9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1611,

7. juuli 2016,

millega vaadatakse läbi hüvitisskaala, mida kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate lähetamisel liikmesriikidesse

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ning liidu muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) personalieeskirjade artikli 112 lõiget 2 ja VII lisa artiklit 13,

olles konsulteerinud personalieeskirjade komiteega,

olles konsulteerinud institutsioonide ja muude Euroopa Liidu asutuste töötajate esindajatega

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas personalieeskirjade VII lisa artikli 13 lõikega 3 esitas Eurostat aruande (2) hotelli-, restorani- ja toitlustusteenuste hindade muutumise kohta.

(2)

Aruandest selgub, et hotellide, restoranide ja toitlustusteenuste hindade muutumise tõttu tuleks päevaraha määrad ja majutuskulude ülemmäärad läbi vaadata.

(3)

Päevaraha määrade ja majutuskulude ülemmäärade läbivaatamisel tuleb analüüsida keerulisi majanduslikke ja/või sotsiaalseid olukordi, ja seadusandjal on sellisel juhul ulatuslik kaalutlusõigus.

(4)

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste viimase reformimise käigus rõhutati vajadust nõuda igalt avaliku halduse asutuselt ja igalt selle töötajalt erilisi jõupingutusi, et suurendada tõhusust ja kohaneda Euroopa muutuva majandusliku ja sotsiaalse olukorraga.

(5)

Kuna Horvaati ühines 1. juulil 2013 Euroopa Liiduga, tuleks sellesse riiki lähetusse saadetud ametnike ja muude teenistujate lähetuskulusid hüvitada vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 13 lõike 2 punktile a,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Personalieeskirjade VII lisa artikli 13 lõike 2 punktis a toodud hüvitisskaala asendatakse järgmise tabeliga.

Sihtriik

Majutuskulude (hotell) ülemmäär

Päevaraha

Belgia

148

102

Bulgaaria

135

57

Tšehhi Vabariik

124

70

Taani

173

124

Saksamaa

128

97

Eesti

105

80

Iirimaa

159

108

Kreeka

112

82

Hispaania

128

88

Prantsusmaa

180

102

Horvaatia

110

75

Itaalia

148

98

Küpros

140

88

Läti

116

73

Leedu

117

69

Luksemburg

148

98

Ungari

120

64

Malta

138

88

Madalmaad

166

103

Austria

132

102

Poola

116

67

Portugal

101

83

Rumeenia

136

62

Sloveenia

117

84

Slovaki Vabariik

100

74

Soome

142

113

Rootsi

187

117

Ühendkuningriik

209

125

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1, viimati muudetud määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013 (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).

(2)  Komisjoni talituste töödokument: Eurostati aruanne lähetuskulude kohta 2015. aastal (päevaraha määrad ja majutuskulude ülemmäärad) – viitenumber Ares(2015)6009670-22/12/2015. Kättesaadav aadressil https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z