14.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/757,

3. veebruar 2016,

millega määratakse kindlaks need põllumajandusmääruste kohaldamisega seotud toimingud, mis nõuavad teabe sisestamist tolliinfosüsteemi

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. märts 1997. aasta määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks, (1) eelkõige selle artikli 23 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tolliinfosüsteemi (TIS) eesmärk on toetada pädevaid asutusi tolli- või põllumajandusalaseid õigusakte rikkuva tegevuse tõkestamisel, uurimisel ja sellise tegevuse eest süüdistuse esitamisel. Et TIS vastaks pädevate asutuste vajadustele ka edaspidi, on vaja ajakohastada selliste põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamisega seotud toimingute loetelu, mis tuleb TISi sisestada.

(2)

Põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamise toimingutega seotud teabe TISi sisestamine peaks piirduma kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 1–24 kuuluvate toodetega.

(3)

Põllumajandusalaste õigusaktidega reguleeritavate toodete liikumise jälgimine ja tuvastamine on ülimalt tähtis, et tagada pädevate ametiasutuste suutlikkus kiiresti tervisealastele hädaolukordadele reageerida. Et tagada selliste kaupade liikumise jälgimine ja tuvastamine kõikides etappides tuleb esitada teave selliste kaupade impordi, ekspordi ja transiidi kohta.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Põllumajandusalaste õigusaktide kohaldamisega seotud toimingud, mille puhul on vastavalt määruse (EÜ) nr 515/97 artikli 23 lõikele 4 nõutav teabe sisestamine TISi, on sellised toimingud, mis seonduvad järgmisega:

a)

selliste toode importimine kolmandatest riikidest, mille suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika alusel vastu võetud sätteid ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes vastu võetud erieeskirju;

b)

selliste toode eksportimine kolmandatesse riikidesse, mille suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika alusel vastu võetud sätteid ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes vastu võetud erieeskirju;

c)

selliste toodete liikumine, mille suhtes kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika alusel vastu võetud sätteid ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes vastu võetud erieeskirju, kui see toimub ühise või välistransiidimenetluse alusel, ning toimingud, mille korral selliseid tooteid liidust kolmandasse riiki reeksportimisel ajutiselt liidus ladustatakse;

d)

selliste toodete ELi-sisene liikumine, mille suhtes kohaldatakse piiranguid või keelde, mis põhinevad ühise põllumajanduspoliitika alusel vastu võetud sätetel ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes vastu võetud erieeskirjadel, või mille eest saadakse ELi abi.

Artikkel 2

Komisjoni määrus (EÜ) nr 696/98 (2) tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. veebruar 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

(2)  Komisjoni 27. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 696/98, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (ELT L 96, 28.3.1998, lk 22).