24.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/115


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/795,

11. aprill 2016,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Aluslepingu artikli 43 lõikega 3 sätestatakse, et nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed toetuste kehtestamise kohta.

(2)

Nõukogu määruse (EL) nr 1370/2013 (1) artiklitega 5 ja 6 on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1308/2013 (2) sätestatud koolipuuvilja ja -köögivilja kava ning koolipiima kava raames antava liidu toetuse suurus, teatud reeglid toetuse ulatuse ja toetuse liikmesriikidele eraldamise kohta koolipuuvilja ja -köögivilja kava puhul ning koolipiima kava raames toetuskõlblike toodete maksimaalne kogus.

(3)

Määruse (EL) nr 1308/2013 (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/791) (3) II osa I jaotise II peatüki 1. jaoga nähakse ette liidu toetuse uus ühine raamistik lastele haridusasutustes puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja ja banaanisektori värskete toodete („koolipuuviljad ja -köögiviljad“) ning piima ja piimatoodete („koolipiim“) pakkumiseks („koolikava“).

(4)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 nähakse ette liidu toetus kaasnevateks haridusmeetmeteks, millega toetatakse koolipuuvilja ja -köögivilja ning koolipiima pakkumist ja jagamist, samuti liidu toetus teatavate nimetatud pakkumise ja jagamisega seonduvate kulude katmiseks. Selleks et tagada eelarve tõhus haldamine, tuleks nimetatud kaasnevate haridusmeetmete ja seonduvate kulude rahastamiseks ette nähtud liidu toetusele kehtestada ülemmäär.

(5)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 nähakse ette liidu toetus lastele haridusasutustes joogipiima ja selle laktoosivabade alternatiivide pakkumiseks ja jagamiseks ning lubatakse liikmesriikidel näha ette teatavate muude piimatoodete kui nimetatud joogipiim ning kõnealuse määruse V lisas loetletud toodete jagamine. Ehkki määrusega (EL) nr 1308/2013 ei nähta ette liidu toetuse ülemmäärasid põllumajandustoodetele, piiratakse kõnealuse määrusega selle V lisas loetletud mittepõllumajanduslike toodete puhul liidu toetuse andmist piimakomponendile. Selleks et tagada kõnealuse toetuse nõuetekohane toimimine ning koolikava haldamise paindlikkus, tuleks kehtestada nimetatud piimakomponendi jaoks ette nähtud liidu toetuse ülemmäär.

(6)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 sätestatakse liidu toetuse aastane ülemmäär liidu kohta tervikuna ning objektiivsed kriteeriumid selle jaotamiseks liikmesriikide vahel. Seetõttu tuleks iga liikmesriigi kohta kehtestada iga-aastased soovituslikud eraldised. Selleks et väikese rahvaarvuga liikmesriigid saaksid rakendada kulutõhusat kava, tuleks kehtestada liidu toetuse miinimumsumma, mida nimetatud liikmesriikidel on õigus saada. Kuna Horvaatia ühines liiduga 1. juulil 2013, ei peaks tema suhtes lastele piima ja piimatoodete pakkumise liidu toetuse varasema kasutamise kriteeriumi kohaldama kuni 1. augustini 2023.

(7)

Selleks et tagada liidu rahaliste vahendite tõhus ja sihipärane kasutamine, tuleks määruses (EL) nr 1308/2013 sätestatud piirides näha ette soovituslike eraldiste, mida liikmesriigid ei ole taotlenud, täielik või osaline ümberjagamine teistele liikmesriikidele, ületamata seejuures määruses (EL) nr 1308/2013 ette nähtud üldist iga-aastast liidu toetuse ülemmäära.

(8)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses liidu toetuse ülemmäära kehtestamisega seonduvate kulude kategooriate kaupa, pärast kuue aastast üleminekuperioodi liidu toetuse soovituslike eraldiste kehtestamisega igale liikmesriigile, uute soovituslike eraldiste kehtestamisega, kui see on vajalik ning hindamise põhjal, liikmesriikide vahel soovituslike eraldiste ümberjagamiseks vajalike meetmetega ning iga liikmesriigi kohta lõplike eraldiste kehtestamisega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (4).

(9)

Määrust (EL) nr 1370/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta. Selleks et võtta arvesse õppeaasta perioodilisust, tuleks uusi norme hakata kohaldama alates 1. augustist 2017,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1370/2013 muutmine

Määrust (EL) nr 1370/2013 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklid 5 ja 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Toetus koolipuuvilja ja -köögivilja ja koolipiima pakkumiseks, kaasnevateks haridusmeetmeteks ja seonduvateks kuludeks

1.   Liidu toetus kaasnevate haridusmeetmete rahastamiseks, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 1 punktis b, ei tohi ületada 15 % liikmesriikide iga-aastastest lõplikest eraldistest, millele on osutatud käesoleva artikli lõikes 6.

2.   Liidu toetus seonduvate kulude jaoks, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 1 punktis c, ei tohi kogusummas ületada 10 % liikmesriikide iga-aastastest lõplikest eraldistest, millele on osutatud käesoleva artikli lõikes 6.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse liidu toetuse ülemmäär selliste kulude kategooriate kaupa protsendina liikmesriikide iga-aastastest lõplikest eraldistest või protsendina asjaomaste toodete maksumusest.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.   Liidu toetuse summa määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 5 osutatud toodete piimakomponendile ei tohi ületada 27 eurot 100 kg kohta.

4.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 1 osutatud toetus eraldatakse igale liikmesriigile kooskõlas käesoleva lõikega ja võttes arvesse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõike 2 esimeses lõigus sätestatud kriteeriume.

Ajavahemikuks 1. augustist 2017 kuni 31. juulini 2023 on toetuse soovituslikud eraldised, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõike 1 teise lõigu punktides a ja b, iga liikmesriigi kohta sätestatud I lisas. Kõnealusel ajavahemikul määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõike 2 esimese lõigu punkti c Horvaatia suhtes ei kohaldata.

Komisjon võtab alates 1. augustist 2023 vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõike 2 esimeses lõigus osutatud kriteeriumide põhjal iga liikmesriigi kohta kõnealuse määruse artikli 23a lõike 1 teise lõigu punktides a ja b osutatud toetuse soovituslikud eraldised. Iga liikmesriik saab siiski vähemalt 290 000 euro ulatuses liidu toetust koolipuuvilja ja -köögivilja jagamiseks ning vähemalt 193 000 euro ulatuses liidu toetust koolipiima jagamiseks, nagu on määratletud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 2.

Komisjon hindab seejärel vähemalt iga kolme aasta tagant, kas nimetatud soovituslikud eraldised on jätkuvalt vastavuses määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõikes 2 sätestatud kriteeriumidega. Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse uued soovituslikud eraldised.

Käesolevas lõikes osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

5.   Kui liikmesriik ei ole konkreetse aasta kohta esitanud taotlust vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõikele 3 või on taotlenud ainult osa oma käesoleva artikli lõikes 4 osutatud soovituslikust eraldisest, jagab komisjon kõnealuse soovitusliku eraldise või selle taotlemata osa ümber neile liikmesriikidele, kes on teatanud oma valmisolekust kasutada rohkem kui nende soovituslik eraldis.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu selliseks ümberjagamiseks vajalikud meetmed, mis tuginevad määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõike 2 esimese lõigu punktis a osutatud kriteeriumile ja on piiratud vastavalt käesoleva artikli lõikes 6 osutatud liidu toetuse lõpliku eraldise kasutamise tasemele asjaomase liikmesriigi poolt selleks kooliaastaks, mis lõppes enne iga-aastase liidu toetuse taotluse esitamist.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6.   Pärast liikmesriikidelt taotluse saamist, kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõikega 3, võtab komisjon igal aastal vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse koolipuuvilja ja -köögiviljale ja koolipiimale antava toetuse lõplik jaotamine osalevate liikmesriikide vahel määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõikes 1 sätestatud piirides, võttes arvesse kõnealuse määruse artikli 23a lõikes 4 osutatud ülekandmisi.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva määruse artikli 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“

2)

Lisatakse järgmine lisa:

„I LISA

SOOVITUSLIKUD ERALDISED

ajavahemikuks 1. august 2017 – 31. juuli 2023

(osutatud artikli 5 lõike 4 teises lõigus)

Liikmesriik

Soovituslikud eraldised koolipuuvilja ja -köögivilja jaoks

Soovituslikud eraldised koolipiima jaoks

Belgia

3 367 930

1 650 729

Bulgaaria

2 093 779

1 020 451

Tšehhi Vabariik

3 123 230

1 600 707

Taani

1 807 661

1 460 645

Saksamaa

19 696 932

9 404 154

Eesti

439 163

700 309

Iirimaa

1 757 779

900 398

Kreeka

3 218 885

1 550 685

Hispaania

12 932 647

6 302 784

Prantsusmaa

22 488 086

12 625 577

Horvaatia

1 360 232

800 354

Itaalia

16 711 302

8 003 535

Küpros

290 000

500 221

Läti

633 672

700 309

Leedu

900 888

1 032 456

Luksemburg

290 000

193 000

Ungari

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Madalmaad

5 431 641

2 401 061

Austria

2 238 064

1 100 486

Poola

11 639 985

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumeenia

6 866 848

10 399 594

Sloveenia

554 020

320 141

Slovakkia

1 708 720

900 398

Soome

1 599 047

3 824 689

Rootsi

2 854 972

8 427 723

Ühendkuningriik

19 391 534

9 804 331

Kokku

150 000 000

100 000 000 “

3)

Lisa nummerdatakse ümber II lisaks.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. augustist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 11. aprill 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

M. H. P. VAN DAM


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/791, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1308/2013 ning (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas (vt käesoeva Euroopa Liidu Teataja lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).