27.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/65


KOMISJONI SOOVITUS (EL) 2017/1140,

23. juuni 2017,

isikuandmete kohta, mida võib vahetada varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS) kaudu, mis on loodud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 1082/2013/EL, et koordineerida kontaktide jälgimise meetmeid seoses tõsiste piiriüleste terviseohtudega

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 4197 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 2119/98/EÜ (1) on komisjoni ja liikmesriikide pädevate tervishoiuasutuste vahelise püsiva teabevõrgustikuna loodud varajase hoiatamise ja reageerimise süsteem (edaspidi „EWRS“) teatavatesse kategooriatesse kuuluvate nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks. EWRSi tegevust reguleeriv kord on sätestatud komisjoni otsuses 2000/57/EÜ (2).

(2)

Otsus nr 2119/98/EÜ tunnistati kehtetuks ja asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1082/2013/EL (3). Uue otsusega kehtestati EWRS uuesti. Samuti laiendati sellega püsiva teabevõrgustiku kasutusala, et hõlmata muud liiki bioloogilisi ohte ja muid tõsiste piiriüleste terviseohtude kategooriaid, sealhulgas keemilist, keskkonnaalast või teadmata päritolu ohud. Lisaks on selles sätestatud eeskirjad, milles käsitletakse epidemioloogilist järelevalvet, seiret ja tõsistest piiriülestest terviseohtudest varajast hoiatamist ning kõnealuste ohtude tõrjumist.

(3)

Otsus nr 2000/57/EÜ tunnistati kehtetuks ja asendati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2017/253 (4).

(4)

Otsuse nr 1082/2013/EL artikli 9 lõike 3 punkti i kohaselt peaks varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi kaudu edastatav hoiatusteade tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta sisaldama nii nakatunud kui ka potentsiaalselt ohustatud isikute identifitseerimiseks vajalikke andmeid (edaspidi „kontaktide jälgimise andmed“). Kooskõlas kõnealuse otsuse artikli 16 lõike 9 punktiga b ja eesmärgiga tagada selliste hoiatusteadete tõhus ja ühetaoline kohaldamine, on asjakohane soovitada näidisloendit isikuandmetest, mida võib edastada pädevatele asutustele varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi kaudu.

(5)

Isikuandmete edastamine varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi kaudu peaks toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (5) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 (6) nõuetele. Kui direktiiviga 95/46/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 45/2001 on reeglina välistatud isikuandmete erikategooriate (sealhulgas isiklike terviseandmete) töötlemine, on selline töötlemine siiski lubatud juhul, kui see on vajalik, et kaitsta andmesubjekti elulisi huve vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõike 2 punktile c ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 lõike 2 punktile c, samuti olulise avaliku huvi korral, kui tagatakse asjakohased kaitsemeetmed, nagu on kehtestatud liidu või liikmesriigi õiguses ning kooskõlas vastavalt kõnealuste õigusaktide artikli 8 lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4.

(6)

EWRSi kaudu võib vahetada üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud eespool nimetatud põhjustel, nagu on kindlaks tehtud igal üksikjuhul eraldi, ning käesolev soovitus ei anna luba vahetada selles käsitletavate isikuandmete kõiki liike.

(7)

Euroopa andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikele 2 ning ta on esitanud oma arvamuse 24. augustil 2015. aastal (C 2015-0629),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.

Näidisloend isikuandmetest, mida võib vahetada kontaktide jälgimise meetmete koordineerimiseks, on esitatud käesoleva soovituse lisas.

2.

Käesolev soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. juuni 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsus nr 2119/98/EÜ, millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik (EÜT L 268, 3.10.1998, lk 1).

(2)  Komisjoni 22. detsembri 1999. aasta otsus 2000/57/EÜ varajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi kohta nakkushaiguste profülaktikaks ja tõrjeks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 2119/98/EÜ (EÜT L 21, 26.1.2000, lk 32).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsus nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

(4)  Komisjoni 13. veebruari 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/253, milles sätestatakse hoiatusteadete saatmise kord osana varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemist, mis on loodud seoses tõsiste piiriüleste terviseohtudega ning teabevahetuseks, konsulteerimiseks ja kõnealustele ohtudele reageerimise koordineerimiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 1082/2013/EL (ELT L 37, 14.2.2017, lk 23).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).


LISA

Näidisloend isikuandmetest, mida võib vahetada, et koordineerida kontaktide jälgimise meetmeid

1.   ISIKUANDMED:

ees- ja perekonnanimi;

kodakondsus, sünnikuupäev, sugu;

elukohariik;

isikut tõendava dokumendi tüüp, number ja väljaandnud asutus;

kehtiv kodune aadress (tänav, maja, linn, riik, sihtnumber);

telefoninumbrid (mobiil-, kodu-, töötelefon);

e-post (isiklik, tööalane).

2.   REISIANDMED:

sõiduteave (nt lennu number, lennu kuupäev ja kestus, laeva nimi, auto registreerimismärk);

istekoha number (numbrid);

kajuti number (numbrid).

3.   KONTAKTIDE ANDMED:

külastatud isikute nimed / majutuskohad;

kuupäevad ja majutuskohtade aadressid (tänav, maja, linn, riik, sihtnumber);

telefoninumbrid (mobiil-, kodu-, töötelefon);

e-post (isiklik, tööalane).

4.   SAATVATE ISIKUTE ANDMED:

ees- ja perekonnanimi;

kodakondsus;

elukohariik;

isikut tõendava dokumendi tüüp, number ja väljaandnud asutus;

kehtiv kodune aadress (tänav, maja, linn, riik, sihtnumber);

telefoninumbrid (mobiil-, kodu-, töötelefon);

e-post (isiklik, tööalane).

5.   HÄDAJUHTUMI KORRAL KONTAKTISIKU ANDMED:

kontaktisiku nimi;

aadress (tänav, maja, linn, riik, sihtnumber);

telefoninumbrid (mobiil-, kodu-, töötelefon);

e-post (isiklik, tööalane).