22.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/24


KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/2172,

20. november 2017,

millega muudetakse otsust 2010/670/EL seoses esimese konkursivooru väljamaksmata tulude kasutuselevõtuga

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 7656 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eelkõige selle artikli 10a lõiget 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikega 8 on ette nähtud mehhanism, mille abil rahastatakse kaubanduslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine (edaspidi „süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektid“), ning uuenduslikke taastuvenergiatehnoloogia näidisprojekte (edaspidi „taastuvenergia näidisprojektid“), kasutades selleks 300 miljonit ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) saastekvooti, mis on uute osalejate jaoks reserveeritud, kuid eraldamata.

(2)

Komisjon sätestas oma otsuses 2010/670/EL (2) eeskirjad ja kriteeriumid selliste projektide valimiseks ja rakendamiseks ning aluspõhimõtted saastekvootide konverteerimiseks rahalisteks vahenditeks ja tulude haldamiseks.

(3)

2014. aasta keskpaigaks oli esimese ja teise konkursivooru tulemusena eraldatud vahendeid 39 taastuvenergia näidisprojekti ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojekti elluviimiseks 20 ELi liikmesriigis. Siiski selgus, et ebasoodsa majanduskeskkonna tõttu kogu maailmas ja ELis ei olnud esimese konkursivooru tulemusena rahastatud 20 projektist mõne puhul võimalik hankida piisavat omakapitali või kaasata täiendavaid rahastajaid. Seepärast oli otsuse 2010/670/EL artikli 9 kohane lõplik rahastamisotsus 2016. aasta 31. detsembriks tehtud 14 projekti puhul ning esimese konkursivoori tulemusena välja valitud projektidele eraldatud vahenditest on kasutamata vähemalt 436 miljonit eurot.

(4)

Eraldamata vahendeid tuleks kasutada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõikes 8 kindlaks määratud projektide otserahastamiseks. Lisaks, pidades silmas eriti uuenduslike taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektide ja süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektide eriolukorda, tuleks osa vahenditest eraldada toetustena.

(5)

Et suurendada investeeringuid nendesse ELi energiasektori eriti uuenduslikesse projektidesse, mida komisjoni teatise „Puhta energia alase innovatsiooni kiirendamine“ (3) kohaselt peetakse prioriteediks, tuleks esimese konkursivooru väljamaksmata tulud viivitamata ja esmajärjekorras uuesti kasutusele võtta, kasutades selleks programmi „Horisont 2020“ (4) energia näidisprojektide InnovFini rahastut. Eraldatavate toetustega täiendataks praegust ja tulevast finantstuge, näiteks programmi „Horisont 2020“ alusel antavat toetust.

(6)

Transpordisektoris kõnealustesse uuenduslikesse projektidesse tehtavate investeeringute suurendamiseks tuleks vahendeid eraldada üksnes projektidele, millega edendatakse taastuvenergia uuenduslikku, korratavat ja vajalikus mastaabis rakendamiseks sobivat kasutamist Euroopa ühendamise rahastu (5) transpordisektori võlainstrumenti kasutades.

(7)

Asjakohasest finantsinstrumendist võib taotleda toetust esimese või teise konkursivooru tulemusena rahastamiseks välja valitud projektidele, mille puhul on tehtud lõplikud investeerimisotsused ja mida juba rakendatakse.

(8)

Et suurendada üldsuse teadlikkust asjakohastest finantsinstrumentidest, jätkavad komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp korrapäraselt teemakohaste tehniliste seminaride korraldamist liikmesriikide ning projektide rahastajate jaoks.

(9)

Komisjon teatab kliimamuutuste komiteele piisavalt aegsasti asjaomaste delegeerimislepingute sõlmimisest komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel, eelkõige seoses asjaomaste rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide, asjakohaste finantsinstrumentide rakendamise (eriti projekti tunnuste väljatöötamise), projektitaotluste hindamise ning uuesti kasutusele võetud tulude kasutamisega, ning võtab asjakohaselt arvesse liikmesriikide seisukohti.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/670/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 2 lisatakse lõige 4:

„4.   Kõiki esimese konkursivooru väljamaksmata tulusid saab kasutada esimeste omataoliste uuenduslike, korratavate ja vajalikus mastaabis demonstreerimiseks valmis süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojektide ning taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektide toetamiseks; selleks kasutatakse Euroopa Investeerimispanga grupi hallatavaid asjakohaseid finantsinstrumente ning eelkõige InnovFini energia näidisprojektide rahastut ja Euroopa ühendamise rahastu transpordisektori võlainstrumenti.

Selliste tulude kasutamise suhtes ei kohaldata eelmist lõiget, artikleid 6 ja 8, artikli 11 lõikeid 1–5, artikli 11 lõike 6 esimest lõiku ning artiklit 13.

Komisjon teatab kliimamuutuste komiteele piisavalt aegsasti asjaomaste delegeerimislepingute sõlmimisest komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga vahel, eelkõige seoses asjaomaste rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide, asjakohaste finantsinstrumentide rakendamise (eriti projekti tunnuste väljatöötamise), projektitaotluste hindamise ning uuesti kasutusele võetud tulude kasutamisega, ning võtab asjakohaselt arvesse liikmesriikide seisukohti.“

2)

Artiklisse 14 lisatakse järgmine lõik:

„Komisjon esitab kliimamuutuste komiteele korrapäraselt aruandeid artikli 2 lõikes 4 osutatud tulude kasutamise kohta, sealhulgas eelteavet projektide kavandatava toetamise kohta ja vahendite selle osa kohta, mis eraldatakse toetustena ning projektide geograafilise jaotuse, mastaabi ja tehnoloogilise katvuse kohta, samuti järelteavet projektide elluviimise edenemise, CO2-heite vältimise, finantsvõimenduse, teadlikkuse suurendamise ja saadud kogemuste kohta, kui see on asjakohane.“

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. november 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2010. aasta otsus 2010/670/EL, millega nähakse ette kriteeriumid ja meetmed, et rahastada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ tööstuslikke näidisprojekte, mille eesmärk on süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline säilitamine, ning näidisprojekte, mis tutvustavad taastuvenergiaga seotud innovatiivseid tehnoloogialahendusi (ELT L 290, 6.11.2010, lk 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Nõukogu 3. detsembri 2013. aasta otsus 2013/743/EL, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020“ rakendamise eriprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 2006/973/EÜ, 2006/974/EÜ ja 2006/975/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 965).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129).