26.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/826,

25. mai 2016,

millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (2), eriti selle artikli 3 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2009. aasta määrust (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (3), eriti selle artiklit 14 ja artikli 16 lõike 2 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1549 (4) kohaselt kestab lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik kuni 30. septembrini 2016.

(2)

Liikmesriikide poolt 25. mail 2016 vastavalt määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 13 lõigetele 1 ja 3 esitatud teadete põhjal tundub, et kindlaksmääratud hinnaga sekkumiseks alates 1. jaanuarist 2016 pakutud lõssipulbri kogus ületab määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 218 000 tonni suuruse piirkoguse. Seega tuleks kindlaksmääratud hinnaga lõssipulbri sekkumiskokkuost peatada kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni, määrata kindlaks jaotuskoefitsient liikmesriikide sekkumisasutustelt 24. mail 2016 saadud kogustele ning lükata liikmesriikide sekkumisasutustelt 25. mail 2016 ja pärast seda saadud pakkumused tagasi.

(3)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 28 lõikega 2 tuleb sekkumiseks pakutud lõssipulber pakkida 25-kilogrammise netomassiga kottidesse. Seepärast tuleks pakutav lõssipulbri kogus, mille suhtes rakendatakse jaotuskoefitsienti, ümardada lähima 25 kg kordseni.

(4)

Määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõike 2 kohaselt tuleks maksimaalse kokkuostuhinna kindlaksmääramiseks avada lõssipulbri pakkumismenetlus.

(5)

Määruse (EL) nr 1272/2009 II jaotise I peatüki III jaos on kehtestatud eeskirjad, mida komisjon peab järgima, kui avab pakkumismenetlusega määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 11 osutatud toodete sekkumiskokkuostu.

(6)

Määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 16 lõike 3 punkti b kohaselt tuleks pakkumuste esitamise tähtajad kindlaks määrata.

(7)

Vastavalt määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 18 lõikele 1 tuleks kehtestada ajavahemik, mille jooksul peavad sekkumisametid komisjonile teatama kõigist vastuvõetavatest pakkumustest.

(8)

Haldustõhususe huvides peaksid liikmesriigid komisjoni teavitamiseks kasutama komisjoni määruse (EÜ) nr 792/2009 (5) kohaseid teabesüsteeme.

(9)

Kuna sekkumisasutused peavad kiiresti pärast käesoleva määruse avaldamist pakkujaid kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu peatamisest ja jaotuskoefitsiendist teavitama, peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu peatamine

1.   Kindlaksmääratud hinnaga lõssipulbri sekkumiskokkuost on peatatud kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni.

Võetakse vastu sekkumiseks pakutava lõssipulbri lõplik kogus, mis saadi erinevatelt pakkujatelt liikmesriigi sekkumisasutuste kaudu 24. mail 2016 ning mida on eelnevalt korrutatud jaotuskoefitsiendiga 10,4707 % ja ümardatud lähima 25 kg kordseni.

2.   Liikmesriikide sekkumisasutustelt 25. mail 2016 ja pärast seda kuni 30. septembrini 2016 saadud kindlaksmääratud hinnaga pakkumused lükatakse tagasi.

Artikkel 2

Pakkumismenetluse avamine

Pakkumismenetluse teel toimuv lõssipulbri sekkumiskokkuost, mis ületab määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud piiri, on määruse (EL) nr 1272/2009 II jaotise I peatüki III jao ja käesoleva määruse tingimuste kohaselt avatud kuni 30. septembrini 2016.

Artikkel 3

Pakkumuste esitamine

1.   Esimesse pakkumisvooru pakkumuste esitamise tähtaeg on 7. juuni 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

Järgnevates pakkumisvoorudes on pakkumuste esitamise lõpptähtaeg kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

Kui teisipäev on riigipüha, on tähtaeg eelmisel tööpäeval kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumused esitatakse liikmesriikide poolt heaks kiidetud sekkumisametitele (6).

Artikkel 4

Komisjonile esitatavad teated

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 792/2009 esitatakse määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 18 lõike 1 kohane teade hiljemalt kell 16.00 (Brüsseli aja järgi) pakkumuse esitamise lõpptähtajaks, nagu on osutatud käesoleva määruse artiklis 3.

Erandina määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 18 lõikest 3, kui liikmesriik ei teata komisjonile vastuvõetavatest pakkumusest esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul, käsitatakse seda komisjonile tühiteate esitamisena.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  ELT L 349, 29.12.2009, lk 1.

(4)  Komisjoni 17. septembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1549, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal (ELT L 242, 18.9.2015, lk 28).

(5)  Komisjoni 31. augusti 2009. aasta määrus (EÜ) nr 792/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile (ELT L 228, 1.9.2009, lk 3).

(6)  Sekkumisametite aadressid on kättesaadavad Euroopa Komisjoni veebilehel (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm).