1.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/6


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1443,

29. juuni 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 ning nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005 seoses teatavate narkootikumide lähteainete lisamisega nimekirjas loetletud lähteainete hulka

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta, (1) eriti selle artiklit 15,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, (2) eriti selle artiklit 30a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa sisaldavad mõlemad nimekirjas loetletud lähteaineid, mille suhtes kohaldatakse mitut asjaomastes määrustes ette nähtud kontrolli- ja järelevalvemeedet.

(2)

Määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisas ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas sisalduvas nimekirjas loetletud lähteained on jagatud kategooriatesse, mille suhtes kohaldatakse eri meetmeid, et saavutada mõõdupärane tasakaal konkreetsest ainest tuleneva ohu ja sellega seaduslikule kauplemisele tekkiva koormuse vahel.

(3)

Rangeimad kontrolli- ja järelevalvemeetmed on ette nähtud 1. kategooriasse kantud lähteainetele. Ettevõtjatel ja kasutajatel peab nende ainete omamiseks ja nendega tehingute tegemiseks olema tegevusluba.

(4)

Kloroefedriini ja kloropseudoefedriini saab ilma suurte kadudeta otse metamfetamiiniks muuta. Liikmesriigid on tõendanud, et alates 2013. aastat on kloroefedriini ja kloropseudoefedriini liidus mitmel korral kasutatud lähteainetena metamfetamiini ebaseaduslikul valmistamisel. Lisaks on mitmel korral teatatud nende kahe aine kasutamisest metamfetamiini valmistamiseks väljaspool liitu.

(5)

Kloroefedriini ja kloropseudoefedriiniga kauplemist ja nende omamist ei ole praegu seadusega piiratud ja nende kontroll piirdub liidu ettevõtjate vabatahtliku kohustusega jälgida selliste ainetega kauplemist ja teatada kahtlastest tehingutest.

(6)

Liikmesriikide ja keemiatööstuse esindajatega konsulteerimisel selgus, et kloroefedriini ja kloropseduefedriini oluline seaduslik kasutus puudub. Liikmesriikide pädevad asutused konfiskeerisid 2013. ja 2014. aastal rohkem kui 3 tonni neid aineid, et takistada nende kasutamist metamfetamiini ebaseaduslikuks valmistamiseks.

(7)

Arvestades kloroefedriini ja kloropseudoefedriini kõrvaletoimetamise suurt riski ning et nende loetellu kandmine seaduslikku kaubandust oluliselt ei mõjuta, tuleks need ained kanda määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisas ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas sisalduva nimekirja 1. kategooriasse.

(8)

Määrust (EÜ) nr 273/2004 ja määrust (EÜ) nr 111/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(9)

Määrusega (EÜ) nr 273/2004 ja määrusega (EÜ) nr 111/2005 rakendatakse ühiselt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 19. detsembri 1988. aasta konventsiooni (3) teatavaid sätteid. Arvestades nende kahe määruse tihedat sisulist seost, on muudatuste vastuvõtmine ühe ühtse delegeeritud õigusaktiga põhjendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 273/2004 muutmine

Määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa nimekirjas loetletud lähteainete 1. kategooria tabelisse lisatakse järgmised read:

„(1R,2S)-(-)-kloroefedriin

 

2939 99 00

110925-64–9

(1S,2R)-(+)-kloroefedriin

 

2939 99 00

1384199-95–4

(1S,2S)-(+)-kloropseudoefedriin

 

2939 99 00

73393-61–0

(1R,2R)-(-)-kloropseudoefedriin

 

2939 99 00

771434-80–1“

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 111/2005 muutmine

Määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa nimekirjas loetletud lähteainete 1. kategooria tabelisse lisatakse järgmised read:

„(1R,2S)-(-)-kloroefedriin

 

2939 99 00

110925-64–9

(1S,2R)-(+)-kloroefedriin

 

2939 99 00

1384199-95–4

(1S,2S)-(+)-kloropseudoefedriin

 

2939 99 00

73393-61–0

(1R,2R)-(-)-kloropseudoefedriin

 

2939 99 00

771434-80–1“

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 47, 18.2.2004, lk 1.

(2)  ELT L 22, 26.1.2005, lk 1.

(3)  EÜT L 326, 24.11.1990, lk 56.