

Ekspordi liik

Kood (6).

CIF

Riigiabi

Kood (6).

CIF

Ehitamise kuupäev

Kuupäev, mil ehitamist alustati.

CIF

Kontaktisiku/juriidilise omaniku kohta (4)

Nimi

Füüsiline isik: perekonnanimi, eesnimi.

Juriidiline isik: nimi.

CIF

 

Juriidilist isikut käsitlev märge

„Y“ (jah) juriidilise isiku kohta, „N“ (ei) füüsilise isiku kohta – kood (6).

O

 

Tänav (5)

Tänava nimi ja maja number

CIF

 

Postkast (5)

Postkastinumber

O

 

Linn (5)

Linna nimi

O

 

Sihtnumber (5)

Sihtnumber

O

 

Riik (5)

Riik – kood (6)

O

 

Telefoninumber

Rahvusvaheline telefoninumber

O

 

Faksinumber

Rahvusvaheline faksinumber

O

 

E-posti aadress

E-posti aadress

O

 

Kodakondsus

Kontaktisiku kodakondsus – kood (6)

O

 

Ettevõtja IMO tunnuskood

Ettevõtja ja registreeritud juriidilise omaniku kordumatu IMO tunnusnumber

O

Kontaktisiku/ettevõtja kohta (4)

Nimi

Füüsiline isik: perekonnanimi, eesnimi.

Juriidiline isik: nimi.

CIF

 

Juriidilist isikut käsitlev märge

„Y“ (jah) juriidilise isiku kohta, „N“ (ei) füüsilise isiku kohta – kood (6).

O

 

Tänav (5)

Tänava nimi ja maja number

CIF

 

Postkast (5)

Postkastinumber

O

 

Linn (5)

Linna nimi

O

 

Sihtnumber (5)

Sihtnumber

O

 

Riik (5)

Riik – kood (6)

O

 

Telefoninumber

Rahvusvaheline telefoninumber

O

 

Faksinumber

Rahvusvaheline faksinumber

O

 

E-posti aadress

E-posti aadress

O

 

Kodakondsus

Kontaktisiku kodakondsus – kood (6)

O

 

Ettevõtja IMO tunnuskood

Ettevõtja ja registreeritud juriidilise omaniku kordumatu IMO tunnusnumber

O


(1)  Laevade loenduse puhul on see liikmesriigis toimuva loenduse kuupäev (II lisa). Muud laadi sündmuste puhul tuleb teatada sündmuse registreerimise ametliku dokumendi kuupäev.

(2)  Laeval kõige sagedamini kasutatavaks loetavad püügivahendid teatava aasta püügiperioodil või püügihooajal.

(3)  Deklareerida võib kuni viis püügivahendit.

(4)  Deklareerida võib kuni viis kontaktisikut.

(5)  Aadress, mis sisaldab tänava nime, postkastinumbrit, linna, sihtnumbrit ja riiki, peab olema piisavalt selge, et laevastiku kontaktisikuga oleks võimalik ühendust võtta.

(6)  Koodid (või asjakohased viited) on esitatud Euroopa Komisjoni kalanduse veebisaidi põhiandmeregistri lehel: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm

(7)  Üksikasjalikud eeskirjad on esitatud Euroopa Komisjoni kalanduse veebisaidi põhiandmeregistri lehel: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm


II LISA

Laevade loenduse kuupäev riikide kaupa

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989

NLD

1.9.1989

DEU, ESP

1.1.1990

IRL

1.10.1990

ITA

1.1.1991

GRC

1.7.1991

SWE, FIN

1.1.1995

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004

BGR, ROM

1.1.2007

HRV

1.7.2013

Pärast 1. juulit 2013 ühinenud liikmesriigid

Ühinemise kuupäev

FRA – Mayotte

Kõik kuupäevad alates 1.1.2014 (1)


(1)  Vastavalt nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1385/2013, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 1069/2009, (EL) nr 1379/2013 ja (EL) nr 1380/2013 seoses Mayotte'i staatuse muutumisega Euroopa Liidu suhtes (ELT L 354, 28.12.2013, lk 86).