12.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1800,

11. oktoober 2016,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 109a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 111 lõike 1 punktiga n peab solventsuskapitalinõude arvutamisel krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamine objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele („jaotamine“) olema kooskõlas krediidikvaliteeti hindavate asutuste väliste krediidikvaliteedi hinnangute kasutamisega krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste kapitalinõuete arvutamisel, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013 (2).

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1799 (3) kehtestatakse krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete sidumise metoodika krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud väliste krediidikvaliteedi hinnangute kasutamiseks, eelkõige eeskirjad selle kohta, kuidas asjakohased krediidikvaliteedi hinnangud seostada määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud kuue krediidikvaliteedi astmega.

(3)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (4) artiklis 3 on solventsuskapitalinõude arvutamiseks ette nähtud, et erinevalt määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud kuuest krediidikvaliteedi astmest, mida kasutatakse krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete sidumise metoodikas, sisaldab jaotussüsteem seitset krediidikvaliteedi astet.

(4)

Selleks et saavutada direktiivi 2009/138/EÜ artikli 111 lõike 1 punktis n nõutud kooskõla, põhineb jaotus krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete sidumise metoodikal ning seda võib vajaduse korral muuta, et arvestada solventsuskapitalinõude arvutamiseks asjakohases krediidikvaliteedi süsteemis sätestatud lisaastet.

(5)

Käesoleva määrusega kehtestatakse kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tegureid arvestades jaotuskord. Usaldatavuse ja turu huvisid tasakaalustades tuleb vältida selliste krediidikvaliteeti hindavate asutuste põhjendamatut materiaalset kahjustamist, kelle esitatav kvantitatiivne teave on piiratud, kuna nad sisenesid turule teistest hiljem. Seetõttu tuleks krediidikvaliteedi astmetega sidumisel piiratud kvantitatiivse teabe korral leevendada kvantitatiivsete tegurite olulisust. Krediidikvaliteedi astmetele vastavust tuleks ajakohastada, kui see osutub pärast käesoleva määruse jõustumist kogutud kvantitatiivse teabe kajastamiseks vajalikuks.

(6)

Jaotuskorda kohaldatakse selliste krediidikvaliteedi hinnangute suhtes, mille andnud krediidikvaliteeti hindav asutus on reitinguagentuur, mis on registreeritud või sertifitseeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (5) kohaselt, või krediidireitinguid andvad keskpangad, mis ei kuulu selle määruse kohaldamisalasse, samuti kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1060/2009 krediidikvaliteeti hindava asutuse kinnitatud krediidikvaliteedi hinnangute suhtes.

(7)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille on komisjonile esitanud Euroopa järelevalveasutused (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve).

(8)

Komisjon teavitas 29. märtsil 2016 Euroopa järelevalveasutuste ühiskomiteed kavatsusest kiita rakenduslike tehniliste standardite eelnõu heaks muudatustega, et tagada usaldatavusjärelevalve tugevuse ja edasise kontsentreerumise ennetamise vajaduse vaheline tasakaal olukorras, kui krediidireitingute turg on kontsentreerunud ja kolm suurt krediidikvaliteeti hindavat asutust valitsevad 90 % turust. Komisjon rõhutas teatises eelkõige, et on vaja vältida kolme aasta möödumisel automaatset konservatiivsemat krediidikvaliteedi astmetega sidumist kõikide krediidikvaliteeti hindavate asutuste suhtes, kes on andnud välja liiga vähe reitinguid, ning olenemata nende reitingute kvaliteedist, kuna selline lähenemisviis võib luua turule sisenemist takistava regulatiivse tõkke ja kahjustada väiksemate/uuemate krediidikvaliteeti hindavate asutuste konkurentsivõimet pelgalt seetõttu, et nad ei anna välja nii palju reitinguid kui suured turgu valitsevad ettevõtjad. 12. mail 2016 kinnitas Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee ametlikus arvamuses algset seisukohta ega esitanud uuesti rakenduslikku tehnilist standardit, mis vastaks komisjoni muudatusettepanekutele.

(9)

Selleks, et tagada tasakaal tugeva usaldatavusjärelevalve ja krediidireitingute turul oleva konkurentsi vahel, tuleks muuta rakenduslike tehniliste standardite eelnõus sätteid, mis võivad väiksemaid/uuemaid krediidikvaliteeti hindavaid asutusi turule teistest hiljem sisenemise tõttu põhjendamatult materiaalselt kahjustada, eriti sätteid, milles käsitletakse piiratud andmete korral konservatiivsema kohtlemise kohaldamist, uue krediidikvaliteedi astmetele vastavuse automaatset jõustumist alates 2019. aastast, samuti sätet, milles käsitletakse krediidikvaliteedi astmetele vastavuse läbivaatamist ja 2019. aastast kohaldatavaid asjaomaseid tabeleid.

(10)

Euroopa järelevalveasutused on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke kaasnevaid kulusid ja tulusid ning palunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (6) artikli 37 kohaselt asutatud pangandussektori sidusrühmade kogu arvamust, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (7) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogu arvamust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (8) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Krediidikvaliteeti hindava asutuse antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamine objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. oktoober 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni 7. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1799, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid krediidiriski puhul krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute ja krediidikvaliteedi astmete Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 136 lõike 1 ja artikli 136 lõike 3 kohase sidumise kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 3).

(4)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


LISA

Krediidikvaliteeti hindava asutuse antud krediidikvaliteedi hinnangute jaotamine objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele

Krediidikvaliteedi aste

0

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Pikaajalise emitendi krediidireitingute skaala

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Pikaajaliste võlakohustuste reitingute skaala

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Finantstugevuse reitingute skaala

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Lühiajaliste reitingute skaala

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Keskmise kestusega ja pikaajaliste emitentide reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Keskmise kestusega ja pikaajaliste emissioonide reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lühiajaliste emitentide reitinguskaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Lühiajaliste emissioonide reitinguskaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Pikaajalise krediidi reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Lühiajaline äriühingu reitinguskaala

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Üleilmne reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

BCRA – Credit Rating Agency AD

Panga pikaajaliste reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Kindlustuse pikaajaliste reitingute skaala

iAAA

iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Äriühingu pikaajaliste reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Omavalitsuse pikaajaliste reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Emissiooni pikaajaliste reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Panga lühiajaliste reitingute skaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Äriühingu lühiajaliste reitingute skaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Omavalitsuse lühiajaliste reitingute skaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Emissiooni lühiajaline reitinguskaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Banque de France

Üleilmne pikaajalise emitendi krediidireitingute skaala

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Capital Intelligence

Rahvusvahelise pikaajalise emitendi reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Rahvusvahelise pikaajalise emissiooni reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Rahvusvahelise lühiajalise emitendi reitinguskaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Rahvusvahelise lühiajalise emissiooni reitinguskaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Äriühingu pikaajaline reitinguskaala

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Pikaajaline reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Üleilmne pikaajaline reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Pikaajalise krediidi reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lühiajalise krediidi reitinguskaala

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Pikaajaliste kohustuste reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kommertsväärtpaberite ja lühiajaliste võlakohustuste reitinguskaala

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Nõuete maksevõime reitinguskaala

 

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

European Rating Agency

Pikaajaline reitinguskaala

 

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lühiajaline reitinguskaala

 

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Üleilmne pikaajaline reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Euler Hermes Rating

Üleilmne pikaajaline reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

FERI EuroRating Services AG

FERI EuroRatingu reitinguskaala

AAA

AA

A

 

BBB, BB

B

CCC, CC, D

Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia S.p.A., Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited

Pikaajalise emitendi krediidireitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Äriühingu finantskohustused – pikaajaliste reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Pikaajalise rahvusvahelise kindlustaja finantstugevuse reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Lühiajaline reitinguskaala

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Lühiajalise kindlustaja finantstugevuse reitingute skaala

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Üleilmne pikaajaline reitinguskaala

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A

Üleilmne pikaajaline reitinguskaala

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

Japan Credit Rating Agency Ltd

Pikaajalise emitendi reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Pikaajalise emissiooni reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lühiajalise emitendi reitingute skaala

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Lühiajalise emissiooni krediidireitingute skaala

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Pikaajalise krediidi reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lühiajalise krediidi reitinguskaala

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España S.A., Moody's Investors Service Ltd

Üleilmne pikaajaline reitinguskaala

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Võlakirjafondi reitinguskaala

Aaa-bf

Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Üleilmne lühiajaline reitinguskaala

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited

Pikaajalise emitendi krediidireitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Pikaajalise emissiooni krediidireitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kindlustaja finantstugevuse reitingute skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Fondi krediidikvaliteedi reitingute skaala

AAAf

AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Keskmise suurusega ettevõtete prognoosi reitingute skaala

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Lühiajalise emitendi krediidireitingute skaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Lühiajalise emissiooni krediidireitingute skaala

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scope Rating

Üleilmne pikaajaline reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Üleilmne lühiajaline reitinguskaala

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Rahvusvaheline pikaajaline reitinguskaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

The Economist Intelligence Unit Ltd

Riigireitingu vahemike skaala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D