19.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1842,

14. oktoober 2016,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008 imporditud mahepõllumajanduslike toodete elektroonilise kontrollsertifikaadi ja teatava muu teabe osas ning määrust (EÜ) nr 889/2008 säilitatud või töödeldud mahepõllumajanduslikele toodetele esitatavate nõuete ja teabe edastamise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 38 punkte a, d ja e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1235/2008 (2) on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad mahepõllumajanduslike toodete importimise kohta kolmandatest riikidest.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1235/2008 on sätestatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste jaoks ajavahemik, mille jooksul nad peavad esitama oma taotlused nõuetele vastavuse kontrollija tunnustuse saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklile 32. Kuna nõuetele vastavate toodete importi käsitlevate sätete rakendamine on alles hindamisjärgus ning kuna asjakohaseid suuniseid, näidiseid, küsimustikke ja dokumentide edastamiseks vajalikku elektroonilist süsteemi alles koostatakse, siis tuleks kontrollorganitele ja kontrolliasutustele taotluste esitamiseks ettenähtud tähtaega pikendada.

(3)

Kogemus on näidanud, et liikmesriikidel on erinevad tavad mahepõllumajanduslike toodete saadetiste vastavustõendamisel enne nende liidus vabasse ringlusesse lubamist. Järjekindla ja tõhusa kontrolli tagamiseks tuleks selgitada, millist liiki kontrolle on vaja kaubasaadetiste vastavustõendamiseks, pidades silmas vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõikele 3 tehtavat riskihindamist. Samuti on asjakohane sõnastada ümber kaubasaadetiste vastavustõendamise ja kontrollsertifikaatide kinnitamise eest vastutavate asutuste määratlus selgitamaks, et need asutused on pädev asutus, kes vastutab ametlike kontrollide korraldamise eest mahepõllumajandusliku tootmise valdkonnas ja kes on määratud kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõikega 1.

(4)

Samuti on täheldatud, et kontrollorganitel ja kontrolliasutustel on erinevad tavad imporditavate toodete klassifitseerimisel tootekategooriate alla, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1235/2008 III ja IV lisas. Seetõttu tuleks nende tootekategooriate alla klassifitseerimise ühtlustamiseks sätestada ettevõtjate jaoks selguse ja õiguskindluse huvides teatavad määratlused, et tagada eeskirjade ühetaoline rakendamine kontrollorganite ja kontrolliasutuste poolt ning lihtsustada pädevate asutuste tehtavat järelevalvet.

(5)

Nende tootekategooriate puhul, milles osutatakse terminitele „töötlemata“ või „töödeldud“, peaks nendel terminitel lihtsustamise ja hügieenieeskirjade järgimise huvides olema sama tähendus, mis on terminite „töödeldud tooted“ ja „töötlemata tooted“ kohta esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 852/2004 (3). Samas tuleks täpsustada, et märgistamine ja pakendamine ei ole toote liigitamisel töötlemata või töödeldud tooteks asjakohased.

(6)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kaks impordiskeemi on põhimõtteliselt üksteist välistavad. Kui kolmandat riiki tunnustatakse samaväärsena vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2, ei ole vajadust tunnustada selle riigi kontrolliasutust või kontrollorganit vastavalt artikli 33 lõikele 3. Sellest tulenevalt on määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 10 lõike 2 punktis b sätestatud, et kontrolliasutust või kontrollorganit võib tunnustada vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 3 vaid riigi puhul, mida ei ole tunnustatud vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2. Selleks et vältida mahepõllumajanduslike toodete impordi mis tahes takistusi, peaks olema võimalik tunnustada tunnustatud kolmanda riigi kontrolliasutusi või kontrollorganeid ka juhul, kui selle kolmanda riigi tunnustamine ei hõlma imporditavat toodet. Seega tuleks ümber sõnastada määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 10 lõike 3 kohaselt kehtiv erand, et võtta arvesse olemasolevat tava, osutades pigem toodetele kui tootekategooriatele.

(7)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 alusel võib kolmandast riigist imporditud toote lasta liidu turule mahepõllumajandusliku tootena eelkõige juhul, kui selle kohta on väljastanud kontrollsertifikaadi tunnustatud kolmanda riigi pädev asutus, kontrolliasutus või kontrollorgan või tunnustatud kontrolliasutus või kontrollorgan.

(8)

Kooskõlas Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise tulevikku käsitleva tegevuskava (4) 12. meetmega on komisjon töötanud välja mahepõllumajanduslike toodete impordi elektroonilise sertifitseerimise süsteemi, mis lõimitakse moodulina komisjoni otsuse 2003/24/EÜ (5) kohasesse elektroonilisse kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES).

(9)

Elektroonilise sertifitseerimise süsteemi kasutuselevõtmiseks ja selle nõuetekohase toimimise tagamiseks on vaja muuta määruse (EÜ) nr 1235/2008 teatavaid sätteid. Seetõttu tuleks täpsustada eeskirju, mis käsitlevad asjaomase liikmesriigi tolliasutuse poolt vabasse ringlusse lubamist ning kontrollsertifikaadi väljaandmise ja kinnitamise töövoogu, sealhulgas kontrollsertifikaadi ja tollideklaratsiooni vahelise seose kontrollimist. Sellega seoses tuleks selgitada ka kontrollsertifikaadi väljaandmise ja kinnitamise töövoogu tolli eriprotseduuride raames. Elektroonilise süsteemi nõuetekohase toimimise huvides on asjakohane osutada tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste e-posti aadressile.

(10)

Selleks et tagada liitu imporditavate mahepõllumajanduslike toodete usaldusväärsus, on vaja selgitada, et üldjuhul vastutab kontrollsertifikaadi väljastanud kontrollorgan või kontrolliasutus toote tootja või töötleja sertifitseerimise eest. Juhul kui ettevõtja, kes teeb viimase toimingu ettevalmistamise eesmärgil vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punkt i määratlusele, ei ole toote algne tootja või töötleja, peaks kontrollsertifikaadi välja andma kontrollorgan või kontrolliasutus, kes kontrollis viimast toimingut. Lisaks on vaja selgitada, et määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisas loetletud kontrollorganid või kontrolliasutused võivad kontrollsertifikaate välja anda üksnes vastavalt oma tunnustamise tingimustele, kõnealuse määruse IV lisas loetletud organid ja asutused aga võivad kontrollsertifikaate välja anda ainult toodete ja päritolu puhul, millega seoses nad on loetellu kantud.

(11)

Kogemus on näidanud, et kontrollsertifikaate väljastavate kontrollorganite või kontrolliasutuste tavad seoses tehtavate kontrollidega on erinevad. Seetõttu on vaja täpsustada, milliseid kontrolle tuleb enne sertifikaadi väljaandmist teha. Kontrollorganid või kontrolliasutused peaksid kontrollsertifikaadi välja andma alles pärast täielikku dokumentide kontrolli, ja kui see on vajalik nende tehtud riskihindamise alusel, siis pärast asjaomaste toodete füüsilist kontrolli. Töödeldud põllumajandustoodete puhul peaksid määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisas loetletud kontrollorganid ja kontrolliasutused kontrollima, et kõigi nende toodete koostisosade suhtes on rakendatud kontrollisüsteemi vastavalt asjaomase kolmanda riigi tunnustamistingimustele; kõnealuse määruse IV lisas loetletud kontrollorganid ja kontrolliasutused aga peaksid kontrollima, kas koostisosi on kontrollinud ja sertifitseerinud liidu õigusaktide kohaselt tunnustatud kontrollorganid või kontrolliasutused või kas need on liidus toodetud. Samuti on vaja täpsustada kontrolle, mida peavad teostama määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas loetletud kontrollorganid või kontrolliasutused, kes sertifitseerivad ettevõtjaid tootmisahela lõppetapis (näiteks neid, kes teevad üksnes märgistamis- või pakendamistoiminguid). Sellistel juhtudel tuleks kontrollida, et asjaomaseid tooteid on kontrollinud ja sertifitseerinud nimetatud lisas loetletud kontrollorganid või kontrolliasutused, keda on asjaomase riigi ja tootekategooria puhul tunnustatud.

(12)

Tuleks kindlaks määrata ametiasutused, kes vastutavad süsteemi TRACES juurdepääsuõiguste andmise ja nende õiguste ajakohastamise eest seoses elektrooniliste kontrollsertifikaatidega. Lisaks tuleks sätestada eeskirjad, millega tagatakse, et süsteemis TRACES on kindlustatud teabe autentsus, terviklikkus ja loetavus aja jooksul ning sellega seotud metaandmete puhul kogu ajavahemiku jooksul, mil need tuleb alles hoida.

(13)

Samuti tuleks ette näha liikmesriikide ametiasutuste vaheline tulemuslik ja tõhus teabevahetus avastatud rikkumiste korral, eelkõige juhul, kui tooted on märgistatud mahepõllumajanduslikena, kuid nendega ei ole kaasas kontrollsertifikaati.

(14)

Kuna liikmesriikide väljaantud viimaste impordilubade kehtivus lõppes 30. juunil 2015, tuleks kõik viited impordilubadele määrusest (EÜ) nr 1235/2008 välja jätta.

(15)

Ettevõtjatele ja liikmesriikidele tuleks anda aega oma menetluste kohandamiseks süsteemi TRACES elektroonilise kontrollsertifikaadiga. Seepärast on vaja kehtestada üleminekuperiood, mille jooksul on endiselt võimalik välja anda ja kinnitada paberkandjal kontrollisertifikaati.

(16)

Selleks et tagada elektroonilise kontrollsertifikaadi nõuetekohane toimimine ja eelkõige selgitada, et mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ei kuulu kolmandatele riikidele antud tunnustuste alla, ning selleks et ühtlustada tunnustatud kolmandatest riikidest pärit toodete päritoluga seotud sõnastust ja muuta C tootekategooriat, et see hõlmaks vetikaid, sealhulgas mikrovetikaid, on asjakohane muuta määruse (EÜ) nr 1235/2008 III ja IV lisa teatavaid osi, muutmata kolmandatele riikidele või kontrollorganitele ja kontrolliasutustele varem antud tunnustuse ulatust.

(17)

Ameerika Ühendriikide esitatud teabe kohaselt ei ole seal alates oktoobrist 2014 lubatud õunte ja pirnide töötlemine antibiootikumidega viljapuu-bakterpõletiku tõrjeks. Seetõttu on põhjendatud asjaomase piirangu väljajätmine määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisast A ja D tootekategooriate puhul.

(18)

Samaväärsussüsteemi rakendamisest saadud kogemuste põhjal tuleb kohandada kontrollsertifikaadi näidist ja selle väljavõtteid, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1235/2008 V ja VI lisas, et anda teavet toote tootja või töötleja ning asjaomase päritoluriigi kohta, kui see erineb toote ekspordiriigist.

(19)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 889/2008 (6) on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga.

(20)

Kuna määrusesse (EÜ) nr 1235/2008 lisatud uued mõisted „töödeldud“ ja „töötlemata“ toovad kaasa selle, et määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis i oleva mõiste „ettevalmistamine“ määratluses sisalduvaid teatavaid toiminguid ei käsitata töötlemist hõlmavana, muutuvad määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 26 sätestatud eeskirjad töödeldud toidu ja sööda tootmise kohta ebaselgeks. Seetõttu tuleks ümber sõnastada eeskirjad, mis käsitlevad ettevaatusabinõusid, mille eesmärk on vältida lubamatute ainete ja toodetega saastumise või mittemahepõllumajanduslike toodetega segi- või vahetussemineku ohtu, et oleks selge, et neid eeskirju kohaldatakse vajaduse korral ettevõtjate suhtes, kes teevad säilitamistoiminguid. Sel eesmärgil on asjakohane lisada ka mõistete „säilitamine“ ja „töötlemine“ määratlused.

(21)

Ka imporditud kaubasaadetisi käsitleva teabe edastamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 889/2008 peaks toimuma süsteemi TRACES kaudu.

(22)

Elektroonilise sertifitseerimise süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks on vaja, et teave, mida liikmesriigid esitavad komisjonile pädevate asutuste ja kontrollorganite või kontrolliasutuste kohta, sisaldaks e-posti aadresse ja veebisaite. On asjakohane kehtestada uus lõplik kuupäev selle teabe esitamiseks.

(23)

Määrusi (EÜ) nr 1235/2008 ja (EÜ) nr 889/2008 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(24)

Selleks et tagada sujuv üleminek uuele elektroonilisele sertifitseerimissüsteemile, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates sellisest kuupäevast, mis on kuus kuud pärast selle avaldamist. C tootekategooria muudatust vetikate, sealhulgas mikrovetikate hõlmamise kohta tuleks aga kohaldada alates komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/673 (7) (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, et võimaldada mikrovetikate kasutamist toidu puhul) asjaomase sätte kohaldamise kuupäevast.

(25)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 muutmine

Määrust (EÜ) nr 1235/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punktid 5 ja 6 asendatakse järgmisega:

„5.   „kaubasaadetise vastavustõendamine“– tõendamine, mida teostab liikmesriigi asjaomane pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 882/2004 (*) sätestatud ametlike kontrollide raames seoses määruse (EÜ) nr 834/2007, määruse (EÜ) nr 889/2008 ja käesoleva määruse nõuete täitmisega, tehes süstemaatilist dokumentide kontrolli, juhuslikku identsuskontrolli ja, kui see on vajalik pädeva asutuse riskihindamise alusel, füüsilist kontrolli enne kaubasaadetise liidus vabasse ringlusse lubamist vastavalt käesoleva määruse artiklile 13;

6.   „liikmesriigi asjaomane pädev asutus“– tolliasutus, toiduohutusamet või muud asutused, mille liikmesriik on määranud vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõikele 1 ning mis vastutab kaubasaadetiste vastavustõendamise ja kontrollsertifikaatide kinnitamise eest;

(*)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).“;"

b)

lisatakse punktid 8–11:

„8.   „vesiviljelustooted“– vesiviljelustooted, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (**) artikli 4 lõike 1 punktis 34;

9.   „töötlemata“– töötlemata vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 (***) artikli 2 lõike 1 punktis n esitatud töötlemata toodete määratlusele, sõltumata pakendamis- või märgistamistoimingutest;

10.   „töödeldud“– töödeldud vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 2 lõike 1 punktis o esitatud töödeldud toodete määratlusele, sõltumata pakendamis- või märgistamistoimingutest;

11.   „sissetoomise koht“– vabasse ringlusse lubamise koht.

(**)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22)."

(***)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).“"

2)

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjon kaalub kontrollorgani või kontrolliasutuse tunnustamist ja kandmist artiklis 3 sätestatud loetellu, kui asjaomase kontrollorgani või kontrolliasutuse esindaja on esitanud komisjoni poolt kooskõlas artikli 17 lõikega 2 kättesaadavaks tehtud näidistaotluse alusel vastava taotluse. Esimese loetelu koostamisel võetakse arvesse ainult täielikud taotlused, mis on saadud enne 31. oktoobrit 2017.“

3)

Artikli 7 lõike 2 punktid e ja f asendatakse järgmisega:

„e)

punktis d osutatud pädeva asutuse poolt kontrollide teostaja(te)na tunnustatud kontrolliasutus(t)e või kontrollorgani(te) nimetus, aadress, e-posti aadress, internetiaadress ja koodnumber;

f)

kolmandas riigis liitu importimiseks sertifikaate väljastava(te) asutus(t)e või kontrollorgani(te) nimetus, aadress, e-posti aadress internetiaadress ja koodnumber;“.

4)

Artikli 9 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kui pärast kolmanda riigi kandmist loetellu muudetakse kolmandas riigis kehtivaid meetmeid või nende rakendamisviisi ja eelkõige tema kontrollisüsteemi, teatab asjaomane kolmas riik sellest komisjonile viivitamata; kõikidest muudatustest teabes, millele osutatakse artikli 7 lõike 2 punktides d, e ja f, teatatakse komisjonile viivitamata arvutisüsteemi kaudu, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 94 lõikes 1;“.

5)

Artikli 10 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Erandina lõike 2 punktist b võib käesolevas artiklis sätestatud loetellu kanda tooted, mis on pärit artikli 7 kohaselt loetellu kantud tunnustatud kolmandast riigist, kuid mis ei kuulu sellele kolmandale riigile antud tunnustuse alla.“

6)

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Kontrollsertifikaat

1.   Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõikes 2 osutatud ja kõnealuse määruse artikli 33 kohaselt imporditud toodete liidus vabasse ringlusse lubamise tingimusteks on

a)

kontrollsertifikaadi originaaleksemplari esitamine liikmesriigi asjaomasele pädevale asutusele;

b)

kaubasaadetise vastavustõendamine ja kontrollsertifikaadi kinnitamine liikmesriigi asjaomase pädeva asutuse poolt ning

c)

kontrollsertifikaadi numbri märkimine vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonile, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (****) artikli 158 lõikes 1.

Kaubasaadetise vastavustõendamise teostab ja kontrollsertifikaadi kinnitab liikmesriigi asjaomane pädev asutus selles liikmesriigis, kus kaubasaadetis lubatakse liidus vabasse ringlusse.

Liikmesriigid määravad oma territooriumil kindlaks sissetoomise kohad ja teavitavad nendest sissetoomise kohtadest komisjoni.

2.   Kontrollsertifikaadi annab välja asjaomane kontrolliasutus või kontrollorgan, selle kinnitab liikmesriigi asjaomane pädev asutus ja täidab kaubasaadetise esimene kaubasaaja V lisas esitatud näidise ja märkuste alusel, kasutades elektroonilist kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES), mis loodi komisjoni otsusega 2003/24/EÜ (*****).

Kontrollsertifikaadi originaaleksemplar on trükitud ja käsitsi allkirjastatud koopia süsteemis TRACES täidetud elektroonilisest sertifikaadist või kontrollsertifikaat, mis on süsteemis TRACES allkirjastatud täiustatud e-allkirjaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (******) artikli 3 lõike 11 tähenduses või e-allkirjaga, mis pakub samaväärseid tagatisi allkirja toimivuse osas, kohaldades samu eeskirju ja tingimusi, nagu on määratletud elektroonilisi ja digitaalseid dokumente käsitlevates komisjoni sätetes, mis on ette nähtud komisjoni otsuse 2004/563/EÜ, Euratom (*******) lisaga.

Kui kontrollsertifikaadi originaaleksemplar on trükitud ja käsitsi allkirjastatud koopia süsteemis TRACES täidetud elektroonilisest sertifikaadist, kontrollivad kontrolliasutused, kontrollorganid, liikmesriikide asjaomased pädevad asutused ja esimene kaubasaaja kontrollsertifikaadi väljastamise, kinnitamise ja kättesaamise igas etapis, et kõnealune koopia on vastavuses süsteemis TRACES märgitud andmetega.

3.   Kinnitamisele lubamiseks peab kontrollsertifikaat olema välja antud asjaomase toote tootja või töötleja kontrolliasutuse või kontrollorgani poolt või juhul, kui ettevõtja, kes teeb viimase toimingu ettevalmistamise eesmärgil, ei ole toote tootja või töötleja, siis selle ettevõtja kontrolliasutuse või kontrollorgani poolt, kes teeb viimase toimingu ettevalmistamise eesmärgil, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis i.

See kontrolliasutus või kontrollorgan on:

a)

kontrolliasutus või kontrollorgan, mis on loetletud käesoleva määruse III lisas seoses asjaomaste toodetega ja seoses kolmanda riigiga, kust tooted pärinevad, või vajaduse korral seoses kolmanda riigiga, kus tehti viimane toiming ettevalmistamise eesmärgil; või

b)

kontrolliasutus või kontrollorgan, mis on loetletud käesoleva määruse IV lisas seoses asjaomaste toodetega ja seoses kolmanda riigiga, kust tooted pärinevad või kus tehti viimane toiming ettevalmistamise eesmärgil.

4.   Kontrollsertifikaati väljastav kontrolliasutus või kontrollorgan annab kontrollsertifikaadi välja ja allkirjastab sertifikaadi 18. lahtri deklaratsiooni alles pärast seda, kui ta on kontrollinud kõiki asjakohaseid dokumente, sealhulgas eelkõige asjaomaste toodete tootmisplaani, transpordi- ja äridokumente, ja kui see on vajalik tema riskihindamise alusel, siis pärast kaubasaadetise füüsilist kontrolli.

Kui töödeldud toodete puhul on kontrollsertifikaati väljastav kontrolliasutus või kontrollorgan III lisas loetletud kontrolliasutus või kontrollorgan, annab ta kontrollsertifikaadi välja ja allkirjastab sertifikaadi 18. lahtri deklaratsiooni alles pärast seda, kui ta on kontrollinud, et kõik toote mahepõllumajanduslikud koostisosad on kontrollinud ja sertifitseerinud nimetatud lisas loetletud asjaomase kolmanda riigi tunnustatud kontrolliasutus või kontrollorgan, või kui kontrollsertifikaati väljastav kontrolliasutus või kontrollorgan on IV lisas loetletud kontrolliasutus või kontrollorgan, siis annab ta kontrollsertifikaadi välja ja allkirjastab sertifikaadi 18. lahtri deklaratsiooni alles pärast seda, kui ta on kontrollinud, et kõik selliste toodete mahepõllumajanduslikud koostisosad on kontrollinud ja sertifitseerinud III või IV lisas loetletud kontrolliasutus või kontrollorgan või et need on toodetud ja sertifitseeritud liidus kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007.

Kui ettevõtja, kes teeb viimase toimingu ettevalmistamise eesmärgil, ei ole toote tootja ega töötleja, annab kontrollsertifikaati väljastav kontrolliasutus või kontrollorgan, kes on loetletud IV lisas, kontrollsertifikaadi välja ja allkirjastab sertifikaadi 18. lahtri deklaratsiooni alles pärast seda, kui ta on kontrollinud kõiki asjakohaseid dokumente, sealhulgas transpordi- ja äridokumente, kui ta on teinud kindlaks, et asjaomase toote tootmist või töötlemist on kontrollinud ja kinnitanud asjaomase toote ja asjaomase riigi puhul tunnustatud kontrollorgan või kontrolliasutus vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 3, ning kui ta on juhul, kui see on vajalik tema riskihindamise põhjal, kaubasaadetist füüsiliselt kontrollinud.

Vastavalt teisele ja kolmandale lõigule kontrollsertifikaati väljastav kontrolliasutus või kontrollorgan teeb komisjoni või liikmesriigi pädeva asutuse taotluse korral viivitamata kättesaadavaks loetelu mahepõllumajanduslikku tootmisahelasse kuuluvatest ettevõtjatest ja kontrolliasutustest või kontrollorganitest, kelle järelevalve all need ettevõtjad tegutsevad.

5.   Kontrollsertifikaat koostatakse ühes originaaleksemplaris.

Esimene kaubasaaja või vajaduse korral importija võib teha kontrollsertifikaadist koopia kontrolliasutuse või kontrollorgani teavitamiseks määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 83 ette nähtud korras. Kontrollsertifikaadi koopiale trükitakse või lüüakse templiga sõna „KOOPIA“.

6.   Kaubasaadetise vastavustõendamisel kinnitab liikmesriigi asjaomane pädev asutus kontrollsertifikaadi originaaleksemplari 20. lahtris ja tagastab selle sertifikaadi esitanud isikule.

7.   Esimene kaubasaaja täidab kaubasaadetise vastuvõtmisel kontrollsertifikaadi 21. lahtri, mis tõendab kaubasaadetise vastuvõtmist määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 34 ette nähtud korras.

Esimene kaubasaaja saadab seejärel sertifikaadi originaaleksemplari sertifikaadi 11. lahtris nimetatud importijale määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 1 teises lõigus ette nähtud korras.

(****)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1)."

(*****)  Komisjoni 30. detsembri 2002. aasta otsus 2003/24/EÜ ühtse veterinaariaalase elektroonilise süsteemi väljatöötamise kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 44)."

(******)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73)."

(*******)  Komisjoni 7. juuli 2004. aasta otsus 2004/563/EÜ, Euratom, millega muudetakse komisjoni kodukorda (ELT L 251, 27.7.2004, lk 9).“"

7)

Lisatakse artiklid 13a–13d:

„Artikkel 13a

Vääramatu jõud või erandlikud asjaolud

1.   Vääramatu jõu või erandlike asjaolude korral, mis takistavad elektroonilise süsteemi toimimist, ja eelkõige süsteemirikete või püsiva ühenduse puudumise korral võib kontrollsertifikaate ja nende väljavõtteid väljastada ja kinnitada vastavalt artikli 13 lõigetele 3–7 ilma süsteemi TRACES kasutamata, kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 2, 3 ja 4 ning V või VI lisas esitatud näidiste ja märkuste alusel. Pädevad asutused, kontrolliasutused ja kontrollorganid ning ettevõtjad teavitavad viivitamata komisjoni ja lisavad süsteemi TRACES kõik vajalikud andmed kümne kalendripäeva jooksul pärast süsteemi töö taastamist.

2.   Kui kontrollsertifikaat antakse välja ilma süsteemi TRACES kasutamata, koostatakse see ühes liidu ametlikest keeltest ning täidetakse kas täielikult trükitähtedega või masinakirjas, välja arvatud templid ja allkirjad.

Kontrollsertifikaat peab olema tollivormistuse riigi ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest. Liikmesriigi asjaomane pädev asutus võib vajaduse korral nõuda kontrollsertifikaadi tõlget ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest.

Kinnitamata parandused või mahatõmbamised muudavad sertifikaadi kehtetuks.

3.   Kontrollsertifikaati väljastav kontrolliasutus või kontrollorgan annab igale väljastatud sertifikaadile järjekorranumbri ning registreerib väljaantud sertifikaadid kronoloogilises järjekorras ja kasutab hilisemas kirjavahetuses süsteemi TRACES antud järjekorranumbrit.

4.   Kui kontrollsertifikaat on väljastatud ja kinnitatud ilma süsteemi TRACES kasutamata, ei kohaldata artikli 15 lõike 1 teist ja kolmandat lõiku ega artikli 15 lõiget 5.

Artikkel 13b

Importija

Importija märgib kontrollsertifikaadi numbri vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonil, millele on osutatud määruse (EL) nr 952/2013 artikli 158 lõikes 1.

Artikkel 13c

Juurdepääsuõigused

Komisjon vastutab selle eest, et määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis n määratletud pädevatele asutustele, nimetatud määruse artikli 33 lõike 2 kohaselt tunnustatud kolmandate riikide pädevatele asutustele ning käesoleva määruse III või IV lisas loetletud kontrolliasutustele ja kontrollorganitele antakse süsteemi TRACES juurdepääsuõigused ja et neid õigusi ajakohastatakse. Enne süsteemi TRACES juurdepääsuõiguste andmist kontrollib komisjon asjaomaste pädevate asutuste, kontrolliasutuste ja kontrollorganite andmeid.

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis n määratletud pädevad asutused vastutavad ettevõtjatele, kontrolliasutustele ja kontrollorganitele süsteemi TRACES juurdepääsuõiguste andmise ja nende õiguste ajakohastamise eest liidus. Enne süsteemi TRACES juurdepääsuõiguste andmist kontrollivad pädevad asutused asjaomaste ettevõtjate, kontrolliasutuste ja kontrollorganite andmeid. Liikmesriigid määravad ühe asutuse, kes vastutab selles valdkonnas komisjoniga tehtava koostöö ja kontaktide koordineerimise eest.

Pädevad asutused teavitavad komisjoni antud juurdepääsuõigustest. Komisjon aktiveerib need juurdepääsuõigused süsteemis TRACES.

Artikkel 13d

Teabe terviklus ja loetavus

Süsteemis TRACES kaitstakse vastavalt käesolevale määrusele sisestatud teabe terviklust.

Eelkõige tagatakse süsteemiga järgmine:

a)

iga kasutaja ühemõtteline identifitseerimine ning juurdepääsuõiguste tõhusad kontrollimeetmed, et kaitsta ebaseadusliku, kuritahtliku või lubamatu juurdepääsu eest ning teabe, failide ja metaandmete hävitamise, muutmise või ümberpaigutamise eest;

b)

füüsilised kaitsesüsteemid sissetungide ja keskkonnajuhtumite vastu ning tarkvarakaitsesüsteemid küberrünnakute vastu;

c)

salvestatud andmete säilitamine keskkonnas, mis on ohutu nii füüsilises kui tarkvara mõttes;

d)

lubamatute muudatuste ärahoidmine eri vahendite abil ning terviklusega seotud mehhanismid, et kontrollida, kas teavet on aja jooksul muudetud;

e)

menetluse iga olulise etapi kontrolljälje säilitamine;

f)

usaldusväärsed formaadi konverteerimise ja migratsioonimenetlused, et tagada teabe loetavus ja kättesaadavus kogu nõutud säilitamisperioodi vältel;

g)

piisavalt üksikasjalik ja uuendatud funktsionaalne ja tehniline dokumentatsioon süsteemi toimimise ja omaduste kohta; dokumentatsioon peab olema funktsionaalsete ja/või tehniliste näitajate eest vastutavatele organisatsiooniüksustele pidevalt kättesaadav.“

8)

Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui kolmandast riigist saabunud kaubasaadetisele määratakse määruses (EL) nr 952/2013 sätestatud tolliladustamine või seestöötlemine ja sellega tuleb teha üks või mitu teises lõigus osutatud ettevalmistustoimingut, teostab liikmesriigi asjaomane pädev asutus kaubasaadetise suhtes käesoleva määruse artikli 13 lõike 1 punktis b osutatud vastavustõendamise enne esimese ettevalmistustoimingu tegemist. Tollideklaratsiooni viitenumber, mille alusel kaup on deklareeritud tolliladustamise või seestöötlemise protseduuri jaoks, märgitakse kontrollsertifikaadi 19. lahtrisse.

Ettevalmistamine on piiratud järgmiste toimingutega:

a)

pakendamine või ümberpakendamine või

b)

märgistamine seoses mahepõllumajandusmeetodi esitlemisega.

Pärast kõnealust ettevalmistamist kohaldatakse kaubasaadetise suhtes enne vabasse ringlusse lubamist meetmeid, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 13 lõikes 1.

Pärast nimetatud menetlust tagastatakse kontrollsertifikaadi originaaleksemplar vajaduse korral kaubasaadetise sertifikaadi 11. lahtris nimetatud importijale määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 1 teises lõigus ette nähtud korras.“;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

teine lõik asendatakse järgmisega:

„Iga jaotamise tulemusena saadud partii kohta esitab kontrollsertifikaadi 11. lahtris nimetatud importija liikmesriigi asjaomasele pädevale asutusele süsteemi TRACES kaudu VI lisas esitatud näidise ja märkuste kohase kontrollsertifikaadi väljavõtte. Liikmesriigi asjaomane pädev asutus kinnitab kontrollsertifikaadi väljavõtte 13. lahtris pärast partii kontrollimist, et lubada see vabasse ringlusse. Partiid kontrollib ja kontrollsertifikaadi väljavõtte kinnitab liikmesriigi asjaomane pädev asutus selles liikmesriigis, kus partii lubatakse liidus vabasse ringlusse.“;

ii)

neljas lõik jäetakse välja.

9)

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 1 lisatakse teine ja kolmas lõik:

„Kui kaubasaadetise vastavustõendamine liikmesriigi asjaomase pädeva asutuse poolt viib sellise rikkumise või eiramise avastamiseni, mille tõttu sertifikaati ei kinnitata ja tooteid ei lubata vabasse ringlusse, teatab pädev asutus kõnealusest rikkumisest või eiramisest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele süsteemi TRACES kaudu.

Liikmesriigid tagavad tõhusa ja tulemusliku koordineerimise ametlikku kontrolli tegevate pädevate asutuste vahel, et vahetada viivitamata teavet määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõikes 2 osutatud selliste toodete saadetiste avastamise kohta, millel on mahepõllumajanduslikule tootmisviisile viitav märgistus, kuid mida ei ole deklareeritud importimiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 834/2007. Liikmesriigi asjaomane pädev asutus teavitab nendest puudustest viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike süsteemi TRACES kaudu.“;

b)

lisatakse lõige 5:

„5.   Importija ning esimene kaubasaaja või nende kontrolliasutus või kontrollorgan saadab teabe imporditud toodetega seotud eeskirjade rikkumiste või eiramiste kohta liikmesriikide asjaomastele pädevatele asutustele süsteemi TRACES kaudu, kasutades määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 94 lõikes 1 osutatud arvutisüsteemi.“

10)

Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõikes 1 osutatud arvutisüsteem peab olema suuteline vajaduse korral koguma käesolevas määruses nimetatud taotlusi, dokumente ja teavet.“

11)

Artikli 18 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Esimesse tunnustatud riikide loetellu kuuluvad Argentina, Austraalia, Costa Rica, India, Iisrael, (********) Uus-Meremaa ja Šveits. See ei sisalda käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 punktis f osutatud koodnumbreid. Koodnumbrid lisatakse enne 1. juulit 2010 seoses loetelu uuendamisega vastavalt artikli 17 lõikele 2.

(********)  Siin tähenduses Iisraeli Riik, v.a Golani kõrgendikud, Gaza sektor, Ida-Jeruusalemm ja Jordani Läänekalda ülejäänud osa, mis kuuluvad Iisraeli valitsusalasse alates 1967. aasta juunist.“"

12)

Artikkel 19 jäetakse välja.

13)

Lisatakse artikkel 19a:

„Artikkel 19a

Üleminekueeskirjad selliste kontrollsertifikaatide kasutamise kohta, mis ei ole välja antud süsteemis TRACES

Kuni 19. oktoobrini 2017 võib artikli 13 lõike 1 punktis a osutatud kontrollsertifikaate ja nende artikli 14 lõikes 2 osutatud väljavõtteid vastavalt artikli 13 lõigetele 3–7 välja anda ja kinnitada ilma süsteemi TRACES kasutamata kooskõlas artikli 13a lõigetega 1, 2 ja 3 ning V või VI lisas esitatud näidiste ja märkuste alusel.“

14)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

15)

IV lisa tootekategooriate loetelus asendatakse alapunkt „C: vesiviljelustooted ja merevetikad“ alapunktiga „C: töötlemata vesiviljelustooted ja vetikad“.

16)

V lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

17)

VI lisa asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 889/2008 muutmine

Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklile 2 lisatakse punktid t ja u:

„t)   „säilitamine“– tootega seotud mis tahes toiming, v.a kasvatamine ja koristamine, mis ei kvalifitseeru punkti u kohaseks töötlemiseks, sealhulgas kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 (*********) artikli 2 lõike 1 punktis n osutatud toimingud, v.a toote pakendamine või märgistamine;

u)   „töötlemine“– määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 2 lõike 1 punktis m osutatud mis tahes toiming, sealhulgas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19 lõike 2 punktis b osutatud ainete kasutamine. Pakendamist või märgistamist ei loeta töötlemiseks.

(*********)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).“"

2)

II jaotise pealkiri asendatakse järgmisega:

„II JAOTIS

MAHEPÕLLUMAJANDUSTOODETE TOOTMISE, SÄILITAMISE, TÖÖTLEMISE, PAKENDAMISE, TRANSPORTIMISE JA LADUSTAMISE EESKIRJAD“.

3)

II jaotise 3. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

„3. PEATÜKK

Säilitatud ja töödeldud tooted“.

4)

Artikkel 26 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 26

Toodete säilitamise ning töödeldud sööda ja toidu tootmise eeskirjad

1.   Tooteid säilitavad või töödeldud sööta või toitu tootvad ettevõtjad kehtestavad kriitiliste töötlemisetappide süstemaatilisel kindlaksmääramisel põhinevad asjakohased menetlused ning ajakohastavad neid.

Nende menetluste kohaldamine peab alati tagama säilitatud või töödeldud toodete vastavuse mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadele.

2.   Ettevõtjad peavad järgima lõikes 1 osutatud menetlusi ja neid rakendama. Eelkõige peavad ettevõtjad:

a)

rakendama ettevaatusabinõusid, et vältida lubamatute ainete ja toodetega saastumise ohtu;

b)

rakendama sobivaid puhastusmeetmeid, jälgima nende tõhusust ja need meetmed registreerima;

c)

tagama, et turule ei viidaks mittemahepõllumajanduslikke tooteid mahepõllumajanduslikule tootmismeetodile viitava märgistusega.

3.   Kui asjaomases tootmisüksuses valmistatakse või hoitakse ka mittemahepõllumajanduslikke tooteid, peab ettevõtja:

a)

tegema toiminguid katkematult kogu partii valmistamise ajal eraldi kohas või eraldi ajal mittemahepõllumajanduslike toodetega tehtavatest samalaadsetest toimingutest;

b)

ladustama mahepõllumajanduslikke tooteid enne ja pärast toiminguid eraldi kohas või eraldi ajal mittemahepõllumajanduslikest toodetest;

c)

teavitama kontrolliasutust või kontrollorganit punktides a ja b nimetatud toimingute tegemisest ning hoidma kättesaadavana kõigi toimingute ja töödeldud toodete koguste ajakohastatud registrit;

d)

võtma kasutusele meetmed, mis on vajalikud partiide identifitseerimiseks ning mahepõllumajanduslike toodete mittemahepõllumajanduslike toodetega segi- või vahetussemineku vältimiseks;

e)

tegema toiminguid mahepõllumajanduslike toodetega ainult pärast tootmisseadmete asjakohast puhastamist.

4.   Lisaained, töötlemise abiained ning muud sööda või toidu töötlemiseks kasutatavad ained ja koostisosad ning rakendatavad töötlemisviisid, nagu suitsutamine, peavad vastama hea tootmistava põhimõtetele.“

5)

Artiklile 84 lisatakse kolmas lõik:

„Importija edastab esimeses ja teises lõikes nimetatud teabe, kasutades elektroonilist kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES), mis loodi komisjoni otsusega 2003/24/EÜ (**********).

(**********)  Komisjoni 30. detsembri 2002. aasta otsus 2003/24/EÜ ühtse veterinaariaalase elektroonilise süsteemi väljatöötamise kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 44).“"

6)

Artikli 94 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

30. juuniks 2017: määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 35 punktis a osutatud teave, sealhulgas e-posti aadress ja internetiaadress, ning edaspidi kõik selles teabes tehtavad muudatused;

b)

30. juuniks 2017: määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 35 punktis b osutatud teave, sealhulgas aadress, e-posti aadress ja internetiaadress, ning edaspidi kõik selles teabes tehtavad muudatused;“;

b)

lisatakse punkt e:

„e)

30. juuniks 2017: määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 2 punktis 6 määratletud liikmesriigi asjaomaste pädevate asutuste nimi, aadress, e-posti aadress ja internetiaadress ning edaspidi kõik nendes tehtavad muudatused.“

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates19. aprillist 2017. Artikli 1 punkti 2 kohaldatakse aga alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast ja artikli 1 punkti 15 alates 7. maist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).

(4)  COM(2014) 179 (final).

(5)  Komisjoni 30. detsembri 2002. aasta otsus 2003/24/EÜ ühtse veterinaariaalase elektroonilise süsteemi väljatöötamise kohta (EÜT L 8, 14.1.2003, lk 44).

(6)  Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.9.2008, lk 1).

(7)  Komisjoni 29. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/673, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 116, 30.4.2016, lk 8).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1235/2008 III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkirja „KOLMANDATE RIIKIDE LOETELU JA ASJAKOHASED ERISUSED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLIS 7“ järele lisatakse järgmine märkus:

Märkus: määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 17 lõike 1 punkti f kohaselt ei turustata üleminekuaja jooksul toodetud loomi ja loomseid tooteid liidus toodete märgistamisel ja reklaamimisel kasutatava tähistusega, millele on osutatud nimetatud määruse artiklites 23 ja 24. Seepärast jäetakse sellised tooted kõrvale ka B ja D tootekategooriatega seotud tunnustamistest kõikide käesolevas lisas loetletud kolmandate riikide puhul.“

2)

Argentinat, Austraaliat, Costa Ricat, Indiat, Iisraeli, Jaapanit, Šveitsi, Tuneesiat ja Uus-Meremaad käsitlevatest kannetest jäetakse välja joonealune märkus „(1) Ei sisalda merevetikaid“.

3)

Argentinat käsitlevat kannet muudetakse järgmiselt:

a)

punktist 1 jäetakse välja B ja D tootekategooriatega seotud piirangud;

b)

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Päritolu: A, B ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Argentinas, ning D kategooria tooted, mis on töödeldud Argentinas ja sisaldavad Argentinas mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosi.“

4)

Austraaliat käsitlevas kandes asendatakse punkt 2 järgmisega:

„2.

Päritolu: A ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Austraalias, ning D kategooria tooted, mis on töödeldud Austraalias ja sisaldavad Austraalias mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosi.“

5)

Costa Ricat käsitlevat kannet muudetakse järgmiselt:

a)

piirang „üksnes töödeldud taimekasvatussaadused“ asendatakse piiranguga „üksnes töödeldud taimsed saadused“;

b)

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Päritolu: A ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Costa Ricas, ning D kategooria tooted, mis on töödeldud Costa Ricas ja sisaldavad Costa Ricas mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosi.“

6)

Iisraeli käsitlevas kandes asendatakse punkt 2 järgmisega:

„2.

Päritolu: A ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Iisraelis, ning D kategooria tooted, mis on töödeldud Iisraelis ja sisaldavad Iisraelis mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosi või koostisosi, mis on Iisraeli imporditud

kas EList

või kolmandast riigist korra alusel, mis on tunnistatud võrdväärseks vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2.“

7)

Jaapanit käsitlevas kandes asendatakse punkt 2 järgmisega:

„2.

Päritolu: A ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Jaapanis, ning D kategooria tooted, mis on töödeldud Jaapanis ja sisaldavad Jaapanis mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosi või koostisosi, mis on Jaapanisse imporditud

kas EList

või kolmandast riigist, mille puhul Jaapan on tunnistanud, et tooted on selles kolmandas riigis toodetud ja kontrollitud vastavalt Jaapani õigusaktides kehtestatutega samaväärsetele eeskirjadele.“

8)

Šveitsi käsitlevat kannet muudetakse järgmiselt:

a)

punktist 1 jäetakse välja B tootekategooriaga seotud piirang;

b)

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Päritolu: A ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Šveitsis, ning D ja E kategooria tooted, mis on töödeldud Šveitsis ja sisaldavad Šveitsis mahepõllumajanduslikult toodetud koostisosi või koostisosi, mis on Šveitsi imporditud

kas EList

või kolmandast riigist, mille puhul Šveits on tunnistanud, et tooted on selles kolmandas riigis toodetud ja kontrollitud vastavalt Šveitsi õigusaktides kehtestatutega samaväärsetele eeskirjadele.“

9)

Tuneesiat käsitlevas kandes asendatakse punkt 2 järgmisega:

„2.

Päritolu: A ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Tuneesias, ja D kategooria tooted, mis on töödeldud Tuneesias ja sisaldavad Tuneesias mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosi.“

10)

Ameerika Ühendriike käsitleva kande punktist 1 jäetakse välja A ja D tootekategooriatega seotud piirangud.

11)

Uus-Meremaad käsitlevat kannet muudetakse järgmiselt:

a)

punktist 1 jäetakse välja B ja D tootekategooriatega seotud piirangud;

b)

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Päritolu: A, B ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Uus-Meremaal, ning D kategooria tooted, mis on töödeldud Uus-Meremaal ja sisaldavad Uus-Meremaal mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosi või koostisosi, mis on Uus-Meremaale imporditud

kas EList,

kolmandast riigist korra alusel, mis on tunnistatud võrdväärseks vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2,

või kolmandast riigist, kelle tootmist ja kontrolli reguleerivad eeskirjad on kooskõlas MAFi kehtestatud sätetega selle riigi pädeva asutuse poolt esitatud kinnituste ja teabe alusel tunnistatud samaväärseks MAFi mahepõllumajandusliku päritolu ametliku kinnitamise programmiga, tingimusel et imporditakse ainult neid Uus-Meremaal valmistatud mahepõllumajandusliku päritoluga koostisosi, mida kavatsetakse D kategooria toodetesse lisada kuni 5 %.“

12)

Korea Vabariiki käsitlevas kandes asendatakse punkt 2 järgmisega:

„2.

Päritolu: D-kategooria tooted, mis on töödeldud Korea Vabariigis ja sisaldavad Korea Vabariigis mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosi või koostisosi, mis on Korea Vabariiki imporditud

kas EList

või kolmandast riigist, mille puhul Korea Vabariik on tunnistanud, et tooted on selles kolmandas riigis toodetud ja kontrollitud vastavalt Korea Vabariigi õigusaktides kehtestatutega samaväärsetele eeskirjadele.“


II LISA

„V LISA

Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi

III LISA

„VI LISA

Image Tekst pildi Image Tekst pildi