3.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/185,

2. veebruar 2017,

millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 teatavate sätete kohaldamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, (1) eriti selle artikli 9 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (2) eriti selle artikli 16 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrustega (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 on ette nähtud olulised muudatused nendes eeskirjades ja menetlustes, mida toidukäitlejad ja liikmesriikide pädevad asutused peavad järgima. Kuna mitme kõnealuse eeskirja ja menetluse viivitamatu kohaldamine oleks teatavatel juhtudel tekitanud praktilist laadi probleeme, oli vaja võtta vastu üleminekumeetmed.

(2)

Komisjoni 28. juulil 2009. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud aruandes Euroopa Parlamendi ja nõukogu hügieenimääruste (EÜ) nr 852/2004, (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 rakendamisel omandatud kogemuste kohta (3) (edaspidi „aruanne“) esitati faktipõhine ülevaade kõnealuste määruste rakendamisel 2006., 2007. ja 2008. aastal kõigi osaliste poolt saadud kogemustest, sealhulgas esinenud probleemidest.

(3)

Aruanne sisaldab komisjoni määruses (EÜ) nr 2076/2005 (4) sätestatud üleminekumeetmetega seotud kogemusi käsitlevat tagasisidet. Aruandes osutatakse ka probleemidele seoses teatavate toiduainete väikeste koguste kohalike tarnetega ning märgitakse, et on vaja täiendavaid selgitusi imporditingimuste kohta, kui liidu tasandil ühtlustatud eeskirjade puudumisel kohaldatakse siseriiklikke impordieeskirju, ning et imporditud toiduainetest, mis sisaldavad nii taimseid tooteid kui ka töödeldud loomseid tooteid (liittooted), põhjustatud kriisid on kinnitanud vajadust selliseid tooteid põhjalikumalt kontrollida.

(4)

Komisjoni määrusega (EL) nr 1079/2013 (5) nähti ette üleminekumeetmed, mille kohaselt kehtib kuni 31. detsembrini 2016 üleminekuperiood, et võimaldada sujuv üleminek uute eeskirjade ja menetluste täielikule rakendamisele. Üleminekuperioodi kestuse määramisel võeti arvesse hügieeninõudeid reguleeriva raamistiku läbivaatamine, mis on sätestatud määrustes (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004.

(5)

Lähtuvalt komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi inspektorite tehtud hiljutiste auditite käigus liikmesriikide pädevatelt asutustelt ja asjaomastelt liidu toidukäitlussektoritelt kogutud teabest on samuti vaja jätkata teatavate määruses (EL) nr 1079/2013 sätestatud üleminekumeetmete kohaldamist seni, kuni võetakse kasutusele selle määruse põhjendustes osutatud alalised nõuded.

(6)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 kohaldamisalasse ei kuulu põllumajandusettevõttes tapetud lindudelt ja jäneselistelt saadud liha väikestes kogustes tarnimine käitlejalt otse lõpptarbijale või kohalikesse jaekaubandusettevõtetesse, kes tarnivad sellist liha värskelt otse lõpptarbijale. Kõnealuse sätte piiramine, nii et see kehtiks üksnes värske liha kohta, oleks väiketootjatele lisakoormus. Määrusega (EL) nr 1079/2013 ongi teatavatel tingimustel ette nähtud erand määruse (EÜ) nr 853/2004 kohaldamisest selliste toodete otsetarne puhul, mis ei piirdu üksnes värske lihaga. See erand tuleks käesolevas määruses sätestatava täiendava üleminekuperioodi jooksul säilitada seni, kuni kaalutakse alalise erandi tegemise võimalust.

(7)

Määrustega (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 on kehtestatud loomsete toodete ja liittoodete liitu importimise teatavad eeskirjad. Määruses (EL) nr 1079/2013 on sätestatud üleminekumeetmed, millega nähakse ette erandid mõnedest sellistest eeskirjadest teatavate liittoodete puhul, mille kohta ei ole veel sätestatud rahvatervisealaseid nõudeid, mis käsitlevad nende toodete importi liitu, näiteks liittoodete puhul, välja arvatud komisjoni määruse (EL) nr 28/2012 (6) artikli 3 lõigetes 1 ja 3 osutatud liittooted.

(8)

Praegu on seadusandliku tavamenetluse kaudu vastuvõtmisele lähedal komisjoni ettepanek määruse kohta, mis käsitleb toidutarneahela ametlikke kontrolle. Kui kõnealune määrus on vastu võetud ja kohaldatav, nähakse sellega ette õiguslik alus imporditavate liittoodete kontrolli puhul riskipõhise lähenemisviisi rakendamiseks. Erandite kohaldamine tuleks ette näha täiendava nelja-aastase üleminekuperioodi jooksul, kuni hakatakse kohaldama uut määrust.

(9)

Määrustega (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 on lubatud importida loomseid toiduaineid ettevõtetest, mis käitlevad loomseid saaduseid, mille kohta ei ole kehtestatud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisas erinõudeid, kui ei ole koostatud ühtlustatud loetelu asjaomase loa saanud ELi mittekuuluvatest riikidest ega ole kehtestatud ühtset impordisertifikaadi näidist. Liikmesriikide ja kolmandate riikide sidusrühmade ja pädevate asutustega konsulteerimiseks on vaja lisaaega, võttes arvesse kõnealuse loetelu koostamise ja ühtse impordisertifikaadi näidise kehtestamise võimalikku mõju selliste toiduainete impordile.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega nähakse ette määruste (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 teatavate sätete kohaldamise üleminekumeetmed, mille kohaselt sätestatakse üleminekuperioodiks ajavahemik 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2020.

Artikkel 2

Väikestes kogustes kodulinnuliha ja jäneseliste liha otsetarnet käsitlev erand

Erandina määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 1 lõike 3 punktist d ei kohaldata kõnealuse määruse sätteid põllumajandusettevõttes tapetud kodulindudelt ja jäneselistelt saadud liha väikestes kogustes tarnimise suhtes käitlejalt otse lõpptarbijale või kohalikesse jaemüügiettevõtetesse, kes tarnivad seda otse lõpptarbijale.

Artikkel 3

Loomsete toodete ja nii taimseid kui ka töödeldud loomseid tooteid sisaldavate toiduainete impordiga seotud rahvatervisealaseid nõudeid käsitlev erand

1.   Määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 6 lõiget 1 ei kohaldata selliste loomsete toodete impordi puhul, mille suhtes ei ole sätestatud ühtlustatud rahvatervisealaseid impordinõudeid.

Kõnealuste toodete import peab vastama importiva liikmesriigi rahvatervisealastele impordinõuetele.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 6 lõikest 4 vabastatakse kõnealuse artikli lõikes 4 osutatud nõuete järgimise kohustusest toidukäitlejad, kes impordivad toiduaineid, mis sisaldavad nii taimseid kui ka töödeldud loomseid tooteid, välja arvatud määruse (EL) nr 28/2012 artikli 3 lõigetes 1 ja 3 osutatud tooted.

Nende toodete import peab vastama importiva liikmesriigi rahvatervisealastele impordinõuetele.

Artikkel 4

Loomsete toodete impordiga seotud rahvatervisealaseid menetlusi käsitlev erand

Määruse (EÜ) nr 854/2004 III peatükki ei kohaldata selliste loomsete toodete impordi puhul, mille suhtes ei ole sätestatud ühtlustatud rahvatervisealaseid impordinõudeid.

Kõnealuste toodete import peab vastama importiva liikmesriigi rahvatervisealastele impordinõuetele.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(3)  KOM(2009) 403 (lõplik).

(4)  Komisjoni 5. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2076/2005, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 83).

(5)  Komisjoni 31. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1079/2013, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 kohaldamiseks (ELT L 292, 1.11.2013, lk 10).

(6)  Komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta määrus (EL) nr 28/2012, millega kehtestatakse sertifitseerimisnõuded teatavate liittoodete importimiseks liitu ja transiidiks läbi liidu ning muudetakse otsust 2007/275/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1162/2009 (ELT L 12, 14.1.2012, lk 1).