25.9.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/9


Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/2455 (millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 348, 29. detsember 2017 )

Leheküljel 13 artikli 2 punktis 10

asendatakse

„10)

„2)

artiklis 33 osutatud kaubatarned, välja arvatud juhul, kui maksukohustuslane kasutab XII jaotise 6. peatüki 3. jaos sätestatud erikorda;“.“

järgmisega:

„10)

„2)

artikli 33 punktis a osutatud kaubatarned, välja arvatud juhul, kui maksukohustuslane kasutab XII jaotise 6. peatüki 3. jaos sätestatud erikorda;“.“