4.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 58/34


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/381,

3. märts 2017,

millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 5. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/119/ÜVJP (1).

(2)

4. märtsil 2016 pikendas nõukogu 16 isiku suhtes kohaldatavaid piiravad meetmeid kuni 6. märtsini 2017 (2).

(3)

Otsuses 2014/119/ÜVJP sätestatud piiravate meetmete läbivaatamisele tuginedes tuleks pikendada nende piiravate meetmete kehtivust 6. märtsini 2018. Otsuse 2014/119/ÜVJP lisas esitatud isikute, üksuste ja asutuste loetelust tuleks välja jätta ühte isikut käsitlev kanne.

(4)

Otsust 2014/119/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2014/119/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 6. märtsini 2018.“

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 3. märts 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

M. FARRUGIA


(1)  Nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 66, 6.3.2014, lk 26).

(2)  Nõukogu 4. märtsi 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/318, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT L 60, 5.3.2016, lk 76).


LISA

Otsuse 2014/119/ÜVJP lisast jäetakse välja järgmist isikut käsitlev kanne:

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko.