20.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/51


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2017/100,

11. jaanuar 2017,

millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2017/1)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige artikli 12.1 teist lõiget koosmõjus artikli 3.1 esimese taande ja artikliga 18.1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga otsusega (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) (1) kehtestati avaliku sektori varade järelturult ostmise kava, mis laiendas eurosüsteemi seniseid varaostukavasid avaliku sektori väärtpaberite hõlmamiseks. Avaliku sektori varade järelturult ostmise kava moodustab osa laiendatud varaostukavast koos tagatud võlakirjade kolmanda ostukava, varaga tagatud väärtpaberite ostukava ja ettevõtlussektori varaostukavaga. Varaostukava eesmärk on veelgi tõhustada rahapoliitika ülekandumist, hõlbustada laenuandmist euroala majandusele, lihtsustada laenusaamise tingimusi kodumajapidamistele ja ettevõtjatele ning kaasa aidata inflatsioonimäära tagasipöördumisele 2 %st madalamale, ent selle lähedal olevale tasemele keskpikas perspektiivis, mis on kooskõlas EKP peamise ülesandega säilitada hindade stabiilsus.

(2)

Varaostukava on proportsionaalne meede, et leevendada hinnamuutuste väljavaate riske, kuna see lõdvendab monetaar- ja finantstingimusi veelgi, k.a neid, mis on asjakohased euroala laenusaamise tingimuste osas mittefinantsettevõtetele ja majapidamisele, ning seega toetab euroala üldist tarbimist ja investeerimiskulutusi, aidates seega kaasa tagasipöördumisele 2 %st madalama, ent selle lähedal oleva inflatsioonimäära juurde keskpikas perspektiivis. Varaostukava vastab täielikult aluslepingutest tulenevatele eurosüsteemi keskpankade kohustustele, sh keskpankade rahastamise keelule, ega takista eurosüsteemi tegutsemist kooskõlas avatud turumajanduse ja vaba konkurentsi põhimõtetega.

(3)

EKP nõukogu otsustas 8. detsembril 2016 kooskõlas oma volitustega tagada hindade stabiilsus, et teatavaid varaostukava näitajaid tuleb selle kava eesmärkide saavutamiseks kohandada. Need kohandused on kooskõlas EKP nõukogu rahapoliitika pädevusega, vastavad täielikult aluslepingutest tulenevatele eurosüsteemi keskpankade kohustustele ning kajastavad kohaselt riskiohje kaalutlusi.

(4)

Konkreetsemalt tuleb varaostukava alusel varade ostmise kavandatud tähtaega pikendada kuni detsembri lõpuni 2017 või vajaduse korral kauem ning igal juhul ajani, mil EKP nõukogu veendub inflatsioonikursi püsivas kohandumises kooskõlas tema eesmärgiga saavutada inflatsioonimäär 2 %st madalamal, ent selle lähedal oleval tasemel keskpikas perspektiivis.

(5)

Tuleb jätkata varaostukava alusel tehtavate igakuiste ostude kaudu turule likviidsuse lisamist summas 80 miljardit eurot kuni märtsi lõpuni 2017. Alates aprillist 2017 tuleb jätkata varaostukava alusel tehtavaid igakuiseid oste mahuga 60 miljardit eurot kuni detsembri lõpuni 2017 või vajaduse korral kauem ning igal juhul ajani, mil EKP nõukogu veendub inflatsioonikursi püsiva kohandumise kooskõlas tema eesmärgiga. Kui selle aja jooksul peaksid väljavaated muutuma vähem soodsaks või kui finantstingimused satuvad vastuollu liikumisega inflatsioonikursi püsiva kohandumise suunas, kavatseb EKP nõukogu suurendada varaostukava mahtu ja/või kestust.

(6)

Tagamaks jätkuvalt ostude sujuvat rakendamist varaostukava alusel kavandatud perioodil, tuleb avaliku sektori varade järelturult ostmise kava laiendada, vähendades kõlblike väärtpaberite järelejäänud tähtaega kahelt aastalt ühele aastale. Lisaks tuleb vajalikus ulatuses lubada varaostukava alusel selliste väärtpaberite oste, mille tootlus tähtajani on väiksem EKP hoiustamise püsivõimaluse intressimäärast.

(7)

Seetõttu tuleb otsust (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsust (EL) 2015/774 (EKP/2015/10) muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Avaliku sektori varade järelturult ostmise kava alusel tehtava ostu kõlblikkuseks peab lõigetes 1 ja 2 määratletud võlaväärtpaberite järelejäänud tähtajaks asjaomase eurosüsteemi keskpanga poolt ostmise hetkel olema vähemalt üks aasta ja maksimaalselt 30 aastat. Sujuva rakendamise hõlbustamiseks on avaliku sektori varade järelturult ostmise kava jaoks kõlblikud need turukõlblikud võlainstrumendid, mille järelejäänud tähtaeg on 30 aastat ja 364 päeva. Riikide keskpangad teostavad ka rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitmepoolsete arengupankade poolt emiteeritud turukõlblike võlaväärtpaberite asendusoste, kui keskvalitsuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste ja tunnustatud asutuste poolt emiteeritud turukõlblike võlaväärtpaberite ostude kavandatud mahtu ei ole võimalik saavutada.“;

2)

artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Lubatud on selliste nimiväärtuses turukõlblike võlainstrumentide ostud, mille tootlus tähtajani on negatiivne (või halvima stsenaariumiga) ja võrdub hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga või ületab seda. Vajalikus ulatuses on lubatud selliste nimiväärtuses turukõlblike võlainstrumentide ostud, mille tootlus tähtajani on negatiivne (või halvima stsenaariumiga) ja on väiksem hoiustamise püsivõimaluse intressimäärast.“

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 13. jaanuaril 2017.

Frankfurt Maini ääres, 11. jaanuar 2017

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta (EKP/2015/10) (ELT L 121, 14.5.2015, lk 20).