3.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 146/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/879,

2. juuni 2016,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 517/2014 üksikasjalik kord seoses fluorosüsivesinikega täidetud jahutusseadmete, kliimaseadmete ja soojuspumpade turulelaskmiseks vajaliku vastavusdeklaratsiooniga ning selle deklaratsiooni tõendamisega sõltumatu audiitori poolt

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 517/2014 artikli 14 lõike 2 kohaselt võib turule lasta fluorosüsivesinikega täidetud jahutus- ja kliimaseadmeid ning soojuspumpasid, kui seadmetes sisalduvaid fluorosüsivesinikke on arvesse võetud kõnealuse määruse IV peatükis osutatud kvoodisüsteemis. Eeltäidetud seadme turule laskmisel peavad tootjad ja importijad dokumenteerima seadme vastavuse kõnealusele nõudele ja koostama selle kohta vastavusdeklaratsiooni.

(2)

Vastavusdeklaratsiooni ja dokumentide koostamiseks on vaja ette näha erinevad võimalused, mis kajastavad tootjatele ja importijatele kättesaadavaid viise nõuetele vastavuse tagamiseks. Need võimalused on seotud järgmiste fluorosüsivesinikke sisaldavate seadmete turulelaskmisega: seadmed, mille jaoks on vaja määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõike 2 kohast luba; seadmed, mis on täidetud eelnevalt mahtkaubana turule lastud ja seejärel reeksporditud fluorosüsivesinikega, millega seade on täidetud väljaspool liitu, ning seadmed, mis on täidetud fluorosüsivesinikega liidus. Importijatelt ja tootjatelt nõutakse erisuguseid dokumente, mis kajastavad nende ettevõtjate eri liiki tegevust.

(3)

Selleks et määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõike 2 kohasel loal põhinev vastavusdeklaratsioon oleks usaldusväärne, on oluline tagada, et see luba oleks jälgitav. Selleks tuleks load nõuetekohaselt registreerida kõnealuse määruse artikli 17 alusel loodud registris.

(4)

Selleks et näha kolmandale isikule ette juhised vastavusdeklaratsiooni ja alusdokumentide tõendamiseks määruse (EL) nr 517/2014 artikli 14 lõike 2 kohaselt, tuleks kindlaks määrata sellise tõendamise ulatus ning tõendamisdokumentide esitamise kord.

(5)

Järjepidevuse huvides on vajalik, et käesoleva määruse asjakohaseid sätteid ja määruse (EL) nr 517/2014 asjakohaseid sätteid kohaldatakse alates samadest kuupäevadest.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 517/2014 artikli 24 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavusdeklaratsioon

1.   Fluorosüsivesinikega täidetud jahutusseadmete, kliimaseadmete ja soojuspumpade (edaspidi „seadmed“) importijad ja tootjad koostavad käesoleva määruse I lisas esitatud vormi kasutades vastavusdeklaratsiooni, millele on osutatud määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 14. Vastavusdeklaratsioonile kirjutab alla seadmete tootja või importija seaduslik esindaja.

2.   Artiklis 1 osutatud seadmete impordi korral tagab importija, et vastavusdeklaratsiooni koopia on tollile kättesaadav liidus vabasse ringlusse lubamisega seotud tollideklaratsiooni esitamise ajal.

3.   Määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 18 osutatud loale võib vastavusdeklaratsioonis viidata üksnes juhul, kui luba on kõnealuse määruse artikli 17 alusel loodud registris nõuetekohaselt registreeritud.

Artikkel 2

Dokumendid

1.   Iga kord, kui tootja laseb turule liidus fluorosüsivesinikega täidetud seadmeid, säilitab ta järgmised dokumendid, millele on osutatud määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 14:

a)

vastavusdeklaratsioon;

b)

seadmete loetelu ning seadmetes sisalduvate fluorosüsivesinike tüüp ja kogus kilogrammides iga tüübi kohta; loetelu ei ole vaja, kui tootja suudab tõendada, et seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud olid enne seadmete täitmist eelnevalt turule lastud;

c)

kui fluorosüsivesinikud tarnis liitu teine ettevõtja: saateleht või arve vastavate liidus eelnevalt turule lastud fluorosüsivesinike kohta;

d)

kui seadmete tootja on seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud importinud ja need on liidus vabasse ringlusse lubatud enne seadmete täitmist: vastavad tollidokumendid, mis kinnitavad, et seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud on liidus vabasse ringlusse lubatud;

e)

kui tootja on seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud importinud, kuid need ei ole enne seadmete täitmist liidus vabasse ringlusse lubatud: tõend selle kohta, et vajalikud tolliprotseduurid fluorosüsivesinike asjakohaste koguste vabasse ringlusse lubamiseks on seadmete turulelaskmise ajaks tehtud;

f)

kui seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud on tootnud seadmete tootja, kes on oma seadmed nendega täitnud liidus: dokument, millele on märgitud seadmetes sisalduvate fluorosüsivesinike kogus.

2.   Seadmete importijad säilitavad kõigi seadmete puhul, mis on hõlmatud ühe liidus vabasse ringlusse lubamist käsitleva tollideklaratsiooniga, järgmised määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 14 osutatud dokumendid:

a)

vastavusdeklaratsioon;

b)

vabasse ringlusse lubatud seadmete loetelu, mis sisaldab järgmist teavet:

i)

teave mudeli kohta;

ii)

sama mudeli ühikute arv;

iii)

iga mudeli puhul kasutatud fluorosüsivesinike tüüp;

iv)

igas ühikus sisalduvate fluorosüsivesinike kogus ümardatuna lähima grammini;

v)

fluorosüsivesinike üldkogus kilogrammides ja CO2-ekvivalenttonnides;

c)

tollideklaratsioon seadmete vabasse ringlusse lubamiseks liidus;

d)

kui seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud on liidus turule lastud, seejärel eksporditud ja nendega on hiljem täidetud seadmeid väljaspool liitu: saateleht või arve, samuti fluorosüsivesinikud turule lasknud ettevõtja kinnitus selle kohta, et fluorosüsivesinike kogus on kajastatud või seda kajastatakse liidu turule lastud kogusena ning seda ei ole kajastatud ega kajastata otsetarnena ekspordiks määruse (EL) nr 517/2014 artikli 15 lõike 2 punkti c tähenduses vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artiklile 19 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1191/2014 (2) lisa punktile 5C.

Artikkel 3

Tõendamine

1.   Määruse (EL) nr 517/2014 artikli 14 lõike 2 teises lõigus osutatud sõltumatu audiitor kontrollib seoses seadmete importija dokumentide ja vastavusdeklaratsiooni(de)ga järgmist:

a)

vastavusdeklaratsiooni(de) ja seonduvate dokumentide kooskõla aruannetega, mis esitatakse vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artiklile 19 ja rakendusmääruse (EL) nr 1191/2014 lisa punktidele 11, 12 ja 13;

b)

vastavusdeklaratsioonides ja seonduvates dokumentides sisalduva teabe täpsust ja täielikkust asjaomaseid tehinguid käsitlevate ettevõtja andmete põhjal;

c)

kui seadmete importija viitab määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõike 2 kohaselt antud loale: nõuetekohaste lubade olemasolu, võrreldes määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 17 osutatud registrisse kantud andmeid dokumentidega, mis tõendavad turule laskmist;

d)

kui seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud on liidu turule lastud, seejärel eksporditud ja nendega on täidetud seadmeid väljaspool liitu: fluorosüsivesinikud turule lasknud ettevõtja artikli 2 lõike 2 punkti d kohase kinnituse olemasolu asjaomaste koguste kohta.

2.   Sõltumatu audiitor esitab tõendamisdokumendi, mis sisaldab lõike 1 kohase kontrolli tulemusi. See peab sisaldama kinnitust asjakohaste dokumentide ja deklaratsioonide täpsusastme kohta.

Artikkel 4

Tõendamisdokumendi esitamine

Importija esitab rakendusmääruse (EL) nr 1191/2014 artikli 1 kohaselt kättesaadavaks tehtud aruandlusvahendi kaudu käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 osutatud tõendamisdokumendi eelneva kalendriaasta kohta igal aastal 31. märtsiks, märkides sellele audiitori tähelepanekud seoses asjakohaste dokumentide ja deklaratsioonide täpsusastmega.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikleid 1 ja 2 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017 ning artikleid 3 ja 4 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. juuni 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 150, 20.5.2014, lk 195.

(2)  Komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1191/2014, millega määratakse kindlaks fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 19 osutatud aruande vorm ja esitusviis (ELT L 318, 5.11.2014, lk 5).


LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014  (1) artikliga 14 ette nähtud vastavusdeklaratsioon

Meie, [märkige äriühingu nimi, käibemaksukohustuslase number; kui olete seadmete importija, märkige registreerimisnumber F-gaaside portaalis], kinnitame oma ainuvastutusel, et selliste eeltäidetud seadmete turulelaskmisel, mille me impordime liitu või toodame liidus, on nendes seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud määruse (EL) nr 517/2014 IV peatükis osutatud kvoodisüsteemis arvesse võetud, sest:

[palun märkige linnukesega vastav variant / vastavad variandid; fluorosüsivesinikud loetakse kvoodisüsteemis arvesse võetuks, kui on märgitud üks või mitu allpool nimetatud varianti]

☐ A.

meil on vabasse ringlusse lubamise ajal määruse (EL) nr 517/2014 artikli 18 lõike 2 kohaselt antud ning artiklis 17 osutatud registris registreeritud luba kasutada määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 15 sätestatud tingimustel fluorosüsivesinike tootja või importija kvooti, mis katab seadmetes sisalduvate fluorosüsivesinike koguse.

☐ B.

[üksnes seadmete importijatele] seadmetes sisalduvad fluorosüsivesinikud on liidus turule lastud, seejärel eksporditud ja hiljem on seadmed nendega täidetud väljaspool liitu, ning fluorosüsivesinikud turule lasknud ettevõtja on kinnitanud, et fluorosüsivesinike kogus on kajastatud või seda kajastatakse liidu turule lastud kogusena ning seda ei ole kajastatud ega kajastata otsetarnena ekspordiks määruse (EL) nr 517/2014 artikli 15 lõike 2 punkti c tähenduses vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 artiklile 19 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1191/2014 (2) lisa punktile 5C.

☐ C.

[üksnes liidus toodetud seadmete puhul] fluorosüsivesinikud, millega seadmed on täidetud, on turule lasknud fluorosüsivesinike tootja või importija määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 15 sätestatud tingimustel.

[seadusliku esindaja nimi ja ametikoht]

[seadusliku esindaja allkiri]

[kuupäev]


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.5.2014, lk 195).

(2)  Komisjoni 30. oktoobri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1191/2014, millega määratakse kindlaks fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artiklis 19 osutatud aruande vorm ja esitusviis (ELT L 318, 5.11.2014, lk 5).