22.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1695,

21. september 2016,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96, (1) eriti selle artikli 11 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisas on loetletud Iraagi eelmise valitsuse avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted, füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja üksused, kelle suhtes rakendatakse kõnealuse määruse alusel 22. mail 2003. aastal väljaspool Iraaki asunud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(2)

16. septembril 2016 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee kõrvaldada 19 üksust nende isikute ja üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. september 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

välispoliitika vahendite talituse tegevdirektori kohusetäitja


(1)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1210/2003 III lisast jäetakse välja järgmised kanded:

 

„10. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Aadress: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.“

 

„49. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (alias STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Aadress: a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq.“

 

„55. INDUSTRIAL COMPLEX – DIALA. Aadress: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Iraq.“

 

„56. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Aadress: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq.“

 

„57. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Aadress: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq.“

 

„59. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Aadress: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Iraq.“

 

„83. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Aadress: P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Iraq“

 

„100. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Aadress: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq.“

 

„102. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Aadress: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Iraq.“

 

„107. READY MADE CLOTHES CO. SA. Aadress: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah – Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq.“

 

„110. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Aadress: P.O. Box 5, Samawah, Iraq.“

 

„111. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Aadress: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Iraq.“

 

„125. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Aadress: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq.“

 

„127. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Aadress: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq.“

 

„129. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Aadress: a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq.“

 

„131. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Aadress: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.“

 

„137. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Aadress: a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.“

 

„139. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Aadress: a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq; b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Iraq.“

 

„142. STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Aadress: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq.“