23.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/20


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2337,

14. detsember 2016,

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 91 ja 109,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 (4) võimaldab liikmesriikidel maksta 40-le loetletud raudteeveo-ettevõtjale hüvitist selliste kohustuste täitmise eest, mida teiste transpordiliikide ettevõtjad kandma ei pea. Tasendamisreeglite õige kohaldamise tulemuseks on see, et liikmesriigid vabastatakse riigiabist teatamise kohustusest.

(2)

Vastu on võetud mitmeid liidu õigusakte, millega avatakse raudtee-kaubaveoturg ja rahvusvaheline raudtee-reisijateveoturg konkurentsile ning millega kehtestatakse teatavad aluspõhimõtted (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/34/EL), (5) mis hõlmavad seda, et raudteeveo-ettevõtjaid juhitakse samamoodi nagu äriühinguid, et raudteetaristu läbilaskevõime jaotamise ja kasutustasude määramise eest vastutavad üksused on lahutatud raudteeveoteenuseid osutavatest üksustest ning et nende raamatupidamisarvestust hoitakse lahus, et liidu kriteeriumide kohaselt litsentsitud mis tahes raudteeveo-ettevõtjal on juurdepääs raudteetaristule õiglasel ja mittediskrimineerival alusel ning et taristuettevõtjad võivad saada riigilt raha.

(3)

Määrus (EMÜ) nr 1192/69 ei ole praegu kehtivate õigusmeetmete suhtes järjekindel ega nendega kooskõlas. Pidades eelkõige silmas liberaliseeritud turgu, kus raudteeveo-ettevõtjad otseselt konkureerivad kõnealuste loetletud raudteeveo-ettevõtjatega, ei ole enam asjakohane neid kaht ettevõtjarühma erinevalt kohelda.

(4)

Selleks et kaotada liidu õiguskorrast ebajärjepidevus ning seda asjakohasuse minetanud õigusakti kehtetuks tunnistamisega lihtsustada, on asjakohane tunnistada määrus (EMÜ) nr 1192/69 kehtetuks.

(5)

Liikmesriigid võivad jätkata toetuse maksmist liiklussõlmerajatiste kulude katteks direktiivi 2012/34/EL artikli 8 alusel. Nad võivad siiski vajada aega oma siseriikliku õiguse ja haldussätete muutmiseks, et võtta arvesse määruse (EMÜ) nr 1192/69 kehtetuks tunnistamist. Seetõttu ei peaks nimetatud kehtetuks tunnistamine kohe jõustuma määruse (EMÜ) nr 1192/69 IV lisaga reguleeritud juhtudel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EMÜ) nr 1192/69 tunnistatakse kehtetuks, välja arvatud sätted, mida kohaldatakse IV liigiga seotud finantskohustuste ja soodustuste tasendamise suhtes nimetatud määruse IV lisaga reguleeritud juhtudel. Kõnealuseid sätteid kohaldatakse jätkuvalt kuni 31. detsembrini 2017.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 14. detsember 2016

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

I. KORČOK


(1)  ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.

(2)  ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.

(3)  Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta esimese lugemise seisukoht (ELT C 430, 22.11.2016, lk 1). Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2016. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(4)  Nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (EÜT L 156, 28.6.1969, lk 8).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32).