2.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/56


Euroopa Keskpanga 4. aprilli 2017. aasta suunise (EL) 2017/697 (riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2017/9)) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 101, 13. aprill 2017 )

Leheküljel 157 põhjenduses 7

asendatakse

„(7)

Valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõikes 1 sätestatud riskide kontsentreerumise piirmäärade suhtes erandi tegemisel tuleks ühetaoliselt kohaldada nii oluliste asutuste kui vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute osas, et tagada osalevate liikmesriikide krediidiasutustele võrdsed võimalused, piirata konkreetsetest riskipositsioonidest tulenevat kontsentratsiooniriski ning tagada ühetaoliste miinimumstandardite kohaldamine ühtse järelevalvemehhanismi raames määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavuse hindamisel. Eelkõige tuleks piirata määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõigetes 1, 3 ja 6 määratletud pandikirjadest tulenevat kontsentratsiooniriski ning liikmesriikide piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsustega seotud või nende poolt tagatud riskipositsioone, kui asjaomastele nõuetele määratakse 20-protsendiline riskikaal vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 2. peatükile. Kontsernisiseste riskipositsioonide osas, sealhulgas mis tahes osaluste puhul, tuleb tagada, et otsus asjaomaste riskipositsioonide osas erandi tegemiseks riskide kontsentreerumise piirmääradest põhineks põhjalikul hinnangul vastavalt määruse (EL) nr 2016/445 (EKP/2016/4) I lisa sätetele. Hinnangu andmisel selle kohta, kas piirkondliku või keskse krediidiasutusega, mille võrgustikku krediidiasutus kuulub vastavalt õigusaktide või põhikirja sätetele ning mis vastavalt neile sätetele vastutavad võrgusiseste kliiringtehingute sooritamise eest, seotud riskipositsioon, sealhulgas mis tahes osalus, vastab määruse (EL) 2016/445 (EKP/2016/4) II lisas sätestatud riskide kontsentreerumise piirmäärast vabastamise tingimustele, tuleks kohaldada ühtseid kriteeriume. Seejuures tuleks tagada, et võrgustikku kuuluvate olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi ja investeerimisühinguid koheldakse ühetaoliselt. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõikes 2 sätestatud valikuvõimaluse kasutamine vastavalt käesolevale suunisele peaks olema lubatud vaid juhul, kui asjaomane liikmesriik ei ole kasutanud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 493 lõikes 3 sätestatud valikuvõimalust.“

järgmisega:

„(7)

Valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõikes 1 sätestatud riskide kontsentreerumise piirmäärade suhtes erandi tegemisel tuleks ühetaoliselt kohaldada nii oluliste kui vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes, et tagada osalevate liikmesriikide krediidiasutustele võrdsed võimalused, piirata konkreetsetest riskipositsioonidest tulenevat kontsentratsiooniriski ning tagada ühetaoliste miinimumstandardite kohaldamine ühtse järelevalvemehhanismi raames määruse artikli 400 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavuse hindamisel. Eelkõige tuleks piirata määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõigetes 1, 3 ja 6 määratletud pandikirjadest tulenevat kontsentratsiooniriski ning liikmesriikide piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsustega seotud või nende poolt tagatud riskipositsioone juhul, kui asjaomastele nõuetele määratakse 20-protsendiline riskikaal vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa II jaotise 2. peatükile. Käesoleva suunise lisa arvesse võttes tuleb hinnata, kas ühtsete kriteeriumide kohaldamine vastab käesoleva suunise lisas sätestatud riskide kontsentreerumise piirmäärast vabastamise tingimustele riskide osas, mis hõlmavad osalused piirkondlikus või keskses krediidiasutuses, mille võrgustikku krediidiasutus kuulub vastavalt õigusaktide või põhikirja sätetele ning mis vastavalt neile sätetele vastutab võrgusiseste kliiringtehingute sooritamise eest. Seejuures tuleks tagada, et võrgustikku kuuluvaid olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi ja investeerimisühinguid koheldakse ühetaoliselt. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 400 lõikes 2 sätestatud valikuvõimaluse kasutamine vastavalt käesolevale suunisele peaks olema lubatud vaid juhul, kui asjaomane liikmesriik ei ole kasutanud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 493 lõikes 3 sätestatud valikuvõimalust.“