24.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 167/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1003,

17. juuni 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate abamektiini, atsekinotsüüli, atseetamipriidi, bensovindiflupüüri, bromoksüniili, fludioksoniili, fluopikoliidi, fosetüüli, mepikvaadi, prokinasiidi, propamokarbi, proheksadiooni ja tebukonasooli jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a ja artikli 16 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Abamektiini, atseetamipriidi, bromoksüniili, fludioksoniili, propamokarbi, proheksadiooni ja tebukonasooli jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas. Atsekinotsüüli, fluopikoliidi, fosetüüli, mepikvaadi ja prokinasiidi jääkide piirnormid on kehtestatud kõnealuse määruse III lisa A osas. Bensovindiflupüüri jääkide piirnormi ei ole eraldi sätestatud ning ainet ei ole kantud kõnealuse määruse IV lisasse, seega kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 18 lõike 1 punktis b sätestatud vaikeväärtust 0,01 mg/kg.

(2)

Seoses loa andmisega toimeainet abamektiini sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks õunviljade, kõrvitsaliste (söödava koorega), Pekingi lehtnaeri, koodiga 0251000 tähistatud „aedsalati ja muude salatitaimede“, spinati, ubade ja herneste (kaunadega) ning selleri puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohane taotlus muuta kehtivaid jääkide piirnorme.

(3)

Atsekinotsüüli kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega kirsside ja ploomide puhul. Atseetamipriidi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega lehtkapsaste puhul. Bromoksüniili kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega murulaugu puhul. Fluopikoliidi kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega pamplite, spinati ja hariliku portulaki puhul. Fosetüüli kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega pamplite, juurselleri ja salat-apteegitilli puhul. Mepikvaadi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega kultuurseente puhul. Propamokarbi kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega juurselleri, hariliku portulaki, lehtpeedi, lehtselleri ja salat-apteegitilli puhul. Prokinasiidi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega sõstarde ja karusmarjade puhul. Tebukonasooli kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega rukki ja nisu puhul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigete 2 ja 4 alusel on esitatud taotlus fludioksoniili kasutamiseks ananasside puhul ja proheksadiooni kasutamiseks kirsside puhul. Taotluse esitaja väitel põhjustab nende ainete lubatud kasutamine USAs kõnealuste kultuuride puhul jääkide esinemist määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnorme ületaval tasemel, mistõttu on vaja suuremaid jääkide piirnorme, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist nimetatud kultuuride importimisel.

(5)

Asjaomased liikmesriigid hindasid määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 8 kohaselt kõnealuseid taotlusi ja edastasid hindamisaruanded komisjonile.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) hindas taotlusi ja hindamisaruandeid, uurides eelkõige tarbijatele ja, kui vaja, ka loomadele avalduvat ohtu, ning esitas põhjendatud arvamused (2) jääkide kavandatavate piirnormide kohta. Toiduohutusamet edastas arvamused komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(7)

Toiduohutusamet jõudis põhjendatud arvamustes järeldusele, et „aedsalati ja muude salatitaimede“ ja spinati puhul ei ole abamektiini kasutamise kohta esitatud piisavalt andmeid, mille põhjal saaks kehtestada uued jääkide piirnormid. Seepärast tuleks asjaomased kehtivad jääkide piirnormid jätta muutmata.

(8)

Seoses fosetüüli kasutamisega pamplite puhul soovitas toiduohutusamet kehtestada jääkide piirnormiks 100 mg/kg. Kooskõlas olemasolevate liidu suunistega jääkide piirnormide ekstrapoleerimise kohta on asjakohane kehtestada vaarikate puhul sama jääkide piirnorm.

(9)

Mepikvaadi kohta näitavad hiljutised seireandmed, et töötlemata kultuurseente puhul esineb määramispiiri ületavat jääkide sisaldust. Sellised jäägid tulenevad ristsaastumisest seaduslikult mepikvaadiga töödeldud põhuga. Toiduohutusamet tegi kõnealuste toodetega seoses riskijuhtijatele kaalumiseks ettepaneku, mis hõlmas kolme eri jääkide piirnormi, mis põhinesid ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) soovitatud lähenemisviisidel vürtside puhul jääkide piirnormide kehtestamisele ja kõrvaliste jääkide piirnormide kehtestamisele (3). Kuna tarbijate jaoks ohtu ei ole, tuleks kõnealuste toodete puhul jääkide piirnorm sätestada määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisas tasemel, mis vastab kõigi valimi tulemuste 99. protsentiilile. See piirnorm kehtib ajutiselt kuni 31. detsembrini 2018. Pärast seda kuupäeva on jääkide piirnorm 0,02* mg/kg, välja arvatud juhul, kui piirnormi muudetakse edaspidi määrusega, lähtudes hiljemalt 30. aprilliks 2018 esitatud uuest teabest.

(10)

Muude taotluste kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kõik andmenõuded on täidetud ja et taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad vastavalt tarbija kokkupuute hinnangule Euroopa 27 konkreetse tarbijarühma kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Hinnangute kohaselt ei teki ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõigi selliseid aineid sisaldavate toiduainete tarbimisel ega ka asjaomaste toodete suures koguses tarbimisega kaasneval lühiajalisel kokkupuutel ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(11)

Bensovindiflupüüri puhul esitas toiduohutusamet järeldused selle toimeaine pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdihinnangu kohta (4). Selle raames soovitas toiduohutusamet sätestada jääkide piirnormid, mis hõlmaksid nii liidu hea põllumajandustava kohaseid esindavaid kasutusviise kui ka Brasiilia taotlusi impordi piirnormide kohta. Komisjon pidas sobivate määramispiiride küsimuses nõu Euroopa Liidu referentlaboritega.

(12)

Toiduohutusameti põhjendatud arvamuse ja järelduse põhjal ning võttes arvesse asjakohaseid tegureid vaatlusaluse küsimuse kohta, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(13)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. juuni 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusameti teaduslike aruannetega saab tutvuda järgmisel aadressil: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops“ (Põhjendatud arvamus abamektiini jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta eri kultuuride puhul), EFSA Journal 2015; 13(7):4189 [27 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums“ (Põhjendatud arvamus atsekinotsüüli jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta kirsside ja ploomide puhul), EFSA Journal 2015; 13(10):4259 [19 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas“ (Põhjendatud arvamus atseetamipriidi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta lehtkapsaste puhul), EFSA Journal 2015; 13(9):4229 [20 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives“ (Põhjendatud arvamus bromoksüniili jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta murulaugu puhul), EFSA Journal 2015; 13(11):4311 [18 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples“ (Põhjendatud arvamus fludioksoniili jääkide uue piirnormi kehtestamise kohta ananasside puhul impordi jaoks), EFSA Journal 2016; 14(1):4372 [19 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes“ (Põhjendatud arvamus fluopikoliidi jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta pamplite, spinati ja hariliku portulaki puhul), EFSA Journal 2015; 13(11):4260 [22 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel“ (Põhjendatud arvamus fosetüüli jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta pamplite, juurselleri ja salat-apteegitilli puhul), EFSA Journal 2015; 13(12):4327 [20 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi“ (Põhjendatud arvamus mepikvaadi jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta kultuurseente puhul), EFSA Journal 2015; 13(11):4315 [25 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries“ (Põhjendatud arvamus prokinasiidi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta sõstarde ja karusmarjade puhul), EFSA Journal 2015; 13(11):4280 [18 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops“ (Põhjendatud arvamus propamokarbi jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta eri kultuuride puhul), EFSA Journal 2015; 13(11):4266 [19 lk].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerance for prohexadione in cherries“ (Põhjendatud arvamus proheksadiooni jääkide uue piirnormi kehtestamise kohta kirsside puhul impordi jaoks), EFSA Journal 2015; 13(12):4326 [16 lk].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat“ (Põhjendatud arvamus tebukonasooli jääkide kehtivate piirnormide muutmise kohta rukki ja nisu puhul), EFSA Journal 2015; 13(10):4262 [22 lk].

(3)  FAO (2009). „Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues.“ (Pestitsiidide jääke käsitlevate andmete esitamine ja hindamine jääkide piirnormidele hinnangu andmiseks toidu ja sööda puhul. Pestitsiidide jäägid.) 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 lk

(4)  „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr“ (Järeldused toimeaine bensovindiflupüüri pestitsiidina kasutamisega kaasneva riski hindamist käsitleva vastastikuse eksperdihinnangu kohta), EFSA Journal 2015; 13(3):4043 [88 lk].


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt:

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

abamektiini, atseetamipriidi, bromoksüniili, fludioksoniili, proheksadiooni, propamokarbi ja tebukonasooli käsitlevad veerud asendatakse järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Abamektiin (avermektiin B1a, avermektiin B1b ja avermektiin B1a isomeeri δ-8,9 summa, väljendatuna avermektiin B1a-na) (F) (R)

Atseetamipriid (R)

Bromoksüniil ja selle soolad, väljendatud bromoksüniilina

Fludioksoniil (F) (R)

Proheksadioon (proheksadioon (hape) ja selle soolad, väljendatud proheksadioonkaltsiumina)

Propamokarb (propamokarbi ja selle soolade summa, väljendatud propamokarbina) (R)

Tebukonasool (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Tsitrusviljad

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Greibid

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Muud

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Pähklid

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Mandlid

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Kašupähklid

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Kastanid

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Kookospähklid

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Muud

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Õunviljad

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Õunad

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Pirnid

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Luuviljad

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Aprikoosid

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Maguskirsid

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Virsikud

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Ploomid

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Muud

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

b)

Maasikad

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

c)

Koguviljad

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Pamplid

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Muud

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Mustikad

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Jõhvikad

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Muud

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Datlid

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Viigimarjad

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Lauaoliivid

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Kinkanid

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Tähtviljad

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Hurmaad

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Jambolanid

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Muud

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Litšid

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Kaktusviljad

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Muud

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Banaanid

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mangod

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papaiad

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Granaatõunad

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Suhkurannoonad

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Guajaavid

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananassid

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Durianid

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Oga-annoonad

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Muud

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

a)

Kartulid

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Bataat

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Muud

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Porgand

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Juurseller

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Mädarõigas

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Maapirn

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Pastinaak

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Juurpetersell

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Redis

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Aed-piimjuur

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Kaalikas

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Naeris

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Muud

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Sibulköögivili

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Küüslauk

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Sibul

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Pesasibul

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Roheline sibul ja talisibul

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Muud

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Viliköögivili

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Tomat

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Harilik paprika

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Baklažaan

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Söödav muskushibisk

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Muud

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Kurk

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Kornišon

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Kabatšokk

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Melon

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Suureviljaline kõrvits

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Arbuus

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Suhkrumais

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Lillkapsas

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Muud

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

b)

Peakapsad

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Rooskapsas

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Peakapsas

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Muud

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Muud

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

d)

Nuikapsad

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad lilled

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Põldkännak

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Aedsalat

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Ameerika kollakas

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Muud

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Spinat

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Harilik portulak

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Lehtpeet

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Muud

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

e)

Salatsigur

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad lilled

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Aed-harakputk

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Murulauk

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Lehtseller

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Petersell

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Aedsalvei

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Rosmariin

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Aed-liivatee

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad lilled

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Loorberilehed

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Estragon

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Muud

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Kaunköögivili

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Oad (kaunadega)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Oad (kaunadeta)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Herned (kaunadega)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Herned (kaunadeta)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Läätsed

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Muud

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Varsköögivili

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Spargel

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Kardi

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Varsseller

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Salat-apteegitill

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Harilik artišokk

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Porrulauk

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rabarber

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Bambusevõrsed

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Palmipungad

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Muud

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Kultuurseened

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

KAUNVILI

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Oad

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Läätsed

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Herned

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Muud

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Õliseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linaseemned

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Maapähklid

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Unimagunaseemned

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Seesamiseemned

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Päevalilleseemned

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Rapsiseemned

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Sojaoad

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Sinepiseemned

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Puuvillaseemned

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Kõrvitsaseemned

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Värvisafloori seemned

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Põldtudra seemned

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Kanepiseemned

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Riitsinuseseemned

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Muud

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Õlivili

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

TERAVILI

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Oder

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Mais

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Harilik hirss

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Kaer

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Riis

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

Rukis

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Harilik sorgo

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Nisu

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Muud

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Teed

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Kohvioad

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Taimeteed

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

a)

Õitest

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Pärn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja maitsetaimedest

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Matepuu

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

c)

Juurtest

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Palderjan

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Muud

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Kakaooad

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

HUMAL

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Seemned

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Aniis

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Seller

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Aedtill

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Viljad

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Piment

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Jaapani pipar

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Köömen

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardemon

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Vanill

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Puukoor

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Harilik ingver

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Mädarõigas

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Muud

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Pungad

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Nelk

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Safran

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Seemnerüü

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Juursigur

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Koed

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

a)

Sead

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihaskude

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Rasvkude

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Maks

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Neerud

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Muud

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

b)

Veised

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Lihaskude

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Rasvkude

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

Maks

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

Neerud

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1012990

Muud

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1013000

c)

Lambad

 

 

 

(+)

 

 

 

1013010

Lihaskude

0,02

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013020

Rasvkude

0,05

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013030

Maks

0,0,5

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1013040

Neerud

0,02

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1013990

Muud

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

(+)

 

 

 

1014010

Lihaskude

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014020

Rasvkude

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014030

Maks

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1014040

Neerud

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1014990

Muud

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1015000

e)

Hobuslased

 

 

 

 

 (**)

 

 

1015010

Lihaskude

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015020

Rasvkude

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015030

Maks

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1015040

Neerud

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1015990

Muud

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1016000

f)

Kodulinnud

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

 

 

0,1 (*)

1016010

Lihaskude

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (+)

 

1016020

Rasvkude

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (+)

 

1016030

Maks

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05 (+)

 

1016040

Neerud

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05

 

1016990

Muud

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

 

 

 (**)

 

 

1017010

Lihaskude

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017020

Rasvkude

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017030

Maks

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1017040

Neerud

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1017990

Muud

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1020000

Piim

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (+)

0,02 (*)

1020010

Veised

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Linnumunad

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,1 (*)

1030010

Kanad

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Pardid

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030030

Haned

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030040

Vutid

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030990

Muud

 

 

 

 

 (**)

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

b)

lisatakse järgmine bensovindiflupüüri käsitlev veerg:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (2)

Bensovindiflupüür

(1)

(2)

(3)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

0,01  (***)

0110000

Tsitrusviljad

 

0110010

Greibid

 

0110020

Apelsinid

 

0110030

Sidrunid

 

0110040

Laimid

 

0110050

Mandariinid

 

0110990

Muud

 

0120000

Pähklid

 

0120010

Mandlid

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

0120030

Kašupähklid

 

0120040

Kastanid

 

0120050

Kookospähklid

 

0120060

Sarapuupähklid

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

0120080

Pekanipähklid

 

0120090

Piiniapähklid

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0120110

Kreeka pähklid

 

0120990

Muud

 

0130000

Õunviljad

 

0130010

Õunad

 

0130020

Pirnid

 

0130030

Küdooniad

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

0130990

Muud

 

0140000

Luuviljad

 

0140010

Aprikoosid

 

0140020

Maguskirsid

 

0140030

Virsikud

 

0140040

Ploomid

 

0140990

Muud

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0151000

a)

Viinamarjad

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0152000

b)

Maasikad

 

0153000

c)

Koguviljad

 

0153010

Pamplid

 

0153020

Põldmurakad

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

0153990

Muud

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0154010

Mustikad

 

0154020

Jõhvikad

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0154080

Musta leedri marjad

 

0154990

Muud

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

0161010

Datlid

 

0161020

Viigimarjad

 

0161030

Lauaoliivid

 

0161040

Kinkanid

 

0161050

Tähtviljad

 

0161060

Hurmaad

 

0161070

Jambolanid

 

0161990

Muud

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

0162020

Litšid

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

0162040

Kaktusviljad

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

0162990

Muud

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0163010

Avokaadod

 

0163020

Banaanid

 

0163030

Mangod

 

0163040

Papaiad

 

0163050

Granaatõunad

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0163070

Guajaavid

 

0163080

Ananassid

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0163100

Durianid

 

0163110

Oga-annoonad