9.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 34/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/214,

30. november 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 98/2013 seoses alumiiniumipulbri kandmisega II lisas esitatud lõhkeainete lähteainete loetellu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrust (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 98/2013 II lisas loetletakse lõhkeainete lähteained, mille suhtes kohaldatakse ühtlustatud eeskirju, mis käsitlevad nende kättesaadavust üldsusele ning millega tagatakse asjakohane teatamine nende tarneahelas aset leidvatest kahtlustäratavatest tehingutest, kaotsiminekutest ja vargustest.

(2)

II lisas loetletud ained on üldsusele kättesaadavad, kuid nende suhtes kehtib teatamiskohustus, mis hõlmab nii kogu tarneahela professionaalseid kasutajaid kui ka üldsuse hulka kuuluvaid isikuid.

(3)

Liikmesriigid on tõestanud, et alumiiniumipulbrit on Euroopas kasutatud ja soetatud isevalmistatavate lõhkeainete valmistamiseks.

(4)

Alumiiniumipulbri turustamine ja kasutamine ei ole praegu liidu tasandil ühtlustatud. Sellegipoolest vähemalt üks liikmesriik juba piirab selle kättesaadavust üldsuse hulka kuuluvatele isikutele, ning Maailma Tolliorganisatsioon jälgib selle üleilmseid saadetisi, et tuvastada ebaseadusliku kauplemise juhtumeid, mille eesmärk on toota isevalmistatud lõhkeainete lähteaineid.

(5)

Arengud alumiiniumipulbri väärkasutamisel ei põhjenda kõnealuse ainega seotud ohutaset või kauplemismahtu arvestades praegu üldsuse hulka kuuluvatele isikutele juurdepääsu piiramist.

(6)

Tugevamad kontrollmeetmed on vajalikud selleks, et riiklikel ametiasutustel oleks võimalik ennetada ja tuvastada kõnealuste ainete võimalikku ebaseaduslikku kasutamist lõhkeainete lähteainena, ning seda on võimalik saavutada määrusega (EL) nr 98/2013 loodud teatamismehhanismi abil.

(7)

Alumiiniumipulbri kättesaadavusest tuleneva ohu valguses, ning arvestades, et teatamiskohustus ei mõjuta märkimisväärselt majandustegevuses osalejaid või tarbijaid, on põhjendatud ja proportsionaalne kanda kõnealune aine määruse (EL) nr 98/2013 II lisasse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 98/2013 II lisa tabelit muudetakse järgmiselt:

a)

teise veeru päis asendatakse järgmisega:

„Kombineeritud nomenklatuuri (CN) kood (1)“;

b)

lisatakse järgmine aine:

„Alumiinium, pulbrid

(CAS RN 7429-90–5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 39, 9.2.2013, lk 1.

(2)  Osakeste suurusega vähem kui 200 μm.

(3)  Ainena või seguna, mis sisaldab 70 % või rohkem (massist) alumiiniumi ja/või magneesiumi.“