22.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/2035,

21. november 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete fiproniili ja maneebi heakskiidu kehtivusajaga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) A osas on nimetatud toimeained, mida loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt heakskiidetuks.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 762/2013 (3) pikendati toimeaine maneebi heakskiidu kehtivusaega 30. juunilt 2016 kuni 31. jaanuarini 2018.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/404 (4) pikendati toimeaine fiproniili heakskiidu kehtivusaega 30. septembrilt 2017 kuni 31. juulini 2018.

(4)

Toimeainete maneebi ja fiproniili heakskiidu pikendamise taotlused esitati vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artiklile 1. Kõnealuste toimeainete heakskiidu pikendamise taotluste toetuseks ei ole esitatud rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 6 kohaseid täiendavaid toimikuid.

(5)

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17 esimese lõigu eesmärki, ei ole määrustega (EL) nr 762/2013 ja (EL) 2015/404 sätestatud kehtivusaja pikendamised enam põhjendatud. Seega on asjakohane ette näha fiproniili heakskiidu kehtivusaja lõpp sellel kuupäeval, millal see peaks lõppema ilma pikenduseta, ning näha ette võimalikult varajane heakskiidu kehtivusaja lõpu kuupäev maneebi jaoks, võttes arvesse aega, mida liikmesriigid vajavad, et täita toimeaine maneebi heakskiidu lõppemisest tulenevad nõuded.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni 7. augusti 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 762/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete kloropürifoss, metüülkloropürifoss, mankotseeb, maneeb, MCPA, MCPB ja metiraam heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 213, 8.8.2013, lk 14).

(4)  Komisjoni 11. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/404, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, kaptaani, dimetoaadi, dimetomorfi, etoprofossi, fiproniili, folpeedi, formetanaadi, glufosinaadi, metiokarbi, metribusiini, fosmeti, metüülpirimifossi ja propamokarbi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 67, 12.3.2015, lk 6).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse järgmiselt:

1)

113. reas asendatakse maneebi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev „31. jaanuar 2018“ kuupäevaga „31. jaanuar 2017“;

2)

157. reas asendatakse fiproniili käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev „31. juuli 2018“ kuupäevaga „30. september 2017“.