22.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/40


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/500,

21. märts 2017,

vabatahtliku kava „Bonsucro EU“ tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 7c lõike 4 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta, (2) eriti selle artikli 18 lõike 4 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 98/70/EÜ artiklites 7b ja 7c ja IV lisas ning direktiivi 2009/28/EÜ artiklites 17 ja 18 ja V lisas on sätestatud sarnased säästlikkuse kriteeriumid biokütuste ja vedelate biokütuste jaoks ning sarnane kord kõnealuste kriteeriumide järgimise kontrollimiseks.

(2)

Kui biokütuseid ja vedelaid biokütuseid tuleb arvesse võtta direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 1 punktides a, b ja c osutatud eesmärgil, peavad liikmesriigid ettevõtjatelt nõudma, et nad tõendaksid biokütuste ja vedelate biokütuste vastavust direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõigete 2–5 kohastele säästlikkuse kriteeriumidele.

(3)

Komisjon võib otsustada, et vabatahtlikud riiklikud või rahvusvahelised kavad, millega kehtestatakse biomasstoodete tootmise standardid, sisaldavad täpseid andmeid direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 2 kohaldamise eesmärgil ja/või et kõnealuste kavadega tõendatakse, et biokütuste või vedelate biokütuste saadetised vastavad artikli 17 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele ja/või et materjale ei ole muudetud ega visatud ära tahtlikult, et saadetisele või selle osale kohalduks IX lisa. Kui ettevõtja esitab komisjoni tunnustatud vabatahtliku kava kohaselt saadud tõendid või andmed tunnustamisotsuse ulatuses, ei ole liikmesriigil õigust nõuda tarnijalt täiendavaid tõendeid säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks.

(4)

Komisjonilt taotleti 18. oktoobril 2016 tunnustust selle kohta, et vabatahtlik kava „Bonsucro EU“ tõendab, et sellega hõlmatud biokütusesaadetised vastavad direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele. Kõnealune kava, mille asukoht on 50–52 Wharf Road, London N1 7EU, United Kingdom, hõlmab biokütuseid, mis on toodetud roosuhkrust (sh jäägid). Tunnustatud kava dokumendid tehakse kättesaadavaks direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud läbipaistvusplatvormi vahendusel.

(5)

Vabatahtliku kava „Bonsucro EU“ hindamisel leiti, et see hõlmab nõuetekohaselt direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriume ning selles kohaldatakse direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõikes 1 ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 18 lõikes 1 nõutud massibilansisüsteemi.

(6)

Vabatahtliku kava „Bonsucro EU“ hindamise käigus leiti, et kõnealune kava vastab asjakohastele usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja sõltumatu auditi standarditele ning selles järgitakse ka direktiivi 98/70/EÜ IV lisa ja direktiivi 2009/28/EÜ V lisa metoodilisi nõudeid.

(7)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas biokütuste ja vedelate biokütuste jätkusuutlikkuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Vabatahtliku kavaga „Bonsucro EU“ (edaspidi „kava“), mille tunnustamise taotlus esitati komisjonile 18. oktoobril 2016, tõendatakse, et biokütuste ja vedelate biokütuste saadetised, mis on toodetud vastavalt kõnealuses kavas esitatud biokütuste ja vedelate biokütuste tootmise standarditele, vastavad direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõigete 3, 4 ja 5 ning direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõigete 3, 4 ja 5 kohastele säästlikkuse kriteeriumidele.

Kava sisaldab ka täpseid andmeid, mida saab kasutada direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 2 ja direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõike 2 kohaldamiseks.

Artikkel 2

Otsus kehtib viie aasta jooksul pärast selle jõustumist. Kui komisjonile 18. oktoobril 2016 tunnustamiseks esitatud kava sisu muudetakse selliselt, et see võib mõjutada käesoleva otsuse alust, tuleb sellistest muudatustest komisjonile viivitamata teatada. Komisjon hindab teatatud muudatusi lähtuvalt asjaolust, kas kava hõlmab endiselt nõuetekohaselt neid säästlikkuse kriteeriume, mille suhtes seda on tunnustatud.

Artikkel 3

Komisjon võib otsustada kõnealuse otsuse kehtetuks tunnistada muu hulgas siis, kui

a)

on selgelt tõendatud, et kavaga ei ole rakendatud käesoleva otsuse seisukohast otsustavaid aspekte, või kui kõnealuste aspektide osas on toimunud raskeid ja struktuurseid rikkumisi;

b)

kava raames ei esitata komisjonile direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõike 6 ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 18 lõike 6 kohaseid iga-aastaseid aruandeid;

c)

kavaga ei rakendata sõltumatu auditi standardeid, mis on sätestatud rakendusaktides, millele on osutatud direktiivi 98/70/EÜ artikli 7c lõike 5 kolmandas lõigus ja direktiivi 2009/28/EÜ artikli 18 lõike 5 kolmandas lõigus, või kui ei rakendata kava muid täiustatud aspekte, mis on jätkuva tunnustamise seisukohast otsustava tähtsusega.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 21. märts 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58.

(2)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.