30.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 116/8


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/673,

29. aprill 2016,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3, artikli 16 lõiget 1, artikli 16 lõike 3 punkti a, artikli 19 lõiget 3, artikli 20 lõiget 3, artikli 21 lõiget 2, artikli 22 lõiget 1 ning artikli 38 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mere- ja muud vetikad kuuluvad Brüsseli nomenklatuuri 12. rühma, mis on loetletud aluslepingu I lisas. Mere- ja muud vetikad on seega määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 esimese lõigu punkti a alla kuuluvad põllumajandussaadused. Kuna „muud vetikad“ hõlmavad „mikrovetikaid“, kuuluvad mikrovetikad määruse (EÜ) nr 834/2007 kohaldamisalasse.

(2)

Kuna komisjoni määruses (EÜ) nr 889/2008 (2) ei ole senini sätestatud toiduks kasutatavate mikrovetikate üksikasjalikke tootmiseeskirju ja tekkis küsimus, milliseid tootmiseeskirju peavad ettevõtjad järgima toiduks kasutatavate mikrovetikate kasvatamisel, on vaja olukorda selgitada ja sätestada kõnealuste toodete üksikasjalikud tootmiseeskirjad.

(3)

Mikrovetikate tootmine sarnaneb paljuski merevetikate tootmisega, kuigi see ei toimu meres. Kui mikrovetikaid kasutatakse edasi vesiviljelusloomade söödana, kohaldatakse mikrovetikate, nagu paljurakuliste merevetikate ja paljurakulise fütoplanktoni suhtes merevetikate kogumise ja kasvatamise üksikasjalikke tootmiseeskirju, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 6a. Seepärast on asjakohane selgitada, et merevetikate üksikasjalikke tootmiseeskirju tuleks kohaldada ka toiduks kasutatavate mikrovetikate tootmisel.

(4)

Üleminekumeetmed, mis hõlmavad määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 25e lõikes 3 ja artikli 25o lõike 1 kolmandas lõigus sätestatud mittemahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade noorvormide ja kahepoolmeliste limuste mittemahepõllumajanduslikest haudemajadest saadud vastsete kasutamist, kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2015, mis tähendab, et pärast nimetatud kuupäeva peavad kõik mahepõllumajanduslikus tootmises kasutatavad noorvormid ja limused olema mahepõllumajanduslikud. Kuna selgus, et mahepõllumajanduslikke noorvorme ja limuseid ei ole saadaval piisavas koguses, tuleks kõnealust kuupäeva ühe aasta võrra edasi lükata, et anda ettevõtjatele aega aretada piisavas koguses mahepõllumajanduslikke noorvorme ja limuseid.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 29d lõikele 4 vaatab komisjon teatavate veinivalmistamise tavade, protsesside ja töötluste kasutamise uuesti läbi enne 1. augustit 2015, et nende kasutamine järk-järgult lõpetada või seda veelgi piirata.

(6)

Komisjon palus mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühmal (edaspidi „eksperdirühm“) hinnata nimetatud veinivalmistamise tavade, protsesside ja töötluste mõju mahepõllumajandusliku veini teatavatele põhiomadustele ning seda, kas kõnealuste tavade asendamiseks leidub alternatiivseid tehnikaid. Eksperdirühm soovitas (3) sobivate alternatiivide puudumisel jätkata kõnealuste tavade kasutamist mahepõllumajanduslikus veinitootmises. Samuti soovitas ta kõnealuseid tehnikaid teatava aja möödudes samal eesmärgil uuesti hinnata, et nende kasutamine järk-järgult lõpetada või seda veelgi piirata. Seepärast tuleks 1. augustiks 2015 määratud tähtaega pikendada kolme aasta võrra.

(7)

Pädevad ametiasutused võivad lubada loomi käsitlevatest tootmiseeskirjadest ajutisi erandeid, kui konkreetsed asjaolud takistavad ettevõtjatel mahepõllumajanduslikku tootmist jätkata või sellega taasalustada. Eelkõige haigustest või katastroofist tuleneva loomade suure suremuse korral võivad nad lubada, et looma- või linnukarja uuendatakse või taastatakse mittemahepõllumajanduslike loomade abil, kui mahepõllumajanduslikult kasvatatud loomi ei ole saadaval. Tuleks selgitada, et nimetatud juhul tuleks looma- või linnukarja toodud mittemahepõllumajanduslike loomade puhul siiski järgida vastavat üleminekuperioodi.

(8)

Kuna viimastel aastatel on piiratud võimalusi kasutada mahepõllumajanduslikus tootmises mittemahepõllumajanduslikke noorvorme, on asjakohane näha ette samalaadsed erandlikud tootmiseeskirjad vesiviljelusloomade suure suremuse korral.

(9)

Määruse (EÜ) nr 889/2008 II lisas on loetletud tooted, mida on lubatud kasutada mahepõllumajanduslikus tootmises vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 12 lõike 1 punktile h ja artikli 16 lõike 1 punktile a. Nimetatud tooted on jaotatud eri kriteeriumide, nagu kasutusviisi või päritolu alusel seitsmesse rühma. On asjakohane lihtsustada nimetatud liigitust ja kasutada klassifitseerimiseks üksnes päritolukriteeriumi.

(10)

Määruse (EÜ) nr 889/2008 II lisa tabeli parempoolses veerus on esitatud kõnealuses lisas loetletud toodete, sealhulgas mikroorganismide ja ainete kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded ning kasutustingimused. Tingimused kõnealuste toodete kasutamiseks mahepõllumajanduslikus tootmises ja eelkõige vastav kasutuskategooria (nt insektitsiid, akaritsiid või fungitsiid) peavad siiski vastama toimeainete kasutustingimustele, nagu need on üldiselt põllumajanduse jaoks sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisas. Kui kõnealuse määrusega on kasutamine põllumajanduse jaoks üldiselt piiratud, on piiratud ka kasutamine mahepõllumajandusliku tootmise jaoks. Lisaks nähtub kogemustest, et määruse (EÜ) nr 889/2008 II lisas loetletud toodete kasutustingimused on mahepõllumajanduses ja traditsioonilises põllumajanduses sageli samad ning et kasutuspiiranguid on vähe.

(11)

Seepärast tuleks süsteemi lihtsustada, et vältida olukorda, kus määruse (EÜ) nr 889/2008 II lisas on loetletud kasutusviisid, mis ei ole rakendusmäärusega (EL) nr 540/2011 enam lubatud. Samas peaks olema märgitud, et kõiki rakendusmäärusega (EL) nr 540/2011 põllumajanduse jaoks üldiselt heaks kiidetud kasutusviise on automaatselt lubatud kasutada mahepõllumajanduslikus tootmises, välja arvatud juhul, kui on konkreetselt osutatud, et teatavate kasutusviiside suhtes kohaldatakse rangemaid tingimusi.

(12)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 16 lõikes 3 sätestatud korrale on liikmesriigid esitanud teistele liikmesriikidele ja komisjonile ametlikud dokumendid teatavate ainete kohta, et lubade nende kasutamist ja kanda need määruse (EÜ) nr 889/2008 II lisasse. Kõnealused ametlikud dokumendid vaatas läbi mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühm ja komisjon.

(13)

Oma soovitustes (5) leidis eksperdirühm muu hulgas, et süsinikdioksiid, kiiselguur (diatomiit), rasvhapped ja kaaliumbikarbonaat vastavad mahepõllumajanduse eesmärkidele ja põhimõtetele. Seega tuleks need ained kanda määruse (EÜ) nr 889/2008 II lisasse. Selleks et viia toimeainete nimetused vastavusse rakendusmäärusega (EL) nr 540/2011, on lisaks asjakohane muuta nimetus rasvhappe kaaliumsool (vedelseep) nimetuseks rasvhapped.

(14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (6) artikli 23 kohaselt on põhiained ained, mida on võimalik taimekaitses kasutada, kuid mida valdavalt sellel otstarbel ei kasutata. Paljusid neist on tavapäraselt kasutatud mahepõllumajanduses, seda isegi enne, kui need liigitati põhiaineteks. Nende hulgas on arvukalt taimset või loomset päritolu toiduaineid. On asjakohane lubada kõnealuste põhiainete kasutamist mahepõllumajanduses ja kanda need seega määruse (EÜ) nr 889/2008 II lisasse, kui need vastavad järgmisele kahele kriteeriumile: on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (7) artiklis 2 sätestatud „toiduaine“ määratlusega ning taimset või loomset päritolu.

(15)

Määruse (EÜ) nr 889/2008 VI lisas on loetletud söödalisandid, mida on lubatud kasutada mahepõllumajanduslikes toodetes vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 14 lõike 1 punktile d ja artikli 16 lõike 1 punktile d.

(16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1831/2003 (8) võetud lähenemisviisiga ühtlustamiseks tuleks muuta VI lisa esitust. Eelkõige tuleks muuta VI lisas oleva tabeli vasakut veergu, osutades söödalisandite või funktsionaalrühmade erilised identifitseerimisnumbrid ning rühmade „Tehnoloogilised lisandid“ ja „Toitainelised lisandid“ klassifikatsioon tuleks viia vastavusse määruses (EÜ) nr 1831/2003 kasutatud klassifikatsiooniga. Määruse (EÜ) nr 889/2008 VI lisa 4. jao rühmas „Zootehnilised lisandid“ esitatud ainete nimetused tuleks samuti viia vastavusse määruse (EÜ) nr 1831/2003 sõnastusega.

(17)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 16 lõikes 3 sätestatud korrale on liikmesriigid esitanud teistele liikmesriikidele ja komisjonile ametlikud dokumendid teatavate söödalisandite kohta, et lubada nende kasutamist ja kanda need määruse (EÜ) nr 889/2008 VI lisasse. Kõnealused ametlikud dokumendid vaatas läbi mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühm ja komisjon. Söödamaterjale ja söödalisandeid käsitlevate eksperdirühma soovituste (9) põhjal tuleks lubada selliste järgmiste ainete kasutamist, mida eksperdirühm pidas mahepõllumajanduse eesmärkidele ja põhimõtetele vastavaks: seleenpärm, divaskkloriidtrihüdroksiid ja tsinkkloriidhüdroksiidi monohüdraat.

(18)

Võttes arvesse komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 131/2014, (10) (EL) 2015/861 (11) ja (EL) 2015/1152 (12) tehtud muudatusi, on vajalik asendada ained „looduslikud tokoferoolikontsentraadid“, „E2 jood“ ja „E3 koobalt“, mida enam ei ole, vastavalt samasse kategooriasse kuuluvate uute ainetega. Lisaks tuleks parandada teatavad ebatäpsused seoses funktsionaalrühma d „Sideained ja paakumisvastased ained“ kuuluvate ainete bentoniit-montmorilloniit ja klinoptiloliit identifitseerimisnumbritega.

(19)

Määruse (EÜ) nr 889/2008 VIII lisas on loetletud teatavad ained, mida on lubatud kasutada töödeldud mahepõllumajandusliku toidu, pärmi ja pärmitoodete tootmisel vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19 lõike 2 punktile b ja artiklile 21.

(20)

Et saavutada kooskõla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008, (13) on vaja muuta ränidioksiidgeeli või kolloidlahuse (E 551) kasutamise eritingimusi ja bentoniidi puhtuse erikriteeriume. Kaoliini (E 559) kehtiv luba tuleks tühistada, kuna määruse (EÜ) nr 1333/2008 kohaselt oli kõnealust lisaainet lubatud kasutada kuni 31. jaanuarini 2014.

(21)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 21 lõikes 2 sätestatud korrale on liikmesriigid esitanud teistele liikmesriikidele ja komisjonile ametlikud dokumendid toidu lisaainete, töötlemise abiainete ja teatavate muude ainete kohta, et lubada nende kasutamist ning kanda need määruse (EÜ) nr 889/2008 VIII lisasse. Kõnealused ametlikud dokumendid vaatas läbi mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühm ja komisjon.

(22)

Toidu lisaaineid käsitlevate eksperdirühma soovituste (14) põhjal tuleks lubada selliste järgmiste ainete kasutamist, mida eksperdirühm pidas mahepõllumajanduse eesmärkidele ja põhimõtetele vastavaks: mesilasvaha (E 901), karnaubavaha (E 903), gellankummi (E 418) ja erütriool (E 968).

(23)

Lisaks tuleks eksperdirühma soovituse põhjal muuta järgmiste lisaainete kasutustingimusi: vääveldioksiid, kaaliummetabisulfit, tokoferoolikontsentraat, letsitiinid, sidrunhape, naatriumtsitraat, viinhape, glütserool, naatriumkarbonaat, ränidioksiidgeel või kolloidlahus ja naatriumhüdroksiid. Mahepõllumajanduslikult toodetud toorainest saadud letsitiin on turul saadaval, kuid mahepõllumajandusliku toiduainetööstuse enamiku kasutusviiside jaoks peab selline letsitiin olema sobiva kvaliteediga. Mahepõllumajandusliku toiduainetööstuse jaoks sobiva kvaliteediga letsitiini ei ole praegu piisavalt saadaval. Võttes arvesse mahepõllumajandusliku toiduainete tootmise jaoks vajaliku mahepõllumajandusliku eri kvaliteediga letsitiini ajutist nappust, tuleks ette näha, et kolmeaastase üleminekuperioodi vältel võib mahepõllumajanduslikus toiduainete tootmises kasutada letsitiini, mis ei ole saadud mahepõllumajanduslikult toodetud toorainest.

(24)

Töötlemise abiaineid käsitlevate eksperdirühma soovituste põhjal tuleks lubada kasutada äädikhapet/äädikat, tiamiinvesinikkloriidi, diammooniumfosfaati, naatriumkarbonaati ja puidukiude. Naatriumkarbonaadi, sidrunhappe, naatriumhüdroksiidi, taimeõlide, bentoniidi, mesilasvaha ja karnaubavaha puhul tuleks eritingimusi muuta.

(25)

Pärmi tootmises kasutatavate töötlemise abiainete puhul tuleks nõuda, et kartulitärklist ja taimeõlisid võib kasutada üksnes siis, kui need pärinevad mahepõllumajanduslikust tootmisest, kuna kõnealused töötlemise abiained on nüüd piisavas koguses ja piisava kvaliteediga saadaval mahepõllumajanduslikus vormis.

(26)

Määruse (EÜ) nr 889/2008 II, VI ja VIII lisas ei ole enam asjakohane viidata määrusele, mille kohaselt tooted või ained on saanud kasutusloa.

(27)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 889/2008 vastavalt muuta.

(28)

Et võimaldada ettevõtjatele, kontrolliasutustele ja kontrolliorganitele piisav aeg kohanemaks tõsiasjaga, et merevetikate üksikasjalikke tootmiseeskirju kohaldatakse ka toiduks kasutatavate mikrovetikate tootmisel, tuleks määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 6a muudatust kohaldada alates 12 kuu möödumisest käesoleva määruse jõustumisest.

(29)

Selleks et tagada järjepidevus ning pikendada võimalust kasutada mittemahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade noorvorme ja kahepoolmeliste limuste mittemahepõllumajanduslikest haudemajadest saadud vastseid, tuleks määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 25e lõike 3 ja 25o lõike 1 muudatusi kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2016.

(30)

Et anda ettevõtjatele võimalus kohanduda muudatustega, mis tehti seoses teatavate toodete ja ainetega, mida on lubatud kasutada töödeldud mahepõllumajandusliku toidu, pärmi ja pärmitoodete tootmisel, tuleks määruse (EÜ) nr 889/2008 VIII lisa muudatusi kohaldada alates kuue kuu möödumisest käesoleva määruse jõustumisest.

(31)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 889/2008 muutmine

Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 6a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6a

Kohaldamisala

Käesolevas peatükis kehtestatakse merevetikate üksikasjalikud tootmiseeskirjad.

Käesoleva peatüki kohaldamisel hõlmavad „merevetikad“ paljurakulisi merevetikaid, paljurakulist fütoplanktonit ja mikrovetikaid.“

2)

Artikli 25e lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kasvandusse toodavate mittemahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade noorvormide suurim osakaal võib alates 2011. aasta 31. detsembrist olla 80 %, 2014. aasta 31. detsembrist 50 % ja 2016. aasta 31. detsembrist 0 %.“

3)

Artikli 25o lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kahepoolmeliste limuste mittemahepõllumajanduslikest haudemajadest saadud vastseid võib siiski viia mahepõllumajanduslikku tootmisüksusesse järgmiste maksimummäärade piires: alates 2011. aasta 31. detsembrist 80 %, 2014. aasta 31. detsembrist 50 % ja 2016. aasta 31. detsembrist 0 %.“

4)

Artikli 29d lõikes 4 asendatakse kuupäev „1. august 2015“ kuupäevaga „1. august 2018“.

5)

Artikli 47 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

haigustest või katastroofist tuleneva loomade suure suremuse korral looma- või linnukarja uuendamist või taastamist mittemahepõllumajanduslike loomade abil, kui mahepõllumajanduslikult kasvatatud loomi ei ole saada ja tingimusel, et mittemahepõllumajanduslike loomade suhtes kohaldatakse vastavat üleminekuperioodi;“;

b)

lisatakse punkt f:

„f)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (*) artikli 57 lõike 1 punktides a–d loetletud põhjustest tuleneva vesiviljelusloomade suure suremuse korral looma- või linnukarja uuendamist või taastamist mittemahepõllumajanduslike loomade abil, kui mahepõllumajanduslikult kasvatatud loomi ei ole saada ja tingimusel, et vähemalt viimast kahte kolmandikku tootmistsükli kestusest juhitakse mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtetest lähtuvalt.

(*)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1).“"

6)

II lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

7)

VI lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

8)

VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Järgmisi artikli 1 punkte kohaldatakse alates nende jaoks märgitud kuupäevast:

a)

punkti 1 kohaldatakse alates 7. maist 2017;

b)

punkte 2 ja 3 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016;

c)

punkti 8 kohaldatakse alates 7. novembrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.9.2008, lk 1).

(3)  Lõpparuanne:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Lõpparuanne:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29).

(9)  Lõpparuanne:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

(10)  Komisjoni 11. veebruari 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 131/2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 601/2013, milles käsitletakse koobalt(II)atsetaattetrahüdraadi, koobalt(II)karbonaadi, koobalt(II)hüdroksiidkarbonaadi (2:3) monohüdraadi, koobalt(II)sulfaatheptahüdraadi ja kaetud granuleeritud koobalt(II)hüdroksiidkarbonaadi (2:3) monohüdraadi lubamist söödalisandina (ELT L 41, 12.2.2014, lk 3).

(11)  Komisjoni 3. juuni 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/861, milles käsitletakse loa andmist kaaliumjodiidi, veevaba kaltsiumjodaadi ja kaetud granuleeritud veevaba kaltsiumjodaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 137, 4.6.2015, lk 1).

(12)  Komisjoni 14. juuli 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1152, milles käsitletakse loa andmist taimeõlidest saadud tokoferooliekstraktide, taimeõlidest saadud tokoferoolirikaste (δ-tokoferoolirikaste) ekstraktide ja α-tokoferooli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 187, 15.7.2015, lk 5).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16).

(14)  Lõpparuanded:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf


I LISA

„II LISA

Pestitsiidid – artikli 5 lõikes 1 osutatud tooted

Kõik käesolevas lisas loetletud ained peavad vastama vähemalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (1) lisas esitatud kasutustingimustele. Mahepõllumajandusliku tootmise suhtes kohaldatavad rangemad kasutustingimused on täpsustatud iga tabeli teises veerus.

1.   Taimse või loomse päritoluga ained

Nimetus

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded, kasutustingimused

Asadiraktiin, ekstraheeritud Azadirachta indica'st (sirelmeelia)

 

Põhiained

Ainult need põhiained Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (2) artikli 23 lõike 1 tähenduses, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (3) artiklis 2 esitatud „toidu“ määratlusega ning mis on taimse või loomse päritoluga.

Ained, mida ei kasutata herbitsiididena, vaid üksnes kahjuri- ja haigustõrjeks.

Mesilasvaha

Ainult lõikehaavade peitsimise vahendina / haava kaitsva vahendina

Hüdrolüüsitud valgud, v.a želatiin

 

Laminariin

Vetikaid tuleb kasvatada mahepõllumajanduslikult kooskõlas artikliga 6d või koristada säästvalt kooskõlas artikliga 6c.

Feromoonid

Ainult lõksudes ja püünistes.

Taimeõlid

Lubatud kõik kasutusviisid, välja arvatud herbitsiididena.

Püretriinid, ekstraheeritud Chrysanthemum cinerariaefolium'ist

 

Püretroidid (ainult deltametriin või lambdatsühalotriin)

Ainult lõksudes koos spetsiifiliste atraktantidega; ainult Batrocera oleae ja Ceratitis capitata wied'i tõrjeks.

Kvassia, ekstraheeritud Quassia amara'st

Ainult insektitsiidi, repellendina.

Lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid / lambarasv

Ainult taime mittesöödavatel osadel ja juhul, kui taimset materjali ei söödeta lammastele või kitsedele.

2.   Mikroorganismid või mikroorganismide toodetud ained

Nimetus

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded, kasutustingimused

Mikroorganismid

Mitte GMOdest pärit

Spinosaad

 

3.   Muud kui 1. ja 2. osas loetletud ained

Nimetus

Kirjeldus, koostisele esitatavad nõuded, kasutustingimused või -piirangud

Alumiiniumsilikaat (kaoliin)

 

Kaltsiumhüdroksiid

Fungitsiidina kasutades ainult viljapuudel, kaasa arvatud puukoolid, Nectria galligena tõrjeks.

Süsinikdioksiid

 

Vaseühendid järgmisel kujul: vaskhüdroksiid, vaskoksükloriid, vaskoksiid, bordoo vedelik ja kolmealuseline vasksulfaat

Kuni 6 kg vaske hektari kohta aastas.

Mitmeaastaste taimede puhul võivad liikmesriigid erandina esimesest lõigust sätestada, et vase 6 kg piirmäära võib vastaval aastal ületada, kui kõnealusest ja eelnevast neljast aastast koosneva viieaastase perioodi jooksul tegelikult kasutatud keskmine kogus ei ületa 6 kg.

Etüleen

 

Rasvhapped

Lubatud kõik kasutusviisid, välja arvatud herbitsiididena.

Raud (III) ortofosfaat

Kasvatatavate taimede vahele maapinnalt laotatavad preparaadid.“

Kiiselguur (diatomiit)

 

Lubiväävel (kaltsiumpolüsulfiid)

 

Parafiinõli

 

Kaaliumvesinikkarbonaat (e kaaliumbikarbonaat)

 

Kvartsliiv

 

Väävel

 


(1)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).


II LISA

„VI LISA

Artikli 22 punktis g, artikli 24 lõikes 2 ja artikli 25m lõikes 2 osutatud loomasöödas kasutatud söödalisandid

Lisas loetletud söödalisandid peavad olema lubatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1831/2003 (1).

1.   TEHNOLOOGILISED LISANDID

a)   Säilitusained

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

 

E 200

Sorbiinhape

 

 

E 236

Sipelghape

 

 

E 237

Naatriumformiaat

 

 

E 260

Äädikhape

 

 

E 270

Piimhape

 

 

E 280

Propioonhape

 

 

E 330

Sidrunhape

 

b)   Antioksüdandid

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

 

1b306(i)

Taimeõlidest saadud tokoferooliekstraktid

 

 

1b306(ii)

Taimeõlidest saadud tokoferoolirikkad (δ-tokoferoolirikkad) ekstraktid

 

c)   Emulgaatorid, stabilisaatorid, paksendajad ja želeerivad ained

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

 

E 322

Letsitiinid

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud toorainest

Kasutatakse üksnes vesiviljelusloomasöödana

d)   Sideained ja paakumisvastased ained

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

 

E 535

Naatriumferrotsüaniid

Maksimumdoos: 20 mg/kg NaCl (arvutatud ferrotsüaniidi anioonina)

 

E 551b

Kolloidne ränidioksiid

 

 

E 551c

Kiiselguur (puhastatud kobediatomiit)

 

 

1m558i

Bentoniit

 

 

E 559

Asbestivabad kaoliinsavid

 

 

E 560

Steariidi ja kloriidi looduslikud segud

 

 

E 561

Vermikuliit

 

 

E 562

Sepioliit

 

 

E 566

Natroliit-fonoliit

 

 

1g568

Setteline klinoptiloliit

 

 

E 599

Perliit

 

e)   Silokonservandid

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

1k

Ensüümid ja mikroorganismid

Silo tootmise jaoks üksnes juhul, kui ilmastikutingimused ei võimalda saavutada vajalikku käärimist.

2.   ORGANOLEPTILISED LISANDID

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

2b

Lõhna- ja maitseained

Üksnes põllumajandustoodetest saadud ekstraktid

3.   TOITAINELISED LISANDID

a)   Vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

3a

Vitamiinid või provitamiinid

Saadud põllumajandussaadustest

Monogastriliste loomade ja vesiviljelusloomade puhul tohib kasutada üksnes looduslike vitamiinidega identseid sünteetilisi vitamiine.

Mäletsejaliste puhul tohib kasutada üksnes põllumajandussaadustest saadud looduslike vitamiinidega identseid sünteetilisi A-, D- ja E-vitamiine liikmesriikide eelneva loaga, mille aluseks on hinnang mahepõllumajanduslike mäletsejaliste võimaluste kohta saada oma söödaratsioonidest vajalikus koguses kõnealuseid vitamiine.

b)   Mikroelementide ühendid

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

 

E1 Raud

raud(III)oksiid

raud(II)karbonaat

raud(II)sulfaat, heptahüdraat

raud(II)sulfaat, monohüdraat

 

 

3b201

Kaaliumjodiid

 

3b202

Veevaba kaltsiumjodaat

3b203

Kaetud granuleeritud veevaba kaltsiumjodaat

 

3b301

Koobalt(II)atsetaattetrahüdraat

 

3b302

Koobalt(II)karbonaat

3b303

Koobalt(II)hüdroksiidkarbonaadi (2 : 3) monohüdraat

3b304

Kaetud granuleeritud koobalt(II)karbonaat

3b305

Koobalt(II)sulfaatheptahüdraat

 

E4 vask

Aluseline vaskkarbonaat, monohüdraat

Vaskoksiid

Vasksulfaat, pentahüdraat

 

3b409

Divaskkloriidtrihüdroksiid

 

E5 mangaan

Mangaanoksiid

Mangaansulfaat, monohüdraat

Mangaankarbonaat

 

 

E6 tsink

Tsinkoksiid

Tsinksulfaat, monohüdraat

Tsinksulfaat heptahüdraat

 

3b609

Tsinkkloriidhüdroksiidi monohüdraat

 

E7 molübdeen

Naatriummolübdaat

 

 

E8 seleen

Naatriumseleniit

Naatriumselenaat

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 ja 3b817

Inaktiivne seleenpärm

4.   ZOOTEHNILISED LISANDID

Identifitseerimisnumbrid või funktsionaalrühmad

Aine

Kirjeldus, kasutustingimused

4a, 4b, 4c ja 4d

Ensüümid ja mikroorganismid kategoorias „Zootehnilised lisandid““

 


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29).


III LISA

Määruse (EÜ) nr 889/2008 VIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Jäetakse välja märkus A osa pealkirja kohal, märkus B osa pealkirja all ning A ja B osa tabelite esimene veerg pealkirjaga „Luba“.

2)

A osa muudetakse järgmiselt:

a)

read, mis on seotud vääveldioksiidi, kaaliummetabisulfiti, tokoferoolikontsentraadi, letsitiinide, sidrunhappe, naatriumtsitraadi, viinhappe, glütserooli, naatriumkarbonaadi, ränidioksiidi ja naatriumhüdroksiidiga, asendatakse järgmiste ridadega:

„E 220

Vääveldioksiid

X

X (ainult mõdu jaoks)

Puuviljaveinides (*) ja mõdus suhkrulisandiga ja ilma): 100 mg (**)

E 224

Kaaliummetabisulfit

X

X (ainult mõdu jaoks)

Puuviljaveinides (*) ja mõdus suhkrulisandiga ja ilma): 100 mg (**)

E 306 (*)

Tokoferoolikontsentraat

X

X

Antioksüdant

E 322 (*)

Letsitiinid

X

X

Piimatooted (2)

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud toorainest (***)

E 330

Sidrunhape

X

X

 

E 331

Naatriumtsitraat

X

X

 

E 334

L(+)-viinhape

X

X (ainult mõdu jaoks)

 

E 422

Glütserool

X

 

Taimset päritolu.

Taimeekstraktide ning lõhna- ja maitseainete jaoks

E 500

Naatriumkarbonaat

X

X

 

E 551

Ränidioksiidgeel või kolloidlahus

X

X

Kuivatatud ja peenestatud maitsetaimede ja vürtside jaoks.

Lõhna- ja maitseained ning taruvaik

E 524

Naatriumhüdroksiid

X

 

Toote „Laugengebäck“ pinnatöötluseks ja happesuse reguleerimiseks mahepõllumajanduslikes lõhna- ja maitseainetes

b)

lisatakse koodnumbrite järjekorras järgmised read:

„E 418

Gellankummi

X

X

Ainult rohkesti atsüülrühmi sisaldav vorm

E 901

Mesilasvaha

X

 

Ainult kondiitritoodete glaseerainena.

Mahepõllumajanduslikust mesindusest pärinev mesilasvaha

E 903

Karnaubavaha

X

 

Ainult kondiitritoodete glaseerainena.

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud toorainest“

c)

lisatakse järgmine rida:

„E 968

Erütritool

X

X

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud toorainest, kasutamata ioonvahetustehnoloogiat“

3)

B jagu muudetakse järgmiselt:

a)

read, mis on seotud naatriumkarbonaadi, sidrunhappe, naatriumhüdroksiidi, taimeõlide, bentoniidi, mesilasvaha ja karnaubavahaga, asendatakse järgmiste ridadega:

„Naatriumkarbonaat

X

X

 

Sidrunhape

X

X

 

Naatriumhüdroksiid

X

 

Suhkru(te) tootmiseks

Õli tootmiseks, välja arvatud oliiviõli tootmine

Taimeõlid

X

X

Määrdeaine, õlitusaine või vahutamisvastane aine.

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud

Bentoniit

X

X

Mõdu selitusaine (1)

Mesilasvaha

X

 

Õlitusaine

Mahepõllumajanduslikust mesindusest pärinev mesilasvaha

Karnaubavaha

X

 

Õlitusaine

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud toorainest“

b)

kustutatakse kaoliiniga seotud rida;

c)

lisatakse järgmised read:

„Äädikhape/äädikas

 

X

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud.

Kala töötlemiseks, ainult biotehnoloogilisest allikast, välja arvatud juhul, kui see on toodetud GMOsid kasutades või GMOdest

Tiamiinvesinikkloriid

X

X

Ainult puuviljaveinide, sealhulgas õuna- ja pirnisiidri ning mõdu valmistamiseks

Diammooniumfosfaat

X

X

Ainult puuviljaveinide, sealhulgas õuna- ja pirnisiidri ning mõdu valmistamiseks

Puidukiud

X

X

Puit peaks pärinema sertifitseeritud, säästvalt raiutud puidust.

Kasutatav puit ei tohi sisaldada toksilisi komponente (raiumisjärgne töötlus, looduslikult esinevad toksiinid või mikroorganismidest tulenevad toksiinid)“

4)

C osas asendatakse kartulitärklist ja taimeõlisid käsitlevad read järgmistega:

„Kartulitärklis

X

X

Filtreerimiseks

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud

Taimeõlid

X

X

Määrdeained, õlitusained ja vahutamisvastased ained

Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud“


(*)  Seoses sellega määratletakse „puuviljaveini“ kui veini, mis on valmistatud muudest puuviljadest kui viinamarjadest (sealhulgas õuna- ja pirnisiider).

(**)  Kõigi allikate summaarse koguse ülemmäär, väljendatud SO2-na (mg/l).

(***)  Alates 1. jaanuarist 2019.“;