29.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/45


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2080,

25. november 2016,

millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1)

võttes arvesse komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärust (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas, (2) eriti selle artiklit 28 ja artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Arvestades hindade taastumisest tingitud praegust olukorda lõssipulbriturul ning suuri sekkumisvarusid, on asjakohane avada lõssipulbri riiklike sekkumisvarudega seotud pakkumismenetlus vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2016/1240.

(2)

Selleks et sekkumisvarude müüki asjakohaselt hallata, on vaja täpsustada kuupäev, enne mida peab müügivalmis lõssipulber olema kantud riiklikesse sekkumisvarudesse.

(3)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 28 lõike 4 punktidele b, c ja d on vaja kindlaks määrata pakkumuste esitamise ajavahemikud, miinimumkogus, mille kohta pakkumuse võib teha, ja pakkumuse korral esitatav tagatissumma.

(4)

Rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 31 lõike 1 kohaldamisel on vaja kehtestada tähtajad, milleks liikmesriigid peavad komisjonile teatama kõigist vastuvõetavatest pakkumustest.

(5)

Haldustõhususe huvides peaksid liikmesriigid komisjoni teavitama vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 792/2009 (3).

(6)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Enne 1. novembrit 2015 riiklikesse sekkumisvarudesse kantud lõssipulbriga seotud pakkumismenetlus avatakse rakendusmääruse (EL) 2016/1240 II jaotise III peatükiga ettenähtud tingimustel.

Artikkel 2

Pakkumuste esitamine

1.   Esimese osalise pakkumismenetluse puhul lõpeb pakkumuste esitamise aeg 13. detsembril 2016 kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Teise osalise ja järgmiste osaliste pakkumismenetluste puhul algab pakkumuste esitamise aeg esimesel tööpäeval pärast eelmise ajavahemiku lõppu. Kõnealused ajavahemikud lõpevad kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Augustis on see tähtaeg siiski neljandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi) ja detsembris teisel teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Kui teisipäev on riigipüha, on tähtaeg eelmisel tööpäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).

3.   Pakkumused esitatakse liikmesriikide heakskiidetud makseasutustele (4).

Artikkel 3

Kogus pakkumuse kohta ja mõõtühik

Lõssipulbri miinimumkogus, mille kohta võib esitada pakkumuse, on 20 tonni.

Pakutav hind on 100 kg toote hind.

Artikkel 4

Tagatis

Lõssipulbri müügiks pakkumuse tegemisel esitatakse tagatis 50 eurot tonni kohta makseasutusele, kellele pakkumus esitatakse.

Artikkel 5

Komisjonile esitatavad teated

Rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 31 lõikes 1 sätestatud teade esitatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 792/2009 hiljemalt kell 16.00 (Brüsseli aja järgi) nendel päevadel, millele on osutatud käesoleva määruse artiklis 2.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. november 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 71.

(3)  Komisjoni 31. augusti 2009. aasta määrus (EÜ) nr 792/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile (ELT L 228, 1.9.2009, lk 3).

(4)  Makseasutuste aadressid on kättesaadavad Euroopa Komisjoni veebilehel http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.