29.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/144


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1013,

8. juuni 2016,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 184/2005 (3) komisjonile antud volitused vastavusse viia Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklitega 290 ja 291.

(2)

Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika hea kvaliteet ja võrreldavus on väga oluline liidu avaliku poliitika eest vastutajate, teadlaste ja kõigi Euroopa kodanike jaoks. Komisjon (Eurostat) peaks võtma kõik vajalikud meetmed, et võimaldada lihtsat ja kasutajasõbralikku juurdepääsu andmeseeriatele veebis ning et esitada kasutajatele andmed intuitiivselt leitaval kujul.

(3)

Euroopa statistika maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute kohta on väga tähtis majanduspoliitika teadliku kujundamise ja täpsete majandusprognooside tagamiseks.

(4)

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (4) vastuvõtmisega on komisjon võtnud endale avalduse (5) tegemise kaudu kohustuse vaadata ELi toimimise lepingus kehtestatud kriteeriumide kohaselt läbi õigusaktid, mis sisaldavad praegu viiteid kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Määrus (EÜ) nr 184/2005 sisaldab viiteid kontrolliga regulatiivmenetlusele ning seepärast tuleks nimetatud määrus ELi toimimise lepingus kehtestatud kriteeriumide seisukohast läbi vaadata.

(6)

Määruse (EÜ) nr 184/2005 vastavusseviimiseks ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 tuleks komisjonile nimetatud määrusega antud rakendusvolitused asendada volitustega võtta vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

(7)

Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, kui majanduslike või tehniliste muutuste tõttu on vaja ajakohastada määruse (EÜ) nr 184/2005 I lisa tabelites 6, 7 ja 8 esitatud geograafilise, institutsionaalsete sektorite ja tegevusvaldkondade jaotuse tasemeid, tingimusel et selline ajakohastamine ei mõjuta aruandluskoormust ega muuda kohaldatavat kontseptuaalset alusraamistikku. Komisjonile tuleks anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, kui on vaja jätta välja või vähendada nimetatud määruse I lisa teatavaid andmevoogudele esitatavaid nõudeid, tingimusel et selline välja jätmine või vähendamine ei halvenda käesoleva määruse alusel koostatava statistika kvaliteeti. Selliseid delegeeritud õigusakte tuleks kasutada ka siis, kui pikendatakse tähtaega, mille jooksul tuleb esitada aruanne selliste uuringute tulemuste kohta, mis käsitlevad lõpliku omandilise kuuluvuse kontseptsioonil põhinevat välismaiste otseinvesteeringute statistikat ning uute välismaiste otseinvesteeringute (nn greenfield-otseinvesteeringud) ja ülevõtmiste eristamist. Komisjon peaks tagama, et kõnealuste delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat koormust, mis ületab käesoleva määruse jaoks vajaliku, ega muudeta kohaldatavat kontseptuaalset alusraamistikku. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes (6) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(8)

Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 184/2005 rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et ühtlustada kvaliteediaruannete esitamise korda, ülesehitust ja regulaarsust. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

(9)

Määruse (EÜ) nr 184/2005 artiklis 11 osutatud maksebilansi komitee on andnud komisjonile nõu ja abistanud teda rakendamisvolituste teostamisel. Euroopa statistikasüsteemi uut struktuuri käsitleva strateegia kohaselt, mille eesmärk on parandada selge püramiidikujulise struktuuri raames koordineerimist ja partnerlust, peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 223/2009 (7) loodud Euroopa statistikasüsteemi komiteel olema nõuandev roll ja ta peaks abistama komisjoni rakendamisvolituste teostamisel. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 184/2005 muuta, asendades viited maksebilansi komiteele viidetega Euroopa statistikasüsteemi komiteele.

(10)

Praegune hea operatiivkoostöö riikide keskpankade ja riikide statistikaametite ning Eurostati ja Euroopa Keskpanga (EKP) vahel on väärtus, mida tuleks hoida ja arendada, et parandada makromajandusstatistika, näiteks maksebilansi-, finants- ja riigi rahanduse statistika ning rahvamajanduse arvepidamise üldist järjepidevust ja kvaliteeti. Riikide keskpangad ja riikide statistikaametid peavad olema jätkuvalt tihedasti seotud kõigi maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika alaste otsuste ettevalmistamisega tänu nende osalemisele asjaomastes eksperdirühmades, mis tegelevad nende valdkondadega. Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) koostööd koordineerib strateegilisel tasandil Euroopa statistikafoorum, mis on asutatud vastavalt 24. aprillil 2013 allakirjutatud vastastikuse mõistmise memorandumile, mis käsitleb Euroopa statistikasüsteemi liikmete ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmete vahelist koostööd.

(11)

Selleks et tihendada veelgi Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi koostööd, peaks komisjon küsima nõukogu otsusega 2006/856/EÜ (8) loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee arvamust kõigis nimetatud otsuse kohaselt tema pädevusse kuuluvates küsimustes.

(12)

EL-i toimimise lepingu artikli 127 lõike 4 ja artikli 282 lõike 5 kohaselt tuleks EKPga konsulteerida iga tema pädevusse kuuluva liidu õigusakti eelnõu puhul.

(13)

Liikmesriigid peaksid esitama Euroopa statistika koostamiseks nõutavad andmed maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute kohta õigeaegselt, nõutaval kujul ja nõutava kvaliteediga.

(14)

Rahvusvahelised kapitalivood on pärast määruse (EÜ) nr 184/2005 vastuvõtmist intensiivistunud ja keerulisemaks muutunud. Eriotstarbeliste vahendite ulatuslikum kasutamine ja õiguslikud skeemid kapitalivoogude suunamiseks on muutnud raskemaks kõnealuste voogude jälgimise, et tagada nende jälgitavus ja vältida topelt- või mitmekordset kirjendamist.

(15)

Määrust (EÜ) nr 184/2005 tuleks seetõttu ajakohastada, et parandada maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika läbipaistvust ja detailsust.

(16)

Selleks et koguda käesoleva määruse alusel nõutavat teavet, peaksid liikmesriigid kasutama kõiki asjakohaseid ja sobivaid allikaid, sealhulgas administratiivseid andmeallikaid, näiteks äriregistrid või EuroGroupsi register. Läbipaistvust saaks suurendada ka sel teel, et kasutatakse ära viimaseid uuendusi, näiteks juriidilise isiku ülemaailmset tunnust ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (9) raames loodud kasu saavate omanike andmebaas.

(17)

Selleks et töötada välja välismaiste otseinvesteeringute statistika, mis põhineb lõpliku omandiõiguse kontseptsioonil, ning välismaiste otseinvesteeringute statistika, milles eristatakse uusi välismaiseid otseinvesteeringuid ja ülevõtmistest tulenevaid välismaiseid otseinvesteeringuid, mis teatava aja jooksul üldiselt ei suurenda liikmesriikide kapitali kogumahutust, tuleks nendes valdkondades arendada ja parandada asjakohast metoodikat. Seda tuleks teha koostöös selliste asjaomaste sidusrühmadega nagu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, Rahvusvaheline Valuutafond ja ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents.

(18)

Katseuuringute abil tuleks määrata kindlaks tingimused, sealhulgas metoodikaraamistik välismaiste otseinvesteeringute aastase statistika uute andmete kogumiseks ning hinnata seonduvate andmete kogumise kulu, statistika kvaliteeti ja samuti riikidevahelist võrreldavust. Komisjon peaks nende uuringute tulemuste kohta koostama aruande ning esitama selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(19)

Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete kvaliteedi tagamiseks peaks komisjon kasutama määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 12 sätestatud asjakohaseid eelisõigusi ja volitusi.

(20)

Määrust (EÜ) nr 184/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 184/2005 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte, kui majanduslike või tehniliste muutuste tulemusel on vaja ajakohastada I lisa tabelites 6, 7 ja 8 esitatud geograafilise, institutsionaalsete sektorite ja tegevusvaldkondade jaotuse tasemeid, tingimusel et selline ajakohastamine ja täpsustamine ei mõjuta aruandluskoormust ega muuda kohaldatavat kontseptuaalset alusraamistikku.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte, kui on vaja välja jätta või vähendada teatavaid I lisa andmevoogudele esitatavaid nõudeid, tingimusel et selline välja jätmine või vähendamine ei halvenda käesoleva määruse alusel koostatava statistika kvaliteeti.

Nende delegeeritud volituste rakendamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele või andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat koormust.

Lisaks põhjendab komisjon delegeeritud õigusaktides ettenähtud meetmeid asjakohaselt ning analüüsib vajaduse korral nende kulutasuvust, sealhulgas andmeesitajatele tekkivat koormust ja andmete koostamise kulu, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 (*) artikli 14 lõikes 3.

(*)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).“"

2)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Kvaliteedikriteeriumid ja -aruanded

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel rakendatakse käesoleva määruse artikli 5 kohaselt edastatavate andmete suhtes määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) edastatud andmete kvaliteeti käsitleva aruande („kvaliteediaruanne“).

3.   Käesoleva määrusega hõlmatud andmete suhtes lõikes 1 osutatud kvaliteedikriteeriumide rakendamisel määrab komisjon rakendusaktidega kindlaks kvaliteediaruannete esitamise korra, ülesehituse ja regulaarsuse. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

4.   Komisjon (Eurostat) hindab kvaliteediaruannete asjakohase analüüsi põhjal artikli 11 lõikes 1 osutatud Euroopa statistikasüsteemi komitee abiga edastatud andmete kvaliteeti ning koostab ja avaldab käesoleva määrusega hõlmatud Euroopa statistika kvaliteedi aruande. Nimetatud aruanne saadetakse teadmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni (Eurostati) kõigist suurematest edastatavaid andmeid mõjutavatest metoodika- või muud tüüpi muudatustest hiljemalt kolme kuu möödumisel pärast nende kohaldatavaks muutumist. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja teisi liikmesriike igast sellisest teavitamisest.“

3)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Andmevood

1.   Koostatav statistika rühmitatakse komisjonile (Eurostatile) esitamiseks vastavalt järgmistele andmevoogudele:

a)

kuu maksebilansistatistika;

b)

kvartali maksebilansistatistika;

c)

rahvusvaheline teenuskaubandus;

d)

välismaiste otseinvesteeringute vood;

e)

välismaiste otseinvesteeringute positsioonid.

2.   Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid töötavad koos asjaomaste rahvusvaheliste partneritega välja sobiva metoodika, et koostada lisaks vahetu tehingupoole põhimõttele lõpliku omandilise kuuluvuse kontseptsioonil põhinevat välismaiste otseinvesteeringute statistikat, milles eristatakse uusi välismaiseid otseinvesteeringuid ja ülevõtmisi.

3.   Komisjon (Eurostat) algatab 20. juuliks 2018 katseuuringud, mille liikmesriigid teostavad välismaiste otseinvesteeringute aastase statistika kohta, mis põhineb lõpliku omandilise kuuluvuse kontseptsioonil ning milles eristatakse uusi välismaiseid otseinvesteeringuid ja ülevõtmisi. Nende uuringute eesmärk on määrata kindlaks tingimused, sealhulgas metoodikaraamistik välismaiste otseinvesteeringute aastase statistika uute andmete kogumiseks, ning hinnata seonduvate andmete kogumise kulu ja tulenevat statistika kvaliteeti ning samuti riikidevahelist võrreldavust.

4.   Selleks et hõlbustada lõikes 3 osutatud uuringute tegemist, võib liit anda liikmesriikidele toetusena rahalist tuge kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012 (**).

5.   Komisjon (Eurostat) koostab 20. juuliks 2019 aruande lõikes 3 osutatud uuringute tulemuste kohta. See aruanne edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning vajaduse korral määratakse selles kindlaks ülejäänud tingimused, mis tuleb täita lõikes 2 osutatud metoodika väljatöötamiseks.

6.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10 vastu delegeeritud õigusakte, et pikendada käesoleva artikli lõikes 5 sätestatud aruande koostamise tähtaega 12 kuu võrra, kui komisjon leiab nimetatud lõikes osutatud katseuuringute hindamisel, et on asjakohane määrata kindlaks ülejäänud tingimused.

Nimetatud delegeeritud volituste rakendamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele või andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat koormust.

Lisaks põhjendab komisjon delegeeritud õigusaktides ettenähtud meetmeid asjakohaselt ning analüüsib vajaduse korral nende kulutasuvust, sealhulgas andmeesitajatele tekkivat koormust ja andmete koostamise kulu, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 14 lõikes 3.

7.   Hiljemalt 12 kuud pärast lõikes 5 osutatud aruande esitamise kuupäeva teeb komisjon vajaduse korral ning eelkõige lõikes 3 osutatud katseuuringute tulemuste komisjonipoolsest hindamisest sõltuvalt ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks, et määrata kindlaks metoodika- ja andmenõuded välismaiste otseinvesteeringute aastase statistika kohta, mis põhineb lõpliku omandilise kuuluvuse kontseptsioonil ning välismaiste otseinvesteeringute aastase statistika kohta, milles tuuakse eraldi välja uued välismaised otseinvesteeringud ja ülevõtmised.

(**)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).“"

4)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Levitamine

1.   Komisjon (Eurostat) levitab vastavalt käesolevale määrusele koostatud Euroopa statistikat sarnaselt I lisas osutatud regulaarsusega. Kõnealune statistika tehakse kättesaadavaks komisjoni (Eurostati) veebilehel.

2.   Kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 18 ja statistika konfidentsiaalsuse kaitsmise põhimõtet mõjutamata tagavad liikmesriigid ja komisjon (Eurostat) käesoleva määruse alusel nõutud andmete ja metaandmete levitamise ning teevad teatavaks nende koostamiseks kasutatud täpse metoodika.“

5)

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 2 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 19. juulist 2016. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 6 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes (***) sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.   Artikli 2 lõike 3 ja artikli 5 lõike 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

(***)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“"

6)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 223/2009. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (****) tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

(****)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).“"

7)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Rakendamisaruanded

Hiljemalt 28. veebruariks 2018 ja seejärel iga viie aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

Aruandes eelkõige:

a)

hinnatakse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute andmete kvaliteeti;

b)

hinnatakse kasu, mida liit, liikmesriigid, andmeesitajad ja -kasutajad saavad võrreldes statistika koostamiseks tehtud kulutustega;

c)

tehakse kindlaks valdkonnad, kus on arenguruumi, ja määratletakse vajalikud muudatused lähtuvalt saavutatud tulemustest.“

8)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 12a

Koostöö teiste komiteedega

Kõikides nõukogu otsusega 2006/856/EÜ (*****) loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee pädevusse kuuluvates küsimustes küsib komisjon selle komitee arvamust vastavalt nimetatud otsusele.

(*****)  Nõukogu 13. novembri 2006. aasta otsus 2006/856/EÜ, millega moodustatakse monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee (ELT L 332, 30.11.2006, lk 21).“"

9)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 8. juuni 2016

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. G. KOENDERS


(1)  ELT C 31, 30.1.2015, lk 3.

(2)  Euroopa Parlamendi 10. mai 2016. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 30. mai 2016. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta (ELT L 35, 8.2.2005, lk 23).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(5)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 19.

(6)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).

(8)  Nõukogu 13. novembri 2006. aasta otsus 2006/856/EÜ, millega moodustatakse monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee (ELT L 332, 30.11.2006, lk 21).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).


LISA

Määruse (EÜ) nr 184/2005 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Tabeli 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Regulaarsus: kvartal

Esimene vaatlusperiood: 2014. aasta esimene kvartal

Tähtpäev: t + 85 kuud 2014. aastast 2016. aastani; t + 82 2017. aastast (2)

(2)  Üleminek tähtpäevale T + 82 ei ole kohustuslik liikmesriikidele, kes ei kuulu rahaliitu.“"

2)

Tabeli 2 E osa „Rahvusvaheline investeerimispositsioon“ kanne „Tuletisinstrumendid (v.a reservid) ja töötajate aktsiaoptsioonid“ asendatakse järgmisega:

„Tuletisinstrumendid (v.a reservid) ja töötajate aktsiaoptsioonid

Residentide sektori kaupa (Sektor 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)“

3)

Tabelit 4.1 muudetakse järgmiselt:

a)

kirje „Otseinvesteeringud välismaal – Tehingud“ asendatakse järgmisega:

„Otseinvesteeringud välismaal – Tehingud

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

b)

kirje „Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tehingud“ asendatakse järgmisega:

„Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tehingud

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

c)

lisatakse järgmine joonealune märkus:

„(*)

Geo 6: Geo 6 paksus kirjas: kohustuslik alates 2015. aastast.“

4)

Tabelit 4.2 muudetakse järgmiselt:

a)

kirje „Otseinvesteeringud välismaal – Tulu“ asendatakse järgmisega:

„Otseinvesteeringud välismaal – Tulu

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

b)

kirje „Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu“ asendatakse järgmisega:

„Otseinvesteeringud koostavas riigis – Tulu

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

c)

lisatakse järgmine joonealune märkus:

„(*)

Geo 6: Geo 6 paksus kirjas: kohustuslik alates 2015. aastast.“

5)

Tabelit 5.1 muudetakse järgmiselt:

a)

kirje „Otseinvesteeringud välismaal“ asendatakse järgmisega:

„Otseinvesteeringud välismaal

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

b)

kirje „Otseinvesteeringud koostavas riigis“ asendatakse järgmisega:

„Otseinvesteeringud koostavas riigis

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

c)

lisatakse järgmine joonealune märkus:

„(*)

Geo 6: Geo 6 paksus kirjas: kohustuslik alates 2015. aastast.“