28.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/30


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/840,

27. mai 2016,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias (1) ning eelkõige selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012.

(2)

Kaks isikut tuleks jätta välja määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud loetelust füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ja asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisas loetletud teatavate isikutega seotud teavet tuleks ajakohastada.

(4)

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. mai 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

A. G. KOENDERS


(1)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.


LISA

I.

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa A osas esitatud isikute loetelust jäetakse välja järgmiseid isikuid puudutavad kanded:

15.

Mohamed Farahat (teise nimega Muhammad Farahat)

17.

Muhammad (

Image

) Nasif (

Image

) (teise nimega Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (

Image

)

II.

Allpool nimetatud isikuid käsitlevad kanded, nii nagu see on esitatud määruse (EL) 36/2012 II lisa A osas, asendatakse järgmiste kannetega:

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Sünniaeg: 10. juuli 1969.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr 454224

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, finantsteenuste-, transpordi- ja kinnisvarasektorites; tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht Syriatelis, mis on Süüria juhtiv mobiilsideoperaator, ning investeerimisfondides Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding.

Annab oma ärihuvide kaudu Süüria režiimile rahalist toetust ja abi.

Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar Al-Assadi nõbu.

9.5.2011

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Sünniaeg: 20. mai 1966.

Pass nr 002954347

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid inseneriteaduste ja ehitus-, meedia-, majutus- ja tervishoiusektorites. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus, eelkõige on nendeks Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ning Syria Metal industries.

Ta etendab Süüria äriringkondades olulist rolli, sest on Damaskuse kaubanduskoja peasekretär (nimetati 2014. aasta detsembris ametisse toonase majandusministri Khodr Orfali poolt), Hiina–Süüria kahepoolse ärinõukogu esimees (alates 2014. aasta märtsist) ning Süüria metalli- ja terasenõukogu esimees (alates 2015. aasta detsembrist).

Tal on ka tihedad ärisidemed Süüria režiimi juhtivate isikutega, sealhulgas Maher Al-Assadiga.

Mohammed Hamcho saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda ning on seotud sellest režiimist kasu saavate ja seda toetavate isikutega.

27.1.2015

22.

Ihab (

Image

) (teise nimega Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Sünniaeg: 21. jaanuar 1973.

Sünnikoht: Damaskus.

Pass nr N002848852

Süürias tegutsev suurärimees. Ihab Makhlouf on Syriateli asepresident ja aktsionär; Syriatel on Süüria juhtiv mobiilsideoperaator. Tal on ärihuvid mitmes teises Süüria äriühingus ja üksuses, sealhulgas on nendeks Ramak Construction Co ning Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Kuna Ihab Makhlouf on Syriateli asepresident ning nimetatud äriühing kannab oma litsentsilepingu kaudu märkimisväärse osa kasumist Süüria valitsusele, toetab Ihab Makhlouf otseselt Süüria režiimi.

Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar Al-Assadi nõbu.

23.5.2011

28.

Khalid (

Image

) (teise nimega Khaled) Qaddur (

Image

) (teise nimega Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, nafta- ja plastitööstuse sektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, ning kellel on tihedad ärisidemed Maher Al-Assadiga.

Ta saab oma äritegevuse kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

Maher Al-Assadi partner, sealhulgas oma äritegevuse kaudu.

27.1.2015

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (teise nimega Ri'af Al-Quwatli, teise nimega Raeef Al-Kouatly)

Sünniaeg: 3.2.1967.

Sünnikoht: Damaskus

Maher Al-Assadi äripartner, vastutab mõnede talle huvi pakkuvate äriprojektide eest, annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (teise nimega Abu Rami)

Sünniaeg: 19.10.1932.

Sünnikoht: Latakia, Süüria

Makhloufi perekonna mõjukas liige ning Rami, Ihab ja Iyad Makhloufi äripartner ja isa. Lähedalt seotud Assadi perekonnaga ning Bashari ja Mahir al Assadi emapoolne onu. Tuntakse ka Abu Rami nime all.

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, sealhulgas on tal ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus General Organisation of Tobacco ning nafta-, gaasi-, relva- ja pangandussektorites.

Osaleb Assadi režiimi äritehingutes, mis hõlmavad relvade hankimist ja pangandustegevust. Võttes arvesse tema ulatuslikke äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

1.8.2011

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (teise nimega Aiman Jaber)

Sünnikoht: Latakia

Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb terase-, meedia-, tarbekaupade- ja naftasektorites ning muu hulgas kaupleb kõnealuste kaupadega. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on nendeks Al Jazira (aka Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV ning Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber on oma äriühingu Al Jazira kaudu aidanud kaasa nafta importimisele äriühingust Overseas Petroleum Trading Süüriasse.

Ayman Jaber saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda.

Osutab otsest toetust režiimiga seotud relvastatud üksuste (tuntud Shabiha ja/või Suqur as-Sahraa nime all) tegevustele ja etendab neis juhtivat rolli.

Ayman Jaber on oma äritegevuse kaudu Rami Makhloufi äripartner ja režiimiga seotud relvastatud üksustes etendatava rolli kaudu Maher Al-Assadi partner.

27.1.2015

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Sünniaeg: 1933.

Sünnikoht: Karfis, Süüria

Vastutab tapmiste eest Hamas 1980. aastal, kutsutud tagasi Damaskusesse president Bashar Al-Assadi erinõunikuks.

23.8.2011

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingutes Amir Group ja Cham Holdings, mis on konglomeraadid, millel on ärihuvid kinnisvara-, turismi-, transpordi- ja finantssektorites. Ta on alates 2014. aasta märtsist olnud kahepoolsete ärinõukogude Venemaa suhete esimees, sellele ametikohale nimetas teda majandusminister Khodr Orfali.

Samir Hassan toetab sularahaannetuste abil režiimi sõjategevust.

Samir Hassan on seotud režiimist kasu saavate või seda toetavate isikutega. Eelkõige on ta seotud Rami Makhloufi ja Issam Anboubaga, kes on nõukogu poolt loetellu kantud ja kes saavad Süüria režiimist kasu.

27.9.2014

108.

Mohammad (

Image

) (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Sünniaeg: 1945.

Sünnikoht: Damaskus

Endine rahandusminister, oli ametis 9. veebruarini 2013. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

1.12.2011

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Sünniaeg: 1958.

Sünnikoht: Damaskus

Endine riigiminister, oli ametis vähemalt 21. jaanuarini 2014. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

112.

Hussein (

Image

) (teise nimega Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (teise nimega Hussein Mahmud Farzat)

Sünniaeg: 1957.

Sünnikoht: Hama

Endine riigiminister, oli ametis vähemalt 2014. aastani. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.3.2012

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (teise nimega Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Sünniaeg: 1964.

Sünnikoht: Damaskus

Endine telekommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister, oli ametis vähemalt 2014. aasta aprillini. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

27.2.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Sünniaeg: 1966.

Sünnikoht: Tartous

Endine informatsiooniminister. Endise valitsuse ministrina jagab režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.

23.9.2011

192.

Hashim Anwar al-Aqqad teise nimega Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Sünniaeg: 1961.

Sünnikoht: Mohagirine, Süüria

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingus Anwar Akkad Sons Group (AASG) ja selle filiaalis United Oil. AASG on konglomeraat, millel on ärihuvid nafta-, gaasi-, keemiatööstuse-, kindlustus-, tööstusmasinate-, kinnisvara-, turismi-, messi-, allhanke-, kindlustus- ja meditsiiniseadmete sektorites.

Hashim Anwar al-Aqqad oli veel 2012. aastal Süüria parlamendi liige.

Al-Aqqad ei oleks saanud olla edukas režiimi toetuseta. Võttes arvesse tema äri- ja poliitilisi sidemeid režiimiga, toetab ta Süüria režiimi ja saab sellest kasu.

23.7.2014

201.

Wael Abdulkarim

(teise nimega Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria

Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb nafta-, keemiatööstuse- ja tööstussektorites. Eelkõige esindab ta äriühingut Abdulkarim Group, teise nimega Al Karim Group / Alkarim for Trade and Industry / Al Karim Trading and Industry / Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group on Süüria üks suuremaid määrdeainete, määrete ja tööstuskemikaalide tootjaid.

7.3.2015

203.

George Haswani

(teise nimega Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Aadress: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid tehnoloogia-, ehitus- ning nafta- ja gaasisektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on selleks HESCO Engineering and Construction Company, mis on suur tehnoloogia- ja ehitusettevõte.

George Haswanil on tihedaid sidemeid Süüria režiimiga. Ta toetab režiimi ja saab sellest kasu, kuna tal on vahendajaroll Süüria režiimi poolt ISILilt nafta ostmise tehingutes. Ta saab režiimist kasu ka tänu soodsale kohtlemisele, sealhulgas lepingu sõlmimisele (alltöövõtjana) Venemaa suure naftaettevõtja Stroytransgaziga.

7.3.2015