27.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2017/1937,

11. juuli 2017,

transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91 ja artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

12. juunil 2008 ja 9. oktoobril 2009 volitas nõukogu komisjoni alustama Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Albaania Vabariigiga, Bosnia ja Hertsegoviinaga, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga, Kosovoga, (*1) Montenegroga ja Serbia Vabariigiga („Kagu-Euroopa osalisriigid“) transpordiühenduse asutamise lepingu üle.

(2)

Läbirääkimised viidi edukalt lõpule kõigi osaliste poolt transpordiühenduse asutamise lepingu („transpordiühenduse leping“) ratifitseerimisega.

(3)

Transpordiühenduse lepinguga edendatakse transporti liidu ja Kagu-Euroopa osalisriikide vahel liidu õigustiku normidest lähtuvalt.

(4)

Transpordiühenduse lepingu allkirjastamine ei mõjuta liikmesriikide seisukohti Kosovo staatuse suhtes, selle otsustavad liikmesriigid kooskõlas oma riiklike tavade ja rahvusvahelise õigusega. Ükski käesoleva otsuse ega transpordiühenduse lepingu, sealhulgas selle lisade ja protokollide tingimus, sõnastus ega määratlus ei tähenda seda, et liit tunnustab Kosovot iseseisva riigina, ega ka seda, et üksikud liikmesriigid Kosovot sellisena tunnustavad, kui nad ei ole seda teinud.

(5)

Transpordiühenduse lepingu alusel Kosovo ametiasutuste poolt välja antud dokumentide vastuvõtmisel võidakse kohaldada liikmesriikide sisemenetlusi.

(6)

Transpordiühenduse leping tuleks allkirjastada.

(7)

Selleks et transpordiühenduse asutamise lepingust oleks kasu nii kiiresti kui võimalik, tuleks seda ajutiselt kohaldada kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et see sõlmitakse.

Transpordiühenduse asutamise lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud transpordiühenduse asutamise lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 3

Transpordiühenduse asutamise lepingut kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamise päevast kuni selle jõustumiseni, kooskõlas selle artikli 41 punktiga 3.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 11. juuli 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

M. MAASIKAS


(*1)  Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.